Dansk Vejhistorisk Selskab

NYHEDSBREV NR. 2022-17

18. december 2022

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kære {name} {surname}

Formandens jule- og nytårshilsen

 
Kære medlemmer og sponsorer
 
Endnu et år er gået - det første år efter corona, hvor vi igen fik gang i de fysiske møder og faglige ture. Vi har gennemført faglige ture til den nye Storstrømsbro, til hulveje i Nordsjælland, til Dagmarbroen i Skanderborg og til Irland. Der har været en række foredrag i forlængelse af bestyrelsesmøder, bl. a. om bilsamlefabrikker i Danmark, om broforvaltningssystemet DANBRO, og ikke mindst har selskabet udarbejdet en hvidbog vedr. den vejbaserede infrastruktur fra 1865 til 1965. Selskabet havde foretræde for Folketingets kulturudvalg vedr. denne i høringsfasen forud for ændringen af museumsloven.
 
Alt i alt et meget aktivt år med mange aktiviteter, men blot et enkelt ønske: Der er plads til mange flere på vores ture og arrangementer. 
 
2023 bliver ikke mindre aktivt, hvilket man kan læse nærmere om andetsteds i dette nyhedsbrev. Der er dog et arrangement jeg vil nævne - nemlig Selskabets ordinære generalforsamling, som i 2023 afholdes den 23. februar kl. 14.30 i Vejdirektoratet i København. Generalforsamlingen efterfølges af et foredrag af Vejdirektør Jens Holmboe om Vejdirektoratets fremtidige opgaveportefølje. Jeg vil meget opfordre medlemmerne til at møde op til dette. 
 
Endelig vil jeg gerne rette en stor tak til vores sponsorer for udgivelsen af medlemsbladet VEJHISTORIE: NVF Danmark, Asfaltindustrien, COWI, Arkil og Rambøll. Planlægningen af næste års to udgivelser er allerede langt fremme, så stor tak til jer for at dette kan lade sig gøre.
 
Jeg vil slutte med at ønske jer alle - medlemmer, firmamedlemmer og sponsorer - en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 
Rigtig mange hilsner til jer alle
 
Niels Christian

Nyt fra Selskabet

Selskabets bestyrelse har holdt møde d. 15. december, hvor bl.a. næste års arrangementer blev drøftet. Der planlægges en rundvisning i Havnebygmesterens Studiesamling (se nyhedsbrev nr. 2022-14) i løbet af foråret samt en 4-dages ekskursion til Holsten til efteråret, hvor hovedpunkterne vil være Femernforbindelsen, de danske chausseer og milesten i Holsten samt den gamle saltvej mellem Lübeck og Lüneburg. Der vil komme flere informationer om disse og andre arrangementer efterhånden som planlægningen af dem skrider fremad.

Det blev desuden besluttet at sælge ud af nogle af de vejhistoriske værker, som findes i Selskabets beholdning. Nærmere oplysninger om bogtitler, priser og bestillingsprocedure følger straks i det nye år.

Den tidligere bebudede ændring af hjemmesidens udseende er blevet udskudt til begyndelsen af 2023.

Jul på broerne

Foto: Øresundsbrons facebookside

Brobelysningen på Øresundsbron er slukket på grund af energikrisen. Pylonerne er dog belyst i begrænsede tidsrum i jule- og nytårsdagene. Læs mere på broens hjemmeside: Vår pylonbelysning.

Også Storebæltsbroen har skruet ned for lyset om natten for at spare på energien. Der kan dog være lys på broen på udvalgte dage. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Ny regering

Danmark fik en ny regering d. 15. december.

Af regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark" fremgår det bl.a., at regeringen vil:

  • Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvikling og eksport.

Regeringen vil desuden reformere forældet lovgivning på kulturområdet og gennemføre en museumsreform.

Som ny kulturminister er udnævnt Jakob Engel-Schmidt (M).

Læs hele regeringsgrundlaget her: Ansvar for Danmark.

Vintertjeneste før og nu

Nu er kulden og sneen kommet til Danmark. Det er endnu uvist, om vi får en hvid jul i hele eller dele af landet, men vintertjenesten er allerede aktiveret.

Allerede i Forordning om Vej-Væsenet i Danmark af 13. december 1793 var der bestemmelser om vintertjeneste. I § 64 hedder det: "Saasnart Snee falder, bør samme, førend den fryser fast, strax, enten ved Snee-Pløining eller ved Skufning, jævnes ud af Vejen, saaledes at denne, hverken imedens sneen ligger, eller naar den begynder at optøes, bliver besværlig."

Helt op til midten af 1900-årene var vintertjeneste lig med snekastning med skovl, hvad man kan se på gamle billeder, f.eks. dette fra 1950'erne, som er fundet i Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv:

I dag fremgår ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse af kapitel 8 i Lov om offentlige veje mv. fra 2014. Alle kommuner har på deres hjemmesider oplysninger om, hvorledes vintertjenesten gennemføres lokalt. Til støtte for driften af vintertjenesten har Vejdirektoratet udviklet IT-systemet Vinterman.

Hvis du skal ud at køre i vinter, er der gode råd at hente på Vejdirektoratets temaside Kør sikkert om vinteren

Første brodrager på plads

Foto: Vejdirektoratet

Den første af 44 præfabrikerede 73 meter lange brodragere til den nye Storstrømsbro er blevet hejst op på to bropiller i Storstrømmen. Fredag d. 9. december blev den sejlet ud og placeret mellem de to bropiller, og lørdagen gik med at hejse den op på plads. Klokken 22.00 lørdag aften kunne mandskabet konstatere, at brodrageren var spændt fast, hvor den skulle være.

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside: Første brodrager på plads.

Om dette nyhedsbrev

Selskabet vil meget gerne have tilkendegivelser om nyhedsbrevenes udseende og læsbarhed, og om billederne vises korrekt, og modtager gerne forslag til indhold. Send eventuelle bemærkninger til webmaster@vejhistorie.dk.

Hvis nyhedsbrevet tilbageholdes af dit spamfilter, skal du tilføje dvs.info@vejhistorie som sikker afsender og/eller vejhistorie.dk som sikkert domæne i indstillingerne i dit mailprogram.

Dansk Vejhistorisk Selskab

c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V

Web: www.vejhistorie.dk  -  E-mail: dvs@vejhistorie.dk

 
 

Frameld nyhedsbrev