1

Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

 

Dødsfald

Selskabet må med sorg meddele, at vort mangeårige medlem og bestyrelsesmedlem,

Kirsten-Elizabeth Høgsbro, er afgået ved døden.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

11. marts 1929 – 3. juli 2021

Tiden tynder ud i tallet af medlemmer, der i sin tid var med ved stiftelsen af Dansk Vejhistorisk Selskab. Museumsinspektør, mag. art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro døde stille den 3. juli i år i en alder af 92, omgivet af sine nærmeste. Åndsfrisk til det allersidste.

Hun var trådt ind i Selskabet i stiftelsesåret 1982 og blev to år senere udpeget som Nationalmuseets repræsentant i bestyrelsen. Denne post bestred hun frem til 2014 – fra 2002 som indvalgt af Selskabets medlemmer.

Kirsten-Elizabeth var en dame, som vil blive husket for den energi og det sprudlende vid, som hun tilførte ved møder og i de mange arbejdsgrupper, hvor hun – oftest eneste høne i kurven – fik sæde, f.eks. i Milestens-, Museums- og ikke mindst Forsknings- og Redaktionsudvalgene m.fl.

Hun var i besiddelse af stor sagkundskab ikke mindst om broer og vejspor i terrænet fra ældre tider, som det var hendes opgave som museumsinspektør at registrere, tolke og tyde. Og så var hun tillige en dame med skarpe meninger og et gnistrende vid, der satte fut i omgivelserne. Det havde vi ofte stor glæde og gavn af.

Foruden sine bidrag i museumsfaglige skrifter f.eks. “Nationalmuseets Arbejdsmark” m.fl. har hun flere gange leveret vejhistoriske artikler – såvel til Dansk Vejtidsskrift, men ikke mindst til Selskabets egne publikationer, “Braut 1” fra 1996 (“Broer i Vejhistorisk Belysning”) – og gennem årene 2004-12 tillige i adskillige numre af “Vejhistorie” (nr. 7, 12, 15, 18, 19 og 21).

Hun satte spor i vores erindring – og i dansk vejhistorie.

Æret være hendes minde!

 

Nyt fra selskabet

Husk foredraget om Ribes middelalderlige gadebelægninger tirsdag d. 17. august kl. 16.00 til 18.00. Det holdes i Vejdirektoratets lokaler i Middelfart for at give selskabets medlemmer på Fyn og i Jylland mulighed for at deltage uden at skulle rejse til København. Foredraget er åbent for alle interesserede. Dog er tilmelding nødvendig. Se mere om foredraget og tilmelding her.

Bestyrelsen har holdt virtuelt møde d. 27. maj. Her blev det bl.a. besluttet at genoptage selskabets medlemsarrangementer med virkning fra midten af august 2021, hvor det forventes, at de kan gennemføres under overholdelse af de gældende corona-restriktioner.

På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling i 2021 indtil februar 2022, hvor den afholdes sammen med generalforsamlingen i 2022. Årsagen er, at det efter genåbningen efter COVID-19 har vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler i det tidlige efterår.

Som følge af beslutningen fortsætter den nuværende bestyrelse indtil februar 2022, og medlemskontingentet i 2021 vil være det samme som i 2020.

Det er bestyrelsens forhåbning, at medlemmerne under de givne omstændigheder har forståelse for denne fravigelse af selskabets vedtægter.

Selskabets beretning for 2020, som skulle fremlægges på generalforsamlingen, er tilgængelig på hjemmesiden. Selskabets medlemmer vil få tilsendt links til regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.

Kassereren beder om, at kontingentet for 2021 (150 kr. for personlige medlemmer og 750 kr. for firmamedlemmer) indsættes på selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 1691791, senest 1. juli 2021. Ved indbetalingen skal anføres navn og 2021. Kassereren udsender en særskilt meddelelse til medlemmerne herom.

Nyhedsbreve fra Dansk Vejhistorisk Selskab

Nyhedsbrev nr. 2021-10 er udsendt d. 3. august. Det indeholder en “reminder” om foredraget d. 17. august (se ovenfor), en beretning om en knoglevej i Sibirien, en omtale af en ny bog: Danmark set gennem en bilrude samt lidt om forberedelserne til nedrivning af den gamle Storstrømsbro.

Hvis du ikke har modtaget nyhedsbrevet, kan du læse det her: Nyhedsbrev 2021-09. På siden Nyhedsbreve kan du se indholdet af dette og tidligere nyhedsbreve samt tilmelde dig, hvis du vil abonnere på nyhedsbrevene.

Ny dato for studieturen til Irland

 

Turen var oprindeligt planlagt gennemført fra 31. august til 4. september 2020, men måtte udsættes pga. COVID-19 situationen.

Selskabets bestyrelse har i samråd med rejsearrangøren vurderet, at det ikke er realistisk at gennemføre turen i 2021. Den er derfor udskudt til 2. – 6. maj 2022. De tilmeldte deltagere er blevet orienteret direkte.

Nye deltagere kan stadig tilmelde sig. I tilfælde af overtegning vil de, der havde tilmeldt sig turen i august-september 2020, have fortrinsret. Læs mere om turen og tilmelding under begivenheden Studietur til Irland.

 

Tidsskriftet VEJHISTORIE

 

VEJHISTORIE nr. 37/2021 er udsendt til medlemmer og abonnenter.

Det indeholder artikler om vejene i Borremosen, de romerske veje i Holland, en lærebog i vejbygning fra 1838 og Reichsautobahn Berlin-Königsberg.

På siden TIDSSKRIFTET VEJHISTORIE er der links til tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2019) samt indholdsfortegnelser og forsider af de nyeste numre.

 

 

Vejhistorie på TV

DR2 genudsendte i april 2021 reportageserien “Bertelsen på Shikoku 88” om pilgrimsruten på den japanske ø Shikoku. Serien (10 udsendelser à ca. ½ times varighed) kan stadig ses på dr.dk: Bertelsen på Shikoku 88.

Se andre TV-udsendelser og -serier med vejhistorisk indhold på siden Vejhistorie på TV. Oversigten vil løbende blive opdateret.

Nye bøger

Klik på billedet og se en kort omtale af bogen. Se omtaler af andre nyere bøger om vejhistorie på siden Nye bøger.

Hærvejen fra Skagen til Rendsborg

Langs danske veje

Årbok for Norsk vegmuseum 2020

Veje & Kultur

 

 

 

 

 

 

 

Kortlægningen af Danmark

Landtransport i Danmark

Til Rigets forsvar og Byens gavn

Gods på vej

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem

Interesserer du dig for veje og broer og deres historie? – så bliv medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Som medlem har du adgang til at deltage i selskabets arrangementer, f.eks.

  • møder og foredrag om vejhistoriske emner,
  • besøg og ekskursioner i Danmark og udlandet,

og du får gratis tilsendt tidsskriftet VEJHISTORIE. Alle interesserede kan blive medlem – du behøver ikke at være ingeniør eller historiker for at deltage. Læs mere om selskabet og dets aktiviteter her på hjemmesiden. Du kan melde dig ind på siden MEDLEMSKAB.

Nyt fra Milestensgruppen

Det har længe været selskabets ambition, at indholdet af databasen “Sten Langs Vore Veje” (SLVV) skulle gøres tilgængeligt på hjemmesiden, således at alle interesserede kan finde oplysninger om de danske milesten. Det er nu ved at blive realiseret. Der er oprettet et interaktivt Kort over danske milesten, hvor man ved at klikke på en markør på kortet åbner et vindue med oplysninger om den pågældende sten. Det er også muligt at søge via en oversigt over Milesten pr. kommune. Indledningsvis er alle de milesten i Danmark og de tidligere danske hertugdømmer i Slesvig-Holsten, som Milestensgruppen har registreret, indlagt på kortet. Detaljerede beskrivelser med billeder af alle sten er under udarbejdelse og vil løbende blive tilføjet. Se mere på siden Databasen Sten Langs Vore Veje.

Brochurer om selskabet og Milestensgruppen

Den digitale version af to brochurer er blevet opdateret, bl.a. på grund af selskabets flytning til ny adresse. Brochurerne kan ses og downloades her: DVS-brochure og Brochure om Milestensgruppen. Der er endnu ikke trykt nye oplag af brochurerne.

EU’s persondataforordning

Selskabet er omfattet af EU’s nye personeldataforordning og skal som dataansvarlig sikre, at behandlingen af medlemmernes personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningen. Se hvad selskabets ansvar indebærer og om medlemmernes ret til indsigt i egne personoplysninger på siden Persondatapolitik.

Selskabet har også en facebookside

Selskabets facebookside har adressen https://www.facebook.com/vejhistorie.

Vikingevej og bro

Foto: Per Winther (juni 2019)

Siden 2017 har Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum arbejdet på et 700 m langt vej- og broforløb over Store Vejleådalen. Vejen består af både stenbrolægning, ris- og grenvej, plankevej, hulvej og egentlige brofag. Broen er en rekonstruktion af vikingebroen i Ravning Enge vest for Vejle. Nordea-fonden har støttet det samlede projekt med 10,9 mio. kroner. Læs mere om projektet i museets vikingebrofolder.

Projektet har fået sin egen hjemmeside: https://vikingebro.dk/ og facebook-side: https://www.facebook.com/Vikingebro/, hvor man kan følge arbejdet og se flere billeder fra det.

Arbejdet blev afsluttet sidst på sommeren 2019, og broen blev indviet fredag d. 13. september 2019. Den har fået navnet “Haralds Bro”. På facebook-siden https://www.facebook.com/Vikingebro/ kan man se videoclips og billeder fra indvielsen. Indvielsen blev omtalt i flere landes medier. Se f.eks. denne video fra Indiavision på Youtube: World’s Longest Viking Bridge fra 2019 Varer ca. 9 minutter).

Selskabet planlægger et besøg på broen og vejen, når COVID-19 situationen tillader det.

Kender du denne bro?

 

Ved du, hvad denne bro hedder og hvor den ligger? Så kan du deltage i denne måneds “Bridge of the Month Quiz”. Klik på billedet for at se en større version – og klik på dette link: Bridge of the Month Quiz for at deltage i quizzen og se løsningen på sidste måneds quiz.

 

 

Om forsidebilledet

Selskabet har i mange år brugt Andreas Juuels maleri “Parti fra Geels Bakke ved Røjels Bom” som profilbillede på hjemmesiden. Læs mere om maleriet, kunstneren og stedet her: Forsidebilledet.