Historiske kort

Gamle kort kan være værdifuldt historisk kildemateriale. Dels kan de give et indtryk af, hvilket kendskab man har haft til landets geografi i tidligere tider – dels kan de give oplysninger om gamle stednavne og vejes og andre kommunikationsliniers forløb. På nogle kort er angivet placeringen af milesten og gamle kilometersten.

Et af de ældste kendte vejkort er det såkaldte Tabula Peutingeriana, som viser det offentlige, vedligeholdte vejnet (cursus publicus) i Romerriget. Det originale kort blev sidst revideret i det 4. eller tidlige 5. århundrede. Kortet dækker Europa, dele af Asien og Nordafrika. Kortet er opkaldt efter Konrad Peutinger, en tysk humanist fra det 15.–16. århundrede. En kopi af kortet opbevares i det østrigske nationalbibliotek på slottet Hofburg i Wien. Se kortet og læs mere om det her: http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/ og på Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana.

De ældste danmarkskort

De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.Kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele, som stammer fra astronomen og geografen Ptolemæus fra Alexandria.

I middelalderen og op til 1400-årene optræder Danmark på flere kort over Europa – ikke særligt vellignende og kun med enkelte stedsangivelser.

Det ældste kendte Danmarkskort er tegnet af Claudius Clavus i 1427. Kortet kendes kun fra en omtale og en håndtegnet gengivelse i et værk, som blev fundet i Nancy (Frankrig).

Efter bogtrykkerkunstens opfindelse findes flere gengivelser på grundlag af Ptolemæus’ kort.

Op gennem 1500- og 1600-årene blev kortene mere og mere vellignende og med flere og flere detaljer og stednavne.

Under Christian III påbegyndte holsteneren Marcus Jordan en egentlig kortlægning af Danmark. Hans kort blev udgivet i 1552, men det kendes kun fra senere gengivelser, bl.a. i 1585. Det er det ældste bevarede trykte generalkort over Danmark af dansk oprindelse. Det kan ses i Det Kongelige Biblioteks kortsamling: Danorum marca.

Danmarkskortene fra ca. 1500- til 1700-årene er mere eller mindre vellignende gengivelser af landets udseende. De indeholder stednavne – nogle af dem også inddelingen i herreder – men ingen eller kun få veje.

Ole Rømers opmåling omfattede kun de store veje og dannede ikke grundlag for en egentlig korttegning.

I 1761 nedsatte Det Kongelige Videnskabernes Selskab en landmålingskommission der skulle stå for kortlægningen af Danmark. Dette var starten til den første systematiske opmåling af Danmark. Thomas Bugge blev i 1762 ansat som selskabets første geografiske landmåler. Opmålingen blev påbegyndt i 1763 og afsluttedes først ca. 60 år senere. I Det Kongelige Biblioteks kortsamling findes et antal samtidige kort med angivelse af de trigonometriske punkter, der blev anvendt ved opmålingen. Se Trigonometriske carte.

Opmålingen af Danmark udførtes i målestoksforhold 1: 20.000 med målebord. Arbejdet resulterede i i alt 835 såkaldte målebordsblade.

Det kongelige Biblioteks kortsamling

Kortsamlingen samler, opbevarer, systematiserer og katalogiserer kartografisk materiale over alle geografiske lokaliteter med hovedvægt på de danske områder. Samlingen indeholder materiale modtaget tilbage fra bibliotekets grundlæggelse i 1653.

Meget materiale er digitaliseret og kan ses og downloades fra bibliotekets digitale samling af kort og atlas.

Ole Rømers kort over Alle store Veÿes Maaling og Afdeeling udi Selland. Iýlland oc Fýen Slesvig Holsten og Stormarn, 1697 kan ses her

Andre samlinger af historiske kort

Københavns Stadsarkiv har en stor samling af kort og tegninger, hvoraf ca. 700 er digitaliseret. Her kan man følge Københavns udvikling gennem tiden. Se mere på stadsarkivets hjemmeside.

Frederiksberg Stadsarkiv indeholder ca. 80.000 kort, tegninger og planer. Se mere på arkivets hjemmeside. 

På mange kommuners hjemmesider er det muligt at se digitale kort, historiske kort og luftfotografier af kommunen.

Historiske kort på nettet

Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet lukkede d. 15. september 2023 og er erstattet af en ny løsning: historiskekort.dk.

Lantmäteriet er den myndighed, som kortlægger Sverige. På siden Historiska kartor kan man finde et antal historiske kort over Sverige.

Old Maps Online er en søgemaskine for historiske kort. Den indeholder henvisninger til mere end 500.000 kort, som findes i arkiver og biblioteker over hele verden. Ved hjælp af Søgefunktionen kan man enten indtaste et stednavn eller trække det ønskede kortområde ind i et søgefelt. Derved vises et antal historiske kort over det pågældende område i højre side af skærmbilledet. Man klikker derefter på et kort for at åbne det.

Links og litteratur:

Andersen, Einar: Thomas Bugge. Et mindeskrift i anledning af 150 års dagen for hans død 15. januar 1815. Geodætisk Instituts forlag. København 1968.

Berg, Thomas Reinertsen: Verdenskort – En rejse gennem historien. København 2018.

Bramsen, Bo: Gamle Danmarkskort, 4. udg. Politikens Antikvariat, København 1997.

Bugge, Thomas: Beskrivelse over den Opmaalings Maade, som er brugt ved de danske geographiske Karter. Kiøbenhavn 1779.

Dam, Peder: Kortlægningen af Danmark – op til midten af 1800-tallet. Lindhardt og Ringhof, København 2019. Bogen er anmeldt på historie-online.dk.

Danske kortsamlinger – en guide. Redigeret af Marie Louise Brandt, Jørgen Nybo Rasmussen og Lizzi Schwenger. Udgivet af Dansk Kartografisk Selskab (1989).

Geoforum: Perspektiv nr. 5 (2004). Tema: Historiske kort. Indeholder bl.a. artikler om ældre historiske kort som kilde til kommunikationslandskabet, om Videnskabernes Selskabs kort og om kort i arkiverne.

Historisk-Kartografisk Informationssystem (HisKIS) er et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. Af vejhistorisk interesse kan især nævnes et HisKIS-seminar i 2004 med emnet Kommunikationslandskabet og historiske kort. På et HisKIS-seminar i 2012 om historiske bykort handlede et af foredragene om Hvor finder jeg kortene? med undertitlen “Danske kort og kortsamlinger”.

Kejlbo, Ib: Historisk Kartografi. Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger. København 1972.

Nielsen, Keld: Hvordan danmarkskortet kom til at ligne Danmark. Om Videnskabernes Selskabs opmåling 1762-1820. Steno Museets Venner, 2. udgave, 2017.

Nielsen, Niels: “Den danske Kartografis Historie”. Geografisk Tidsskrift bind 47, s. 114-121 (publ. 1945).

Nørlund, N.E.: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling. Munksgård. København 1942.

Rasmussen, Jørgen Nybo: De ældste danske vejkort. ARKIV, 10. bind nr. 4, 1985 (også udgivet som særtryk af Dansk Vejhistorisk Selskab). Publikationen kan læses på Rigsarkivets Arkivalieronline.

Rasmussen, Jørgen Nybo: Kort – om kort og tegninger. Arkivernes informationsserie (1991). Vejledning i at søge historiske kort og tegninger i Rigsarkivet og Landsarkiverne.

Westerbeek Dahl, Bjørn: Det topografiske danmarkskort. I “Bol og By“, Landbohistorisk Tidsskrift nr. 1/1997.

Læs mere om kartografiens historie og se afbildninger af nogle af de historiske kort