Broer i Sverige

image_print

 

Tullbron i Falkenberg (1756-61). Foto: Gunnar Larsson/Wikipedia

 

Oversigter  over historiske broer i Sverige

I Sverige kan en historisk bro – afhængigt af bl.a. dens alder – kategoriseres som

  • en fornlämning (fortidsminde), hvis den er bygget i 1850 eller tidligere,
  • et byggnadsminne, hvis den er et bygningsværk af stor kulturhistorisk værdi.

På det svenske Riksantikvarieämbetets (RAÄ) hjemmeside findes en søgemaskine (Fornsök), hvor man kan søge i Fornminnesinformationssystemet (FMIS). Søgefunktionen minder i sin opbygning om Slots- og Kulturstyrelsens “Fund og fortidsminder”.

FMIS indeholder et antal broer, veje og vejsten. Find f.eks. en bro ved at søge på:

  • Kategori = Kommunikations-/maritime lämningar
  • Lämningstyp = Bro

Man kan afgrænse søgningen ved at vælge län og kommune. Søgevejledning: Hjälp för Fornsök.

NB: I løbet af efteråret 2018 vil alle oplysninger i FMIS blive flyttet etapevis til et nyt kulturmiljøregister, Fornreg.

Byggnadsminnen er registreret i et bebyggelsesregister. På RAÄ’s hjemmeside findes en fortegnelse over statliga byggnadsminnen. Fortegnelsen indeholder kun nogle få broer (se under overskriften “Trafikverket” på linket.

Derudover kan lensstyrelserne beslutte, om et bygningsværk skal udpeges som byggnadsminne.

Både fornlämningar og byggnadsminnen er beskyttet i henhold til den svenske kulturmiljølov.

De svenske regioner har udarbejdet fortegnelser over kulturhistorisk værdifulde broer (se nedenfor).

Der kan muligvis findes flere fortegnelser over historiske og bevaringsværdige broer i Sverige ved at søge på internettet.

 

Bevaringsarbejde

Trafikverket udgav i 2005 en publikation (nr. 2005:151) med titlen “Nationell plan för bevarandevärde broar”. Publikationen indeholder en fortegnelse over 121 svenske broer, som er vurderet som bevaringsværdige ud fra et nationalt kulturhistorisk perspektiv. Den indeholder desuden et brokatalog, hvor der for hver bro findes et kortudsnit, som viser broens placering, samt et billede og en kort beskrivelse af broen. Publikationen kan downloades her: Nationell plan för bevarendevärde broar.

Desuden har Trafikverket for hver svensk region udarbejdet en bevaringsplan for kulturhistorisk værdifulde broer inden for regionen. Planerne indeholder en fortegnelse over broerne samt kortudsnit, fotos og beskrivelser af broerne. Nogle af dem kan downloades fra internettet:

Kulturhistorisk værdifulde broer i Skåne (2015)

Kulturhistorisk værdifulde broer i Region Sydøst (2009)

Kulturhistorisk værdifulde broer i Region Vest (2017)

Kulturhistorisk værdifulde broer i Region Nord. Del 1: Västerbotten (2012)

Kulturhistorisk værdifulde broer i Region Nord. Del 2: Norrbotten (2012)

Tidligere fortegnelser udgivet af Länsstyrelserne:

Broarna i Norrbottens Län (2005)

 

Beskrivelse af udvalgte broer

Flottbron i Österfors

Foto: Lars Martin Nilsson (2008)

Flydebroen over Österdalälven ved Nedre Österfors i Gagnefs Kommune (Dalarnas Län) anses for at være ca. 300 år gammel, men er blevet renoveret flere gange, senest i 2009. Den er 144 m lang og 4 m bred. Den er en af to flydebroer i Gagnefs Kommune. Selskabets vejhistoriske ekskursion i maj 2008 gik bl.a. til Gagnef, og VEJHISTORIE nr. 23/2013 indeholdt en artikel om broen. Se flere oplysninger om flydebroer i Sverige her:

Wikipedia: Flottbro

 

Lejonströmsbron

Foto: Lars Martin Nilsson (1978)

Lejonströmsbron er en træbro i Skellefteå (Västerbottens Län), som fører over Skellefteälven. Den blev opført i 1735-37 og er Sveriges ældste træbro, som stadig er i brug. Med sine 207,5 m var den også Sveriges længste træbro indtil 2006. Se flere oplysninger om broen her:

Wikipedia: Lejonströmsbron

Mellan två brofästen. Lejonströmsbron – en unik byggnad

 

 

Östra Bron

Foto: Lars Martin Nilsson (1978)

Östra Bron (Gamla stenbron) er en stenbro over Klarälven i Karlstad (Värmlands Län). Broen blev påbegyndt i 1761, og blev indviet i 1797, men var først helt færdig i 1811. Broen er 168 m lang og har 12 granitbuer. Den er Sveriges længste stenbuebro. Broen er blevet renoveret flere gange, senest i 1956. Se flere oplysninger om broen her:

Wikipedia: Östra Bron

Östra Bron, Karlstad – Kulturhistorisk udredning