Vejhistorisk Litteratur

Det er i praksis umuligt at udarbejde og løbende ajourføre en komplet liste over vejhistorisk litteratur (bøger, tidsskrifter, artikler mv.). Denne side tilstræber derfor kun at give et repræsentativt udvalg af de væsentligste danske og udenlandske publikationer. Siden vil løbende blive opdateret.

Forslag til søgning af yderligere litteratur:

I Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje, hvor der i de ældste numre (1924-) kan findes flere artikler, som i dag har historisk interesse. Se en oversigt på siden Vejhistoriske artikler i DVT/T&V eller brug søgefunktionen Søg artikler. Siden 2003 har selskabet haft adgang til at publicere kortfattede artikler om vejhistoriske emner i DVT/T&V under rubrikken Det historiske hjørne.

På siden Ingeniørernes danmarkshistorie, hvor man kan søge i 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie fra 10 gamle ingeniørtidsskrifter.

På bibliotek.dk (Danmarks offentlige bibliotekers database).

Danmarks Tekniske Informationscenter (DTU bibliotek).

På et af universitetsbibliotekerne, f.eks. Københavns Universitets Biblioteker.

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Biblioteket.

Eksempelvise søgeord: Trafik, veje, vejtransport, vejbygning, broer, brobygning eller en mere præcis angivelse af det søgte emne eller objekt.

Nedenstående fortegnelse over vejhistorisk litteratur er baseret på litteraturfortegnelsen i ph.d. Steffen Elmer Jørgensens bog Fra chaussé til motorvej, som udkom i 2001. De publikationer, der er medtaget i herværende fortegnelse, omfatter udgivelser om vejenes, broernes og transportens historie.

Steffen Elmer Jørgensens liste er suppleret med yderligere publikationer, herunder med publikationer udkommet i 1999 og senere. DVS’s egne publikationer er ikke medtaget i fortegnelsen, men kan ses på siden Publikationer.

Artikler i tidsskrifter (som f.eks. Dansk Vejtidsskrift) er heller ikke medtaget i denne fortegnelse. Artikler i danske samleværker (som f.eks. Braut 1, At slå bro – på dansk) er ikke angivet separat. Fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter hovedforfatterens/redaktørens efternavn.  

Danske publikationer

Abitz, E.A.: “Vejenes Retsforhold. Særlig med henblik på landdistrikterne og købstædernes forstadsområder”. København, 1950.

Andersen, K.G. Holch: “Vilsund-overfarten”. Nykøbing M., 1989.

Andersen, S.K., Møller, I. & Green Jensen, Th. (red.): “Farøbroerne”. København -Vejdirektoratet, Storstrøms Amtskommune, Vordingborg Kommune, Møn Kommune og Nørre Alslev Kommune, 1985.

Andersen, Valdemar: “Landevejen Ribe-Tønder 100 år”. Fra Ribe Amt, XV, 1960-63, s. 290-95.

Andersen, Valdemar: Sydjyske veje og broer – lidt vejhistorie”. Fra Ribe Amt, XVI, 3, 1966.

Andersen, Valdemar: “Den “mindre Landevej” Hjerting-Kolding”. Fra Ribe Amt, XXI, 1978-80, s. 183-92.

Bekker-Nielsen, Tønnes: “Romerveje i Europa”. Århus, 1985.

Bell, Paul & Olesen, Mogens Nørgaard: “Storebæltsfarten i 100 år”. København, 1983.

Breitenbauch, Børge: “Automobilet fortrængte herskabskusken”. Fra Randers Amt, 1978, s. 21-44.

Bruun, K.V: “Vejbygning og amtsveje i Ringkjøbing Amt”. Hardsyssels Årbog,1986, s. 117-22.

Bugge, Lars: “Kort og godt om danske broer”. København, 1998.

Burchardt, Jørgen: “Faldloddet”. Teknisk Museums Årbog 2011-12, s. 48-65.

Bure, K. (red.): “Danske veje”. Turistforeningens årsskrift 1964. København, 1964.

Bøcher, Steen B.: “Vejudviklingen i Hobugtområdet”. Geografisk Tidsskrift bind 49, s. 73-98).

Bøcher, Steen B.: “Træk af vejudviklingen i Danmark belyst gennem beliggenheden af vigtige vadesteder og broer”. Geografisk Tidsskrift, 65, 1966, s. 129-76.

Danielsen, Kim Beck: “Den fynske Motorvej 1954-1985. En fynsk vejhistorie”. Odense, 1985.

Danø, Knud P.: “Om veje og vejadministration i Holbæk Amt indtil 1942”. Fra Holbæk Amt. Historiske Årbøger, 60. Bind, Holbæk, 1966.

Generaldirektoratet for Statsbanerne (udg.): “De danske Statsbaner 1847-1947”. København, 1947.

Dehn-Nielsen, Henning: “Broer og færgesteder i Danmark”. Turistårbogen 1984, København, 1984.

Draiby, Ejvind: “Ole Rømers milesten”. Hardsyssels Årbog, 1980, s. 71-74.

Draiby, Ejvind:Gamle Danske Milepæle“. København, 1990.

Dybdahl, Vagn & Lauridsen, Finn H.: “Trafik i Århus – før og nu”. Århus Byhistoriske Udvalg, Århus, 1976.

Funch, Egon & Tofte, Ejvind: “Roskilde Landevej”. København, 1986.

Frantzen, Ole L. & Skjødt, A.V. (red.): “Det danske Ingeniørkorps 1684 – 1984”. Tøjhusmuseet, 1984.

Furdal, Kim: “I Hugo Matthiessens spor”. Sønderjyske Årbøger, 1991, s. 5-22.

Furdal, Kim: “Det kommunale vejvæsen i Haderslev amt. Bivejfortegnelser som kilde til vej-, lokal- og regionalhistorie”. Fortid og nutid, 1996, 2, Juni, s. 97-128.

Faarup, Hans: “Vejsystemet og ejendomsdannelsen”. I Sørensen, Esben Munk: “Ejendomsændringer i det 20. århundrede”, s. 239-260.

Gimsing, Niels J.: “Storebæltsbroen/tunnelen”. København, 1984.

Hansen, Carl Johan: “Den danske vej i 200 år”. København, 1993.

Hansen, Carl Johan & Dam, Hans: “Det store H – en motorvejshistorie i billeder”. København, 1994.

Hansen, Carl Johan, Kjærgaard, Søren & Plejdrup, Mette (red.): “Vejdirektoratet 50 år 1. april 1999”. København, 1999.

Hansen, Sanne & John Juhler: “Et eventyr i stål og beton. Bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935”. Middelfart, 1996.

Hansen, Svend Nørregaard: “…herfra til andre steder. Veje omkring Horsens”. Horsens, 1984.

Heilskov, Chr.: “Fordums Landeveje og Rejseliv i Aarhus Amt”. Aarhus Stifts Årbøger, IV, 1913, s. 1-46.

Heilskov, Chr.: “Tilføjelser og rettelser til Afhandlinger om Landeveje i Aarhus Amt”. Aarhus Stifts Aarbøger, 1914, s. 154-56.

Hertz, Johs., Nielsen, Sv., Dam, H. & Hansen, C.J. (red.): “5000 år under motorvejen”. Vejdirektoratet & Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, 1994.

Holm, Torben: “Broen til Møn. Dronning Alexandrines Bro 1943 – 1993”. Udgivet af Danmarks Vejmuseum, 1993.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Brobygning omkring Holbæk”. Fra Holbæk Amt, 1984, s. 7-25.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Broer – Recente fortidsminder”. Særtryk af Antikvariske studier 2, 1978, s. 161-176.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Hist hvor vejen slår en bugt”. Egevang, R.(red.): Nationalmuseets Arbejdsmark, 1987, København, 1987, s. 21-32.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Broer – besværlige monumenter”. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 1987/12, s. 281-83.

Høgsbro, Kirsten-Elizabeth: “Amtmand Hoppes Bro – En bro på forkant med udviklingen. Monument og forskningsobjekt”. Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1997, s. 25-29.

Høirup, Jens: “Træk af de fynske Vejes Historie”. Fynske Årbøger, V,3, 1955, s. 416-64.

Høirup, Jens: “Træk af de fynske vejes historie”. Fynske Årbøger, VI,1 1956, s. 186-224.

Jacobsen, Christian: “Til lands, til vands og i luften. Transport og kommunikation på Viborgegnen”. Viborg Leksikon 10, Viborg, 1995.

Jensen, Bente: “Limfjordsbroen i 75 år”. Aalborg Kommune, 2008.

Jensen, E, Appel, P-H., Hansen, C.J. & Thureson, B: “Nordisk Vegteknisk Forbund 1935-1995”. Oslo 1996. Jeppesen, A.: “Rejseliv i Danmark”. København, 1978.

Johannesen, Erik: “Danmarks broer”. København, 1994.

Johansen, Jens: “2 Miil fra Nørreport. Milepælen i Geels Skov, 1778 og 1996”. Søllerødbogen 1996, s. 84-92.

Jonassen, Niels: “Danskernes Veje. En billedbog om veje vi kørte på og biler vi kørte i”. København, 1990.

Jørgensen, Mogens Schou: “De tidlige veje – gennem landskabet og i landskabet”. Landskabsøkologiske skrifter nr. 13, 1999.

Jørgensen, Mogens Schou, & Møller, Jens Tyge: “Landskabet som historiens scene. Ravning Enge i vikingetid og middelalder”. Vejle Amts Årbog 1999, s. 67-82.

Jørgensen, Mogens Schou: “Oldtidsvejen ved Risby”. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1976, s. 7-33.

Jørgensen, Mogens Schou: “Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel”. I: Mortensen, P. & Rasmussen, B.M.: ” Fra stamme til Stat i Danmark 1: Jernalderens stammesamfund”. Højbjerg -Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 22-1988, s. 101-16.

Jørgensen, Mogens Schou: “Vikingetidsbroen i Ravning Enge – nye undersøgelser”. I: “Nationalmuseets Arbejdsmark 1997”. Herning, 1997, s. 74-87.

Jørgensen, Ove: “Avenuerne til København i vejreformernes pionertid 1763-78”. Historiske Meddelelser om København, 1989, s. 51-84.

Kjeldgaard, Poul: “Thisted amts veje og vandløb. Bestyrelse af veje og vandløb i Thisted Amt 1793-1970”, Herning, 1992.

Koch, Hanne Dahlerup: “Middelalderens gader”. I Kuml 2000, s. 239-305.

Kromann, N.M.: “Varde Sønderbro gennem næsten 400 Aar”. Fra Ribe Amt, XI, 1944-47, s. 337-45.

Kunwald, Georg: “Broskovvejene”. I: Nationalmuseets Arbejdsmark, 1962, s. 149-67.

Lebech, Mogens & Johnsen, N.C.D.: “Storebælt fra Smakke til Bro”. København, 1965.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen i Viborg Amt”. København, 1975.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen langs Gudenåen”. København, 1976.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen i Vejle Amt”. København, 1977.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen over Kongeåen”. København, 1979.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen mod grænsen”. København, 1980.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen i Himmerland”. København, 1983.

Lidegaard, Mads: “Hærvejen fra Limfjorden til Dannevirke – en turfører”. København, 1992.

Linde-Laursen, Anders: “Hugo Matthiessens kulturhistorie. Belysninger og baggrunde”. I: Vellev, Jens (red.): “Hugo Matthiessens Danmark”. Moesgaard, 1989.

Lindhard, N.H. & Wohlfahrt, Eske: “Over Aggersundbroen i 50 år – over fjorden i 1000 år”. Udgivet af Limfjordsmuseet, Løgstør, 1992.

Lundbye, J.T.: “Veje i Danmark i ældre tid”. Artikel i Dansk Vejtidsskrift 1925/5 (Extrahæfte) (s. 152-160).

Lundbye, J.T.: Vejenes Udviklingshistorie i Danmark“. Artikel i “Fortid og Nutid”, 1919.

Lundbye, J.T. & Hermansen, V.: “Roskilde Landevej gennem Tiderne”. Roskilde, 1927.

Mader, Erik & Ravn, Ole: “Da Bilen kom til Danmark”. København, 1995.

Matthiessen, Hugo: “Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. En historisk-topografisk studie”. København, 1930.

Matthiessen, Hugo: “Viborg-Veje. Studier og Vandringer”. København, 1933.

Møller, Ib m.fl.(red.): “AT SLÅ BRO – på dansk”. Udg. af DSB og Vejdirektoratet. København, 1986.

Møller, Ib: “Hestevogne i Danmark”. København, 1998.

Nørlund, N.E.: Opmaalingen af Danmarks veje. Geografisk Tidsskrift, Bind 52 (1952-53).

Olesen, Mogens Nørgaard: “Danske jernbaner gennem tiderne”. København, 1990 (1996).

Pade, Erling: “Milevognen. En kulturhistorisk skitse”. 1976.

Pedersen, Ejner G.: “Hærvej og Hedevej i Hardsyssel. Træk af de vestjyske landevejes historie og topografi”. Ringkøbing – Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Hardsyssel-Håndbog, 2 – 1986.

Rallis, Tom & Helk, Uno: “Motorvejenes historie”. Notat 1992-2, Institut for Veje, Trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Højskole, 1992.

Rallis, Tom: “Transport i Danmark 1830-1990. Transport- og kommunikationsteknikkens udvikling i samfundsmæssigt perspektiv”. København, 1992.

Rallis, Tom: “Vejenes Historie til 1900 – Globalt set”. Lyngby, Institut for planlægning, DTU, Notat 1998-2.

Rasmussen, Jørgen Nybo: “Lyngby Hovedgades anlæggelse 1764-67”. Lyngbybogen 1982, s. 5-31.

Rasmussen, Jørgen Nybo: “Den ny Kongevej”. Søllerødbogen 1989.

Ravn, H.H.: “Vejen i historisk perspektiv”. I: Hansen, Carl Johan (red.): “Vejdag 1975”. Vejdirektoratet, 1975.

Ravn, H.H.: “Vejbygning i historisk perspektiv”. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 1975/10 (side 176-73) og nr. 1975/11 (side 189-93). Artiklen blev delvis anvendt som foredrag på Vejdagen d. 19. juni 1975 på den polytekniske Læreanstalt.

Riis, Thomas (red.): “Dokumentation. 1000 Jahre Verkehrswege in Schleswig-Holstein”. Der Minister für Wirtschaft, Technik und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein. Kiel, 1996.

Rindel, Per Ole: “Motorvejen – et tværsnit gennem oldtiden”. Fra Ribe Amt, XXVI,1, 1993, s. 18-37.

Schovsbo, Per Ole: “Oldtidens vogne i Norden. Arkæologiske undersøgelser af mose- og jordfundne vogndele af træ fra neolitikum til ældre middelalder”. Frederikshavn, 1987.

Schovsbo, Per Ole: “Samlinger og udstillingsmateriel af betydning for Danmarks Vej- og Bromuseum”. U. år. Statusrapport ifm. etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum. Se rapporten her.

Schultz, Annette Østergaard: “Pligtarbejde og lystarbejde. Historie om at bryde nye veje i Nordvest- og Midtjylland 1842-1855”. Viborg, 1999.

De danske Statsbaner (udg.): “Storstrømsbroen”. September 1937.

Svensson, Bjørn: “Fra Hærvej til motorvej. En sønderjysk vejhistorie”. 1984.

Thagesen, Bent (red.): “Vejbygningens historie”. Afsnit 2 i Lærebog i Vejbygning. København, 1984.

Thagesen, Bent: “De danske veje før og nu”. I Thagesen, Bent (red.): Veje og stier”, s. 13-37. Polyteknisk Forlag, 2000.

Thomassen, P.: “Dampvogne og Landevejslokomotiver”. Gentofte, 1978.

Topsøe-Jensen, Torben: “Kongevejen fra Usserød nord for Hirschholm til Helsingør”. Hørsholm, 1965.

Topsøe-Jensen, Torben: “Ad hjulspor og landeveje”. København, 1966.

Topsøe-Jensen, Torben: “Fem Mil langs Øresund. Strandvejens historie”. København, 1968.

Topsøe-Jensen, Torben: “Vejenes udvikling i Frederiksborg Amt”. Fra Frederiksborg Amt, II, 1970, s. 5-58.

Topsøe-Jensen, Torben: “Fredensborgvejen”. Hørsholm, 1975.

Topsøe-Jensen, Torben: “Et jubilæum i dansk vejvæsen”. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 1975/6, s. 90-100, i anledning af 200-året for færdiggørelsen af hovedvejen fra København over Hirschholm til Fredensborg.

TopsøeJensen, Torben: “De danske veje før vejforordningen af 1793”. Artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 1993/4, side 4-11.

Tortzen, Chr. Gorm (red.): “Fredensborg Slotsgade – en kongevej i sølvbryllupsgave”. Bevaringsforeningen Fredensborg, 1992.

Uldall, Kai: “Lyngbyvejens milepæle”. Lyngbybogen, 1970-71, s. 73-95.

Wiingaard, Helge: “Fra Nybro til Frederiksport. Træk af Skanderborg-Århus-vejens historie”. Aarhus Stifts Årbøger, 1979, s. 90-114.

Windfeld-Høeberg, Lars: “Vej, bro og vad”. Artikel om veje, broer og vadesteder på Vejby-Tibirke egnen i Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2012, s. 45-70.

Udenlandske publikationer

Ahlberg, Sven Olof:Vägar – historia, teknik, material“. Balkong Förlag, Stockholm, 2016.

Almaas, Mads: “Om veger, bruer og folk i Nord-Trøndelag”. Statens Vegvesen, 1999.

Asmus, Walter (red.): “Die Entwicklung des Verkehrs in Schleswig-Holstein 1750-1918. Studien zur Wirtschafts- und Sozialge-schichte Schleswig-Holsteins”. Band 26, Neumünster, 1996.

Asmus, Walter, Kunz, Andreas & Momsen, Ingwer E: “Atlas zur Verkehrsgeschichte Schleswig-Holsteins im 19. Jahrhundert. Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins”. Band 25, Neumünster, 1995.

Augusta, Pavel et al.: “The Big Book of Transport”. London, 1987.

Billington, David P.: “The Tower and the Bridge”. The New Art of Structural Engineering, New York, 1988.

Bjørnland, Dag: “Vegen og samfundet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-års jubilæum 1864-1989”, Norge, 1989.

Brown, David J.: “Bridges – Three Thousand Years of Defying Nature”. London, 1996.

Browne, Lionel: “Bridges – Masterpieces of Architecture”. London, 1996.

Bursell, Barbro & Rosengren, Anette (udg.): “Drömmen om Bilen”. Fataburen 1997. Stockholm, 1997. Chevallier, Raymond: “Roman Roads”. London, 1976.

Dicksson, Ida & Udd, Lena Knutson:Asfalt. Hundra år av väghistoria“. Udg. af Trafikverket, Sverige.

Dietrich, Ricard J.: “Faszination Brücken. Baukunst, Technik, Geschichte”. München, 1998.

Erler, Uwe: “Brücken: Historisches, Konstruktion, Denkmäler”. Leipzig, 1988.

Flink, James J: “The Automobile Age”. Cambridge, Mass., 1988.

Georgano, G. N.: “A History of Transport”. London, 1972.

von Hagen, Victor W.: “The Roads that Led to Rome”. London, 1967.

Haverling, Stellan: “Kungsvägen genom Halland”. Göteborg ,1996.

Heddelin, Bertil (red.): “Vägar. Dåtid – nutid – framtid”. Udgivet i anledning af Vägverkets 150-års jubilæum. Stockholm/Borlänge, 1991.

Hedin, Gunnar: “Broar i Sverige och världen”. Stockholm, 1997.

Hegdalstrand, Kjell (red.): “Brobyggere mellom land og folk”. Statens Vegvesen, Hedmark, 2000.

Hegdalstrand, Kjell (red.): “Fra kjerreveg til vegplan”. Norge, 1988.

Hegdalstrand, Kjell (red.): “Men arbeidet måtte gå”. Norsk Vegmuseum, 1995.

Hegdalstrand, Kjell (red.): “Vegens menn og deres verk”. Norsk Vegmuseum, 1992.

Hegdalstrand, Kjell (red.): “Vegminner fra Finnmark”. Norge, 1991.

Hindley, Geoffrey: “A History of Roads”. London, 1971.

Jensen, Jens Jacob: “Broer som hobby”. Trondheim, 1990.

Kincaid, P.: “The Rule of the Road”. New York, 1986.

Lay, Maxwell G.: “Ways of the World. A History of the World’s Roads and of the Vehicles That Used Them”. New Brunswick, N.J. , 1992.

Masonen, Jaakko (red.): “Maata, jäätä, kulkijoital (før 1860), Soraa, työtä, hevosia(1860-1945) og Pikeä, hikeä, autoja (1945-2005)”, Finlands vejhistorie i 3 bind med resumeer på svensk og engelsk. Helsinki, 1999.

Montelius, Jan-Olof (red.): “Vägar och vägmiljöer”. I Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr. 39 – 2000. Uppsala, 2000.

Montelius, Jan-Olof: “Kulturvägar – vad är det? – En jämförelse mellan olika länder”. Fra VTI’s og KFB’s forskardagar 2000, s. 111-121.

Montelius, Jan-Olof:Vägen i kulturlandskapet“. Udg. af Vägverkets museum Pylonen, Borlänge, 2004.

Mumford, Louis: “The City in History”. London, 1961.

Norden, Peter: “Unternehmen Autobahn. Die abenteuerliche Entwicklung zum modernsten Verkehrsnetz Europas”. Bayreuth, 1983.

Norsk Vegmuseums Årbøker 1993- Pawson, Eric, Transport and Economy: “The Turnpike Roads of Eighteenth Century Britain”. London, 1977.

Potter, T. W.: “Roman Italy. Exploring the Roman World”. London, 1987.

Reverdy, Georges: “Histoire des grandes liaisons francaises, I-II, Revue générale des routes et des aérodromes”. Paris, 1981.

Reverdy, Georges: “Les routes de France du XIXe siècle”. Paris, 1993.

Schmidt, Wolfgang & Theile, Wilfried: “Strassenverkehr” m.m. I “Denkmäler der Produktions- und Verkehrsgeschichte Teil 2”. Berlin, 1991.

Schütz, Erhard & Gruber, Eckhard: “Mythos Reichsautobahn. Bau und Inszenierung der “Strassen des Führers” 1933-1941″. Berlin, 1996.

Serrera, Ramón Maria: “Tráfico terrestre y red vial en las Indias Espanolas”. 2. ed., Barcelona, Madrid, 1993.

Sitwell, N. H. H.: “Roman Roads of Europe”, 1981.

Sterten, Kjell Egil: “Akerselvas bruer og fosser”. Eget forlag, 2016. En billedbog på 136 sider, som  bl.a. beskriver eksisterende og tidligere broer over Akerselven i Oslo.

Stommer, Rainer (udg.): “Reichsautobahn. Pyramiden des Dritten Reiches”. Marburg, 1982.

Tarr, Laszlo: “The History of the Carriage”. London, 1969.

Vance, Jr., James E.: “Capturing the Horizon. The Historical Geography of Transportation Since the Transportation Revolution of the Sixteenth Century”. New York, 1986.