Vejlove og vejregler

Print Friendly, PDF & Email

På det nedlagte Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside var der en kronologisk oversigt over historiske (ikke længere gældende) love, bekendtgørelser, cirkulærer og regler om trafik og veje mm., begyndende med vejreglerne fra 1943.

Denne oversigt vil blive rekonstrueret på denne side – og i muligt omfang suppleret med links til de pågældende publikationer.

Siden vil successivt blive udbygget med både ældre og nyere historiske forordninger og lovgivning.

ÅrstalNavn/titel/emneSupplerende oplysningerLinks
1793Forordning om Vei-Væsenet i Danmark af 13. December 1793Forordningen er beskrevet på en særskilt side. Følg linket til højre herfor.Vejforordningen af 1793
1943Vejregler 1943Normer for anlæg, udvidelse og ombygning af veje, gader og stier. Min. for off. arbejder, 10. aug. 1943.
1955Færdselsloven af 19551. juli 1955 trådte en ny færdselslov i kraft. Den afløste færdselsloven fra 1932.
1955Bekendtgørelse om vejafmærkning mv.Bkg. indeholder forskrifter vedr. indretning og anbringelse af vejafmærkning. Bilagene indeholder en komplet gengivelse af dengang gældende færdselstavler.
1956Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære af 12. maj 1956 om opstilling, udskiftning og levering af færdselstavler.Cirkulæret er udsendt til vejbestyrelser, politidirektøren i København og samtlige politimestre med henvisning til bekendtgørelsen om vejafmærkning fra 1955.Færdselstavler
1957Lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelse af de offentlige vejeVejloven 1957 var den første vejlov i Danmark siden 1867. Den indeholder bestemmelser om vejenes inddeling, vejmyndighederne, ekspropriation og taksation, overkørsler og overgange, byggelinier, offentlige stier og andre bestemmelser.Kap. I
Kap. II-III
Kap. IV-VI
1959FN’s protokol vedr. færdselstavler og lyssignaler19. september 1949 vedtog FN en “Protocol on Road Signs and Signals”. Danmark ratificerede protokollen 13. juni 1959
1959Ministeriet for offentlige arbejder, 14. december 1959Regler vedrørende automatiske signaler ved niveauoverkørsler over jernbaner
Automatiske signaler
1960Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære af 11. oktober 1960 om hovedlandevejeCirkulæret bekendtgør, hvilke veje der opklassificeres til hovedlandevejeCirkulære om hovedlandeveje
1962Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse af 25. august 1962 om færdselstavler på motorvejeBekendtgørelsen er en ændring til bekendtgørelsen om vejafmærkning fra 1955Færdselstavler på motorveje
1964Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære af 28. februar 1964 om vejbelysning Cirkulæret blev udstedt i medfør af vejloven af 1957Vejbelysning
1964Lovforslag om visse hovedvejsanlæg i og ved København (Søringen)I 1958 foreslog City Plan Vest, at der blev anlagt en motorvej langs søerne i København. Planen blev vedtaget i Folketinget i 1964, men mødte stor modstand, og efter energikrisen i 1973 blev Søringsprojektet opgivetLovforslag Søringen
1969Cirkulære om landeveje af 1. og 2. klasseCirkulæret angiver for hvert enkelt amt hvilke vejstrækninger, der skal være landeveje af 1. eller 2. klasse med virkning fra 1. april 1967
1969Forslag til lov om visse hovedlandevejsstrækningerForslag til lov om anlæg af en motorvej fra Farum vest om Hillerød til Hemmingstrup. Loven blev vedtaget i 1969. Motorvejen blev dog ikke bygget i sin fulde udstrækningLovforslag Hillerødmotorvejen
1970Lov om ændringer i vejlove som følge af kommunalreformenLoven betød en ny fordeling af kompetencer mellem de forskellige administrative niveauer
1985Lov om offentlige vejeLovbekendtgørelse nr. 368 af 06/08/1985https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1985/368
2017FærdselslovenLovbekendtgørelse nr. 38 af 05/01/2017
Retsinformation.dk