Nye bøger

På denne side præsenteres et udvalg af nyere bøger og tidsskriftartikler med vejhistorisk indhold.

Hjælpen til Sønderjylland

af Niels Jensen handler om genopbygningen af landsdelens infrastruktur efter genforeningen i 1920. Den indeholder bl.a. kapitler om broer og veje. Bogen udkom 16. maj 2023 på Forlaget Frydenlund. Læs mere om bogen og se indholdsfortegnelse og forord på forlagets hjemmeside. Bogen blev anmeldt på historie-online.dk d. 17. maj.

Man and the Machine

Det finske vej- og køretøjsmuseum Mobilia har i 2023 udgivet en bog på 175 sider med titlen “Man and the Machine”, som indeholder en række artikler om vejbygning og vejvedligeholdelse. Artiklerne er skrevet af medlemmer af NordBalt, som er et samarbejde mellem nordiske og baltiske vejmuseer. Fra indholdet kan nævnes en artikel om “Heavy Vehicles and Road Construction” skrevet af selskabets næstformand Jørgen Burchardt, samt artikler om bl.a. vejhøvle og sneslynger. Bogen kan downloades fra Mobilias hjemmeside: Man and the Machine.

Roskildevej i Albertslund – 250 år

er udgivet af Albertslund Lokalhistoriske Forening i anledning af Albertslund Kommunes fejring af Roskildevejens 250-års jubilæum. Bogen indeholder træk af vejens historie, bl.a. en fotoberetning om de mennesker, der har boet i husene. Selskabets formand, Niels Christian Skov Nielsen har skrevet om anlægget af vejen i 1770’erne. Man kan læse mere om bogen og købe den her.

Broer og baner til Frederikssund

af Mogens Nørgaard Olesen fortæller et væsentligt stykke lokal- og trafikhistorie om trafikken over Roskilde Fjord – lige fra færgeeoverfartens tid til broernes bygning og deres betydning. Desuden beretter forfatteren om banerne til Frederikssund. Bogen udkom d. 15. marts 2023 på Forlaget Frydenlund. Læs mere om den her: Historie – Frydenlund.

Vejdirektoratet mellem to kommunalreformer 1970-2007

I anledning af Vejdirektoratets 50-års jubilæum som selvstændig vejbestyrelse har VD-Senior Øst og Dansk Vejhistorisk Selskab i fællesskab udgivet et jubilæumsskrift med titlen “Vejdirektoratet mellem to kommunalreformer 1970-2007”. I bogen fortæller tidligere medarbejdere om deres personlige oplevelser, set fra forskellige steder i Vejdirektoratets organisation. Det er blevet til 28 indlæg med hver sit emne, som tilsammen tegner et mangfoldigt billede af Vejdirektoratets virke og udvikling i perioden. Man kan downloade en digital version (pdf-fil, 259 sider, 4,2 Mb) her.

Da chausseen kom til Skanderborg

Forfatter: Michael Hertz, æresmedlem og tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk Vejhistorisk Selskab. En spændende fortælling om anlæggelsen af Danmarks hovedveje omkring år 1800. Manuskriptet er baseret på forfatterens grundige forskning af en række håndskrevne dokumenter i Rigsarkivets store samling. Forfatteren belyser nye vinkler på konflikten mellem Vejkorpset/Ingeniørkorpset og Skanderborgs borgere om vejens udformning. Kimen til samarbejdet mellem Ingeniørkorpset og snedkermester Frederik Møller lægges i forbindelse med opførelsen af et par broer i Skanderborg Amts sydlige udkant. Samarbejdet fører til, at Frederik Møller bliver brobygger og kommer til at opføre ca. 30 hvælvede granitbroer rundt om i Jylland. Manuskriptet er suppleret med lokalhistoriske kort og billeder fra Horsens Byarkiv og Skanderborg Historiske Arkiv. Udgivelsen sker i et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Dagmars Brobisser.

Danmark set gennem en bilrude

Bogen handler om bilens kulturhistorie i Danmark fra de første dristige køreture over bilens rullende sejrsgang i det 20. århundrede og videre til nutidens diskussioner om grønne og førerløse biler. Gennem en lang række kulturhistoriske nedslag undersøger bogen, hvordan bilen har skrevet sig ind i samfundet, i landskabet, i bylivet, i familierne, i forholdet mellem kønnene og generationerne, i arkitekturen, kunsten, litteraturen, popmusikken og filmen. Bogen er udgivet i 2021 på Gads Forlag. Læs anmeldelsen på historie-online.dk.

Vejen til vikingerne – Broen mellem to verdener

Bogen om projekt Vikingebro, som blev afviklet af Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum er nu færdig, og klar til at komme ud til dem, der har lyst til at læse, hvordan det gik med projektet fra 2017 – 2020. Ud over en masse flotte billeder kan du læse om byggeriet af Vikingevejen og broen, undervisningsforløbene og udstillingen på Kroppedal samt få indsigt i, hvordan Vestegnen har taget sig ud i vikingetiden. Bogen koster 100 kr. og kan også købes på Kroppedal museum og i Vikingelandsbyen. Mod forsendelsesgebyr kan bogen tilsendes. Skriv til vikingelandsbyen@albertslund.dk eller bogholderi@kroppedal.dk.

Brugen af historiske kort – fag for fag

Seneste nummer af Geoforum Perspektiv er netop publiceret. Det har temaet ”Brugen af historiske kort – fag for fag”. Artiklerne er samtidig en del af et festskrift og et seminar holdt 20. maj 2021 for Peter Korsgaard i anledning af hans pensionering som arkivar fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Artiklerne kan downloades fra siden Geoforum Perspektiv (aau.dk). Se alle Geoforums publikationer her: Publikationer | Geoforum.

Hærvejen – fra Skagen til Rendsborg

Af Jesper Asmussen. TURBINE forlaget A/S. Udgivet d. 2. november 2020. Bogen er en turguide til Hærvejen for historisk interesserede turister. Den beskriver seværdigheder og historiske steder og begivenheder langs vejen. Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside og en anmeldelse af den på historie-online.dk.

Langs danske veje

Af Niels K. Veien. Forlaget Kahrius. Udgivet d. 24. oktober 2020. Forfatteren er medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Bogen er en samling af hans billeder fra et langt liv som vejfarende på danske veje – og enkelte udenlandske. Den afspejler hans interesse for sten langs vejene, sten som markerer en afstand eller til et minde om begivenheder. Læs mere om indholdet på forlagets hjemmeside og se bogens indholdsfortegnelse og forord her.

Veje & Kultur

Forbindelser mellem kulturer fra antikken til i dag. Vejen er civilisationens byggesten, for veje forbinder byer med handel og mennesker. Veje & Kultur indeholder artikler fra vores civilisations historie. Bogen er udgivet af Forlaget ORBIS og Tidsskriftet SFINKS i 2019. Redaktør: Pernille Carstens. Den er på 84 sider og er rigt illustreret. Læs mere om indholdet på forlagets hjemmeside og Tidsskriftet SFINX’s facebookside. Bogen er anmeldt i VEJHISTORIE nr. 36/2020.

Årbok for Norsk Vegmuseum 2020

Det norske vejmuseum har siden 1993 udgivet en årbog indeholdende fagartikler og temaartikler fra forskellige sider af vegvesenets virksomhed. Nu er årbogen for 2020 udgivet. Se indholdet her: Årbok 2020. Årbogen kan købes ved henvendelse til Norsk Vegmuseum. Man kan se alle årgange af årbogen og læse og downloade artikler fra tidligere årgange fra siden  Årbøker – Norsk vegmuseum.

Kortlægningen af Danmark – op til midten af 1800-tallet

Af Peder Dam. Lindhardt og Ringhof, 2019. Dette pragtværk med mere end 200 smukke historiske kort fortæller, hvordan konturerne af Danmark tog form på kort fra 1400-tallet til starten af 1800-tallet. Da var landet efterhånden blevet fuldstændigt opmålt af Videnskabernes Selskab. Bogen giver et overblik over kartografiens historie og præsenterer de centrale opmålingsmetoder, personligheder og kort. Ud over danmarkskort vises kort over danske byer, kolonier, Slesvig-Holsten, Skandinavien samt de nordatlantiske besiddelser. I bogen beskrives også de politiske, kulturelle og teknologiske rammer, som kortene må forstås indenfor. De historiske kort bliver dermed på mere end én måde et billede af Danmark i evig forandring.

Bogen om Dansk Signal Industri

Firmaet Dansk Signal Industri (DSI) startede i 1930 og har bl.a. beskæftiget sig med udvikling og servicering af trafiksignaler til både veje og jernbaner. Firmaet eksisterede indtil 1989, hvor virksomheden blev delt i to spor. Gadesignalafdelingen blev en del af EB-Signal. Togtrafikafdelingen er i dag Bombardier Transportation A/S. Bogen tager sin begyndelse den 1. oktober 1930. Historien er en ”overlevering” fra gamle og nuværende ansatte. Gennem tekst og billeder forsøger forfatteren, Per Nygaard Christiansen, at give et billede af udviklingen samt afviklingen af virksomheden Dansk Signal Industri. Bogen har været foromtalt i Trafik & Veje, august 2017.

Årbog 2018 Historisk Forening for Vestsjælland

Årbogen indeholder bl.a. en artikel af Vibeke Beltoft om historiske vejsten i Sorø Kommune – og broer og bomhuse ved hovedlandevejen. Artiklen indeholder oplysninger om kommunens milesten, kilometersten, vejvisersten og skelsten. Se indholdsfortegnelserne til denne og tidligere årbøger på foreningens hjemmeside: Årbøger.

På vej – gader og veje i Ebeltoft

Bogen er skrevet af cand. mag. Else Marie Laigaard og udgivet af Museum Østjylland i november 2018. Den handler om Ebeltofts lange og spændende historie med byens gadeforløb og gadenavne som indgangsvinkel. Den er anmeldt i VEJHISTORIE nr. VEJHISTORIE 33/2019. Se mere om bogen på Museum Østjyllands hjemmeside: Ny bog om Ebeltofts historie.

Roskilde Kro – 500 år ved landevejen

Lokalhistorikeren Jørgen Nielsen har skrevet denne bog, som udkom d. 21. august 2018. Den er på 140 sider. Bogen er en let læst og rigt illustreret skildring af Roskilde Kros historie. Den handler fortrinsvis om det sociale og kulturelle liv på og omkring kroen, men indeholder også – især i de første kapitler – brudstykker af Roskildevejens historie. Bogen koster 150 kr. og kan købes på Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Egelundsvej 7, 2620 Albertslund. Den kan også læses i sin helhed på dette link: Roskilde Kro – 500 år ved landevejen.

Landtransport i Danmark

af Per Ole Schovsbo. Forfatteren undersøger sammenhængen mellem samfundets skiftende transportbehov fra den tidlige middelalder, til industrialiseringen tog fart omkring 1800. Disse behov sætter han i forbindelse med de tilgængelige vogntyper og endelig de veje, der kom ud af det. Dermed kan han følge udviklingen af det danske vejsystem fra landskabslovenes hjulsporsveje mellem landsbyerne i løbet af vikingetiden og middelalderen, over de nye kongeveje mellem residenserne. Bogen er udgivet af Slesvigske Vognsamling og Museum Sønderjylland i april 2018. Den er anmeldt i bl.a. VEJHISTORIE nr. 32/2018 og på historie-online.dk.

Broerne i København

 af Peter Olesen. Bogen viser rundt til mere end 25 af hovedstadens utallige broer – over havneløbet og de forskellige kanaler og til lang række broer inde på land. Både de gamle og de nye. Bogen udkom 24. januar 2018. Se forlagets beskrivelse af bogen (viser også nogle få prøvesider).

Færgen er i havn om få minutter

En nostalgisk rejse på hovedvejene til søs, beskrevet af Flemming Søeborg. Bogen er på 240 sider. Den udkom i oktober 2017. Den blev anmeldt i VEJHISTORIE nr. 32/2018.

Til Rigets forsvar og Byens gavn

I 2017 kunne København fejre sit 850-års jubilæum. I det rigt illustrerede trebindsværk Til Rigets forsvar og Byens gavn fortæller Bjørn Westerbeek Dahl om Københavns udvikling i perioden 1600-1728 fra en lille by af middelalderligt tilsnit til “Kongens København” med et kraftigt præg af barokkens idealer: lange lige gader, symmetri, harmoni og ‘Zirlighed’, som man i samtiden udtrykte det. Det hele var omsluttet af fæstningsværkernes volde og grave. Læs mere i forlagets pressemeddelelse. Værket er anmeldt i historie-online.dk.

Gods på vej

Gods på vej er titlen på et trebindsværk, som er udgivet af Danmarks Tekniske Museum på forlaget Kulturbøger i januar 2017. Det handler om vejtransportens udvikling fra middelalderen til i dag. Forfatteren er Jørgen Burchardt, som er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab. Læs mere om værket på Teknisk Museums fakta-ark om udgivelsen. De tre bind koster i boghandlen 960 kr. Selskabets medlemmer kan købe dem til en favørpris på 760 kr. + 80 kr. porto ved bestilling hos forlaget på adressen butik@kulturboger.dk. Værket er anmeldt i VEJHISTORIE nr. 30/2017 og på historie-online.dk.