Beretning for 2016

image_print

 

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 fandt sted den 24. februar 2016 i Vejdirektoratet og havde deltagelse af 22 medlemmer.

Efter valg ved generalforsamling og udpegning af bestyrelsesmedlemmer var bestyrelsen sammensat således:

Valgte:

Direktør Carl Steen Berggreen

Civilingeniør Per Clausen

Dr.phil. Karl-Erik Frandsen

Cand.mag. Michael Hertz

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Ingeniør Carl Dixen Pedersen

Cand. phil. Jørgen Burchardt

Kontorchef Bo Tarp, formand.

 

Udpegede (i parentes angivet af hvem de er udpeget):

Chefkonsulent  Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer (Vejdirektoratet)

Museumsdirektør Jesper Buris Larsen (Danmarks Tekniske Museum)

Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)

Fhv. teknisk direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Hans Leth (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Direktør Bjarne Kjærside (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

I løbet af året er Jesper Buris Larsen erstattet af museumsinspektør Jacob Thorek Jensen, Danmarks Tekniske Museum. I juni måtte vi modtage en trist meddelelse om Carl Dixen Pedersens dødsfald. Carl Dixens plads i bestyrelsen er ikke genbesat.

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Søren Larsen blev valgt som kritisk revisor.

På bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen valgtes Agner Holmbjerg til kasserer og på bestyrelsesmøde den 22. september 2016 valgtes Jørgen Burchardt til næstformand.

Posten som sekretær har desværre ikke været besat i 2015.

 

Bestyrelsesmøder

Der har udover et konstituerende møde efter generalforsamlingen været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

 

Udvalget vedrørende Selskabets fremtidige virke og mål

Udvalget har afholdt flere møder og har i efteråret 2016 udsendt et spørgeskema om Selskabets fremtid til medlemmerne. Der indkom svar fra 15 medlemmer med en række gode forslag og kommentarer. Udvalget har vurderet forslagene til nye aktiviteter mv. på baggrund af såvel den begrænsede umiddelbare ressource, Selskabet råder over, som den store samlede potentielle ressource, der ligger hos medlemmerne.

Det er således udvalgets opfattelse, at Selskabet skal udnytte de eksisterende platforme bedre, f.eks. i tidsskriftet Trafik & Veje, hvor Michael Hertz er medlem af tidskriftets Fagpanel, og hvor Selskabet er tildelt ”Det vejhistoriske hjørne”. Det kræver selvfølgelig, at Selskabet kan få medlemmerne engageret til at skrive indlæg til dette hjørne. Det er ligeledes udvalgets opfattelse, at et tættere samarbejde med beslægtede museer vil kunne tilføre Selskabet værdi. Det kunne således med fordel overvejes at indmelde Selskabet i Teknisk Museums Venner, således at medlemmerne kunne købe billetter og andet hos Danmarks Tekniske Museum til favørpris.

Et helt afgørende skridt i denne retning er sket med opgraderingen og udvikling af Selskabets hjemmeside. Det er udvalgets opfattelse, henset til, at Selskabet ikke længere har som formål at arbejde for oprettelse af et Vej- og Bromuseum, at det må være en vigtig opgave være at gøre hjemmesiden til en platform – eller et ”virtuelt vejmuseum” – hvor vejhistoriske artikler, historiske kort, genoptryk af gamle vejatlas, vejhistoriske fotos kan samles og præsenteres.

Udvalget har også med glæde noteret sig, at det er lykkedes Selskabet (Jørgen Burchardt) at være med på en stand under arrangementet Historiske Dage i Øksnehallen den 25.-26 marts 2017. Selskabet har endvidere fået tilsagn om at deltage på Vejforum i december 2017. Endelig arbejder Selskabet (Jørgen Burchardt) på realisering af et større arrangement (bog, netværk, seminar) om dansk bro- og tunnelhistorie set i lyset af etablering af en kommende Femernforbindelse.

Udvalget foreslår, at Selskabets Vedtægter ændres, således at § 3 (Realisering af formål) bedre gengiver det ovenfor anførte vedrørende Selskabets fremtidige aktiviteter.

 

Hjemmesiden

Selskabets hjemmeside vejhistorie.dk har fået et gevaldigt løft. Det havde ikke været muligt uden en fantastisk indsats af Per Winther, der fortsætter arbejdet med udviklingen af hjemmesiden. Blandt de seneste tiltag er, at tidligere numre af VEJHISTORIE løbende gøres tilgængelige i elektronisk form via selskabets hjemmeside.

 

Arrangementer

I fortsættelse af generalforsamlingen 2016 afholdt Svend Tøfting et foredrag med titlen. ”Refleksioner om vejsektoren i 40 år”. Svend kunne berette fra sit arbejde ved Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og nu Region Nordjylland samt om sit virke gennem 26 år som redaktør for Dansk Vejtidsskrift, nu Trafik & Veje, og arbejdet for ITS Danmark.

Den 10. – 11. juni 2016 havde DVS en meget vellykket Vejhistorisk tur til Hærvejen på strækningen mellem Vamdrup og Randbøl samt den gamle grænse og området syd for Kolding. Turen var tilrettelagt af Arne Rosenkvist og tidligere formand for Kongeåmuseet, Paul Berrig. Ulrik Blindum og Carl Dixen Pedersen havde udarbejdet turbeskrivelse og medvirket ved den logistiske planlægning af turen.

 

Redaktions- og forskningsudvalget

Redaktions- og forskningsudvalget bestående af Michael Hertz, Karl-Erik Frandsen, Morten Dam Rasmussen og Jørgen Burchardt har i løbet af året redigeret og udsendt numrene 27 og 28 af VEJHISTORIE og forbereder udsendelsen af to temanumre i 2017. Forårsnummeret skal handle om bro- og færgeforbindelser og efterårsnummeret om fynske veje.

Endvidere har redaktionen stået for en undersøgelse om abonnenternes/medlemmernes indstilling til, at VEJHISTORIE i fremtiden udelukkende udsendte i elektronisk udgave. Vi modtog 65 besvarelser, – tak for det! 19 medlemmer udtalte sig entydigt for elektronisk udgave, og 16 medlemmer udtalte sig lige så entydigt for opretholdelse af den trykte udgave. Andre 25 medlemmer udtalte sig med vekslende styrke for opretholdelse af den trykte udgave, idet de dog erklærede sig villige til at modtage tidsskriftet i elektronisk udgave, ‘hvis ikke det kunne være anderledes’. 5 medlemmer erklærede sig tilfredse uanset om de modtog det i trykt eller elektronisk udgave.

Bestyrelsen har efter indstilling fra Redaktions- og forskningsudvalget tiltrådt, at VEJHISTORIE udsendes i trykt udgave, så længe dette er økonomisk muligt. Samtidig forbereder redaktionen en overgang til elektronisk publicering.

 

Milestensgruppen

Gruppen består af Kirsten-Elizabeth Høgsbro (formand), Erling Buhl og Viggo Launbjerg.

Den har i 2016 i samarbejde med Silkeborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen medvirket ved ansøgning om istandsættelse og genopstilling af en milesten på rute 52 mellem Horsens og Silkeborg, og tilsvarende ved genopstilling af en milesten i Odense Kommune. I Hillerød Kommune har gruppen bistået ved flytning af 3 milesten og andre vejsten ved kommunens nye rådhus og udarbejdelsen af en tilhørende folder ”Historien om milepælene og de gamle vejsten”.

Derudover har gruppen været i kontakt med Hørsholm Kommune om genopstilling og en milesten på Strandvejen og istandsættelse af 4 milesten.

Gruppen har et nært samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og er således blevet bedt om at vejlede kommuner om håndtering af milesten. Registreringer af milesten er blevet overført til styrelsens database ”Fund- og fortidsminder”. På et møde med styrelsen, hvori også deltog DVS’s formand, drøftedes samarbejdet og mulige nye emner.

Der arbejdes fortsat med registrering af milesten og vejsten og indsats for genopstilling af milesten aktuelt i Thisted og Kerteminde.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget har i 2016 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVS´ arrangementer.

Den tidl. sekretær Ulrik Blindum har igen i 2016 været aktiv, især med fortsat oprydning/sortering i vore arkiver af bøger, publikationer mm. samt scanning af historiske fotos, publikationer, referater mm. Stor tak til Ulrik Blindum for dette arbejde.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2016 ét æresmedlem, civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2017 i alt 135 medlemmer. Heraf er 13 institutioner/organisationer/firma-medlemmer, mens øvrige er personlige medlemmer.

 

Meddelelser

Der er i 2015 udsendt i alt 3 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

VEJHISTORIE

I 2016 udkom VEJHISTORIE 27 og 28.

VEJHISTORIE nr. 27 indeholdt artiklerne ”Hulvej i Rold Skov” af cand. mag. Sara Lea Kronvang og ”Et fremstød for plantning af vejtræer – et debat oplæg fra 1795” af Nils Kr. Zeeberg og et indlæg om ”Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab” of Michael Hertz.

Selskabet takker Asfaltindustrien mange gange for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

VEJHISTORIE nr. 28 indeholdt artiklerne: ”Om plantning af vejtræer – fortsat debat i 1796” af Nils Kr. Zeeberg og ”Farlige vejtræer” af cand. mag. Michael Hertz.

Selskabet takker Arkil Holding A/S og COWI A/S mange gange for deres økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

Bo Tarp

Formand

 

Agner Holmbjerg

Kasserer