Beretning for 2015

image_print

 

Generelt om udviklingen

DVS har i 2015 haft ansvaret for gennemførelsen af projektet med renovering og genopstilling af 3 marmormilesten, som oprindelig har stået ved en tømmerhandel i Roskilde. Til projektet søgte DVS på vegne af kommunerne Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde om en støtte på 350.000 kr. hos A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den 6. marts 2015 indløb svaret på ansøgningen, hvor A.P. Møller Fonden meddelte, at de ville støtte renoveringen med de 350.000 kr. Arbejdet med renovering blev i løbet af sommeren udført af Rådvad Stenhuggeri og 1. september  2015 fandt indvielsen af de 3 milesten sted. Det er et meget vellykket projekt, der er gennemført i fint samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt de 3 kommuner.

Milestensudvalget har fortsat arbejdet med registrering af sten langs vore veje, især af milesten. Langt de fleste er inddateret i databasen SLVV, som senere skal indgå i vores hjemmeside.

Efter generalforsamlingen i 2015 holdt Ole Grann Andersson foredraget ”Danske asfaltveje igennem 125 år”. og i november var foredraget ”Vejens historie fra pyramiderne til Lillebæltsbroen” med Arne Rosenkvist som foredragsholder.

Årets vejhistoriske ekskursion gik til Estland og Letland i dagene 18. – 22. august. Med et deltagerantal på 36 personer – medlemmer og ledsagere – var den meget vellykket.

Et besøg på Bygholm med saltspredningskursus og besøg på ”den genfundne bro” ved Vestbirk måtte udsættes til 2016. Desværre måtte en rundvisning i Helsingør og på Museet for Søfart i Helsingør aflyses.

I 2015 er der udsendt 2 numre af VEJHISTORIE: Nr. 25, som var trykt i 2014, men først udsendt i 2015, og nr. 26, som kom umiddelbart før julen 2015.

 

Ordinær generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 blev afholdt onsdag den 18.februar 2015 i Vejdirektoratet i København med Ib Frandsen som dirigent.

Formanden, Bo Tarp, fremlagde Selskabets beretning for 2014, som var fremsendt før generalforsamlingen. Formanden uddybede nogle af begivenhederne i 2014, herunder årets vejhistoriske ekskursion til Slesvig-Holsten i 150 året for krigen i 1864. Endvidere Selskabets tur til Skåne over Øresundsforbindelsen med ophold på Peberholm og videre til Jakriborg. Formanden nævnte videre milestensgruppens store indsats med registrering af milesten og om restaurering af 3 milesten i Roskilde-området. Endelig om arbejdet med at få Selskabets hjemmeside op at stå igen.

Formandens beretning for 2014 blev efter spørgsmål fra deltagerne godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2014 og forslag til budget for 2015, herunder kontingent for 2015 blev ligeledes godkendt. Før budgettet blev godkendt, blev forslag til aktiviteter forelagt, herunder forelagde Karl-Erik Frandsen forslag om årets vejhistoriske ekskursion, som skulle gå til Estland og Letland.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2015 bestået af følgende udpegede medlemmer (i parentes angivet af hvem de er udpeget):

 

Trafikdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer (Vejdirektoratet)

Museumsdirektør Jens Breinegaard (Danmarks Tekniske Museum)

Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)

Fhv. teknisk direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Hans Leth (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

og følgende valgte:

 

Direktør Carl Steen Berggreen

Civilingeniør Per Clausen

Dr.phil. Karl-Erik Frandsen

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand

Cand.mag. Michael Hertz

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Ingeniør Carl Dixen Pedersen

Kontorchef Bo Tarp, formand.

 

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Søren Larsen blev valgt som kritisk revisor.

Posten som sekretær har desværre ikke været besat i 2015.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 18.februar 2015, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand og chefkonsulent Agner Holmbjerg som kasserer. Der er endnu ikke fundet en sekretær for Selskabet, men der arbejdes fortsat på sagen.

I 2015 har DVS’s bestyrelse afholdt følgende møder:

Nr. 109 den 18.februar 2015 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Nr. 110 den 24. juni 2015 i Vejdirektoratet i København,

Nr. 111 den 15. december 2015 i Vejdirektoratet i København.

Bestyrelsen har på møderne drøftet Selskabets aktiviteter, specielt de arrangementer og vejhistoriske ekskursioner, som skal gennemføres i løbet af året og senere. Herunder har arbejdet i Redaktions- og Forskningsudvalget og i Milestensgruppen været på dagsordenen.

Bestyrelsen har på sit seneste møde påbegyndt en drøftelse af DVS’s fremtidige virksomhed og mål. Det blev besluttet at nedsætte en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, som skal drøfte emnet videre. På generalforsamlingen vil der blive orienteret om det foreløbige arbejde i gruppen.

For Milestensgruppens vedkommende er det især projektet om 3 marmormilesten, som skulle renoveres og genopstilles ved 2 tidligere hovedlandeveje i Roskildeområdet. DVS havde på vegne af de 3 kommuner Høje-Taastrup, Roskilde og Lejre søgt om økonomisk støtte til gennemførelse af projektet hos A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og et beløb på 350.000 kr. blev bevilget med brev af 6. marts 2015. DVS har ”stået for” projektet, som er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt kommunerne Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde.

DVS’ hjemmeside har også været på programmet på møderne – der er enighed om, at det er meget væsentligt at have et sådant meddelelsesforum såvel over for DVS’ medlemmer som over for udenforstående. Desværre har det været vanskeligt at få hjemmesiden opdateret på grund af manglende ressourcer, men der synes nu at være en løsning på det problem.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand og chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer.

Forretningsudvalget har i 2015 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Estland og Letland.

Den tidl. sekretær civilingeniør Ulrik Blindum har igen i 2015 været aktiv, især med fortsat oprydning/sortering i vore arkiver af bøger, publikationer mm. samt scanning af historiske fotos, publikationer, referater mm. Stor tak til Ulrik Blindum for dette arbejde, som i de fleste tilfælde er foregået i weekender og andre fridage.

 

Selskabets protektor

Der har i 2015 været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen i forbindelse med Dronningens Nytårskur på Christiansborg den 7. januar 2015, hvor Selskabets formand Bo Tarp repræsenterede Selskabet.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2016 to æresmedlemmer, civilingeniør Ivar Schacke og akademiingeniør Carl Johan Hansen.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2016 i alt 146 medlemmer. Heraf er 16 institutioner/organisationer/firmamedlemmer og 130 enkeltmedlemmer. Det er samlet set 3 medlemmer flere end året før.

 

Meddelelser

Der er i 2015 udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2015:

 

Danske asfaltveje igennem 125 år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt seniorprojektleder og chefspecialist Ole Grann Andersson fra ATKINS, Vej & Anlæg et foredrag med ovennævnte titel. Dansk asfaltvejbygning kunne fejre sit 125-års jubilæum i 2015. Det var et tidsforløb, som har haft meget stor betydning for den almene fremkommelighed og dermed for udviklingen af vores samfund. De første danske asfaltvejbelægninger blev udført på Østergade og Købmagergade i København. I foredraget blev der foretaget et historisk tilbageblik på asfaltvejenes tilblivelse og udvikling igennem årene.

 

Vejhistorisk ekskursion til Estland-Letland

Årets vejhistoriske ekskursion gik til Estland og Letland og fandt sted i dagene tirsdag 18.- lørdag 22. august. I alt 36 personer – medlemmer og ledsagere – deltog i den meget interessante og spændende tur til de 2 baltiske stater, som bød på både vej- og kulturhistoriske oplevelser.

Turen startede i Estlands hovedstad Tallinn, hvor der var rundvisning i den gamle middelalderby. Herfra gik turen til Tartu med Estlands første universitet og videre ad den gamle postvej til Estlands vejhistoriske museum. Efter at have krydset grænsen til Letland besøgtes det gamle Turaida slot og derefter videre til Letlands hovedstad Riga, hvor der var en byvandring. På vejen til Letlands Vejmuseum, hvor vi blev vist rundt af museets leder, krydsede vi over et par af de meget store og flotte broer, som fører over floden Daugava i Riga. Efter besøget på vejmuseet besøgtes byen Kuldiga med ”Broen med de 7 buer”, som er fra 1874, og Europas bredeste vandfald.

Stor tak til firmaerne Colas Danmark A/S og Saferoad Daluiso A/S for deres økonomiske støtte til ekskursionen.

 

Vejens historie fra pyramiderne til Lillebæltsbroen

Det sidste arrangement i 2015 fandt sted tirsdag den 15. december kl. 15.00-17.00, hvor vort mangeårige medlem ingeniør Arne Rosenkvist holdt et foredrag med ovennævnte titel. Foredraget var med lysbilleder og som Rosenkvist udtrykte det ”har han taget lysbilleder verden over og har planer om at gå over i historien som verdens sidste lysbilledforedragsholder”.

Foredraget startede ved pyramiderne og sluttede ved Lillebæltsbroen. Undervejs kom vi vidt omkring, idet vi hørte om romerveje og alfarveje, om vikingeveje og Hærvej, om broer og kroer, om mil og mål, hvor den lille nisse rejste hen på sin ekstrapost og hvorfor sad Jens Vejmand og slog gamle runesten til skærver?

 

Der var planlagt yderligere 2 arrangementer i 2015:

Et besøg på Bygholm i Horsens, hvor der afholdes saltspredningskursus i slutningen af september/ begyndelsen af oktober, og besigtigelse af ”den genfundne bro” over Gudenåen ved Vestbirk. Dette arrangement blev udsat til afholdelse i 2016.

Det andet var en byvandring i Helsingør og et besøg på M/S Museum for Søfart i Helsingør, men dette arrangement måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udsendt følgende publikationer i 2015:

VEJHISTORIE nr. 25 var færdigtrykt så i sent i 2014, at bladet først blev udsendt i 2015: Den indeholdt artiklerne ”150 år med veidirektører i Norge” af tidligere direktør for Norsk vegmuseum Geir Paulsrud og ”Danske veje paa Guldkysten” af etnolog Jørgen Burchardt.

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer

VEJHISTORIE nr. 26 indeholdt artiklerne: ”Danske veje i Ghana” af etnolog Jørgen Burchardt, ”Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland” af cand.mag. Michael Hertz og ”Vejbyggeri i Nordmarka i juli 1950” af læge Edel Hempel.

Selskabet takker firmaerne Arkil Holding A/S, COWI A/S og Sweco Danmark A/S for deres økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

Øvrige aktiviteter

 

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz, formand, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, viceinstitutleder Morten Dam-Rasmussen og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Udvalget har ikke holdt møde i 2015, men har korresponderet via mail og telefon, herunder har artiklerne til VEJHISTORIE været rundsendt for kommentarer hos udvalget. Formanden og sekretæren har endvidere drøftet indhold og opsætning af det aktuelle nummer.

Det er målet, at der hvert år udkommer to numre af VEJHISTORIE, men som ovenfor nævnt lykkedes det desværre kun at få et nummer udgivet i 2015.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, ingeniør Carl Dixen Pedersen, tidl. skovfoged Erling Buhl og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppen har i 2015 ikke afholdt møde, men der har løbende været mere uformeller drøftelser pr. telefon og mails gennem året.

Gruppens opgave med at registrere og opmåle milesten i marken og på materielpladser er fortsat i 2015 med ca. 175 nye milesten Der er nu registreret og opmålt 810 i Danmark og ca. 65 i de tidligere danske landsdele Sydslesvig-Holsten.

810 danske milesten er inddateret i databasen Sten Langs Vore Veje (SLVV). Det er 460 flere, end der er registreret i ”Gamle danske milepæle”. Der mangler fortsat at blive inddateret de ca. 65 sten fra Slesvig-Holsten.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret – i 2015 er dette arbejde fortsat. Bl.a. er der i Slangerup genopstillet en 2 milesten, som i mange år har stået på en materielplads. Denne sten er nu tilbage på sin gamle plads foran et gammelt hus med navnet “Milehøj”.

Der er ydermere henvendelser fra offentlige og private om historiske sten, som skal registreres og bevares.

Et større projekt omhandler 3 marmormilesten, som i mange år havde stået ved indkørslen til en tømmerhandel i Roskilde, men som blev fjernet på grund af fare for påkørsel. Kulturstyrelsen bad derfor Roskilde museum og DVS om i samarbejde med relevante kommuner at komme med forslag til genopstilling af de 3 marmormilesten. Planen blev, at de 3 milesten skal renoveres og genopstilles på steder, hvor de kan have stået, før de blev fjernet. Genopstillingen af stenene skulle ske på de tidligere hovedlandeveje København-Roskilde og Roskilde-Holbæk og har involveret 3 kommuner Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde.

Ingen af de 3 kommuner havde økonomiske midler til restaureringen af stenene, hvorfor der skulle søges om støtte til dette arbejde. Kommunerne påtog sig at sørge for opstilling af stenene de valgte steder, herunder med beplantning, fundament  mv. DVS har haft ”ansvaret” for projektet, der som nævnt er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt de 3 kommuner Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde. Projektet ville koste 350.000 kr. (incl. moms), som DVS søgte om økonomisk støtte til hos ”A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”. Den 6. marts 2015 indløb den meget lykkelige besked, at ”Fonden har bevilget et beløb på 350.000 kr. til restaurering og genopstilling af tre historiske marmormilesten fra 1700-tallet”.

Arbejdet med restaurering kunne herefter gå i gang hos Rådvad Stenhuggeri, som har en stor ekspertise i dette arbejde. I løbet af sommeren 2015 blev restaureringen færdig og i slutningen af august var de 3 marmormilesten opstillet på de 3 udvalgte steder, 2½ milesten på København-Roskilde-vejen i Høje-Taastrup kommune, 4½ og 5½ milesten på Roskilde-Holbæk-vejen i henholdsvis Roskilde og Lejre kommune. De stod tildækkede klar til den officielle indvielse, som fandt sted tirsdag den 1. september. Indvielserne skete med 2 timers mellemrum på de 3 steder.

Stor tak til civilingeniør Viggo Launbjerg, dels for hans arbejde med registrering og inddatering af milesten, dels for hans indsats for at få de 3 marmormilesten renoveret og genopstillet i marken.

 

www.vejhistorie.dk

Det er på grund af ressourceproblemer endnu ikke lykkedes få hjemmesiden opdateret med relevante informationer fra den gamle hjemmeside. Den skal herudover suppleres med div. relevante informationer fra Danmarks Vej- og Bromuseums nedlagte hjemmeside. Endvidere skal databasen ”Sten Langs Vore Veje” (SLVV), hvor foreløbig milesten i Danmark er registreret, indlægges. Hertil følger senere andre historiske vejsten. Vi mener, at problemet med manglende ressourcer nu ser ud til at være løst, idet vi har fået tilbud fra et af vore medlemmer, Per Winther, om at bistå med denne opgave. 

 

Trafik & Veje/Dansk Vejtidsskrift

Trafik & Veje/Dansk Vejtidsskrift har i 2015 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter. Endvidere har T&V bragt artikler i ”Det vejhistoriske hjørne” om vejhistoriske emner, skrevet af Selskabets medlemmer.

 

Forespørgsler

I 2015 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse.

 

København den 8. februar 2016

 

Bo Tarp                                                                          Carl Johan Hansen

Formand                                                                         Næstformand

(sign.)                                                                             (sign.)