Beretning for 1982

image_print

Beretning for perioden 2. marts – 31. december 1982

 

SELSKABETS FORMÅL OG ORGANISATION

Dansk Vejhistorisk Selskab har til formål at bidrage til at fremme interessen for den historiske udvikling af vejbygning og vejfærdsel i Danmark samt at fungere som støtteselskab ved oprettelse og drift af et vejteknisk museum.

Selskabet blev stiftet den 2. marts 1982.

Selskabets sekretariatsfunktion varetages af Vejdirektoratet.

 

BESTYRELSE

Selskabet ledes af en bestyrelse, der i beretningsperioden var sammensat således:

 • Undervisningsinstitutionerne: Ingeniørdocent Morten Ludvigsen
 • Vejdirektoratet: Vejdirektør Per Milner og Overingeniør Ivar Schacke
 • FATCh: Amtsvejinspektør K.I. Poulsen
 • Dansk Amtsvejingeniørforening: Sektionsingeniør G. Asger-Olsen
 • Stadsingeniørforeningen: Stadsingeniør Axel Bentsen
 • Ingeniørregimenterne: Oberst E. Darre
 • Nationalmuseet: Museumsinspektør Hans Stiesdal
 • Asfaltindustrien: Direktør J. la Cour
 • Entreprenørforeningen: Civilingeniør P . Aarsleff
 • Generalforsamlingsvalgt: Auditør, cand. jur. Torben Topsøe-Jensen og lektor dr. Alex Wittendorff

Blandt bestyrelsesmedlemmerne valgtes af den stiftende generalforsamling ingeniørdocent Morten Ludvigsen til selskabets formand.

Den stiftende generalforsamling valgte professor H.H. Ravn til selskabets revisor.

Bestyrelsen valgte på sit første møde sektionsingeniør G. Asger-Olsen til kasserer og overingeniør Ivar Schacke til sekretær for selskabet.

Formand, kasserer og sekretær udgør selskabets forretningsudvalg.

 

MEDLEMSSITUATIONEN

Der er i årets løb indmeldt 9 firmaer og 44 enkeltpersoner som medlemmer af selskabet. Af disse er 3 firmaer og 6 enkeltpersoner indmeldt så sent på året, at bestyrelsen har vedtaget, at det indbetalte medlemskontingent gælder for 1983.

 

ÅRETS AKTIVITETER

Da selskabet blev stiftet ved en generalforsamling den 2. marts 1982, omfatter beretningsåret kun 10 måneder. Året har været præget af fire aktivitetsområder:

 • den praktiske etablering og drift af sekretariatsfunktionen,
 • medlemsaktiviteter,
 • nordisk vejmuseumsmøde,
 • indsamling og istandsættelse af museumsgenstande.

 

SEKRETARIATSFUNKTIONEN

Forretningsudvalget har i beretningsåret drevet sekretariatsfunktionen med lejlighedsvis praktisk støtte fra forskellig side, især inden for Vejdirektoratet. Der er oprettet bank- og girokonto, etableret sagsarkiv, lavet brevpapir og senest udarbejdet udkast til en enkel folder om selskabet.

Der er etableret samarbejde med Dansk Vejtidsskrift om spalteplads i dette blad for selskabet. En artikel om selskabets forestående etablering har været bragt i Dansk Vejtidsskrift nr. 10/1981.

Forretningsudvalget har hidtil kun på beskedent niveau søgt at erhverve medlemmer. Man afventer ovennævnte folder, udarbejdelsen af artikler om selskabet til diverse fag- og lokalblade samt opbygningen af et kontaktnet, før man i første halvdel af 1983 planlægger en større PR-virksomhed for selskabet.

Mod slutningen af beretningsåret har forretningsudvalget igangsat en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til, hvilke oplysninger der skal registreres om genstande, der erhverves til vejteknisk museum.

Forretningsudvalget har endelig foranlediget en ansøgning til Kulturministeriet (Tipstjenesten) om midler til en indledende undersøgelse af omfang af og mulighed for registrering og bevaring af gamle vej- og broanlæg.

Forretningsudvalget har foranlediget, at en medarbejder fra Vejdirektoratet deltog i et “Informationsmøte om museale veger og broer m.v.” i Bergen i september 1982. Mødet var arrangeret af det norske Vegdirektorat.

 

MEDLEMSAKTIVITETER

Selskabet har i 1982 gennemført 3 arrangementer for medlemmerne.

I forbindelse med Dansk Amtsvejingeniørforenings 50 års jubilæum blev indbudt til foredrag i Dansk Ingeniørforening den 7. juni 1982: A. Bohn: “Oldtidsveje” og A. Wittendorff: “Kongevejene”.

I forbindelse med besøg af gæster med vejhistorisk interesse i de øvrige nordiske lande arrangeredes den 28. august 1982 en halvdagsekskursion til Nordsjælland med besigtigelse af gamle vejstrækninger, broer og milepæle foruden et besøg hos Damptromleklubben i Espergærde.

12. november 1982 holdt T. Topsøe-Jensen på Statens Vejlaboratorium et foredrag: “Strandvejens problemer i 1800-tallet”.

 

NORDISK VEJMUSEUMSMØDE

I fortsættelse af tidligere møder i henholdsvis Norge og Finland indbød selskabet repræsentanter fra vejmuseumsarbejdet i de øvrige nordiske lande til møde i Danmark 26. og 27. august 1982. Ialt 7 personer fra Finland, Norge og Sverige deltog. Færøerne og Island så sig ikke i stand til at deltage, men ønskede at modtage referat fra mødet.

 

26. august om formiddagen var der udveksling af erfaringer om museumsarbejdet. Om eftermiddagen var der ekskursion til Hedehusene til besigtigelse af indsamlede museumsgenstande.

27. august var der arrangeret en heldagsekskursion til Midt- og Sydsjælland med besigtigelse af gamle vej- og broanlæg.

28. august deltog de nordiske gæster i selskabets medlemsarrangement beskrevet ovenfor.

 

INDSAMLING OG ISTANDSÆTTELSE AF MUSEUMSGENSTANDE

Året igennem er der lejlighedsvis indkommet vejhistoriske genstande. Disse opbevares på Statens Vejlaboratoriums materieldepot i Hedehusene.

Det er lykkedes at få tilknyttet to håndværksuddannede langtidsledige til museumsarbejdet. Dette har bevirket, at en række mindre genstande samt en stenudlægger nu er helt istandsat og i princippet fuldt funktionsduelige.

 

ÅRETS REGNSKAB

Fra regnskabet, der går fra 2. marts til 31. december 1982, er hentet nedennævnte hovedtal (ikke vedlagt).