Beretning for 1983

image_print

 

Generalforsamlingen

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar og ekstraordinær generalforsamling den 12. november.

Ved den ordinære generalforsamling var der stillet forslag til vedtægtsændringer, som blev tiltrådt, men som ikke kunne vedtages endeligt, da mindre end halvdelen af selskabets medlemmer var tilstede. Vedtagelse skete ved den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen valgte den 22. februar ingeniørdocent Morten Ludvigsen til selskabets formand og professor H.H. Ravn til selskabets revisor.

 

Vedtægtsændringer

De ovennævnte ændringer i selskabets vedtægter er følgende:

 • § 2 Ordet “vejteknisk” ændres til “vejhistorisk”.
 • § 3 Ordene “registrering og kortlægning” ændres til “registrering, bevaring      og kortlægning”.
 • § 8 Ordet “amtskommunale” ændres til “amtskommunernes” og ordet “Amtsvejingeniørforeningen” ændres til “Dansk Amtsvejingeniørforening”.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 2 møder, den 22. februar og den 1. november.

Bestyrelsen var ved beretningsårets begyndelse sammensat som følger:

 • Undervisningsinstitutionerne: Ingeniørdocent Morten Ludvigsen
 • Vejdirektoratet: Vejdirektør Per Milner
 • Vejdirektoratet: Overingeniør Ivar Schacke
 • FATCh: Amtsvejinspektør K.I. Poulsen
 • Dansk Amtsvejingeniørforening: Sektionsingeniør G. Asger-Olsen
 • Ingeniørregimenterne: Oberst E. Darre
 • Nationalmuseet: Museuminspektør Hans Stiesdal
 • Asfaltindustrien: Direktør J. la Cour
 • Entreprenørforeningen: Civilingeniør P. Aarsleff
 • Generalforsamlingsudvalgt: Auditør, cand.jur. Torben Topsøe-Jensen
 • Generalforsamlingsudvalgt: Lektor dr. Alex Wittendorff.

 

Ved det første af de nævnte møder blev G. Asger-Olsen efter eget ønske afløst i bestyrelsen af sin efterfølger som formand for Dansk Amtsvejingeniørforening, civilingeniør Finn A. Olsen, der overtog hvervet som selskabets kasserer og medlem af forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget, der består af Morten Ludvigsen (formand), Ivar Schacke (sekretær) og (fra 22. februar) Finn A. Olsen (kasserer) har forestået selskabets sekretariatsfunktioner og planlagt selskabets forskellige aktiviteter.

Civilingeniør H.C. Nørgaard fra Vejdirektoratet deltager i forretningsudvalgets arbejde.

Forretningsudvalget har i beretningsåret afholdt 6 møder.

 

Medlemssituationen

Pr. 1. november 1983 var 55 enkeltpersoner og 10 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet. Hertil kommer 1 enkeltperson og 1 firma, der var indmeldt så sent på året, at forretningsudvalget har bestemt, at det indbetalte kontingent gælder for 1984.

 

Medlemsaktiviteter

Selskabet har i beretningsåret afholdt følgende møder for medlemmer:

 • 8. juni: Møde på Statens Vejlaboratoriums materielgård i Hedehusene. Besigtigelse og demonstration af indsamlede maskiner og genstande til et kommende vejhistorisk museum ledsaget af foredrag af pensioneret amtsvejingeniør Otto Fritzbøger og Morten Ludvigsen.
 • 1. november: Fællesmøde med Vej- og byplanforeningen. Torben Topsøe-Jensen gentog sit udmærkede foredrag “Strandvejens problemer i 1800-årene”.

En planlagt ekskursion til Midtsjælland (Skjoldenæsholm m.v.) den 3. september måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Ekskursion agtes afholdt lørdag den 12. maj 1984.

 

PR-virksomhed

Februar: Udsendelse af en folder, der kort redegør for selskabets oprettelse og formål.

Marts: Artikel af Alex Wittendorff i Dansk Vejtidsskrift “Det danske vejnets historie”. Artiklen svarer stort set til det foredrag, Wittendorf holdt i forbindelse med Dansk Amtsvejingeniørforenings 50-års jubilæum i juni 1982.

Juli: Artikel af Morten Ludvigsen i Dansk Vejtidsskrift “Veje som kulturhistorisk faktor”. Artiklen er udsendt som særtryk i omslag med Dansk Vejhistorisk Selskabs bomærke.

 

Museumsarbejdet

Arbejdet med istandsættelse af historisk interessante maskiner og genstande med assistance af langtidsledige håndværkere er fortsat i 1983.

Der er nedsat en registreringsgruppe bestående af:

 • Morten Ludvigsen (Dansk Vejhistorisk Selskab)
 • Per Ahrentzen (Statens Vejlaboratorium)
 • H.C. Nørgaard (Vejdirektoratet)
 • Michael Andersen (Roskilde Muesum)
 • Torben Mule (Frederiksborg Amts Vejvæsen).

Gruppen vil i nærmeste fremtid blive indkaldt, så registreringsarbejdet kan begynde.

 

Placering af museum

Flere muligheder for placering af et kommende vejhistorisk museum har været overvejet og undersøgt: Svanemøllens Kaserne, en herregård bl.a. Gavnø, gammel tromlelade i Hillerød og Hedeland.

Forretningsudvalget er nået til den opfattelse, at Hedeland er den mest realistiske mulighed.

Morten Ludvigsen og Ivar Schacke deltog i september i et møde på Hedehusgården med efterfølgende besigtigelse af et muligt areal. Herunder deltog repræsentanter for I/S Hedeland, Hedelands Veteranjernbane og Edith og Ole Nørgaards tegnestue.

Et muligt bygningsfællesskab med Veteranjernbanen og muligvis Damptromleklubben blev drøftet.

Ved bestyrelsesmødet den 1. november fik forretningsudvalget mandat til at fortsætte forhandlingerne, men uden kompetence til at træffe nogen endelig aftale.

Forslag fra forretningsudvalget vil blive forelagt bestyrelsen ved dens møde i februar 1984.

 

Vejrelikter

Selskabet modtog i februar brev fra godsejer Ole Juncker om et gammelt brolagt vejstykke ved Aunsøgård. Det blev besigtiget i maj måned af Morten Ludvigsen og H.C. Nørgaard.

Via Hans Stiesdal har museumsinspektør ved Nationalmuseet Kirsten Elizabeth Høgsbro modtaget korrespondancen herom.

Med brev af 18. oktober har Kirsten Elizabeth Høgsbro meddelt, at hun har besigtiget vejstykket, og at hun vil søge oplyst, om vejen fortsætter, og om dens alder giver den status som jordfast fortidsminde beskyttet i henhold til naturfredningsloven.

 

Ansøgninger om fondsmidler

Dette er et lidt sørgeligt kapitel.

En ansøgning af 30. november 1982 til Kulturministeriet om 85.000 kr. fra tipsmidlerne til registreringsarbejde vedrørende veje fra før vejreformerne i det 18. århundrede blev afslået med brev fra Kulturministeriet af 31. maj 1983.

En ansøgning til Laurits Andersens fond af 30. august 1983 om 15.000 kr. til registrering og katalogisering i forbindelse med museumsarbejdet er ligeledes afslået.

 

Vejhistorisk møde i Stockholm

Efter indbydelse fra Statens Vägverk i Sverige deltog Morten Ludvigsen og H.C. Nørgaard i dagene 25.-26. august i det 4. nordiske vejhistoriske møde i Stockholm. Tidligere møder har været afholdt i Finland, Norge og Danmark.

I mødet deltog i alt 15 personer fra Sverige, Danmark, Finland, Norge og Færøerne.

Programmet omfattede bl.a. et besøg på en udstilling “Resa i Sverige” på Nordiska Museet og besigtigelse af de vejhistoriske samlinger i Kjula. Endvidere en rundtur i Södermanland til historisk interessante vejstrækninger, herunder dele af “Eriksgatan”.

 

Vejhistorisk udstilling i Stockholm juni 1984

Under ovennævnte møde i Stockholm 25.-26. august 1983 blev det oplyst, at der var planer om at arrangere en vejhistorisk udstilling i Stockholm i forbindelse med Nordisk Vejteknisk Forbunds XIV kongres i juni 1984.

Der blev aftalt et møde herom i Vejdirektoratet i København den 19. september. Ved dette møde deltog i alt 10 personer fra Danmark, Finland, Færøerne og Sverige.

Fra svensk side præsenteredes et ideforslag til udstillingen, til hvilken Sverige ville bidrage med de mere pladskrævende emner.

De øvrige nordiske lande skulle fortrinsvis bidrage med skærmudstillinger til belysning af vejenes udvikling i de pågældende lande.

Fra dansk side er Morten Ludvigsen og H.C. Nørgaard med bistand af Torben Topsøe-Jensen og Hans Stiesdal i gang med at forberede det danske bidrag, der i hovedsagen vil komme til at fremtræde som en retrospektiv visning af vejudviklingen i Danmark fra Oldtiden til 1847, da den første jernbane i Kongeriget blev åbnet.

Nævnte udstillingsmateriale vil senere kunne vises i Danmark, f.eks. har Teknisk Museum vist interesse for en sådan specialudstilling.

Det vil endelig kunne overgå til et kommende vejhistorisk museum.