1

Beretning for 1984

 

Generalforsamlingen

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 15. februar 1984. Generalforsamlingen valgte den ingeniørdocent Morten Ludvigsen til selskabets formand og professor H.H. Ravn til selskabets revisor.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i beretningsåret kun afholdt ét møde, nemlig i forbindelse med generalforsamlingen den 15. februar.

Bestyrelsen var ved beretningsårets begyndelse sammensat som følger:

 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektør Per Milner og afdelingsingeniør Georg Christiansen
 • Fra undervisningsinstitutionerne: Ingeniørdocent Morten Ludvigsen
 • Fra FATCh: Amtsvejinspektør K. I. Poulsen
 • Fra Dansk Amtsvejingeniørforening: Civilingeniør Finn A. Olsen
 • Fra Stadsingeniørforeningen: Stadsingeniør Aksel Bentsen
 • Fra ingeniørregimenterne: Oberst E. Darre
 • Fra Nationalmuseet: Museumsinspektør Hans Stiesdal
 • Fra Asfaltindustrien: Direktør J. la Cour
 • Fra Entreprenørforeningen: Civilingeniør P. Aarsleff
 • Generalforsamlingsvalgt: Auditør T. Topsøe-Jensen
 • Generalforsamlingsvalgt: Lektor dr. Alex Wittendorff

Med brev af 5. juli 1984 har Stadsingeniørforeningen meddelt, at stadsingeniør Aksel Bentsen af helbredshensyn har anmodet om at udtræde af selskabets bestyrelse, og at foreningen vil lade sig repræsentere der af stadsingeniør Børge Romme.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget, der består af Morten Ludvigsen (formand), Georg Christiansen (sekretær) og Finn A. Olsen (kasserer) har forestået selskabets sekretariatsfunktioner og planlagt selskabets forskellige aktiviteter.

Forretningsudvalget har i beretningsåret afholdt 6 møder.

Formanden og sekretæren har haft diverse drøftelser med I/S Hedeland og de klubber med hvilke et samarbejde kan etableres i forbindelse med en eventuel placering af et vejhistorisk museum i Hedeland (jfr. nedenfor).

 

Medlemssituationen

Pr. oktober 1984 var 56 enkeltpersoner og 10 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

Selskabet har i beretningsåret afholdt følgende møder for medlemmer:

6. marts Fællesmøde med “Det kongelige Danske Geografiske selskab” i Nationalmuseets foredragssal. Museumsinspektør Hans Stiesdal holdt foredrag om veje og færdsel i det middelalderlige Danmark.

12. maj Ekskursion til Valdemarsvejen ved Skjoldnæsholm m.v. for selskabets medlemmer med familie. Guide var Morten Ludvigsen.

1. november Fællesmøde med Vej- og Byplanforeningen i Dansk Ingeniørforening. Arkitekt Ib Møller holdt foredrag med slides om “Heste, vogne og veje”.

 

Vejhistorisk udstilling i Stockholm

Ved Nordisk Vejteknisk Forbunds XIV kongres i Stockholm i juni 1984, blev der efter forslag fra Vägverket i Sverige arrangeret en vejhistorisk udstilling, med bidrag fra Danmark, Finland, Færøerne, Norge og Sverige.

Fra dansk side havde man valgt gennem en række plancher i ret stort format at vise udviklingen af veje og vejfærdsel i Danmark fra oldtiden til midten af det 19. århundrede.

Arbejdet med det danske bidrag blev forestået af Morten Ludvigsen og Vejdirektoratet, især H.C. Nørgaard med bistand af T. Topsøe-Jensen og Hans Stiesdal. Udgifterne blev afholdt af Vejdirektoratet.

Nærmere omtale af udstillingen er givet af Morten Ludvigsen i Dansk Vejtidsskrift nr. 1, 1985.

 

Museumsgenstande

Arbejdet med istandsættelse af historisk interessante maskiner og genstande er fortsat i 1984 i Vejdirektoratets lokaler i Hedehusene. Selskabet har modtaget oplysning om diverse ældre vejmaskiner, som vil kunne være af interesse for et kommende museum. Selskabet har af enken efter Erling Pade fået overladt en af ham udført rekonstruktion af “Jens Sørensens milevogn” fra slutningen af det 17. århundrede, og som har været med i en specialudstilling på Tøjhusmuseet.

Selskabet har gennem overingeniør H Jul Jacobsen, Odense, fået overladt forhenværende stadsingeniør Richard Honoré’s tidsskriftsamling af vejteknisk relevans. Såvel milevognen som tidsskriftsamlingen befinder sig nu i Statens Vejlaboratoriums materielgård i Hedehusene.

 

Hedeland

Som ovenfor nævnt har der i 1984 været arbejdet videre med planerne om oprettelse af et vejhistorisk museum i Hedeland. Uforpligtende forhandlinger har været ført med vicestadsingeniør Claudio Panicelli, der er sekretær for I/S Hedeland, samt med Industribaneklubben, Modeldampklubben og Damptromleklubben, der også har planer om museer m.v. i Hedeland. Et byggefelt på ca. 8.400 m2 vil kunne stilles til rådighed for de nævnte planer. Arkitekt Ole Juhl fra arkitektfirmaet Edith og Ole Nørgaard, der er konsulenter for I/S Hedeland, vil ved hjælp af langtidsledige arkitekter udarbejde et skitseprojekt.

Forretningsudvalget er efter samråd med vejdirektør Per Milner og advokat Hans Chr. Vinten fra kammeradvokaten kommet til den opfattelse, at et vejhistorisk museum bedst vil kunne etableres gennem en egen fond, fremfor en fond fælles med de tre andre interessenter. Dette vil ikke være nogen hindring for et praktisk samarbejde mellem alle fire interessenter. Udkast til fundats for en fond for vejhistorisk museum er udarbejdet af advokat Vinten. Indtil en sådan fond bliver funktionsdygtig er Dansk Vejhistorisk Selskab den nærmeste organisation til varetagelse af et kommende vejmuseums interesser.