Beretning for 1985

image_print

 

Generalforsamlingen

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 19. februar 1985. Formanden Morten Ludvigsen og de to generalforsamlingsvalgte, Torben Topsøe-Jensen og Alex Wittendorff var på valg. De blev alle genvalgt. Professor H.H. Ravn blev genvalgt til selskabets revisor.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt to møder. Et umiddelbart før generalforsamlingen den 19. februar og et den 16. september 1985.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den 19. februar været sammensat som følger:

  • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektør Per Milner og afdelingsingeniør Georg Christiansen (sekretær)
  • Fra undervisningsinstitutionerne: Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (formand)
  • Fra FATCh: Amtsvejinspektør K.I. Poulsen
  • Fra Dansk Amtsvejingeniørforening: Civilingeniør Finn A. Olsen (kasserer)
  • Fra stadsingeniørforeningen: Stadsingeniør Børge Ramme
  • Fra ingeniørregimenterne: Oberst Jørgen Gerstoft
  • Fra Nationalmuseet: Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro
  • Fra asfaltindustrien: Direktør Jørgen la Cour
  • Fra entreprenørforeningen: Civilingeniør Per Aarsleff
  • Generalforsamlingsvalgt: Auditør Torben Topsøe-Jensen og Lektor dr. Alex Wittendorff.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget, der består af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen, har forestået selskabets sekretariatsfunktioner med assistance af Helen Hasz-Singh fra Statens Vejlaboratorium.

Forretningsudvalget har deltaget i planlægningen af selskabets forskellige aktiviteter, herunder en række forhandlinger om oprettelse af et vejmuseum i Hedeland (jfr. nedenfor).

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1985 var 65 enkeltpersoner og 10 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

Selskabet har i beretningsåret afholdt følgende møder m.v. for medlemmer med pårørende:

26. juni. Møde på Statens Vejlaboratorium i Roskilde. Morten Ludvigsen holdt foredrag med titlen “Roskilde Landevej”. Til mødet var indbudt personale fra Roskilde Museum. Foredraget medførte, at Morten Ludvigsen blev opfordret til at være guide ved en sommerudflugt for Roskilde museumsforening. Om formiddagen ad ny og gammel Roskildevej til København og retur til Roskilde. Om eftermiddagen til Valdemarsvejen ved Skjoldnæsholm.

7.-8. september. Ekskursion til Slesvig. Turen var på forbilledlig måde tilrettelagt og ledet af Folmer Hansen, Haderslev. Beretning om turen er givet af Morten Ludvigsen i Dansk Vejtidsskrift nr. 11, 1985.

8. oktober. Fællesmøde med Vej- og Byplanforeningen i Ingeniørhuset i København. Kirsten-Elizabeth Høgsbro holdt foredrag om “Vejbroer gennem 1000 år”.

13. november. Fællesmøde med Kunstforeningen på Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby. Museumsinspektør Thomas Bullinger fra Skovgaard Museum i Viborg holdt foredrag med titlen “Vejen som motiv i malerkunsten”.

 

Nordisk samarbejde

I dagene 24-.29. maj 1985 blev der efter indbydelse af Landsingeniør Mikkjal Helmsdal afholdt et meget vellykket nordisk vejhistorisk møde på Færøerne med 10 deltagere. Fra Danmark deltog Morten Ludvigsen, der har skrevet en kort beretning om mødet i Dansk Vejtidsskrift nr. 10, 1985.

Med brev af 28. oktober modtog selskabet fra lederen af Norsk Vegmuseum Geir Paulsrud et meget smukt program for en åben arkitektkonkurrence for et norsk vejmuseum, der skal placeres ved Hunderfossen ca. 10 km nord for Lillehammer.

Selskabet har endvidere med brev fra Vegdirektoratet i Oslo af 15. december modtaget indbydelse til at sende en observatør til en konference 28-30 januar 1986 om  museumsvirksomhed ved Statens Vegvesen i Norge.

 

Museumsgenstande

Arbejde med indsamling, istandsættelse og registrering af historisk interessante genstande, maskiner m.v. er fortsat i 1985, dog i mindre udstrækning end ønsket, da der har været betydelige vanskeligheder med fremskaffelse af midler og arbejdskraft hertil.

Vejdirektoratet har den 24/9-1985 søgt Arbejdsmarkedsnævnet om statsstøtte i henhold til lov 293 af 21/6-1985 til projekter med henblik på beskæftigelse af unge ledige ved istandsættelse af historiske effekter fra vejbygning samt registrering af effekterne.

 

Dansk Vejmuseum

Ved bestyrelsesmødet den 16. september 1985 blev der fremlagt et forslag til dansk vejmuseum, udarbejdet af Vejdirektoratet. Museet forudsættes opført på det areal, der af I/S Hedeland er stillet til rådighed til formålet.

Forslaget er et oplæg til et samlet museumscenter bestemt fra Dansk Vejhistorisk Selskab, Damptromleklubben, Hedeland Veteranbane og modelbaneklub.

Vejmuseets etageareal er projekteret til 2000 m2 , hvoraf ca. 1500 m2 udstillingsareal. En del af dette skulle stilles til disposition for Damptromleklubben.

Forslaget blev meget positivt modtaget af bestyrelsen. Det har været indgående drøftet med de 3 samarbejdspartnere, der i princippet går ind for projektet.

Visse justeringer af projektet er under udarbejdelse med henblik på at undgå konflikt med byggelinie for en projekteret offentlig vej gennem Hedeland, og for at tilgodese veteranbanens arealbehov.

Til oprettelse og drift af vejmuseet er det som nævnt i beretning for 1984 tanken at oprette et fond. Arbejdet hermed er fortsat i 1985 i samarbejde med advokat C. Vinten fra Kammeradvokaten. Når det justerede projekt foreligger, og kontraktproblemer med I/S Hedeland er afklaret, vil akkvisitionsarbejde med henblik på fondsdannelsen kunne gå igang.

 

Regnskab og budget

(ikke vedlagt).