Beretning for 1987

image_print

 

GENERALFORSAMLINGEN

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 27. februar.
I anledning af at det var 5 år siden selskabet blev stiftet, afholdtes generalforsamlingen i festlige omgivelser i Eigtveds Pakhus. I forbindelse med generalforsamlingen holdt museumsdirektør Erik Kjersgaard et foredrag, og der var arrangeret en udstilling om Roskilde Landevej (jfr. nedenfor).

Generalforsamlingen valgte ingeniørdocent Morten Ludvigsen til selskabets formand og professor H.H. Ravn til selskabets revisor.

 

BESTYRELSEN

Bestyrelsen har i 1987 holdt møde den 19. februar og den 26. maj.
Bestyrelsen var ved beretningsårets begyndelse sammensat som følger:

 • Civilingeniør Georg Christiansen (Vejdirektoratet)
 • Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)
 • Oberst Jørgen Gerstoft (Ingeniørregimenterne)
 • Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)
 • Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (Undervisningsinstitutioner
  med vejbygning som fag)
 • Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)
 • Civilingeniør Finn A. Olsen (Danmarks Amtsvejingeniørforening)
 • Amtsvejinspektør K.I. Poulsen (Foreningen af Amtskommunernes tekniske chefer)
 • Stadsingeniør Børge Ramme (Stadsingeniørforeningen)
 • Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)
 • Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)
 • Dr.phil. Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

I parentes er angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer  er udpeget eller valgt.
Bestyrelsen har i beretningsperioden undergået følgende  ændringer:

Amtsvejinspektør K.I. Poulsen er blevet afløst af overingeniør Finn Hemmingsen, og oberst Jørgen Gerstoft er blevet  afløst af oberst C.G. Schöller.

Tidligere overingeniør ved Vejdirektoratet Aage Andersen deltager som kommitteret i bestyrelsens arbejde.

Ved bestyrelsesmødet den 19. februar nedsattes et ”statutudvalg”  bestående af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Aage Andersen, der skulle arbejde med placering og vedtægter for et kommende vejmuseum (jfr. nedenfor).

Ved bestyrelsesmødet den 26. maj blev der nedsat en foreløbig  bestyrelse for et vejmuseum bestående af Per Milner (formand) Morten Ludvigsen (næstformand), Finn
Hemmingsen, Jørgen la Cour og Torben Topsøe-Jensen.

Sekretær for denne bestyrelse blev Georg Christiansen, og Aage Andersen blev tilforordnet bestyrelsen som kommitteret.

Senere er direktør Niels Arkil, Haderslev, indvalgt i vejmuseets bestyrelse.

 

FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget, der består af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen, har forestået selskabets sekretariatsfunktioner og planlægningen af selskabets forskellige aktiviteter med bistand af Aage Andersen og H.C. Nørgaard fra Vejdirektoratet.

Sekretærhjælp er ydet fra Vejdirektoratet og Statens Vejlaboratorium.

 

MEDLEMSSITUATIONEN

Ved udgangen af 1987 var 96 enkeltpersoner og 14 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

 

MEDLEMSAKTIVITETER

Selskabet har i beretningsåret afholdt følgende møder m.v.  for medlemmer med pårørende:

27. februar. Som ovenfor nævnt holdt museumsinspektør Erik Kjersgaard foredrag i Eigtveds Pakhus. Foredraget blev holdt i form af et meget underholdende causeri over rejseliv på vejene i datidens Danmark.

Den nævnte udstilling i forbindelse med generalforsamlingen i Eigtveds Pakhus var kommet i stand ved stor velvilje fra Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk. Det var en udstilling om Roskilde Landevej, som nævnte samfund i efteråret 1986 havde arrangeret i Handelsbanken i Glostrup. Der var stor interesse for den.

6. maj. Foredrag af lederen af norsk vejmuseum Geir Paulsrud om det vejmuseale arbejde i Norge. Et hæfte med titel “Norsk Vejmuseum” udgivet af det norske vejdirektorat februar 1987 er udsendt til selskabets medlemmer.

14. juni. Ekskursion til Sydøstsjælland for besigtigelse af ældre vejstykker og broanlæg, under ledelse af museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro.

7. oktober. Foredrag af Morten Ludvigsen: “Flugten til Varennes”. Beskrivelse af det mislykkede flugtforsøg Ludvig XVI med familie foretog den 21. juni 1791. Belyst ved  vej-tiddiagrammer.

 

ANDRE AKTIVITETER

I årets løb er til medlemmerne udsendt “Beretning for 5-året 1982-86”, referat af generalforsamling, regnskab for 1986 og budget for 1987, enkelte publikationer samt diverse meddelelser om afholdte og kommende aktiviteter samt om særlige  forhold som nedsættelse af en museumsbestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer har leveret vejhistoriske bidrag til Dansk Vejtidsskrift i 1987:

Morten Ludvigsen: “Roskilde Landevej”. Boganmeldelse (nr 1).
Alex Wittendorff: “Vej- og transportproblemer før vejreformerne”  (nr. 5).
Kirsten-Elizabeth Høgsbro: “Broer – besværlige monumenter”  (nr. 12).

I denne forbindelse skal det nævnes at Dansk Vejtidsskrift nr. 12 også indeholdt artikler om vejhistoriske emner af civilingeniør Ove Jørgensen (Den første danske rejsefører),
af Ejner G. Pedersen (Milepæle i Ringkøbing amt) og af overingeniør Aage Andersen (oprettelse af et dansk Vejmuseum).

Endvidere har Dansk Vejtidsskrift, der jo er meddelelsesblad for selskabet, bragt diverse foreningsmeddelelser.

 

BEVARELSE AF GAMLE VEJE

Selskabet har fra “Komiteen til bevarelse af den gamle Kongevej mellem Kollerup og Ellidsbøl i Vester Han Herred” modtaget en henvendelse vedrørende den pågældende vejstræknings bevarelse.

Selskabet overdrog sagen til Kirsten-Elizabeth Høgsbro, der den 4. september 1987 sammen med medlemmer af ovennævnte komite foretog en besigtigelse af
vejstrækningen. Kirsten-Elizabeth Høgsbro har herefter den 12. oktober 1987 til Skov- og Naturstyrelsens 10. kontor sendt en redegørelse om sagen. Denne munder ud i, at Skov- og Naturstyrelsen anmodes om at træffe de nødvendige foranstaltninger til, at den omhandlede vejstrækning bevares, specielt en ca. 1.200 m lang meget markant vejdæmning.

 

NORDISK SAMARBEJDE

Selskabet har været en finsk historiker, Jaakko Masonen, behjælpelig med at tilrettelægge en studierejse i Danmark, specielt en tur langs Hærvejen i Jylland.

Georg Christiansen har aflagt besøg på det svenske vejmuseum i Malmköping og Kjula.

 

MUSEUMSGENSTANDE

Arbejdet med indsamling, istandsættelse og registrering af historisk interessante genstande, maskiner m.v. er fortsat i 1987. En langtidsledig akademiker og 2 studerende har arbejdet med registreringen, hvis 1. fase nu er afsluttet.

 

DANMARKS VEJMUSEUM

Som ovenfor nævnt blev der af vejhistorisk selskabs bestyrelse den 26. maj nedsat en foreløbig bestyrelse for et vejmuseum. Denne bestyrelse har afholdt 4 møder.

Det ovennævnte “statutudvalg” har i foråret 1987 foretaget en analyse af forskellige muligheder for museets placering, og man er på grundlag heraf kommet til det resultat, at de praktiske muligheder for oprettelse af et museum vil være bedst i Billund, i forbindelse med det planlagte flyvemuseum. Billundløsningen er således den, som museumsbestyrelsen skal arbejde videre med.
Museumsbestyrelsen har nedsat en “Indretningsgruppe” bestående  af Morten Ludvigsen, Aage Andersen, Georg Christiansen, Ib Møller og Folmer Hansen. Denne gruppe har udarbejdet nogle Kravspecifikationer for museet vedrørende museets indhold, arealbehov, arbejdsformer m.v.

Med bistand af Kammeradvokaten arbejdes der med vedtægter for vejmuseet og samarbejdsaftale mellem museumspartnerne.

 

REGNSKAB for 1987 og BUDGET for 1988

(ikke vedlagt)