Beretning for 1988

image_print

 

Generalforsamlingen

 

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar.

Generalforsamlingen genvalgte Torben Topsøe-Jensen og Alex Wittendorff til medlemmer af selskabets bestyrelse. Endvidere genvalgte bestyrelsen Morten Ludvigsen og H.H. Ravn til henholdsvis selskabets formand og revisor.

Generalforsamlingen tog til efterretning, at bestyrelsen ved et møde den 26. maj 1987 havde nedsat en foreløbig bestyrelse for Danmarks Vejmuseum.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har i 1988 holdt møde den 12. februar.

Bestyrelsen var ved beretningsårets begyndelse sammensat som følger:

 

Civilingeniør Georg Christiansen (Vejdirektoratet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Overingeniør Finn Hemmingsen (Foreningen af amtskommunernes tekniske chefer)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (Undervisningsinstitutioner med vejbygning som fag)

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Danmarks Amtsvejingeniørforening)

Stadsingeniør Børge Romme (Stadsingeniørforeningen)

Oberst C. -G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr .phil Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

 

I parentes er angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt.

 

Et forretningsudvalg bestående af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen har forestået selskabets sekretariatsfunktioner og planlægning af selskabets forskellige aktiviteter med bistand af Vejdirektoratet og Statens Vejlaboratorium.

 

 

Medlemssituationen

 

Ved udgangen af 1988 var 106 enkeltpersoner og 16 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

 

 

Medlemsaktiviteter

 

25. februar. I forbindelse med generalforsamlingen holdt cand.jur. Mogens Skjødt et foredrag med titlen “lokalisering af gamle veje”.

 

20. maj. I forbindelse med Odense bys 1000 års jubilæum afvikledes et arrangement med titlen “Veje til Odense i 1000 år”, i samarbejde med civilingeniør Qye Jørgensen, Odense. Programmet var i store træk følgende:

  1. Vejhistorisk rundtur i Odense, herunder afsløring af skilt ved en af de 7 grænser for Odense byfred, der kendes fra byens privilegier 1477.
  2. Gennemgang af den permanente kortudstilling på Odense Rådhus.
  3. Foredrag med lysbilleder af civilingeniør Ove Jørgensen: “veje til Odense fra Harald Blåtand til Europavej E66”.

 

10.-11. september. Ekskursion til Holsten og Lauenborg. Emner for turen var især den gamle saltvej mellem Lübeck og Lüneburg og de mange gamle danske milepæle, der stadig står langs veje i landsdelen. Turen var på udmærket måde tilrettelagt og ledet af Folmer Hansen.

 

Sekretariatet har i 1988 udsendt 4 meddelelser til medlemmerne vedrørende kommende og afholdte møder, referat af generalforsamlingen, informationer om museumssagen etc.

 

 

Andre aktiviteter

 

Selskabet har været Vejdirektoratet behjælpelig med at etablere vejhistoriske udstillinger fra de nordiske lande i forbindelse med NVF-kongressen i København i juni.

 

Selskabets formand Morten Ludvigsen holdt ved NVF-kongressens åbning i Tivolis Koncertsal den 13. juni et foredrag med titlen: “Norden og Europa i vejhistorisk sammenhæng”.

 

I forbindelse med en konference i København for jurister fra de nordiske vejvæsener har Torben Topsøe-Jensen arrangeret 2 ture til henholdsvis Sydsjælland og Nordsjælland den 26. og 27. maj 1988 – og været guide på turene.

 

26. oktober gentog Morten Ludvigsen sit foredrag “Flugten til Varennes” i det militære læseselskab Rendsborg.

 

Der er foretaget en revision af selskabets folder, hvorved især teksten om Danmarks Vejmuseum er ført ajour.

 

 

Nordisk samarbejde

 

Kirsten-Elizabeth Høgsbro har i dagene 13.-15. september deltaget i en “konference om museumsvirksomhed i Statens Vegvesen”, som var arrangeret af Vegdirektoratet og Norsk Vegmuseum. I konferencen deltog også repræsentanter fra Finland og Sverige.

 

Danmarks Vejmuseum

 

Det direkte arbejde med oprettelsen af et vejmuseum er overgået til museumsbestyrelsen, der har været meget aktiv i 1988.