Beretning for 1989

image_print

 

Generalforsamlingen

 

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar.

Generalforsamlingen genvalgte efter forslag fra bestyrelsen Morten Ludvigsen og H.H. Ravn til henholdsvis selskabets formand og revisor.

 

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har i 1989 holdt møde den 12. januar. Bestyrelsen var ved beretningsårets begyndelse sammensat som følger (i parentes er angivet af hvem de gældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt).

 

Civilingeniør Georg Christiansen (Vejdirektoratet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Overingeniør Finn Hemmingsen (FATCH)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (Undervisningsinstitutionerne)

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Amtsvejingeniørforeningen)

Stadsingeniør Børge Romme (Stadsingeniørforeningen)

Oberst C.-G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr. phil. Alex Wittendorf (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen).

 

Et forretningsudvalg bestående af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen har forestået sekretariatsfunktioner og planlægning af selskabets forskellige aktiviteter.

Lovudvalget har ikke været indkaldt, da absolut nødvendige lovændringer først skønnes at blive aktuelle i forbindelse med åbningen af Danmarks Vejmuseum på Farø.

 

 

Medlemssituationen

 

Ved udgangen af 1989 var 102 enkeltpersoner og 21 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

En udskrevet konkurrence blandt selskabets medlemmer om hvervning af nye medlemmer gav et meget magert resultat.

 

Medlemsaktiviteter

 

18. april. Foredrag i Vejdirektoratets kantine af lic.phil. Tønnes Bekker-Nielsen med titlen: “Romerveje”.

24. oktober. Fællesmøde med Vej- og byplanforeningen i Dansk Ingeniørforening. Foredrag af dr.phil. Kristian Hvidt med titlen: “Noget om gamle færdselsregler og deres oprindelse”.

En planlagt ekskursion til Sydsjælland og Stevns herunder besøg på Sparresholm Vognmuseum den 28. maj måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.

Også en påtænkt ekskursion til Billund og hærvejen i Nørrejylland blev ikke til noget blandt andet på grund af de ændrede museumsplaner, jf. nedenfor.

Sekretariatet har i beretningsåret udsendt 4 meddelelser til selskabets medlemmer om kommende og afholdte møder og diverse andre informationer.

 

Andre aktiviteter

 

Selskabet har fra Skov- og Naturstyrelsen fået tilsendt en skrivelse af 20. marts 1989 fra Bohusläns Museum i Uddevalla med en række spørgsmål vedrørende registrering af kulturhistoriske levn i forbindelse med veje.

Svarskrivelse udarbejdet af Kirsten-Elizabeth Høgsbro er sendt 20. april bilagt en litteraturliste om emnet udfærdiget af Torben Topsøe-Jensen.

 

Morten Ludvigsen er af rektor for Danmarks Tekniske Højskole anmodet om at indtræde i en bedømmelseskomite for en udskreven konkurrence om videnskabelige bidrag til teknikkens historie. Blandt afhandlingerne var en af dr.tech. Tom Rallis’s udarbejdet “Skitse til transport- og kommunikationsteknikkens historie”, der fik 1ste prisen.

 

Efter anmodning fra Vejdirektøren har Morten Ludvigsen og Torben Topsøe-Jensen den 9. november deltaget i et presse- og informationsmøde i Fredensborg vedrørende et projekt for Slotsgade. Projektet skal føre krydset mellem hovedvej A6, Slotsgade og Kongevejen tilbage til det oprindelige af Marmillod udarbejdede. I mødet deltog også arkivar Jørgen Nybo Rasmussen, der holdt et kort foredrag om Marmillod.

 

Morten Ludvigsen har til personalebladet for Superfos Dammann-Luxol a/s givet oplysninger med henblik på en artikel: “Dansk asfalt på vejene i 100 år”.

 

Den 7. december har Morten Ludvigsen holdt sit foredrag “Flugten til Varennes” i selskabet for Historie, Litteratur og Kunst (HLK).

 

 

Nordisk samarbejde

 

Efter indbydelse fra Vegdirektoratet i Oslo har Morten Ludvigsen den 18. april deltaget i åbningen af udstillingen “VEGEN” på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Udstillingen var arrangeret i anledning af Statens Vejvesens 125 års jubilæum.

 

I dagene 23.-25. august afholdt Norsk Vejmuseum en konference i Verdal i Nord Trøndelag, hvortil Dansk Vejhistorisk Selskab havde fået indbydelse til at sende en repræsentant. Torben Holm skulle have været derop, men blev desværre forhindret i sidste øjeblik, så der blev ingen dansk deltagelse.

 

 

Danmarks Vejmuseum

 

Den alt overskyggende begivenhed i museumssagen er, at samarbejdet med Museumscenter Billund er opgivet, og at det nu er besluttet, at museet skal ligge på Farø. Museumsbestyrelsen har været meget aktiv i forbindelse med denne nye plan.

Møn Kommune har i august 1989 vedtaget lokalplan for Farø, der giver mulighed for etablering af et vejmuseum med tilhørende anlæg.

Det direkte arbejde med museets etablering er overdraget mag.art. Torben Holm, der er flyttet til Møn.

Der er nedsat et udstillingsudvalg, der skal forberede den konkrete opbygning af museets første udstilling, organisere indsamling af bevaringsværdige effekter samt behandle en række andre spørgsmål af museumsmæssig karakter.

Arkitekt for museumsbygningen vil blive Henning Larsen, så opgaven med at bygge i det meget følsomme terræn på Farø skulle være i gode hænder.