Beretning for 1990

image_print

 

 

Generalforsamlingen

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 26. februar.

Generalforsamlingen genvalgte efter forslag fra bestyrelsen Morten Ludvigsen og H.H. Ravn til henholdsvis selskabets formand og revisor.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 1990 holdt møde den 16. januar; den har i 1990 været sammensat som følger (i parentes er angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Georg Christiansen (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (Undervisningsinstitutionerne)

Overingeniør Finn Hemmingsen (FATCh)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. Stadsing. Børge Romme (Kommunalteknisk chefforening. KTCF)

Oberst C.- G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr. phil. Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

Et forretningsudvalg bestående af Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen har forestået sekretariatsfunktioner af selskabets forskellige aktiviteter.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1990 var 103 enkeltpersoner og 20 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

 

  1. april. Causeri i Vejdirektoratets kantine af tidligere direktør for AOV, civilingeniør Herman Hansen, om “Danske Asfaltvejei 100 år. Arrangementet var selskabets markering af, at det var 100 år siden, at den første asfaltbelægning blev udført i Danmark. Trods sparsomt fremmøde var mødet overordentligt vellykket.

 

  1. oktober. Fællesmøde med Kgl. Dansk Geografisk Selskab. Vejdirektør Per Milner holdt foredrag om “De danske motorvejes historie”. Vejdirektøren berettede om planlægning og udførelse af det store motorvejs-H, et af de største anlægsarbejder i Danmark.

 

  1. november. Fællesmøde med Vej- og byplanforeningen. Universitetslektor Claus E. Bjørn holdt et foredrag med titlen ”Landbrug, Transport og Veje i Danmark”. Foredraget handlede blandt andet om de forøgede krav til vejtransporter, der skyldtes den af landboreformerne affødte forøgelse af landbrugsproduktionen. Efter foredraget blev vist en film “1700 m fra fremtiden”, der handlede om Gasadalur, den sidste bygd på Færøerne, der ikke har vejforbindelse til det øvrige samfund.

 

En påtænkt ekskursion til Sydsverige lykkedes det ikke at arrangere. Det vil blive forsøgt i 1991.

 

Nordisk samarbejde

I dagene 21.-23. august afholdt Norsk Vejmuseum sin årlige konference i Stavanger og Flekkefjord. Fra dansk side deltog direktør for Danmarks Vejmuseum Torben Holm. Morten Ludvigsen var også inviteret, men var forhindret i at deltage.

I uge 35 har Kjell Hegdalstrand fra det norske vejmuseum besøgt Nordsjælland for at interviewe danske vejfolk om deres erindringer. Tilsvarende besøg har tidligere fundet sted på Island og vil i 1991 finde sted i Sverige og Finland. Besøget i Danmark var tilrettelagt af Georg Christiansen, der deltog i møderne.

 

Danmarks Vejmuseum

Der har i 1990 været en betydelig aktivitet med hensyn til oprettelse af et vejmuseum på Farø.

Bestyrelsen har holdt 4 møder, sidst den 8. november, hvor det blev besluttet at sætte første fase af museet igang. De første spadestik blev under stor festivitas foretaget den 7. december af minister Knud Østergaard, Morten Ludvigsen og Per Milner. Man håber at kunne åbne den 14. juli 1991.

Der har i 1990 været afholdt 10 møder i “Udstillingsudvalget”, som blev nedsat i sommeren 1989 af Vejmuseets bestyrelse med det formål at forberede den første udstilling, organisere indsamlingen af effekter og behandle andre spørgsmål af museumsmæssig karakter.

Fra DVS deltager bestyrelsesmedlemmerne Morten Ludvigsen, Topsøe-Jensen og Georg Christiansen samt tre menige medlemmer inkl. museumsdirektøren i arbejdet.

 

Kontakt til medlemmer

Selskabets sekretariat har i beretningsåret udsendt 4 meddelelser til selskabets medlemmer om kommende og afholdte møder mv. og diverse informationer.