Beretning for 1991

image_print

 

Generalforsamling

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar.

Generalforsamlingen genvalgte efter forslag fra bestyrelsen Morten Ludvigsen og H. H. Ravn til henholdsvis selskabets formand og revisor.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen har i 1991 holdt møde den 18. januar; den har i 1991 været sammensat som følger (i parentes er angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Georg Christiansen (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen (Undervisningsinstitutionerne)

Overingeniør Finn Hemmingsen (FATCH)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. stadsing. Børge Romme (Kommunalteknisk Chefforening (KTCF)

Oberst C.- G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten Elisabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1990 var 112 enkeltpersoner og 20 firmaer og institutioner indmeldt som medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

 

  1. april. Foredrag på Vejdatalaboratoriet i Herlev af dr. techn. Tom Rallis om Skitse til Transport- og Kommunikationsteknikkens historie i Danmark 1830-1980.

 

  1. september. Foredrag i Vejdirektørens mødesal af Morten Ludvigsen om Militæret og Vejvæsenet i Danmark.

 

  1. december. Fællesmøde med Vej- og byplanforeningen. Foredrag af lektor Preben Askgaard om Silkevejen.

 

Andre aktiviteter

Selskabet har ydet et bidrag på 4.000 kr. til transskribering af Reventlows Veibetænkning af 1791, som universitetslektor Claus Bjørn vil foranledige udgivet.

 

Nordisk samarbejde

I dagene 19.-22. august afholdt Norsk Vejmuseum sin årlige konference i Lofoten og Flekkefjord. Fra dansk side deltog direktør for Danmarks Vejmuseum Torben Holm. Morten Ludvigsen var også inviteret, men var forhindret i at deltage.

Morten Ludvigsen har haft kontakt med museiråd Torkil Eriksson, leder af de kommunale museer i Helsingborg, med henblik på tilrettelæggelse af en vejhistorisk ekskursion til Skåne.

 

Danmarks vejmuseum

Den 25. april var der rejsegilde for Vejmuseet på Farø, og første etape af byggeriet blev overtaget den 12. juli. Herudover har Museets bestyrelse i 1991 afholdt 6 møder.

Det påtænkes at arrangere en udstilling i forsommeren 1993 for at markere 200 året for Vejforordningen af 1793. Et udvalg bestående af Georg Christiansen, Morten Ludvigsen og Torben Topsøe-Jensen arbejder hermed. Dette udvalg har aflagt besøg på Reventlowmuseet i Pederstrup. Reventlow vil i kraft af sit medlemskab af generalvejkommissionen blive en central figur i udstillingen.

Selskabet har bekostet fremstilling af særtryk af dr.phil. Kristian Hvidt’s artikelserie “Færdselsreglernes Historie” i Dansk Vejtidsskrift. 500 eksemplarer af disse er skænket til Vejmuseet til forhandling i kiosken på Farø.

 

Kontakt til medlemmerne

 Selskabets sekretariat har i beretningsåret udsendt 3 meddelelser til selskabets medlemmer om kommende og afholdte møder mv. og diverse informationer, incl. “Færdselsreglernes Historie”.