Beretning for 1992

image_print

 

Generalforsamling

 

Der har i beretningsåret været afholdt ordinær generalforsamling den 26. februar.

Generalforsamlingen genvalgte efter forslag fra bestyrelsen Morten Ludvigsen og H. H. Ravn til henholdsvis selskabets formand og revisor.

 

Bestyrelse

 

Bestyrelsen har i 1992 været sammensat som følger (i parentes er angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Georg Christiansen, sekretær (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen, formand (Undervisningsinstitutionerne)

Overingeniør Finn Hemmingsen (FATCH)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. stadsing. Børge Remme (Kommunalteknisk Chefforening (KTCF)

Oberst C. G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten Elisabeth Høgsbro ( Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr. phil. Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

Bestyrelsen har i 1992 holdt 4 møder: Nr. 17 den 21. januar, nr. 18 den 16. juni, nr. 19 den 1. september og nr. 20 den 18. november.

Forretningsudvalget (Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen) har holdt 5 møder (nr. 32-36 incl.) for at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger.

Sekretariatsarbejdet har været noget hæmmet på grund af pladsmangel.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1992 var 102 enkeltpersoner og 19 firmaer og institutioner medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

En planlagt bustur den 2. maj til Danmarks Vejmuseum på Farø samt Reventlowsmuseet i Pederstrup og “Milevejen” måtte aflyses på grund af manglende tilslutning, kun een havde meldt sig.

26. september. Ekskursion til Skåne og det sydlige Halland for medlemmer af Vejhistorisk Selskab og Vej- og Byplanforeningen med pårørende, i alt 12 personer. Turen var tilrettelagt af Morten Ludvigsen med bistand af museiråd Torkel Eriksson fra Helsingborg og museumsinspektør Jørgen Schou-Christensen fra Kunstindustrimuseet i København. Firmaet C. G. Jensen støttede foretagendet med en check på 1.000 kr.

Turen blev overordentlig vellykket ikke mindst på grund af en storartet indsats af Jørgen Schou-Christensen, der var med på ruten som guide.

18. oktober. Besøg på Københavns Bymuseums udstilling om, hvad der ligger under Københavns gader. Da kun ganske få havde tilmeldt sig (ca. 6) opgav man at få en guide, der ville have kostet 600 kr. Dette blev pr. telefon meddelt de tilmeldte. 4 personer mødte op til det berammede tidspunkt og beså sammen udstillingen.

12. november. Fællesmøde i Dansk Ingeniørforening med Vej- og Byplanforeningen med foredrag af dr. phil. Alex Wittendorff om “Færgefart i Danmark gennem tiderne”. Mødet var særdeles velbesøgt (ca. 40 deltagere) og efter foredraget udspandt der sig en længere, men livlig og alsidig diskussion. Et resume af foredraget vil tilgå medlemmerne.

 

Andre aktiviteter

 

Selskabet har ydet et bidrag på 3.000 kr. til den af bevaringsforeningen “Fredensborg” foreståede renovering af Slotsgade i Fredensborg i anledning af regentparrets sølvbryllup den 10. juni 1992.

Ovennævnte bevaringsforening har udgivet et skrift indeholdende “Tabula Gratulatoria” og enkelte artikler med relation til begivenheden. En af disse “Nogle fransk-danske relationer særlig i vejhistorisk sammenhæng” er forfattet af Morten Ludvigsen.

Det skal i samme forbindelse nævnes, at Torben Topsøe-Jensen i et af Fredensborg kommune udgivet festskrift til sølvbrylluppet har skrevet om Fredensborg Kongevej.

Morten Ludvigsen var inviteret til festligheder i forbindelse med plantning af det første træ den 24. januar og indvielsen af den renoverede Slotsgade den 5. juni.

 

Der er indledt et arbejde med henblik på at udarbejde en vejhistorisk bibliografi. Der er i den forbindelse taget kontakt til “Dansk Historisk Fællesråd”, hvoraf DVS nu er medlem. Efter forslag fra DHF har forretningsudvalget henvendt sig til Danmarks Biblioteksskole, som har vist positiv interesse for opgaven.

 

Forretningsudvalget har arbejdet på at skabe interesse for renoveringen af en over 200 år gammel vejbro, tegnet af Marmillod og beliggende på et vejhistorisk set interessant sted.

Ligeledes har udvalget drøftet mulighederne for at sikre bevaringen af nogle vej-/gadestrækninger med chausseebrolægning i Frederiksborg amt.

 

Endelig har sekretæren udarbejdet en liste over 200 artikler af vejhistorisk interesse for Dansk Vejtidsskrift 1924-91. Den forventes udsendt til medlemmerne primo 1993.

 

Nordisk samarbejde

Morten Ludvigsen har efter indbydelse fra generaldirektør Jouko Loikkanen deltaget i indvielsen af Vägtrafikmuseet i Kangasala den 8. juni 1992.

Morten Ludvigsen har endvidere efter indbydelse fra såvel vegdirektør Eskild Jensen som museumsleder Geir Paulsrud deltaget i den officielle åbning af “Norsk Vegmuseum” ved Hunderfossen nord for Lillehammer den 22. juni 1992.

Morten Ludvigsen har i forbindelse med en jule- og nytårshilsen modtaget særtryk af en artikel af Jan-Olaf Montelius: “Resandets historie i Dalarne – några glimtar”.

 

Danmarks Vejmuseum

Museet har i 1992 haft visse likviditetsproblemer, som dog nu stort set synes at være afhjulpne. Der er foretaget en omstrukturering af ledelsen af museet og cafeteriet.

Det er stadig aktuelt at markere 200-året for vejforordningen af 13. december 1793 med en udstilling på museet.

 

Kontakt til medlemmer

I lighed med, hvad der er sket tidligere år, har selskabets sekretariat udsendt 4 meddelelser til medlemmerne om kommende og afholdte møder m.v. og diverse informationer.

Medlemmerne opfordres til at benytte sig af disse meddelelser til at skaffe sig kontakter om fælles interesser, fx. ved at give korte meddelelser om lokale forhold af vejhistorisk interesse (møder, artikler, arkæologisk arbejde m.m.) og ved at stille spørgsmål, komme med efterlysninger, kort sagt være med til at gøre DVS mere vidtfavnende og levende.