Beretning for 1993

image_print

 

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 25. februar 1993.

Morten Ludvigsen genvalgtes til formand for Selskabet.

H. Ravn ønskede ikke genvalg som selskabets revisor. Det overlodes til bestyrelsen at udpege en revisor. Ingeniør J. Herforth Hansen har påtaget sig hvervet.

 

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 24. august 1993. På denne vedtoges bestyrelsens forslag om, at der af selskabets formue reserveredes henholdsvis 25.000 kr. og 5.000 kr. til Reventlow’s forskningsstipendium og frilægning af Nybro.

 

Bestyrelsen

 

Ved beretningsårets begyndelse var bestyrelsen sammensat som følger (i parentes er angivet af hvem de pågældendes bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Georg Christiansen, sekretær (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen, formand (Undervisningsinstitutionerne)

Overingeniør Finn Hemmingsen (FATCH)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. stadsing. Børge Romme (Kommunalteknisk Chefforening (KTCF)

Oberst C. G. Schøller (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten Elisabeth-Høgsbro (Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Auditør Torben Topsøe-Jensen (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

 

Den 21. november 1993 afgik Torben Topsøe-Jensen ved døden. Nekrolog fra Dansk Vejtidsskrift, januar 1994 er vedlagt denne beretning.

 

Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 4 møder: Nr. 21 den 21. januar, nr. 22 den 17. marts, nr. 23 den 2. juni og nr. 24 den 24. august.

Ved mødet den 21. januar blev Torben Topsøe-Jensen udnævnt til æresmedlem af selskabet.

Mødet den 17. marts foregik på Nationalmuseet; Kirsten-Elizabeth fortalte om museets arbejde.

 

Forretningsudvalget

(Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen) har i beretningsåret holdt 3 møder for at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1993 var 117 enkeltpersoner og 19 firmaer og institutioner medlemmer af Selskabet.

Ligesom tidligere opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

20. april fællesmøde med Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde med foredrag af museumsinspektør mag.art. Jørgen Schou-Christensen om “Den bergensiske Kongevej”. Mødet afholdtes i Schæffergården, Jægersborg Alle 166.

11.-13. juni ekskursion til Rügen. Turen var på sædvanlig fremragende måde arrangeret af Folmer Hansen. En bus fra Jylland samlede Ø-boerne op i Warnemünde. Turen var en stor oplevelse; ud over spændende vejstrækninger, herunder fine, gamle alleer besøgtes historisk berømte steder fx. Arkona og slottet Spyker. Ing. Scholz fra vejforvaltningen i Stralsund fulgte med på en del af turen som guide.

13. december – 200-årsdagen for Chr. VII’s underskrift af Vejforordningen af 1793 – afholdtes fællesmøde med Vej- og Byplanforeningen med et historisk og underholdende foredrag af dr.phil. Kristian Hvidt om vejreformen.

Et planlagt foredrag i efteråret om “Vejene til Køge” måtte aflyses på grund af Morten Ludvigsens sygdom.

 

Vejforordningens jubilæum

Dette jubilæum blev fejret med maner. Ovenfor er nævnt Kr. Hvidt’s foredrag på selve jubilæumsdagen.

Under overskriften “200 år på Vejen” indbød Dansk Vejhistorisk Selskab og Vejdirektoratet til forskellige aktiviteter den 30. september og den 1. oktober til fejring af jubilæet. Program herfor er tilsendt Selskabets medlemmer. Det blev afviklet på en helt igennem tilfredsstillende måde.

I fortsættelse af ovennævnte arrangement blev der i dagene 2.- 3. oktober afholdt en Vejmuseumskonference på Vejmuseet på Farø og på SID’s kursuscenter i Nykøbing F. med Morten Ludvigsen som vært og medarrangør af en særudstilling om vejreformen på Museet.

 

Forskningsstipendiatet

På bestyrelsesmøde nr. 23 blev nedsat et udvalg til behandling af forslaget (Notat til bestyrelsesmøde nr. 23) om oprettelse af et legat for at hædre vejforordningens hovedmand C. D. F. Reventlow. Dette R-udvalg – bestående af Kirsten-Elizabeth Høgsbro, Morten Ludvigsen, Alex Wittendorff og Georg Christiansen – har holdt 4 møder. P.g.a. sygdom har Morten Ludvigsen kun deltaget i de to første møder, og Alex Wittendorff var forhindret i at deltage i møde nr. 2.

Udvalget har udarbejdet en annonce til Magisterbladet den 9. 9. 93. Kopi af den er sendt til 30 danske adressater indenfor universiteter, højere læreanstalter, ministerier, direktorater, styrelser, fagblade, foreninger og selskaber. Ved ansøgningsfristens udløb havde DVS modtaget 5 ansøgninger.

Når samtlige praktiske muligheder for gennemførelsen på en forsvarlig måde af projektet “- at fremstille det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793” er vurderet, kan et bedømmelsesudvalg nedsættes.

 

Andre aktiviteter

Vedrørende frilægningen af Nybro har konsulent Søren Bjerregaard, Lyngby, udarbejdet skitse til et anlæg til synliggørelse af broen.

Kontakt til Karlebo kommunes tekniske forvaltning har vist, at et areal omkring Donse A er reserveret – i to lokalplaner – til rekreative formål. DVS arbejder nu med en folder, som skal præsentere DVS’s ideer om at tilgodese og fremhæve stedets store vejhistoriske betydning.

Finn A. Olsen og Georg Christiansen arbejder på sagen for DVS.

 

I forbindelse med Vejforordningens 200-års jubilæum har Torben Topsøe-Jensen og Georg Christiansen skrevet en serie artikler i Dansk Vejtidsskrift, hvor Forordningens 97 §§ resumeres, og dele af den gengives i faksimile og kommenteres.

Serien slutter med en artikel af Claus E. Bjørn om Reventlow’s vejbetænkning og forordningen. Særtryk af disse 7 artikler er udgivet af DVS og tilgår medlemmerne.

Restoplaget forhandles af Danmarks Vejmuseum.

 

Morten Ludvigsen har i tidsskriftet Asfalt, juni 1993, skrevet en artikel om vejreformerne i form af en oversigt i kronologisk rækkefølge over, hvad der skete med relation til vejbygning og vejforvaltning i tiden 1756-1808.

 

Nordisk samarbejde

En forespørgsel fra administrationschef Svein M. Olsen om “Gångsteiner” er besvaret, også af Skov- og Naturstyrelsen, Nationalmuseet m.fl. På museumssymposiet den 2.-3. oktober fortalte Svein Olsen lidt herom og om kommende tiltag. DVS kan næppe bidrage med yderligere.

Det nordiske samarbejde på det vejmuseale område udfoldede sig udmærket på symposiet, hvor der var deltagelse fra Finland, Norge, Sverige og Danmark. Især bemærkede man den alsidige deltagelse med indlæg fra historikere, arkæologer, etnologer og andre fag udover de vejtekniske.

 

Kontakt til medlemmerne

Forbindelsen mellem selskabets ledelse og medlemmerne er sket, dels gennem de under “Medlemsaktiviteter” omtalte foredrag og ekskursioner dels gennem udsendelse af skriftlige meddelelser med bilag. I 1993 er udsendt 5 meddelelser til medlemmerne samt information om Selskabets og Vejdirektoratets fælles arrangementer og Danmarks Vejmuseums symposium i , anledning af Vejforordningens 200 års jubilæum . Blandt bilagene kan nævnes en af sekretæren udarbejdet liste over 200 artikler o.l. af vejhistorisk interesse fra Dansk Vejtidsskrift 1924-91.

 

 

København, 28. januar 1994.