Beretning for 1994

image_print

 

Generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 28. februar 1994.

Morten Ludvigsen genvalgtes til formand for selskabet.

Herforth Hansen genvalgtes som revisor for selskabet.

 

Bestyrelsen

 

Ved beretningsårets begyndelse var bestyrelsen sammensat som følger (i parentes er angivet af, hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør Georg Christiansen, sekretær (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen, formand (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (FATCh)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. stadsing. Børge Romme (Kommunalteknisk Chefforening, KTCF)

Oberst C.-G. Schöller (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Dr. phil Alex Wittendorff (Generalforsamlingen)

Ved en samtale mellem Wittendorff og formanden den 1. februar 1994 meddelte Wittendorff, at han på grund af stort arbejdspres på universitetet ikke længere ønskede at være medlem af bestyrelsen. Ved generalforsamlingen den 25. februar udpegede Vejdirektoratet civilingeniør J.J. Damgaard som nyt medlem af bestyrelsen, mens Georg Christiansen blev valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen.

Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 5 møder: nr. 25 den 24. januar, nr. 26 den 17. marts, 27 den 17. maj, nr. 28 den 22. september og nr. 29 den 28. november. Møde nr. 28 afholdtes i Vejdirektoratet i Skanderborg, de øvrige i Vejdirektoratet i København.

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet har assisteret ved bestyrelsens sekretariatsarbejde.

 

Forretningsudvalget

Udvalget (Morten Ludvigsen, Georg Christiansen og Finn A. Olsen) har i beretningsperioden holdt 3 møder (et på Sortedam Dosseringen, et i Høsterkøb og et i Gilleleje) for at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1994 var 104 enkeltpersoner og 19 firmaer og institutioner medlemmer af selskabet.

Ligesom tidligere opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage i selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

17. maj. I forbindelse med bestyrelsesmødet på denne dato holdt Morten Ludvigsen foredrag med lysbilleder om Tilbagetoget fra Kabul i 1842.

22. september. I forbindelse med bestyrelsesmødet i Skanderborg på denne dato holdt civilingeniør Poul Kjeldgaard, Viborg, foredrag om Vejene i Thisted amt efter Vejforordningen af 1793. Medlemmer af den lokale historiske var indbudt til foredraget.

2. november. Foredrag i Høje Taastrup Fritidscenter af Morten Ludvigsen om Vejene til Køge. Mødet var på initiativ af Børge Romme arrangeret sammen med Historisk forening for Høje Taastrup og dets byhistoriske arkiv.

 

Kontakt til selskabets protektor

Selskabet har til Hans Kongelige Højhed Prinsens 60-årsdag den 11. juni 1994 sendt en kopi af Joseph Vernets maleri Construction d’un grand chemin fra 1775 (samme år som Fredensborgvejen blev færdiggjort), vedlagt en på fransk håndskrevet lykønskning. Takkekort fra Prinsen er modtaget.

Selskabets formand har fra Hofmarskallatet modtaget meddelelse om, at hvis Dansk Vejhistorisk Selskab måtte ønske at lade sig repræsentere ved nytårskuren hos Hendes Majestæt Dronningen på Christiansborg Slot den 4. januar 1995, ville Selskabets formand eller en repræsentant for denne kunne modtages af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen den næste dag kl. 12.00. Morten Ludvigsen svarede, at han ville repræsentere selskabet, hvilket er sket sammen med repræsentanter for en række selskaber, foreninger o. lign. med Dronningen, Prinsen eller Kronprinsen som protektor.

 

Forskningsstipendiatet

Som meddelt i selskabets beretning for 1993 var der i henhold til annonce i Magisterbladet den 9. september 1993 modtaget 5 ansøgninger med henblik på udarbejdelse af en afhandling om De overordnede danske vejes udvikling siden 1793.

Den 20. april 1994 blev der nedsat følgende udvalg til bedømmelse af ansøgerne:

Museumsinspektør, mag. art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (formand)

Arkivar, cand. mag. Michael Hertz

Docent, dr. techn. Tom Rallis

Professor, dr. scient. Chr. Wichmann Matthiessen

Udvalget har anset 4 af ansøgerne til at være forskningsmæssigt kvalificeret, og blandt dem har udvalget enstemmigt peget på cand. mag., Ph.D. Steffen Elmer Jørgensen som den bedst egnede til at løse den stillede opgave.

Dette er med brev af 31. maj 1994 meddelt Dansk Vejhistorisk Selskab. Steffen Elmer Jørgensen blev introduceret for Selskabet og Vejdirektoratet den 6. juli 1994. Han fik stillet et mindre kontor i Vejdirektoratet til rådighed og gik kort efter i gang med arbejdet.

 

Ovenstående omtalte vigtige begivenheder blev markeret ved, at Vejdirektoratet og Dansk Vejhistorisk Selskab den 20. september 1994 inviterede til reception i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet støtter projektet økonomisk, idet en del af udgifterne påregnes dækket af forsknings- og fondsmidler. I december måned fik Steffen Elmer Jørgensen imidlertid afslag fra Statens Humanistiske Forskningsråd og Carlsbergfonden. Vejdirektoratet har herefter givet tilsagn om fuld støtte i 1995, hvorefter det nærmere skal overvejes, hvordan projektet kan fortsættes.

 

Danmarks Vejmuseum

Der er ansat en ny direktør, dr. phil Per Ole Schovsbo, som museets bestyrelse har store forventninger til.

En nødtørftig økonomisk hjælpeaktion sammen med en betydningsfuld lokal støtte til museet har skabt arbejdsro for museets ledelse til udarbejdelse af fondsansøgninger.

 

Topsøe-Jensens vejhistoriske arkiv

Torben Topsøe-Jensens enke har overladt sin afdøde mands righoldige vejhistoriske arkiv til Dansk Vejhistorisk Selskab med henblik på, at det, når forholdene tillader det, overgives til Danmarks Vejmuseum, hvilket forhåbentlig bliver muligt i løbet af få måneder.

Foreløbig opbevares arkivet i Vejdirektoratet. Såfremt Vejmuseet ikke inden udgangen af maj 1997 er i stand til på forsvarlig vis at opbevare arkivet, vil det blive overført til Rigsarkivet eller Det Kongelige Bibliotek.

 

Nordisk samarbejde

Carl Johan Hansen har repræsenteret Dansk Vejhistorisk Selskab og Danmarks Vejmuseum ved en konference på Norsk Vegmuseum om Museumsvirksomheten i Statens Vegvesen.

Selskabet har med jule- og nytårshilsen modtaget Årbok for Norsk Vegmuseum 1994, meget spændende læsning.

Morten Ludvigsen har givet tilsagn om at ville skrive en artikel til Årboken for 1995 om Dansk Vejhistorisk Selskab. Tilsvarende forening findes ikke i Norge og heller ikke i Finland eller Sverige.

 

Andre aktiviteter

Finn A. Olsen og Georg Christiansen arbejder med sagen om frilægningen af Nybro over Donse å, herunder udarbejdelse af en folder, der skal beskrive stedets store vejhistoriske betydning.

J.J. Damgaard har besigtiget resterne af en gammel stenbro fra hovedlandevejen nord for Brønderslev, som nu henligger på Randers Kaserne. Selskabet har opfordret Jyske Ingeniørregiment til at lade resterne forblive på stedet.

J.J. Damgaard har ligeledes besigtiget resterne af en stenbro, Frederiksbro i Århus (bygget i 1830-erne), som blev opbevaret på kommunens materielplads. Der er rettet henvendelse til kommunen om fortsat opbevaring.

I forbindelse med en ombygning af den gamle Køge-Vordingborg-vej, som stammer tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet, foretog Køge Museum og Roskilde Amtskommune på foranledning af Selskabet en opgravning for at undersøge, om der skulle være rester af tidligere veje. Arbejdet gav desværre ikke noget positivt resultat, men der er udarbejdet en rapport om undersøgelsen.

Selskabets formand Morten Ludvigsen deltog efter indbydelsen fra Trafikministeren i indvielsen af den sidste del af det landsdækkende store motorvejs-H nord for Århus den 27. juni. Det var et fantastisk flot arrangement med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen. Bestyrelsesmedlem i DVS, J.J. Damgaard fra Vejdirektoratets anlægsområde i Skanderborg fungerede som en veloplagt konferencier.

Dansk Vejhistorisk Selskab ønsker Vejdirektoratet tillykke med den på alle måder vellykkede festdag, hvor denne vejhistoriske begivenhed blev markeret.

 

Kontakt til medlemmer

I lighed med tidligere år er der fra selskabets sekretær udsendt 4 meddelelser med information om kommende foredrag, ekskursioner; indkaldelser til generalforsamling, oplysning om publikationer fra selskabet (evt. vedlagt) og andet af interesse for medlemmerne.

 

Lovudvalget

I særskilt bilag er der redegjort for de foreløbige resultater af Lovudvalgets arbejde.

 

 

København, den 31. januar 1995