Beretning for 1995

image_print

 

Æresmedlem Morten Ludvigsen

 

Generalforsamlinger

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. februar 1995 i Vejdirektoratet i København.

Efter at have beklædt formandsposten siden Dansk Vejhistorisk Selskabs oprettelse den 2. marts 1982 ønskede ingeniørdocent Morten Ludvigsen ikke genvalg som formand. Som anerkendelse af hans ekstraordinære og langvarige indsats ved Selskabets stiftelse og virksomhed gennem alle årene blev Morten Ludvigsen udnævnt til æresmedlem af Selskabet og fik overrakt en boggave.

Civilingeniør Georg Christiansen blev herefter opstillet og valgt som Selskabets formand indtil den ordinære generalforsamling 1996.

Ingeniør J. Herforth Hansen blev genvalgt som revisor for Selskabet.

Candphil. Mogens Schou Jørgensen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Den 8. november 1995 afholdtes i Vejdirektoratet i København en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

 

Bestyrelsen

 

Ved beretningsårets begyndelse havde bestyrelsen følgende sammensætning (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør J. J. Damgaard (Vejdirektoratet)

Ingeniørdocent Morten Ludvigs en, formand (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (FATCh)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Fhv. stadsingeniør Børge Romme (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Oberst C.G. Schöller (lngeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Direktør Jørgen la Cour (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Civilingeniør Georg Christiansen, sekretær (Generalforsamlingen)

 

På bestyrelsesmødet den 7. marts konstituerede bestyrelsen sig med følgende forretningsudvalg:

Civilingeniør Georg Christiansen, formand

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær

 

Som repræsentant for Undervisningsinstitutionerne blev Morten Ludvigsen afløst af docent, dr.techn. Tom Rallis (Danmarks Tekniske Universitet).

Senere er C.G. Schöller fratrådt som repræsentant for Ingeniørregimenterne og afløst af oberst Henning Michael Meyer fra 1. juli 1995.

Jørgen la Cour har ønsket at blive afløst af vicedirektør Ib Frandsen, der fra 12. september 1995 har repræsenteret Asfaltindustrien i bestyrelsen.

Morten Ludvigsen repræsenterer fortsat Selskabet i bestyrelsen for Danmarks Vejmuseum.

 

I beretningsåret har bestyrelsen afholdt 4 møder, alle i Vejdirektoratet i København: Møde nr. 30 den 30. januar, nr. 31 den 7. marts, nr. 32 den 15. juni og nr. 33 den 12. september.

 

Forretningsudvalget

Udvalget (Georg Christiansen, Finn A. Olsen og Carl Johan Hansen) har i beretningsåret holdt 5 møder, 3 i Høsterkøb og 2 i Hillerød: Møde nr. 41 den 23. januar, nr. 42 den 21. marts, nr. 43 den 2. juni, nr. 44 den 29. august og nr. 45 den 14. december.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved udarbejdelse af forretningsordener og afprøvning af ideer om Selskabets virksomhed.

 

Kontakt til selskabets protektor

Morten Ludvigsen har repræsenteret Selskabet ved beretningsårets nytårskur hos Hendes Majestæt Dronningen sammen med repræsentanter for en række selskaber, foreninger o.lign., der har Dronningen, Prinsen eller Kronprinsen som protektor.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1995 havde 110 enkeltpersoner og 22 virksomheder, organisationer og institutioner betalt kontingent for 1995/96.

I forbindelse med “hvervekampagnen” noteredes en tilgang af 17 nye medlemmer, heraf 5 virksomhedsmedlemmer. Ligesom tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

 

Medlemsarrangementer

I beretningsåret har Selskabet i større udstrækning end tidligere udsendt meddelelser om lokale arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, biblioteker og andre offentlige institutioner samt pressemeddelelser i lokalblade. Det har medført, at flere lokale interessenter har deltaget i Selskabets arrangementer.

Møder

17. maj: Vikingetidens bro i Ravning Enge. Foredrag, besigtigelse og turarrangement ved cand.phil. Mogens Schou Jørgensen. (I Bredsten og omegn).

19. juni: Slotsgade i Fredensborg. Foredrag og besigtigelse ved cand.jur. Søren Widding. (I Fredensborg).

12. september: Inspektør Marmillods fortrædeligheder. Foredrag (i forbindelse med bestyrelsesmøde nr. 33) ved cand.mag., Ph. D. Steffen Elmer Jørgensen. (I København).

8. november: Motorgadernes historie. Foredrag (i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling) ved dr.techn. Tom Rallis. (I København).

 

Ekskursioner

Den 24. og 25. april var 24 vejhistorisk interesserede fra Oslo og omegn på besøg i Danmark. Turen på Sjælland, Møn og Falster var arrangeret af Vejdirektoratet og DVS ved Morten Ludvigsen, Carl Johan Hansen og vor vejhistoriske stipendiat, Steffen Elmer Jørgensen. Danmarks Vejmuseum blev også besøgt på turen.

DVS’s Norgestur – hvori deltog 19 personer – fandt sted i tiden 17. – 21. september og blev en stor succes takket være vejrguderne og et grundigt forarbejde ved den norske vejmuseumsleder, Geir Paulsrud, m.fl. samt Selskabets sekretær. Takket være norske sponsorer som Norsk Vegmuseum, Vegvesenet i forskellige fylker og private firmaer kunne turen gennemføres uden økonomisk støtte fra Selskabet.

 

Meddelelser

Der er i årets løb udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift stiller plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter.

 

Øvrige engagementer

 

Danmarks Vejmuseums

økonomiske situation blev stadigt dårligere gennem 1995, og den 23. november 1995 måtte museet gå i betalingsstandsning.

 

Bogerhvervelse

I samråd med museumsleder Per Ole Schovsbo og arkivar Michael Hertz har DVS erhvervet en del af vort afdøde æresmedlem Torben Topsøe-Jensens vejhistoriske bibliotek.

Disse bøger – og Topsøe-Jensens vejhistoriske arkiv, som DVS har fået overladt af fru Hella Topsøe-Jensen – er efter aftale med fru Topsøe-Jensen blevet placeret på Danmarks Vejmuseums bibliotek.

 

Lovudvalget

som består af Georg Christiansen, Kirsten-Elizabeth Høgsbro, Finn Hemmingsen og Carl Johan Hansen, har udarbejdet forslag til nye vedtægter for Selskabet. Efter behandling i bestyrelsen blev det let reviderede forslag sendt til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling den 8. november 1995, hvor det blev vedtaget enstemmigt.

Da ikke tilstrækkeligt mange medlemmer var til stede på denne generalforsamling til, at afstemningen var endegyldig, vil forslaget blive sat til afstemning på den ordinære generalforsamling i februar 1996.

Et væsentligt grundlag for lovudvalgets arbejde var resultaterne af en rundspørge til i alt 82 personer, institutioner og organisationer, der formodedes at kunne være interesserede i DVS’s arbejde. Besvarelserne er resumeret i Meddelelse nr. 95-2, og tiltaget resulterede også i en del nye medlemmer.

 

Forskningsstipendiatet

Ph. D. Steffen Elmer Jørgensen har aflagt to halvårsrapporter til bestyrelsen og holdt foredrag på et medlemsmøde om “Inspektør Marmillods fortrædeligheder” – et emne, som Elmer Jørgensen også behandler i den kommende rapport fra Vejmuseumssymposiet på Farø.

DVS yder økonomisk støtte til Elmer Jørgensens arbejde med indtil 10.000 kr i 1995, f.eks. til kopiering og rejser.

 

Nybro

DVS’s arbejde med at få denne bro fra 1775 på København-Fredensborgvejen synliggjort i forbindelse med et parkanlæg er midlertidigt indstillet, da området er averteret til salg.

 

Amtmand Hoppes Bro

over Gudenåen ved Langå trænger til reparation. Det drejer sig om Danmarks ældste eksisterende armerede betonbro fra 1905. Den er smuk og også smukt beliggende og indeholder unikke konstruktionsdetailler. DVS har kontakt med Langå Kommune om eventuel deltagelse i et bevaringsudvalg.

 

Manuskriptet

til et værk med den foreløbige titel “Danmarks Veje” (danske vejes historie frem til slutningen af 2.verdenskrig) betragtet af en arkæolog søger udgiver/forlag. DVS undersøger mulighederne for at skaffe støtte til udgivelsen.

 

Tekniske “hobbytegninger”

af en række danske broer fra 1930- og 1940-erne er blevet overgivet til DVS. Deres oprindelse søges nærmere belyst, inden de antagelig overlades til Danmarks Vejmuseum.

 

Norsk vegmuseum

sender hvert år sin Årbok til DVS. Den indeholder mange afvekslende artikler af vejhistorisk interesse. Årboken fra 1995 bringer bl.a. en artikel om Dansk Vejhistorisk Selskab, skrevet af vort æresmedlem Morten Ludvigsen.

 

Dansk Historisk Fællesråd (DHF)

DVS er medlem af DHF og modtager det kvartalsvise magasin “Fortid og Nutid”. Fællesrådets årsmøde afholdtes sammen med Dansk lokalhistorisk Forening den 21. – 23. april i Vejle. DVS var repræsenteret ved civilingeniør Folmer Hansen, der har udarbejdet et notat om mødets forløb og indhold.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige. Mogens Schou Jørgensen har således besigtiget et fund (formentlig en gammel vej over et vadested) i en have i Værløse og truffet aftale med ejeren om videre kontakt.

 

 

København, den 31. januar 1996