Beretning for 1996

image_print

 

Æresmedlemmer Morten Ludvigsen og Per Milner

 

Generalforsamlinger

 

Den 22. februar 1996 afholdtes i Vejdirektoratet i København en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til nye vedtægter for DVS blev endeligt vedtaget.

Det efterfølgende valg af bestyrelsesmedlemmer foregik således efter de nye vedtægter.

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter den ekstraordinære.

Civilingeniør Georg Christiansen, civilingeniør Finn Hemmingsen, arkivar Michael Hertz, cand.phil. Mogens Schou Jørgensen og museumsdirektør, dr.phil. Per Ole Schovsbo blev valgt som bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte endvidere civilingeniør Georg Christiansen som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 1997.

Ingeniør J. Herforth Hansen blev genvalgt som revisor for Selskabet.

 

Bestyrelsen

 

Ved beretningsårets begyndelse (1. januar 1996) havde bestyrelsen følgende sammensætning (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør J. J. Damgaard (Vejdirektoratet)

Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (FATCh)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Civilingeniør Børge Romme (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Oberst H. M. Meyer (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet)

Vicedirektør Ib Frandsen (Asfaltindustrien)

Civilingeniør Per Aarsleff (Entreprenørforeningen)

Civilingeniør Georg Christiansen, formand (Generalforsamlingen)

Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen)

Uden for bestyrelsen: Akademiingeniør Carl Johan Hansen (Vejdirektoratet).

 

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. februar konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning, idet dog repræsentanten for FATCh/Kommunalteknisk Chefforening, KTC, først blev udpeget efterfølgende (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør J. J. Damgaard (Vejdirektoratet)

Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Amtsvejingeniørforeningen)

Civilingeniør Børge Romme (FATCh/Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

H.M. Meyer (Ingeniørregimenterne)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)

Vicedirektør Ib Frandsen (Asfaltindustrien/Entreprenørforeningen)

Civilingeniør Georg Christiansen, formand (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen )

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen)

Museumsdirektør, dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)

Uden for bestyrelsen: Akademiingeniør Carl Johan Hansen (Vejdirektoratet)

 

På samme bestyrelsesmøde udpegede bestyrelsen endvidere følgende forretningsudvalg:

Civilingeniør Georg Christiansen, formand

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær

Morten Ludvigsen har fortsat repræsenteret Selskabet i bestyrelsen for Danmarks Vejmuseum, som efter konkursen januar 1996 er omdannet fra en erhvervsdrivende fond til en forening.

I beretningsåret har bestyrelsen afholdt 6 møder, alle i Vejdirektoratet i København: Møde nr. 34 den 30. januar, nr. 35 den 22. februar, nr. 36 den 28. marts, nr. 37 den 23. maj, nr. 38 den 22. august og nr. 39 den 10. december.

 

Forretningsudvalget

Udvalget (Georg Christiansen, Finn A. Olsen og Carl Johan Hansen) har i beretningsåret holdt 4 møder, 3 i Hillerød og 1 i København: Møde nr. 46 den 14. marts, nr. 47 den 8.  maj, nr. 48 den juli og nr. 49 den 18. november.

Endvidere har Per Ole Schovsbo deltaget i møde nr. 47 og Morten Ludvigsen i møde nr. 49.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved udarbejdelse af forretningsordener og afprøvning af ideer om Selskabets virksomhed.

 

Kontakt til selskabets protektor

DVS har fremsendt de nye vedtægter til Selskabets protektor, Prins Henrik, til orientering. Prins Henrik har i den forbindelse udtrykt interesse for Selskabets fortsatte virksomhed.

 

Æresmedlem

Vejdirektør Per Milner blev ved sin afskedsreception den 22. november 1996 udnævnt til æresmedlem af Selskabet. Morten Ludvigsen foretog overrækkelsen af diplomet og begrundede udnævnelsen med Per Milners store indsats for Selskabet. Det var således på hans initiativ, at der i 1979 blev nedsat en komite til et vejteknisk museum – dette resulterede i Selskabets stiftelse i 1982. Per Milner har gennem alle årene frem til i dag været meget aktiv inden for Selskabet og ydet en stor indsats i dets virksomhed.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1996 havde 106 enkeltpersoner og 25 virksomheder, organisationer og institutioner betalt kontingent for 1996/97.

I beretningsåret har der været en tilgang på 3 nye medlemmer, mens 5 ikke længere er medlem.

Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

 

Medlemsarrangementer

I beretningsåret har Selskabet udsendt meddelelser om lokale arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, biblioteker og andre offentlige institutioner samt pressemeddelelser i lokalblade. Det har medført, at flere lokale interessenter har deltaget i Selskabets arrangementer.

 

Møder

22. februar: Danmarks broer fra Ravning Enge til Femer Bælt v/ museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro i Vejdirektoratet i København (efter generalforsamlingen).

11. marts: Ole Rømer og opmålingen af de store danske landeveje v/ museumsleder Claus Thykier, Ole Rømer Museet, på Ole Rømer Museet i Tåstrup.

30. april: Vogne og veje gennem tiderne v/ museumsdirektør, dr.phil. Per Ole Schovsbo i Vejdirektoratet i København.

27. juni: Kongeveje og Kongeveje er to ting – via Regis et via Regia v/ miljøtekniker Runa Christensen, Flauenskjold på Vejdirektoratets Anlægskontor i Nr. Sundby.

12. september: Markildegård ved Bårse – et trafikalt knudepunkt til alle tider v/ art. Palle Østergård Sørensen, Nationalmuseet, i Vejdirektoratet i København.

6. november: Danskernes veje gennem 60 år v/ gymnasielektor Niels Jonassen, Humlebæk i Vejdirektoratet i København.

 

Vejhistorisk ekskursion

DVSs Nordjyllandstur 27.-28. juni forløb ganske udmærket. 11 personer deltog i hele turen, mens yderligere 7 personer var med på en halvdagstur i Vendsyssel. En række vejhistoriske (og andre) seværdigheder blev besigtiget: Amtmand Hoppes Bro, hovedlandevejen Viborg-Randers (færdig 1761), Løvel Bro, Borremoseanlægget, Lindholm Høje, Limfjordsmuseet og Aggersundbroen.

På en halvdagstur den 28. juni i Vendsyssel nord for Nr. Sundby med en lokal guide, civ.ing. Jørn Brøndum-Nielsen, besigtigedes gamle hulveje, kongevej, andre vejspor og div. broanlæg. DVS’s sekretær var chauffør på det meste af turen, som derfor kunne gennemføres uden de helt store tilskud fra Selskabet.

 

Publikationer

Generalvejkommissionens plageånd af cand.mag., Ph.D. Steffen Elmer Jørgensen. Artikel publiceret i Dansk Vejtidsskrift nr. 4/1196 og udgivet som særtryk af DVS.

Motorgadernes historie af docent, dr.techn. Tom Rallis, DTU. Artikel baseret på foredrag i DVS publiceret i Dansk Vejtidsskrift nr. 10/1996 (Ligeledes udgivet som notat 1995-5 fra NTB, DTU).

Ole Rømer som vejingeniør af museumsleder Claus Thykier, Ole Rømer Museet. Artikel på basis af hans foredrag Ole Rømer og opmålingen af de store danske landeveje publiceret i Dansk Vejtidsskrift nr. 12/1996.

 

Meddelelser

Der er i årets løb udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift stiller plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter.

 

Øvrige engagementer

 

DVS-udvalg

I 1996 har bestyrelsen nedsat 3 udvalg:

Administrationsudvalget (A-udvalget), som bl.a. skal vurdere opbygningen af et nyt arkiv og regnskabssystem på baggrund af Selskabets øgede deltagelse i projekter samt vurdere de administrative procedurer i det hele taget.

Bibliografiudvalget (B-udvalget) skal udarbejde forslag til, hvorledes Selskabet fremover kan opsamle danske vejhistoriske artikler og publikationer – i første omgang til brug for Selskabets medlemmer.

Medlemsudvalget (M-udvalget) skal fremkomme med forslag til, hvordan kontakten mellem Selskabets styrelse og medlemmerne kan styrkes, således at medlemmerne mere aktivt inddrages i Selskabets opsøgende og formidlende arbejde.

Kun B-udvalget er for alvor gået i gang med sit arbejde.

Resultatet af gruppernes arbejde vil fremgå af Selskabets meddelelser

 

Danmarks Vejmuseum

Vejmuseet trådte i betalingsstandsning i november 1995, og den 29. januar 1996 blev den erhvervsdrivende fond Danmarks Vejmuseum erklæret konkurs. Der er siden stiftet en vejmuseumsforening med fhv. vejdirektør Per Milner som formand og Morten Ludvigsen som næstformand. Der er dog ingen afklaring for øjeblikket af Vejmuseets videre skæbne. Alle genstande, effekter osv. – på nær de milesten, som er opstillet på p-pladsen foran bygningen – er flyttet til Vejdirektoratets lokaler i Hedehusene, hvor de opbevares indtil videre.

Da boet efter konkursen krævede visse landmålingsinstrumenter solgt på auktion, gik Selskabet ind i sagen og købte instrumenterne for 13.200 kr., efter at der var foretaget en vurdering af specialister og hos Bruun Rasmussens Auktioner, hvor de i givet fald skulle være solgt.

 

Braut 1- Nordiske Vejhistoriske Studier

Publikationen Braut 1 blev trykt i 1996. Den ca. 260 sider tykke bog omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200 års jubilæet for Danmarks første samlede vejlov, Vejforordningen af 1793. DVS kan tilbyde medlemmerne et eksemplar af Braut 1 til en favørpris.

 

Forskningsstipendiatet

om “De overordnede danske vejes udvikling fra 1793”. Ph. D. Steffen Elmer Jørgensen har aflagt to halvårsrapporter til bestyrelsen, som tyder på god fremgang i projektet. Projektet forventes afsluttet i løbet af 1997 i form af en publikation på ca. 500 sider – med den foreløbige titel “Fra chausse til motorvej” – og kommer til at omfatte perioden 1761- 1993.

DVS har ydet økonomisk støtte til Elmer Jørgensens arbejde med 10.000 kr. i 1996, bl.a. til kopiering og rejser. Øvrige udgifter til Elmer Jørgensen (løn, kontorhold mv.) er afholdt af Vejdirektoratet og Statens Humanistiske Forskningsråd – i 1996 med halvdelen til hver.

 

Amtmand Hoppes Bro

over Gudenåen ved Langå trænger til reparation. Det drejer sig om Danmarks ældste eksisterende rundjernsarmerede betonbro, bygget af Christiani & Nielsen i Den er smuk og også med en smuk beliggenhed og indeholder nogle unikke konstruktionsdetailler.

Broen er fredet som bygværk (ikke som fortidsminde) med Langå Kommune som brobestyrelse. DVS deltager ved formanden i administrationsudvalget, som er en af to nedsatte grupper.

 

Vejhistorisk symposium i Norge

I dagene 26.-29. august 1996 afholdtes et nordisk vejhistorisk symposium på Tysnes (syd for Bergen) i Norge. I alt knap 30 personer deltog, heraf 6 personer fra Danmark. Symposiet må betragtes som en fortsættelse af det vejhistoriske symposium, der blev afholdt i 1993 i Danmark. Indlæg og foredrag fra symposiet forventes publiceret som Braut 2.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

 

København, den 31. januar 1997