Beretning for 1997

image_print

Æresmedlemmer Morten Ludvigsen og Per Milner

 

 

Generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 20. februar 1997 i Vejdirektoratet i  København med civilingeniør Folmer Hansen som dirigent.

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg iflg. gældende vedtægter.

Vejdirektoratet havde udpeget vejdirektør Henning Christiansen, som var tiltrådt som vejdirektør den 1. januar 1997 i stedet for civilingeniør Per Milner, som var aftrådt pr. 30. november 1996.

Vejdirektoratet havde endvidere genudpeget civilingeniør J.J. Damgaard som sin anden repræsentant i bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte civilingeniør Georg Christiansen som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 1998.

Ingeniør J. Herforth Hansen blev genvalgt som revisor for Selskabet.

 

Bestyrelsen

 

Ved beretningsårets begyndelse (1 . januar 1997) havde bestyrelsen følgende sammensætning (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

 

Fhv. vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)

Civilingeniør J. J. Damgaard (Vejdirektoratet)

Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Børge Romme (FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Dansk Amtsvejingeniørforening, Avf)

Oberst H.M. Meyer (Ingeniørregimenterne)

Adm.dir. Ib Frandsen (Entreprenørforeningen og Asfaltindustrien)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)

Civilingeniør Georg Christiansen, formand (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)

 

Uden for bestyrelsen: Akademiingeniør Carl Johan Hansen (Vejdirektoratet)

 

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen den 20. februar konstituerede bestyrelsen sig, således at vejdirektør Henning Christiansen overtog fhv. vejdirektør Per Milners plads som repræsentant for Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets anden repræsentant, civilingeniør J.J. Damgaard, afgik ved døden den 20. november 1997. Vejdirektoratets anden repræsentant er endnu ikke udpeget.

 

Selskabets forretningsudvalg har i hele perioden bestået af:

Civilingeniør Georg Christiansen, formand

Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær

 

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen har fortsat repræsenteret Selskabet i bestyrelsen for Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum, som efter konkursen januar 1996 blev omdannet fra en erhvervsdrivende fond til museumsforening.

I beretningsåret har DVS’s bestyrelse afholdt 4 møder, alle i Vejdirektoratet i København: Møde nr. 40 den 22. januar, nr. 41 den 20. februar, nr. 42 den 29. april og nr. 43 den 18. september.

 

Forretningsudvalget

Udvalget (Georg Christiansen, Finn A. Olsen og Carl Johan Hansen) har i beretningsåret holdt 4 møder, 3 i Hillerød og 1 i Hørsholm: Møde nr. 50 den 14. januar, nr. 51 den 15. april, nr. 52 den 4. september og nr. 53 den 27. oktober.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved udarbejdelse af forretningsordener og afprøvning af ideer om Selskabets virksomhed.

 

Kontakt til selskabets protektor

DVS har fremsendt publikationen “Braut 1 – Nordiske Vejhistoriske Studier” til Selskabets protektor, Prins Henrik. Prinsen har i den forbindelse takket for bogen og bemærket sig, at den var begyndelsen på en serie.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1997 havde 105 enkeltpersoner og 23 virksomheder, organisationer og institutioner betalt kontingent for 1997/98.

I beretningsåret har der været en tilgang på 6 nye medlemmer, mens 6 ikke længere er medlem.

Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

 

Medlemsarrangementer 

Dansk Vejtidsskrift har som meddelelsesblad for DVS optaget meddelelser om kommende arrangementer og omtale af forløbet af afholdte.

Derudover har Selskabet udsendt meddelelser om arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, biblioteker, andre offentlige institutioner og private foreninger samt meddelelser i Ingeniøren om arrangementer i forbindelse med Vej- og Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi, begge under Ingeniørforeningen i Danmark. Det har medført, at flere interessenter har deltaget i Selskabets arrangementer. Endelig omtales arrangementer i DVS’s egne Meddelelser.

 

Møder

20. februar: Stednavne langs Strandvejen v/ universitetslektor, dr.phil. Bent Jørgensen, Københavns Universitet, i Vejdirektoratet i København (efter generalforsamlingen).

30. april: Dansk trafikplanlægning i 25 år v/ stadsingeniør, dr.techn. Jens Rørbech, Københavns Kommune, i Domus Technica i København (sammen med Vej- Byplanforeningen).

3. september: Pilgrimsleden – i gamle slægters spor v/ projektleder Torild Hage, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim, Norge i Ingeniørforeningen i Danmarks lokaler i København (sammen med Vej- og Byplanforeningen). Her var også inviteret medlemmer af Foreningen Norden, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Den Norske Forening og Dansk Vandrelaug.

26. november: Københavns primærgadenet 1922-72 – Myter og realiteter v/ civilingeniørerne Poul Lyager og Hans-Ole Skovgaard, København, i Ingeniørforeningen i Danmarks lokaler i København (arrangeret af Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK).

 

Vejhistorisk ekskursion

DVS’s årlige ekskursion skulle have fundet sted den 11. september og være gået til Fyn. Der var udarbejdet et fint program for en heldagstur, hvor en række historiske vej- og broanlæg skulle besigtiges. Desværre var der ret få tilmeldinger – og da der tillige til sidst var et par afmeldinger, mens flere tilkendegav, at de gerne ville deltage blot på et andet tidspunkt – blev det besluttet at udsætte Fynsturen til foråret 1998.

 

Publikationer

Selskabet som sådant har ikke udgivet nogle vejhistoriske publikationer i 1997.

 

Meddelelser

Der i årets løb udsendt i alt 5 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 1997 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter.

 

Øvrige engagementer

 

DVS-udvalg

I 1996 nedsatte bestyrelsen 3 udvalg:

Administrationsudvalget (A-udvalget), som bl.a. skal vurdere opbygningen af et nyt arkiv og regnskabssystem på baggrund af Selskabets øgede deltagelse i projekter samt vurdere de administrative procedurer i det hele taget.

Bibliografiudvalget (B-udvalget) skal udarbejde forslag til, hvorledes Selskabet fremover kan opsamle danske vejhistoriske artikler og publikationer – i første omgang til brug for Selskabets medlemmer.

Medlemsudvalget (M-udvalget) skal fremkomme med forslag til, hvordan kontakten mellem Selskabets styrelse og medlemmerne kan styrkes, således at medlemmerne mere aktivt inddrages i Selskabets opsøgende og formidlende arbejde.

B-udvalget har påbegyndt sit arbejde og forventer snart at kunne fremlægge resultatet heraf.

M-udvalget har holdt et første møde, hvor det besluttedes at fremkomme med forslag til et ændret kommisorium. På grund af formandens (J.J. Damgaard) død er det dog endnu ikke sket.

Resultatet af gruppernes arbejde vil fremgå af Selskabets meddelelser.

 

Danmarks Vejmuseum.

Efter Danmarks Vejmuseums konkurs januar 1996 blev der stiftet Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum, i første omgang kun med en bestyrelse, som består af fhv. vejdirektør Per Milner som formand, ingeniørdocent Morten Ludvigsen som næstformand, civilingeniør Finn Hemmingsen og dr.techn. Tom Rallis som medlemmer samt dr.phil. Per Ole Schovsbo som sekretær. Bestyrelsen har i 1997 arbejdet på at få genoprettet Vejmuseet på en anden lokalitet, men der er dog for øjeblikket ingen afklaring af dets videre skæbne.

Alle genstande, effekter osv. – på nær de milesten, som er opstillet på p-pladsen foran bygningen på Farø – er flyttet til Vejdirektoratets lokaler, hvor de opbevares indtil videre.

 

Braut 1- Nordiske Vejhistoriske Studier.

Publikationen Braut 1 blev trykt i 1996. Den ca. 260 sider tykke bog omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200-års jubilæet for Danmarks første samlede vejlov, Vejforordningen af 1793. Ud over disse er bogen suppleret med vejhistoriske artikler fra de nordiske lande samt en omtale af vejmuseerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Braut 1 er udbudt i almindelig handel i Danmark, mens Selskabets medlemmer har fået tilbudt Braut 1 til en favørpris på 140 kr. Salget har dog ikke levet op til forventningerne.

 

Forskningsstipendiatet

om “Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793”.

Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen har fortsat arbejdet med projektet, som efter planen skulle have været afsluttet pr. 1. august 1997. Opgaven har imidlertid vist sig mere omfattende, især mht. gennemgangen af arkivmaterialet. Projektet forventes nu afsluttet i løbet af 1998 i form af en publikation på ca. 500 sider – med den foreløbige titel “Fra chaussé til motorvej” – og kommer til at omfatte perioden 1761-1994.

Udgifter til vederlag til Elmer Jørgensen er afholdt af Vejdirektoratet og Statens Humanistiske Forskningsråd – i 1997 med ½ år fra SHF og med 3 mdr. fra Vejdirektoratet. Endvidere er der i 1997 opnået fondsstøtte svarende til ca. 2 mdrs. arbejde.

Øvrige udgifter (kontorhold mv.) er afholdt af Vejdirektoratet.

Steffen Elmer Jørgensen har i forbindelse med sit arbejde bl.a. udarbejdet en liste over “Vej- og transporthistoriske artikler i amts- og egnshistoriske årbøger – et udvalg”.

 

Amtmand Hoppes Bro

over Gudenåen ved Langå – Danmarks ældste eksisterende rundjernsarmerede betonbro, bygget af Christiani & Nielsen i 1905 – har i længere tid trængt til en renovering. Der blev af kommunen nedsat et udvalg, som skulle undersøge problemerne i forbindelse hermed. Selskabets formand har deltaget i dette udredningsarbejde.

På grundlag af et afgangsprojekt fra Horsens Ingeniørhøjskole og et projekt fra Gimsing & Madsen A/S blev renoveringsarbejdet efter licitation igangsat i 1997. Langå Kommune, som er brobestyrelse, betaler for arbejdets udførelse.

 

Nordisk Historikermøde.

På Det 23. Nordiske Historikermøde, som blev afholdt i dagene 6.-11. august i Tammerfors i Finland, var vejhistorie for første gang på programmet. Det omfattede en række foredrag om emnet “Vejsystemets institutionalisering i Norden før 1950”. Endvidere var der arrangeret en besigtigelsestur til det finske vej- og trafikmuseum ”Mobilia”, der er beliggende i Kangasala ca. 20 km sydøst for Tammerfors.

DVS støttede i den forbindelse økonomisk musumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbros deltagelse i mødet.

Selskabets forskningsstipendiat, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen, havde et indlæg på mødet med titlen “De danske chausséer – et hundredårigt anlægsprojekt, der blev indhentet af udviklingen”.

 

Konference om vejmuseumsvirksomheden i Norge.

I dagene 25.-28. august 1997 afholdtes på Norsk Vegmuseum i Hunderfossen, der ligger ca. 15 km nord for Lillehammer, det årlige kontaktmøde mellem Statens vegvesens kontaktpersoner for museumsarbejdet i de 19 fylker.

Civilingeniør Finn Hemmingsen deltog som repræsentant for DVS (og Vejmuseumsforeningen) og har omtalt mødet i Dansk Vejtidsskrift nr. 1997/12.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

 

København, den 31.januar 1998