Beretning for 1998

image_print

 

Æresmedlemmer Morten Ludvigsen og Per Milner

 

 

Generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. februar 1998 i Vejdirektoratet i København med civilingeniør Folmer Hansen som dirigent.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer var på valg iflg. gældende vedtægter: Civilingeniør Georg Christiansen, civilingeniør Finn Hemmingsen, arkivar Michael Hertz, cand. phil. Mogens Schou Jørgensen og dr.phil. Per Ole Schovsbo.

Heraf blev følgende genvalgt af Generalforsamlingen: Civilingeniør Georg Christiansen, arkivar Michael Hertz, cand.phil. Mogens Schou Jørgensen og dr.phil. Per Ole Schovsbo.

Civilingeniør Finn Hemmingsen var udpeget af FATCh og Kommunalteknisk Chefforening i stedet for civilingeniør Børge Romme.

 Bestyrelsen havde endvidere foreslået nyvalg af civilingeniør Ivar Schacke, som blev indvalgt i bestyrelsen. Ivar Schacke blev endvidere valgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 1999, idet Georg Christiansen ikke havde ønsket at opstille for en ny periode.

Generalforsamlingen udtrykte i den forbindelse sin store tak for Georg Christiansens meget store indsats for Selskabet gennem alle dets leveår, bl.a. som sekretær i 11 år (fra 1984 til 1995) og senere som formand i 3 år frem til 1998.

Civilingeniør Børge Romme blev valgt som ny revisor for Selskabet, idet ingeniør Jørgen Herforth Hansen ikke ønskede at fortsætte på denne post. Generalforsamlingen udtrykte i den forbindelse sin tak for Jørgen Herforth Hansens indsats som revisor gennem flere år.

 

Bestyrelsen

 

DVS har i beretningsåret 1998 haft følgende sammensætning i bestyrelsen (i parentes angivet af hvem/hvornår de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør Jens Lützen (Vejdirektoratet) (fra 21. april 1998)

Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Børge Romme (FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC) (frem til 25. februar 1998)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC) (fra 25. februar 1998)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Dansk Amtsvejingeniørforening, Avf)

Oberst H.M. Meyer (Ingeniørregimentet) (frem til 31. marts 1998)

Oberst Per Winther (lngeniørregimentet) (fra 1. april 1998)

Adm.dir. Ib Frandsen (Entreprenørforeningen og Asfaltindustrien)

Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)

Civilingeniør Georg Christiansen (Generalforsamlingen 1998) (formand frem til 25. februar 1998)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (valgt af Generalforsamlingen frem til 25. februar 1998)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen 1998)

Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen 1998)

Civilingeniør Ivar Schacke,formand (Generalforsamlingen 1998) (formand fra 25. februar 1998)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen 1998)

 

Uden for bestyrelsen er som sekretær for Selskabet udpeget: Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet).

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen den 25. februar 1998 konstituerede bestyrelsen sig således, at civilingeniør Finn Hemmingsen blev valgt til næstformand og dr.phil. Per Ole Schovsbo til kasserer, idet civilingeniør Finn A. Olsen ikke havde ønsket at fortsætte på denne post. Bestyrelsen takkede i den forbindelse Finn A. Olsen for hans store indsats som kasserer gennem mange år.

Frem til generalforsamlingen den 25. februar bestod Selskabets forretningsudvalg af: Civilingeniør Georg Christiansen, formand, civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer, og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Efter generalforsamlingen den 25. februar 1998 har Selskabets forretningsudvalg bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer, og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen repræsenterede frem til sin død den 21. oktober DVS i bestyrelsen for Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum.

 

I beretningsåret har DVS’s bestyrelse afholdt 4 møder: Møde nr. 44 den 21. januar og nr. 45 den 25. februar, begge i Vejdirektoratet i København, nr. 46 den 21. april i  Fasangården på Frederiksberg og nr. 47 den 30. september hos Asfaltindustrien i Hvidovre.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget, som har bestået af Georg Christiansen, Finn A. Olsen og Carl Johan Hansen frem til generalforsamlingen og herefter af Ivar Schacke, Finn Hemmingsen, Per Ole Schovsbo og Carl Johan Hansen, har i beretningsåret holdt i alt 6 møder: nr. 54 den 12. januar 1998 i Hillerød og herefter nr. 55 den 12. marts, nr. 56 den 4. juni, nr. 57 den 31. august, nr. 58 den 28. oktober og nr. 59 den 1. december, sidstnævnte 5 alle i Vejdirektoratet i København.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved afprøvning af ideer om Selskabets virksomhed og udvikling.

 

Kontakt til selskabets protektor

Der har ikke i beretningsåret været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 1998 havde 105 enkeltpersoner og 23 virksomheder, organisationer og institutioner betalt kontingent for 1998/99.

I beretningsåret har der været en tilgang på 4 nye medlemmer, mens 6 ikke længere er medlem.

Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrangementer og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

I oktober måned fik vi den sørgelige meddelelse, at det ene af Selskabets 2 æresmedlemmer, ingeniørdocent Morten Ludvigsen, var afgået ved døden den 21. oktober – 84 år gammel. Morten Ludvigsen må siges at være en af de helt centrale skikkelser i det vejhistoriske arbejde i Danmark, idet han helt tilbage i 1979 arbejdede for oprettelsen af et vejhistorisk museum. Han var en drivende kraft i stiftelsen af DVS og blev dets første formand ved oprettelsen den 2. marts 1982 – en post Morten Ludvigsen besad frem til den 23. februar 1993, hvor han i forbindelse med sin afgang som formand for Selskabet blev udnævnt til æresmedlem. Morten Ludvigsens motto for sit vejhistoriske arbejde – et citat fra den franske forfatter, Anatole France – må gengives her: “Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir” (på dansk “Kun gennem fortiden kan fremtiden skabes”).

I Meddelelse nr. 1998 – 7 har fhv. vejdirektør Per Milner skrevet mindeord om Morten Ludvigsen i anledning af hans bortgang.

 

Medlemsarrangementer

 

Dansk Vejtidsskrift har som meddelelsesblad for DVS optaget meddelelser om kommende arrangementer og omtale af forløbet af afholdte møder osv.

Derudover har Selskabet udsendt meddelelser om arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, biblioteker, andre offentlige institutioner og private foreninger. Hertil  kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer i forbindelse med Vej- og Byplanforeningen (V&B) og med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK), begge under Ingeniørforeningen i Danmark.

Det har medført, at flere interessenter har deltaget i Selskabets arrangementer.

Endelig omtales vore arrangementer naturligvis i DVS’s egne Meddelelser.

 

Møder

25. februar: Milepæle i Danmark v/ arkitekt Jens Johansen, Søllerød Museum. Afholdt i Vejdirektoratet i København (efter den ordinære generalforsamling 1998).

18. maj: Broteknikkens historie v/ professor N. J. Gimsing, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Afholdt sammen med Selskabet for Historisk Teknologi i Ingeniørhuset, København.

18. juni: Vejhistorisk ekskursion til Fyn v/ museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro og civ.ing. C.E. Vested, tidl. Fyns amts vejvæsen. En nærmere beskrivelse af turen forventes bragt i Årsberetningens endelige udgave.

21. oktober: Vejplanlægningen i efterkrigstiden v/ senioringeniør Egil Lundebrekke, Vegdirektoratet, Norge. Øvrige deltagere adm.dir. Karl-Otto Sicking, SVEDAB, og stadsingeniør Jens Rørbech, Københavns Kommune. Afholdt sammen med Vej- og Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi i Ingeniørhuset, København. Et lidt forvirret arrangement, da Egil Lundebrekke på grund af problemer med flyforbindelseme fra Norge ikke nåede frem til mødets start. De to “kommentatorer” måtte således indlede, mens Lundebrekke holdt sit foredrag afslutningsvis – uden at have hørt de øvrige. Mødet var alligevel meget udbytterigt for deltagerne.

28. oktober: Militær vej- og brotjeneste gennem tiderne v/ major M.A. Holmstrup, Hærens Ingeniør- og ABC-Skole. Afholdt i Vejdirektoratet i København.

17. november: Hundredårsprojektet – Det danske hovedlandevejsnet 1761-1867 v/ ph.d. Steffen Elmer Jørgensen. Sammen med Selskabet for Historisk Teknologi i Ingeniørhuset, København.

Deltagerantallet til Selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større.

 

Publikationer

Selskabet som sådant har ikke udgivet nogle vejhistoriske publikationer i 1998.

 

Meddelelser

Der er i årets løb udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 1998 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter.

 

Øvrige aktiviteter

 

DVS-udvalg.

I 1996 nedsatte bestyrelsen 3 udvalg:

Administrationsudvalget (A-udvalget) skulle bl.a. vurdere opbygningen af et nyt arkiv og regnskabssystem på baggrund af Selskabets øgede deltagelse i projekter samt vurdere de administrative procedurer i det hele taget. A-udvalget har holdt 2 møder i 1998, hvor de eksisterende rutiner (arkivsystem, kontoplan, forretningsgange mv.) blev drøftet på det første møde. Ved det andet møde gennemgik udvalget forslag til ændringer i kontoplan, arkivering mv. På den baggrund forventer udvalget at fremlægge en rapport om sit arbejde først i 1999.

Bibliografiudvalget (B-udvalget) skulle udarbejde forslag til, hvorledes Selskabet fremover kan opsamle danske vejhistoriske artikler og publikationer – i første omgang til brug for Selskabets medlemmer. B-udvalget har i foråret 1998 afleveret en indstilling om dets videre arbejde. Her påpegede udvalget, at det var en omfattende opgave at udarbejde en bibliografi omfattende alle udgivelser af vejhistorisk interesse, men at udvalget foreslog at bruge 1997 som et testår på gennemførelsen af projektet.

Bibliografien for 1997 skulle dække Vejsektorens Fagbibliotek (Vejteknisk Institut) og Rigsarkivet. På baggrund af dette testår skal det videre arbejde vurderes.

Medlemsudvalget (M-udvalget) skulle fremkomme med forslag til, hvordan kontakten mellem Selskabets bestyrelse og medlemmerne kunne styrkes, således at medlemmerne mere aktivt blev inddraget i Selskabets opsøgende og formidlende arbejde. Arbejdet i M-udvalget er foreløbigt stillet i bero, bl.a. fordi det bør afvente resultatet af arbejdet i B-udvalget.

 

Danmarks Vejmuseum.

Efter Danmarks Vejmuseums konkurs januar 1996 blev Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum stiftet, i første omgang kun med en bestyrelse, som består af fhv. vejdirektør Per Milner som formand, ingeniørdocent Morten Ludvigsen som næstformand (indtil hans død i oktober 1998), civilingeniør Finn Hemmingsen og dr.techn. Tom Rallis som medlemmer samt dr.phil. Per Ole Schovsbo som sekretær. I 1998 har bestyrelsen indledt forhandlinger med Danmarks Tekniske Museum om et samarbejde.

Alle genstande, effekter osv. – på nær de milesten, som er opstillet på p-pladsen foran bygningen på Farø – er nu flyttet til lokaler på Benzondal mellem Tåstrup og Roskilde, hvor de opbevares indtil videre.

 

Braut 1-Nordiske Vejhistoriske Studier.

Publikationen Braut 1 blev trykt i 1996. Den ca. 260 sider tykke bog omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200-års jubilæet for Danmarks første samlede vejlov, Vejforordningen af 1793. Ud over disse blev bogen suppleret med vejhistoriske artikler fra de nordiske lande samt en omtale af vejmuseerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Braut 1 er udbudt i almindelig handel i Danmark, mens Selskabets medlemmer har fået tilbudt Braut 1 til en favørpris på 150 kr. Der er solgt 20 eksemplarer af bogen i 1998. Der forventes et øget salg, når bøgerne Braut 2 og “Fra chaussé til motorvej” – begge planlagt at udkomme inden for det kommende års tid – kommer i handelen.

 

Forskningsstipendiatet

om “Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793”. Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen har fortsat arbejdet med projektet, som efter planen skulle have været afsluttet pr. 1. august 1997. Opgaven har imidlertid vist sig mere omfattende, især mht. gennemgangen af arkivmaterialet. Projektet forventes afsluttet i form af en publikation på ca. 500 sider – med den foreløbige titel “Fra chaussé til motorvej” – og kommer til at omfatte perioden 1761-1994.

Udgifter til vederlag til Elmer Jørgensen er afholdt af Vejdirektoratet og Statens Humanistiske Forskningsråd (sidstnævnte svarende til 1 års arbejde) samt med fondsstøtte (svarende til 2 mdrs. arbejde). I 1998 opnåedes yderligere fondsstøtte på 50.000 kr.

Øvrige udgifter (kontorhold mv.) er velvilligt afholdt af Vejdirektoratet.

 

Amtmand Hoppes Bro

over Gudenåen ved Langå, som er Danmarks ældste eksisterende rundjernsarmerede betonbro, bygget af Christiani & Nielsen i 1905, havde i længere tid trængt til en renovering. Der blev af Langå Kommune nedsat et udvalg, som skulle undersøge problemerne i forbindelse hermed. Civ.ing. Georg Christiansen har deltaget i dette udredningsarbejde.

På grundlag af et afgangsprojekt fra Horsens Ingeniørhøjskole og et projekt fra Gimsing & Madsen A/S blev renoveringsarbejdet efter licitation igangsat i 1997. Den blev efter renoveringen indviet igen fredag den 13. juni af fhv. vejdirektør Per Milner, som ankom til broen i hestevogn – samme transportmiddel, som broen blev bygget til for 93 år siden. Langå Kommune, som er brobestyrelse, har betalt for arbejdets udførelse.

 

Konference om vejmuseumsvirksomheden i Norge.

I dagene 26.-29. august 1998 afholdtes i Sandefjord det årlige kontaktmøde mellem Statens vegvesens kontaktpersoner for museumsarbejdet i de 19 fylker. Dr.phil. Per Ole Schovsbo deltog som repræsentant for DVS (og Vejmuseumsforeningen). Der foreligger en kort rapport om forløbet.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

 

I tilknytning til Selskabets beretning for 1998 bringes 2 indlæg:

“Vejtrafikken i Danmark – En sektor uden ansigt” af dr.phil. Per Ole Schovsbo,

“Dansk Vejhistorisk Selskabs ekskursion til Fyn, juni 1998” af museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro.

 

 

  

Bestyrelsens kommentarer til beretningen for 1998

 

Beretningsåret har især været præget af to aktiviteter:

– konsolidering af Selskabets organisation og administration,

– støtte til Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum.

Konsolideringen har dels taget sigte på en systematisering af administrationen, herunder en beskrivelse af Selskabets forretningsgange, dels udarbejdelse af en udbygget målsætning og strategi for Selskabet med oplæg til en egentlig handlingsplan for de næste to år.

Støtten til Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum har især omfattet drøftelser med ministerier og med Danmarks Tekniske Museum (DTM) med henblik på at skaffe økonomiske midler til en genetablering af Danmarks Vejmuseum som en integreret del af DTM.

Medlemssituationen har været stort set uforandret og medlemsaktiviteterne ligeledes af samme omfang som de senere år.

Selskabets økonomi er fortsat svag, men løber dog rundt. Gennemførelsen af den kommende strategi vil fordre, at der enten tæres på Selskabets beskedne egenkapital, eller at der søges økonomisk støtte udefra.

 

 

København, den 12. februar 1999