Beretning for 1999

image_print

 

Den generelle udvikling.

Beretningsåret 1999 har været præget af gennemførelsen af den handlingsplan, der på generalforsamlingen i 1999 blev vedtaget for årene 1999 og 2000. De anførte aktiviteter for 1999 er alle igangsat, men ikke alle afsluttede endnu. Herudover har museumssagen fortsat fordret en stor indsats og det er beklageligt, at denne så væsentlige sag endnu ikke er lykkeligt afsluttet.

 

Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 24. februar 1999 i Vejdirektoratet i København med civilingeniør Folmer Hansen som dirigent.

På generalforsamlingen drøftedes et forslag til målsætning og til handlingsplan for DVS. Det blev oplyst, at de to forslag havde til formål at udbygge medlemskredsen i DVS, at informere mere om selskabets arbejde og at intensivere aktiviteterne i selskabet. Det drejer sig især om at aktivere medlemmerne i større grad end tidligere, at få universiteter og andre højere læreanstalter m.fl. til at forske mere i vejhistoriske emner osv. De to forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at hæve selskabets kontingentsatser, som havde været de samme i hele Selskabets 17-årige levetid, blev vedtaget af generalforsamlingen.

Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt som selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2000.

Civilingeniør Ernst Renstrup blev valgt som ny revisor for sel­skabet, idet civilingeniør Børge Romme ikke ønskede at fortsætte på denne post.

 

Bestyrelsen.

DVS har i beretningsåret 1999 haft følgende sam­mensætning i bestyrelsen (i parentes angivet af hvem/hvornår de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør Jens Lützen (Vejdirektoratet)

Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf)

Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet)

Adm.dir. Ib Frandsen (Danske Entreprenører og Asfaltindustrien)

Fhv. museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)

Civilingeniør Georg Christiansen (Generalforsamlingen 1998) (frem til 9. juli 1999)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen 1998)

Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen 1998)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen 1998)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen 1998)

 

Uden for bestyrelsen er som sekretær for Selskabet udpeget:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet)

 

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen, at civilingeniør Finn Hemmingsen fortsatte som næstformand og dr.phil. Per Ole Schovsbo som kasserer.

 

Selskabets forretningsudvalg har i hele perioden bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer, og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

 

I beretningsåret har DVS’s bestyrelse afholdt 3 møder:

Møde nr. 48 den 27. januar, nr. 49 den 29. april og nr. 50 den 28. september, alle i Vejdirektoratet i København.

 

Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget har i beretnings­året holdt i alt 4 møder: nr. 60 den 20. januar, nr. 61 den 26. april, nr. 62 den 9. juli og nr. 63 den 28. september, alle i Vejdirektoratet i København..

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om selskabets virksomhed og udvikling.

 

Kontakt til Selskabets protektor.

Selskabets formand har deltaget i Dronning Margrethes og Prins Henriks nytårskur 1999. Herudover har der ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Medlemssituationen.

Ved udgangen af 1999 havde 90 enkeltpersoner og 22 virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner betalt kontingent for 1999.

I beretningsåret har der været en tilgang på et nyt medlem, mens 15 ikke længere er medlem. Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i selskabets arrange­menter og til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

I juli kom den sørgelige meddelelse, at selskabets tidligere formand og sekretær, civilingeniør Georg Christiansen, den 9. juli var afgået ved døden – 78 år gammel. Georg Christiansen var en af initiativtagerne til oprettelsen af DVS, hvor han i perioden 1984-95 fungerede som sekretær og 1995-98 som formand. Efter sin tilbagetræden som formand deltog han som meget aktiv menigt medlem af bestyrelsen.

 

Medlemsaktiviteter.

Meddelelser.

Der er i årets løb udsendt ialt 7 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 1999 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om selskabets aktiviteter.

Derudover har selskabet udsendt meddelelser om arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, i biblioteker, andre offentlige institu­tioner og private foreninger. Hertil kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer afholdt i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen (V&B) og med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK), begge under Ingeniørforeningen i Danmark. Det har medført, at flere interessenter har deltaget i Selskabets arrangemen­ter.

 

Møder:

 

  • 24. februar: Nasjonal verneplan for veger, bruer og kulturrelaterte kulturminder i Norge v/ museumsdirektør Geir Paulsrud, Norsk Vegmuseum. Afholdt i Vejdirektoratet i København (efter den ordinære generalforsamling 1999).
  • 15. marts: Vejen, ingeniøren og samfundet v/ fhv. vejdirektør Per Milner. Afholdt sammen med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) / Vej- og Byplanforeningen i Ingeniørhuset i København.
  •  14. september: Fra Hieroglyf til Lillebæltsbro v/ ingeniør Arne Rosenkvist. Afholdt i Vejdirektoratet i København.
  •  25. november: Hestevogne i Danmark v/ arkitekt Ib Møller, Møller & Grønborg AS. Afholdt i Vejdirektoratet i København.
  •  9. december: Romersk ingeniørkunst v/ ph.d., cand.mag. Tønnes Bekker Nielsen. Afholdt sammen med Selskabet for Historisk Teknologi og Vej- og Byplanforeningen i Ingeniørhuset i København.

Deltagerantallet til selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end selskabets helt egne arrangementer. Der vil blive satset på at styrke dette samarbejde fremover.

 

Publikationer.

Selskabet har udgivet to vejhistoriske publikationer i 1999:

Årsberetning for 1998, som blev udsendt maj 1999 efter godkendelse på generalforsamlingen. Beretningen er suppleret med de ligeledes på generalforsamlingen vedtagne ”Målsætning for DVS” og ”Handlingsplan for DVS”. Endvidere indeholder beretningen to artikler: Vejtrafikken i Danmark – en sektor uden ansigt af dr.phil Per Ole Schovsbo og Dansk Vejhistorisk Selskabs ekskursion til Fyn, juni 1998 af museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro.

Vejen, ingeniøren og samfundet – Vejenes historie i 50 år fra 1949 til 1999 af fhv. vejdirektør Per Milner. Den 32 sider lange publikation baserer sig på det foredrag, Per Milner holdt den 15. marts i Ingeniørhuset i København, hvor han i anledning af Vejdirektoratets 50 års jubilæum den 1. april berettede om vejenes og Vejdirektoratets historie gennem 50 år og om de personer, som har haft betydning for udviklingen på vej- og trafikområdet i denne periode.

 

Øvrige aktiviteter.

DVS-udvalg.

I 1996 nedsatte bestyrelsen 3 udvalg:

Administrationsudvalget (A-udvalget) skulle bl.a. vurdere opbygningen af et nyt arkiv og regnskabssystem på baggrund af selskabets øgede deltagelse i projekter samt vurdere de administrative procedurer i det hele taget. A-udvalgets rapport om dets arbejde blev fremlagt i begyndelsen af 1999. Her var selskabets arkivsystem, kontoplan, forretningsgange mv. beskrevet og der var fremlagt forslag til ændringer i kontoplan, arkivering mv. Bestyrelsen vedtog på den baggrund A-udvalgets forslag til ændrede procedurer, hvorefter udvalget blev nedlagt.

Bibliografiudvalget (B-udvalget) skulle udarbejde forslag til, hvorledes selskabet fremover kan opsamle danske vejhistoriske artikler og publikationer – i første omgang til brug for selskabets medlemmer. B-udvalget har i 1999 arbejdet på udarbejdelsen af en bibliografi omfattende alle udgivelser af vejhistorisk interesse, som er udgivet i 1997-98. Udvalgets redegørelse om arbejdet er næsten færdigt og vil snarest blive drøftet i bestyrelsen.

Medlemsudvalget (M-udvalget) skulle fremkomme med forslag til, hvordan kontakten mellem selskabets bestyrelse og medlemmerne kunne styrkes, således at medlemmerne mere aktivt blev inddraget i selskabets opsøgende og formidlende arbejde. Arbejdet i M-udvalget er foreløbigt stillet i bero, bl.a. fordi det bør afvente resultatet af arbejdet i B-udvalget.

 

Handlingsplan for DVS.

Der er arbejdet med at gennemføre de planlagte aktiviteter, som er anført i selskabets handlingsplan. Der er her tale om aktiviteter, som omfatter 1999 og 2000. Det er dog ikke lykkedes at bringe alle de planlagte tiltag for 1999 ud i livet, men der er arbejdet på alle.

 

Medlemsbrochure.

En af handlingsplanens aktiviteter var udarbejdelsen af en ny brochure om DVS, som på kort og overskuelig måde fortæller om DVS’s arbejde: formål, forskellige aktiviteter, medlemskab, publikationer osv. Brochuren vil være klar til udgivelse i begyndelsen af år 2000.

 

Hjemmeside for DVS.

Der er arbejdet på at etablere en hjemmeside på internettet for DVS. Den skal indeholde følgende overskrifter: Hvad er DVS? Medlemsarrangementer, Publikationer, Bestyrelse og forretningsudvalg, DVS’s årsberetning (for foregående år) og Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse). Hjemmesidens adresse bliver http//:www.vejhistorie.dk.

 

Forskningsemner.

Per Ole Schovsbo har i årets løb udarbejdet forslag til mulige vejhistoriske forskningsemner, som kunne tages op på universiter, andre højere læreanstalter osv. I første omgang blev medlemmerne spurgt, om de havde yderligere forslag til, hvilke emner der kunne være relevante at arbejde med. Der arbejdes videre med spørgsmålet i bestyrelsen.

 

Danmarks Vejmuseum.

Efter Danmarks Vejmuseums konkurs januar 1996 blev Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum stiftet, i første omgang kun med en bestyrelse, som består af fhv. vejdirektør Per Milner som formand, civilingeniør Finn Hemmingsen og dr.techn. Tom Rallis som medlemmer samt dr.phil. Per Ole Schovsbo som sekretær. Samlingerne (genstande, effekter osv.) blev opbevaret på godset Benzondal ved Tåstrup, hvor lejemålet imidlertid umiddelbart før nytårsskiftet 1998/99 blev opsagt. Takket være en fin indsats fra oberst Per Winther m.fl. lykkedes det at få samlingerne placeret på Holbæk Kaserne. Foranlediget af Trafikministeriet gennemførtes forhandlinger med Danmarks Tekniske Museum om et samarbejde i Helsingør. Det resulterede i en samarbejdsaftale i 1999, men samarbejdet er siden strandet på grund af manglende støtte fra Trafikministeriet

 

Braut – Nordiske Vejhistoriske Studier.

Publikationen Braut 1 blev trykt i 1996. Den ca. 260 sider tykke bog omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200-års jubilæet for Danmarks første samlede vejlov, Vejforordningen af 1793. Ud over disse blev bogen suppleret med vejhistoriske artikler fra de nordiske lande samt en omtale af vejmuseerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Braut 1 er udbudt i almindelig handel i Danmark, mens Selskabets medlemmer har fået tilbudt Braut 1 til en favørpris på 150 kr. Der er solgt 3 eksemplarer af bogen i 1999. Der forventes et øget salg, når bøgerne Braut 2 og “Fra chaussée til motorvej” – begge planlagt at udkomme inden for det kommende års tid – kommer i handelen. Braut 2 forventes at blive udgivet på basis af et symposium om hulveje, der blev afholdt i Åsgårdsstrand, Vestfold i Norge i september måned 1999.

 

Fra chaussée til motorvej.

Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen har fortsat arbejdet med projektet “Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793”, som efter planen skulle have været afsluttet pr. 1. august 1997. Opgaven har imidlertid vist sig mere omfattende end oprindeligt forventet, især mht. gennemgangen af arkivmaterialet. Projektet forventes afsluttet i form af en publikation på ca. 500 sider – med titlen “Fra chaussée til motorvej” – og kommer til at omfatte perioden 1761-2000. Udgifter til vederlag til Elmer Jørgensen er afholdt af Vejdirektoratet og Statens Humanistiske Forskningsråd (sidstnævnte svarende til 1 års arbejde) samt med støtte fra Knud Højgaards Fond (svarende til 2 mdrs. arbejde). Selskabet opnåede i 1998 yderligere støtte fra Johanne og Aage-Louis Hansens Mindefond på 50.000 kr. Beløbet skal anvendes til færdiggørelse af manuskriptet. Øvrige udgifter (kontorhold mv.) er velvilligt afholdt af Vejdirektoratet. I 1999 blev der arbejdet videre med manuskriptet, som nu er så langt fremme, at bogen kan forventes udsendt i løbet af år 2000. Der er truffet aftale om udgivelsen med Odense Universitetsforlag. Til at bære udgifterne ved udgivelsen er der søgt om støtte hos en række fonde, hvorfra der indtil udgangen af 1999 var opnået tilsagn fra Statens Humanistiske Forskningsråd og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Der er nedsat en redaktionskomité, der koordinerer arbejdet med færdiggørelsen af bogen.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

Afsluttende bemærkninger.

Antallet af medlemmer er blevet lidt reduceret i løbet af året, især på grund af sletning af restanter og dødsfald. Medlemsaktiviteterne har været af samme omfang som de senere år, dog måtte den planlagte ekskursion udsættes til 2000. På trods af et underskud i 1999 må selskabets økonomi siges at være i nogen bedring, hvilket bl.a. skyldes opnået økonomisk støtte udefra.
København, den 30. april 2000

 

Ivar Schacke                                    Carl Johan Hansen

Formand                                          Sekretær