Beretning for 2000

image_print

 

Generelt om udviklingen

Den væsentligste indsats i året 2000 for DVS har været det store arbejde med at få etableret et nyt vejmuseum som afløser for det tidligere Danmarks Vejmuseum. Dette arbejde har resulteret i beslutningen om, at der søges oprettet et Dansk Vej- og Bromuseum, højst sandsynligt i Holbækområdet. Der arbejdes nu på at rejse den nødvendige kapital til drift og anlæg. Endvidere er arbejdet med gennemførelsen af den handlingsplan for 1999-2000, der blev vedtaget ved generalforsamlingen i 1999, fortsat. Det har bl.a. betydet oprettelsen af en hjemmeside for DVS på internettet og udgivelsen af det første nr. af et vejhistorisk tidsskrift, VEJHISTORIE.

 

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. februar 2000 i Vejdirektoratet i København med civilingeniør Ernst Renstrup som dirigent.

På generalforsamlingen oplyste formanden, civilingeniør Ivar Schacke, at der var arbejdet med gennemførelsen af DVS’s handlingsplan for 1999-2000, som var blevet vedtaget på generalforsamlingen i 1999. Det havde bl.a. resulteret i en opdateret medlemsbrochure og starten på oprettelsen af DVS’s hjemmeside. Endvidere havde der været en forespørgsel hos DVS’s medlemmer om forslag til forskning i vejhistoriske emner, der kunne tages op, specielt af yngre forskere.

Det reviderede regnskab for 1999 og forslag til budget for 2000 blev vedtaget – det betød således uændrede kontingentsatser for 2000. Under fremtidige aktiviteter blev det vedtaget, at DVS skulle undersøge mulighederne for udgivelsen af et tidsskrift om vejhistoriske emner – det skulle være på 20-25 sider og udkomme 2 gange årligt.

Alle de af generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen var på valg, dvs. arkivar Michael Hertz, civilingeniør Ivar Schacke og dr.phil. Per Ole Schovsbo. De blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

Der var endvidere forslag om nyvalg af civilingeniør Finn Hemmingsen, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, dr.techn. Tom Rallis og civilingeniør Ernst Renstrup. De blev ligeledes alle valgt for en 2-årig periode.

Det blev oplyst, at der endvidere skulle foretages nyudpegning af alle udpegede medlemmer af bestyrelsen – denne proces var dog endnu ikke helt afsluttet.

Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2001.

Civilingeniør Bendt Jørgensen blev valgt som ny revisor for Sel­skabet, idet civilingeniør Ernst Renstrup blev indvalgt i bestyrelsen og således ikke kunne fortsætte på denne post.

 

Bestyrelsen

DVS havde frem til generalforsamlingen følgende sam­mensætning af bestyrelsen (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør Jens Lützen (Vejdirektoratet)

Dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)

Civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf)

Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet)

Adm.dir. Ib Frandsen (Danske Entreprenører og Asfaltindustrien, AI)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer (Generalforsamlingen)

 

Uden for bestyrelsen var som sekretær for Selskabet udpeget:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet)

 

Siden generalforsamlingen den 22. februar har bestyrelsens sammensætning været, som følger (i parentes angivet af hvem/hvornår de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt)

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet 2000)

Afdelingsingeniør Jens Lützen (Vejdirektoratet 2000)

Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne 2000)

Teknisk direktør Carl Steen Berggreen (FATCh og KTC 2000)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Avf 2000)

Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet 2000)

Civilingeniør Vagn Nielsen (Danske Entreprenører og AI 2000)

Museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen (Nationalmuseet/Rigsantikvaren 2000)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen 2000)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen 2000)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen 2000)

Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen 2000)

Civilingeniør Ernst Renstrup (Generalforsamlingen 2000)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen 2000)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen 2000)

 

Uden for bestyrelsen blev som sekretær for Selskabet udpeget:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet 2000)

 

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen, at civilingeniør Finn Hemmingsen fortsatte som næstformand og dr.phil. Per Ole Schovsbo som kasserer.

 

Selskabets forretningsudvalg har således i hele 2000 bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer, og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

 

I beretningsåret har DVS’s bestyrelse afholdt 4 møder:

Møde nr. 51 den 31. januar, nr. 52 den 22. februar, nr. 53 den 15. maj og nr. 54 den 4. oktober, alle i Vejdirektoratet i København.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har i beretnings­året holdt i alt 5 møder: nr. 64 den 18. januar, nr. 65 den 5. maj, nr. 66 den 7. juli, nr. 67 den 18. september og nr. 68. den 21. november, alle i Vejdirektoratet i København.

Forretningsudvalget effektuerer bestyrelsens beslutninger. Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om selskabets virksomhed og udvikling.

 

Kontakt til Selskabets protektor

Der har ikke i årets løb været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2000 havde 87 enkeltpersoner, 21 sammenslutninger (virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner) og 2 juniormedlemmer betalt kontingent for 2000.

I beretningsåret har der været en tilgang på 6 nye person- og 2 juniormedlemmer, mens 4 personer og 1 sammenslutning ikke længere er medlem. Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i selskabets arrange­menter og til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

 

Meddelelser

Der er i årets løb udsendt ialt 7 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 2000 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om selskabets aktiviteter.

Derudover har selskabet udsendt meddelelser om arrangementer ved opslag på tekniske forvaltninger, i biblioteker, andre offentlige institu­tioner og private foreninger. Hertil kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer afholdt i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) under Ingeniørforeningen i Danmark.

 

Møder

 

Tirsdag den 22. februar: Veje gennem årtusinder – kultur, natur og tradition v/ museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Ca. 25 personer deltog i mødet, som fandt sted i Vejdirektoratet i København efter generalforsamlingen.

 

Tirsdag den 4. april: Vägverkets museum och väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige v/ fil.kand.Jan-Olof Montelius, chef för Vägverkets museum Pylonen, Sverige. Ca. 20 personer deltog i mødet, som foregik i Vejdirektoratet i København.

 

Onsdag den 24. maj: Vejhistorisk ekskursion til Odsherred. 14 personer deltog i dette arrangement, som var arrangeret af mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro sammen med afdelingsingeniør Erik Christensen, Carl Bro as og ingeniør Ole Kirk Vium. På turen beså deltagerne bl.a. Munkholmbroen samt Tuse, Vommevad og Butterup broer m.fl., Odsherred-dæmningen, Kirkeåsvejen, Højby Kirke samt Ridehuset på Holbæk Kaserne, hvor Vejmuseets genstande opbevares. Frokosten blev indtaget på Dragsholm Slot.

 

Fredag 1. september Ekskursion til Skjernådalen. Ca. 20 personer deltog i dette arrangement, som var arrangeret af museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og museumsinspektør Torben Egeberg, Skjern-Egvad Museum i fællesskab. Arrangementet omfattede først besøg på Skjern-Egvad Museum med udstillingen Dejbjerg jernalder. Eftermiddagens program blev gennemført sammen med ”Skjern-Egvad Museums Venner” med et deltagerantal på ca. 50 personer. Her besås bl.a. hulvejene ved Brosbøl, hvor DVS økonomiske støtte til opmålingen af hulvejene i området blev overrakt, og Skjernådalen, hvor informationsmedarbejder Marianne Linnemann, Skov- og Naturstyrelsen fortalte om arbejdet med genopretningen af åens tidligere snoede forløb. Endvidere de arkæologiske udgravninger i forbindelse med genopretningprojektet, hvor der bl.a. er fundet resterne af en middelalderbro over Skjern Å.

 

Onsdag den 4. oktober: I vägen för bron. 12 personer deltog i turen i bil over den nye Øresundsforbindelse til Tekniska Museet i Malmø, hvor 1. antikvar Raymond Thörn, Malmø museer havde sammensat et program med indlæg om museets forskellige opgaver. Det var foruden Raimond Thörn følgende medarbejdere på museet: 1. antikvarie Elisabeth Rudebeck, antikvarie Mia Winkler og biträdende stadsantikvarie Anders Reisnert. Der blev bl.a. berettet om de arkæologiske undersøgelser og udgravninger, der var udført i forbindelse med anlægget af Øresundsforbindelsen og Yttra Ringvägen om Malmø. På museet sås udstillingen “Framtidstro – Framtidsbro” bl.a. med en broncealdervej, som var blevet fundet ved udgravningerne. Aftensmaden blev indtaget på Malmöhus Slot.

 

Tirsdag den 24. oktober: Gamle veje i kulturlandskabet v/ universitetslektor, lic.phil.Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet Odense. Ca. 35 personer deltog i dette møde, som fandt sted i Vejdirektoratet i København.

 

Tirsdag den 21. november: Samfærdsel i oldtid og middelalder – vogne og veje v/ dr.phil. Per Ole Schovsbo. Ca. 45 personer deltog i dette møde, som foregik i Ingeniørhuset i København og var arrangeret i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK.

 

Deltagerantallet til Selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end Selskabets helt egne arrangementer. Der vil fortsat blive satset på at styrke dette samarbejde fremover, specielt med Ingeniørforeningen i Danmarks HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) og V&B (Vej- og Byplanforeningen).

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet to publikationer i 2000:

 

Årsberetning for 1999, som blev udsendt juli 2000 efter godkendelse på generalforsamlingen. Beretningen er suppleret med dr.phil Per Ole Schovsbo’s artikel: Ole Rømer – og de store vejes opmåling 1691-98.

 

VEJHISTORIE nr. 1 Efterår 2000. Første nr. af DVS’s nye vejhistoriske tidsskrift, som skal udkomme 2 gange årligt, indeholdt som hovedartikel universitetslektor, ph.d. Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet Esbjerg: Romersk ingeniørkunst. Endvidere seniorforsker Michael Hertz, Rigsarkivet: VEJHISTORIE og vejhistorisk forskning i Danmark.

VEJHISTORIE uddeles til alle DVS’s medlemmer, mens andre ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet.

 

Øvrige aktiviteter

 

DVS-udvalg

Af de tre udvalg, der blev nedsat i 1996, afsluttede det sidste, Bibliografiudvalget, sit arbejde i 2000. B-udvalget skulle udarbejde forslag til, hvorledes selskabet fremover kan opsamle danske vejhistoriske artikler og publikationer – i første omgang til brug for selskabets medlemmer. B-udvalget arbejdede i 1999 på udarbejdelsen af en bibliografi omfattende alle udgivelser af vejhistorisk interesse, som var udgivet i 1997-98. I udvalgets redegørelse om arbejdet fremgik det, at der skulle anvendes uforholdsmæssigt mange ressourcer, hvis projektet skulle gennemføres. Bestyrelsen besluttede derfor, at arbejdet med bibliografien skulle søges gennemført som et arbejdsløshedsprojekt, hvor en ledig bibliotekar skulle forsøge at få strukturet arbejdet med udarbejdelsen af bibliografien. Det er dog endnu ikke lykkedes at få dette projekt iværksat.

 

I 2000 nedsatte bestyrelsen tre udvalg:

 

Museumsudvalget, som har afløst den derefter nedlagte Museumsforeningen Danmarks Vejmuseum, har civilingeniør Ivar Schacke som formand og består herudover af tidl. vejdirektør Per Milner, arkitekt Ib Møller og dr.phil. Per Ole Schovsbo (sekretær).

Der er undersøgt forskellige muligheder for placeringen af Dansk Vej- og Bromuseum, som det kommende museum skal hedde. Disse undersøgelser er endt med, at der satses på at etablere Vej- og Bromuseet i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang, som ligger i udkanten af Holbæk. Her vil der dels kunne benyttes nogle eksisterende bygninger, dels vil der være gode muligheder for at udstille i fri luft (maskiner, opbygning af gamle veje og broer mv.), dels vil der være administrative besparelser ved samarbejdet med Andelslandsbyen.

Der er udarbejdet et projekt til, hvordan Vej- og Bromuseet skal indrettes. DVS har i løbet af året overtaget Øresundsudstillingens genstande, som er overført fra den nu nedlagte udstilling ved Kastrup til Ridehuset på Holbæk Kaserne, hvor de øvrige genstande fra Danmarks Vejmuseum er opmagasineret. Udstillingen om Storebæltsanlægget ved Halskov forventes iøvrigt senere at indgå i Vej- og Bromuseet. Museumsudvalget arbejder nu på at skaffe økonomiske midler til anlægget og driften af Vej- og Bromuseum. Det er således, at Trafikministeriet har lovet at bidrage med halvdelen af de nødvendige midlerne, når den anden halvdel er opnået fra anden side (fondsstøtte osv.). Der er i den anledning udarbejdet en brochure, som viser planerne for indretningen af Vej- og Bromuseet.

 

Redaktionskomiteen består af seniorforsker Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo  og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

Redaktionskomiteen skal stå for igangsættelsen og den løbende drift af et tidsskrift med artikler af vejhistorisk interesse. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer.

Det nye vejhistoriske tidsskrift fik navnet VEJHISTORIE og skal udkomme 2 gange årligt, henholdsvis i maj og november måned. Redaktionskomiteen har holdt 2 møder, hvor især det første nr. (lay-out, indhold mv.) har været drøftet. Herudover er der arbejdet på en forfattervejledning, som dog ikke er helt færdigudarbejdet.

Udgivelsen af VEJHISTORIE nr. 1 Efterår 2000 er blevet støttet af Frimærkehandler og jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond med 10.000 kr. De fremtidige udgivelser af VEJHISTORIE håber DVS at kunne udgive med støtte af Asfalt-industrien og Danske Entreprenører.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formandsposten i Forskningsudvalget er dog skiftet til mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro.

Formålet med Forskningsudvalget er – gennem samspil med universiteter, museer mv. – at motivere til forskning inden for vejhistoriske emner om vejenes udvikling og anvendelse og støtte offentliggørelsen af forskningsresultater, bl.a. gennem DVS’s tidsskrift VEJHISTORIE.

Udvalget, som endnu ikke har holdt et egentligt møde, har – på baggrund af Per Ole Schovsbo forslag til vejhistoriske forskningsemner – opstillet en foreløbig liste  med forslag til emner, der kunne tages op i forskningsmæssig sammenhæng på universiter, andre højere læreanstalter, museer m.fl.

 

Handlingsplan for DVS 1999-2000

Der er arbejdet med at gennemføre de planlagte aktiviteter, som er anført i selskabets handlingsplan. Der er her tale om aktiviteter, som omfatter 1999 og 2000. Det er dog ikke lykkedes at bringe alle de planlagte tiltag for de to år ud i livet – der vil blive arbejdet videre med de udestående punkter.

 

Medlemsbrochure.

En af handlingsplanens aktiviteter var udarbejdelsen af en ny brochure om DVS, som på kort og overskuelig måde kunne fortælle om DVS’s arbejde: Formål, forskellige aktiviteter, medlemskab, publikationer osv. Brochuren blev udgivet i 2000 og bl.a. uddelt til alle DVS’s medlemmer.

 

Hjemmeside for DVS.

I slutningen af 2000 blev etableringen af en hjemmeside for DVS på internettet færdiggjort. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’s Årsberetning (for foregående år) og Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse). Hjemmesidens adresse er http//:www.vejhistorie.dk. Hjemmesiden påregnes udbygget i løbet af den kommende tid, bl.a. med en oversigt over vejhistorisk litteratur.

 

Braut 1 – Nordiske Vejhistoriske Studier.

Publikationen Braut 1 blev trykt i 1996. Den ca. 260 sider tykke bog omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200-års jubilæet for Danmarks første samlede vejlov, Vejforordningen af 1793. Ud over disse blev bogen suppleret med vejhistoriske artikler fra de nordiske lande samt en omtale af vejmuseerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

 

Braut 2

udgives af Norsk vegmuseum og vil få et indhold baseret på to vejhistoriske konferencer, der blev afholdt i Norge henholdsvis på Tysnæs ved Bergen august 1996 og i Åsgårdsstrand i Vestfold september 1999. Braut 2 forventes at udkomme i indeværende år.

 

Fra chaussé til motorvej

Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen har færdiggjort arbejdet med projektet “Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1793”, som efter planen skulle have været afsluttet pr. 1. august 1997. Opgaven har imidlertid vist sig mere omfattende end oprindeligt forventet, især mht. gennemgangen af arkivmaterialet. Projektet bliver afsluttet i form af en publikation på ca. 500 sider – med titlen Fra chaussé til motorvej – Det danske overordnede danske vejnets udvikling 1761-1999.  Manuskriptet blev færdigt til udgivelse i 2000 – i sidste omgang med stor støtte fra forskellige personer, hvor især Ernst Renstrup skal nævnes. Desværre var afleveringen af manuskriptet så sent, at bogen først kan udgives i 2001.

“Fra chaussé til motorvej” udgives af DVS og trykkes af Odense Universitetsforlag. Udgifterne ved udgivelsen støttes af en række fonde og virksomheder: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Kampsax, Landsdommer V. Gieses Legat, Statens Humanistiske Forskningsråd og Vejdirektoratet.

 

Hulveje ved Brosbøl.

Ved Brosbøl, som er beliggende syd for Tarm umiddelbart ved hovedvej 11, blev der for et par år siden fundet et række hulveje. Det viste sig, at det ikke var muligt at finde midler til en registrering af de fundne hulveje, inden området blev tildækket igen i 2000, og DVS besluttede derfor at yde en økonomisk støtte på 4.500 kr. til en opmåling af hulvejsområdet. Som resultat af støtten, som blev overgivet til Skjern-Egvad Museums formand, Egon Søgaard, på DVS’s ekskursion til Skjernådalen den 1. september, har DVS fået et kort over de opmålte hulveje i området, som herved er registreret for eftertiden.

 

Vejhistorisk udstilling ved Via Nordica 2000.

Ved Nordisk Vejteknisk Forbunds 16. nordiske vejkongres, Via Nordica, som blev afholdt i Malmø 13.-16. juni 2000, var der etableret en vejhistorisk udstilling. Her kunne de nordiske vejmuseer præsentere deres arbejde osv. DVS repræsenterede Danmark med en planche, som fortalte om DVS, dets formål, aktiviteter og om de projekter, DVS har deltaget i eller støttet på forskellig måde. Udstillingen blev finansieret af det svenske Vägverkets museum, Pylonen.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

Budget og regnskab 2000

Generalforsamlingen besluttede, at regnskabet for 2000 skulle ændres i henhold til de af revisoren angivne bemærkninger: “Revisor finder, at 2 poster under resultatopgørelsens udgifter, øvrige aktiviteter: Plantegning af museumsbrochure kr. 1.820 og Frikøb af POS kr. 7.000 henhører under projektet Danmarks Vej- og Bromuseum. Årets resultat er herefter kr. -4.722,41, hvilket i øvrigt meget nær svarer til størrelsen af det beløb på kr. 4.500, man har ydet i støtte til Skjern-Egvad museums opmålinger af  hulveje. Herudover har revisor ikke yderligere bemærkninger til referatet”, underskrevet 9. februar 2001.

Underskuddet på regnskabet for 2000 skyldes den økonomiske støtte, som DVS ydede til opmålingen af hulvejene ved Brosbøl, og visse udgifter i forbindelse med udgivelsen af det første nr. af VEJHISTORIE. Ingen af disse udgifter indgik i det oprindelige budget for 2000, men er en følge af bestyrelsesbeslutninger i årets løb.

 

Afsluttende bemærkninger

Antallet af medlemmer har bogstaveligt talt været det samme i 2000 som i 1999. Medlemsaktiviteterne har ligeledes været af samme omfang som de senere år, idet der dog har været to heldagsudflugter i løbet af året mod normalt en. Underskuddet er et resultat af en markant øget aktivitet. Uanset dette anses selskabets økonomiske situation som værende fortsat tilfredsstillende.

 

 

København den 21. februar 2001

 

Ivar Schacke                                    Carl Johan Hansen

Formand                                          Sekretær