Beretning for 2001

image_print

 

Generelt om udviklingen

Den største begivenhed for DVS i 2001 var selskabets udgivelse af Steffen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej – Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1761”. Det var resultatet af det forskningsprojekt, som blev igangsat af Vejdirektoratet og DVS i forbindelse med 200 året for Vejforordningen af 13. december 1793 – det første værk som samlet beskriver de danske vejes historie i de sidste mere end 200 år.

Det fortsatte arbejde med at få etableret Danmarks Vej- og Bromuseum som afløser for det tidligere vejmuseum på Farø har også i 2001 krævet en stor indsats af DVS. Det har især været spørgsmålet om at skaffe drifts- og anlægsmidler til det kommende museum, som planlægges etableret i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

 

Generalforsamling 2001

Den ordinære generalforsamling 2001 blev afholdt tirsdag den 20. februar i Vejdirektoratet i København med civilingeniør Ernst Renstrup som dirigent.

 

Formanden, civilingeniør Ivar Schacke, fandt, at år 2000 havde været et meget aktivt år for DVS, hvor en række nye initiativer var blevet gennemført. De vigtigste måtte siges at være:

– DVS’s handlingsplan for 1999-2000 var stort set implementeret.

– DVS havde påbegyndt udgivelsen af tidsskriftet VEJHISTORIE.

– DVS havde etableret en hjemmeside, www.vejhistorie.dk.

– Der var blevet nedsat 3 udvalg: Museumsudvalget, Redaktionskomiteen og Forsknings-udvalget.

 

Det reviderede regnskab for 2000 blev gennemgået. Revisoren havde hertil haft bemærkninger til 2 posteringer. Det resulterede i, at forsamlingen efter en drøftelse godkendte et lidt ændret regnskab, hvor 2 posteringer var ændret iflg. revisorens bemærkninger. Forslag til budget for 2001 blev herefter vedtaget, hvilket betød uændrede kontingentsatser for 2001: 120 kr. for personlige, 60 kr. for junior- og 600 kr. for gruppemedlemmer.

 

Der skulle ikke foretages udpegning af medlemmer til bestyrelsen og der var heller ingen generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.

Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2002.

Civilingeniør Søren Larsen blev valgt som ny revisor for Sel­skabet.

 

Bestyrelsen

DVS har hele år 2001 haft følgende sam­mensætning af bestyrelsen (i parentes angivet af hvem/hvornår de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet 2000)

Afdelingsingeniør Jens Lützen (Vejdirektoratet 2000)

Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne 2000)

Direktør Carl Steen Berggreen (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, KTC 2000)

Civilingeniør Finn A. Olsen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf 2000)

Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet 2000)

Civilingeniør Vagn Nielsen (Danske Entreprenører og Asfaltindustrien, AI 2000)

Museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen (Nationalmuseet/Rigsantikvaren 2000)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen 2000)

Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen 2000)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen 2000)

Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen 2000)

Civilingeniør Ernst Renstrup (Generalforsamlingen 2000)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen 2000)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen 2000)

 

Uden for bestyrelsen er som sekretær for Selskabet udpeget:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet 2000)

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, idet civilingeniør Finn Hemmingsen blev genvalgt som næstformand og akademiingeniør Carl Johan Hansen som sekretær. Endvidere blev civilingeniør Ernst Renstrup valgt som ny kasserer, idet dr.phil. Per Ole Schovsbo ikke ønskede at fortsætte på denne post.

 

Selskabets forretningsudvalg har således frem til generalforsamlingen bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, dr.phil. Per Ole Schovsbo, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

 

I perioden efter generalforsamlingen har forretningsudvalget omfattet: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Dr.phil. Per Ole Schovsbo har som museumssagkyndig ligeledes deltaget i forrretningsudvalgets møder.

 

I 2001 har DVS’s bestyrelse afholdt 4 møder:

Møde nr. 55 den 25. januar, nr. 56 den 20. februar, nr. 57 den 29. maj og nr. 58 den 1. okto-ber, alle i Vejdirektoratet i København.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har i beretnings­året holdt i alt 5 møder: nr. 69 den 17. januar, nr. 70 den 23. marts, nr. 71 den 10. juli, nr. 72 den 31. august og nr. 73 den 17. december, alle i Vejdirektoratet i København.

Forretningsudvalget effektuerer bestyrelsens beslutninger. Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger mv. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om selskabets virksomhed og udvikling.

Kontakt til Selskabets protektor

Bogen ”Fra chaussé til motorvej” er fremsendt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2001 havde 96 enkeltpersoner, 21 sammenslutninger (virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner) og 1 juniormedlem betalt kontingent for 2001.

I 2001 har der været en tilgang af 14 enkeltpersoner og 1 juniormedlem, mens 3 personer ikke længere er medlem. Medlemstilgangen kan i nogen grad tilskrives udgivelsen af VEJHISTORIE. Som tidligere opfordrer bestyrelsen fortsat alle medlemmer til at deltage i selskabets arrange­menter og til at agitere for medlemskab i selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

 

Meddelelser

Der er i 2001 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kommende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 2001 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om selskabets aktiviteter.

Herudover kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer, som afholdes i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og Vej- og Byplanforeningen (V&B), begge under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

 

Arrangementer

De to foredrag, Vejspor i Danmark v/ arkæolog Karsten Kristiansen og Hulveje ved Brosbøl v/ museumsinspektør Torben Egeberg fra Skjern-Egvad Museum, fandt sted tirsdag den 20. februar kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet i København efter generalforsamlingen. Ca. 25 personer deltog i mødet. Karsten Kristiansen berettede først om den landsdækkende registrering af vejspor, som Skov- og Naturstyrelsen havde igangsat i 1995. Ved projektet fik man kendskab til mere end 1.200 lokaliteter med bevarede vejspor – desværre var resultaterne endnu ikke publiceret og bevaringen af de mest værdifulde vejspor var heller ikke gennemført. Torben Egeberg fortalte om de hulveje ved Brosbøl, der var blevet opmålt i 2000 med finansiel støtte fra DVS, og som selskabet bl.a. havde besigtiget på ekskursionen til Skjern Ådal. Endvidere om de vejføringer og bosætninger, der var fundet i forbindelse med naturgenopretningsprojektet for Skjern Ådal.

 

Civil Engineering Heritage af professor Roland Paxton fra Heriot-Watt University i  Edingburgh blev afholdt onsdag den 21. marts kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset i København. Det skete i samarbejde med IDA’s Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og Vej- & Byplanforeningen. Knapt 30 personer deltog i mødet. Roland Paxton, som er formand for det engelske Institution of Civil Engineers’ Panel for Historical Engineering Works, berettede om den registrering og bevaring af bevaringsværdige broer, kanaler, veje, bygninger mv., som PHEW har gennemført siden dets oprettelse i 1969. Udgivelsen af publikationer og newsletters, opsætning af tavler ved mindeværdige veje og broer, uddeling af priser til historisk værdifulde ingeniørprojekter mv. omtaltes også.

 

En heldags vejhistorisk ekskursion til Skåne fandt sted torsdag den 14. juni. Civilingeniør Gunilla Andersson og projektleder Lennart Andersson fra Vägverket Region Skåne stod som arrangører af den fine ekskursion, som havde deltagelse af 16 personer fra DVS. Flere kulturhistorisk værdifulde veje og broer blev besigtiget på turen: Broerne i Tollarp , Höga vägen ved Maltesholms Slott, de arkæologiske udgravninger på vejen Simrishamm – Malmö og Övedskloster – på sidstnævnte var guiden Hans Ramel, som fremviste og fortalte meget levende om klostrets historie.

 

Kongevejen ved Gurre Slotsruin v/ museumsinspektør Lone Hvass, Helsingør Bymuseum. Her mødtes de ca. 20 deltagere ved Gurre Slot mandag den 15. oktober kl. 14.00, hvor først  en medarbejder fra Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat fortalte om de magnetometer-undersøgelser, der var foretaget ved Gurre Slot. Lone Hvass berettede om de udgravninger, der var foretaget i området – undersøgelserne havde bl.a. afsløret dele af den dæmning, hvorpå Kongevejen, som fører ned til slottet, har ligget.

 

Middelalderens gader v/ cand.mag. Hanne Dahlerup Koch fandt sted tirsdag den 23. oktober kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet i København. Her deltog ca. 35 personer. Her fremlagdes resultaterne af et forskningsprojekt, hvis baggrund var de arkæologiske undersøgelser af gader i vore middelalderbyer, der er udført det sidste årti. Gaderne har ofte bogstaveligt fulgt byen op gennem dens historie.

 

“Fra chaussé til motorvej”. I anledning af udgivelsen af bogen “Fra chaussé til motorvej” havde DVS arangeret en reception, som fandt sted onsdag den  21. november kl. 14.30-16.00. Ca. 50 personer deltog heri. Efter receptionen – kl. 16.00 – 18.00 – holdt bogens forfatter, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen, et foredrag med titlen Hovedtemaer i “Fra chaussée til motorvej”. Her deltog ca. 35 personer. Foredraget omhandlede især de to landsdækkende overordnede vejnet, som er gennemført inden for de sidste godt 200 år i Danmark: Hovedlandevejsnettet (chausséerne), hvis anlægsperiode strakte sig fra 1764 og 100 år frem, og vore dages motorvejsnet, som blev påbegyndt under 2. verdenskrig, men hvor den første strækning først blev åbnet i 1956.

 

Historien om de store danske entreprenørfirmaer var et HITEK-arrangement, som fandt sted tirsdag den 13. november kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset i København. DVSs medlemmer var inviteret til at deltage i mødet. Direktør Søren Langvad fra entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn fortalte især om fire store entreprenørfirmaers historie: Christiani & Nielsen, Kampsax, Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen. Ca. 65 personer deltog i dette arrangement.

 

Deltagerantallet til Selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end Selskabets helt egne arrangementer. Der vil fortsat blive satset på at styrke dette samarbejde, specielt med Ingeniørforeningen i Danmarks HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) og V&B (Vej- og Byplanforeningen).

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet flere publikationer i 2001:

 

Årsberetning for 2000, som blev udsendt juni 2001 efter godkendelse på generalfor-samlingen. Beretningen var suppleret med en række fotos fra selskabets arrangementer i 2000.

 

VEJHISTORIE nr. 2 Forår 2001. Andet nr. af DVS’s vejhistoriske tidsskrift havde som tema genopretningsprojektet for Skjern Ådal og de udgravninger, der er gennemført i forbindelse hermed. Nummeret havde museumsinspektør Mogens Schou Jørgensen som ”redaktør” og indeholdt en række kortere artikler fra flere forfattere, der skulle belyse de forskellige aspekter ved projektet – om de fund og resultater, der var fremkommet ved arbejdet. Endvidere var der et lidt længere indlæg af ph.d. Steffen Elmer Jørgensen med titlen Skjern Landevej. Dette nr. af VEJHISTORIE fik finansiel støtte af Asfaltindustrien.

 

VEJHISTORIE nr. 3 Efterår 2001 udkom desværre først umiddelbart inde i år 2002 på grund af tekniske vanskeligheder. Indholdet var Hvad er en vej? af dr.phil. Per Ole Schovsbo og Vejnettenes vækst i Norden indtil 1900 – En skitse af dr.techn. Tom Rallis. Endvidere var der en omtale af Steffen Elmer Jørgensens “Fra chaussé til motorvej”. Dette nr. blev økonomisk støttet af Per Aarsleff A/S og Carl Bro as.

 

VEJHISTORIE uddeles gratis til alle DVS’s medlemmer, mens ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet. Der er ved begyndelsen af år 2002 ca. 55 betalende abonnenter på tidskriftet. Endvidere blev VEJHISTORIE nr. 2 solgt i yderligere ca. 150 eksemplarer.

 

Fra chaussé til motorvej

Ph.d. Steffen Elmer Jørgensen bog Fra chaussé til motorvej – Det danske overordnede danske vejnets udvikling siden 1761 er den første samlede historie om udviklingen af det danske vejnet og dets administration inden for de sidste mere end 200 år. Det er blevet en bog på mere end 600 sider, som er rigt illustreret med fotos, tegninger og kort – heraf mange illustrationer, som ikke været vist før.

Fra chaussé til motorvej er udgivet af DVS i kommission hos Odense Universitetsforlag. Udgivelsen er blevet støttet af en række fonde og virksomheder: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Kampsax, Landsdommer V. Gieses Legat, Statens Humanistiske Forskningsråd og Vejdirektoratet. Bogen kan købes i boghandlen for 328 kr., mens medlemmer af DVS kan erhverve bogen til en særlig pris på 246 kr. i DVS’s sekretariatet.

 

Øvrige aktiviteter

 

DVS-udvalg

Der er som nævnt nedsat tre udvalg i DVS:

 

Museumsudvalget har civilingeniør Ivar Schacke som formand og består herudover af arkitekt Ib Møller og dr.phil. Per Ole Schovsbo (sekretær). Tidl. vejdirektør Per Milner udtrådte af udvalget i løbet af året.

Planen er, at Danmarks Vej- og Bromuseum (DVB) skal etableres i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang, som ligger i udkanten af Holbæk. Her vil der dels kunne benyttes nogle eksisterende bygninger, dels være gode muligheder for at udstille i fri luft (etablering af en historisk vej, udstilling af maskiner mv.), dels være administrative besparelser ved samarbejdet med Andelslandsbyen.

Museumsudvalget har i 2001 arbejdet meget på at skaffe økonomiske midler til driften og anlægget af DVB, idet dette er en forudsætning for at opnå støtte fra Trafikministeriet. Der er opnået tilsagn om 65.000 kr. pr. år i 5 år i drifts- og 355.000 kr. i anlægsstøtte. Tilsagnene er kommet fra RAMBØLL, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Dansk Transport & Logistik, COWI-Fonden og Knud Højgaards Fond. Der arbejdes nu på at få bevillinger til driften på finansloven for 2002. Folketingets Trafikudvalg har endvidere taget sagen op, og der er bred enighed om at støtte oprettelsen af DVB. Her har især dets tidligere formand, Arne Melchior, og dets nuværende formand, Kaj Ikast, været meget aktive. Det er indstillet til bestyrelsen at nedlægge Museumsudvalget efter stiftelsen af Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (se nedenfor).

 

Redaktionskomiteen består af seniorforsker Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo  og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt 2 møder i 2001.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt 2 møder i 2001, hvor man især har beskæftiget sig med programmet for et Seminar om vej- og transporthistorisk forskning, som planlægges afholdt på Syddansk Universitet i Odense tirsdag den 14. maj 2002. Hensigten med seminaret er at forsøge at inddrage flere personer i vejhistorisk forskning. Der vil være deltagelse fra de nordiske lande og fra England.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’s hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder nu følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’s Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur, idet hjemmesiden i 2001 blev udbygget med en liste over vejhistorisk litteratur. Denne liste er især baseret på Steffen Elmer Jørgensens litteraturliste udarbejdet i forbindelse med bogen ”Fra chaussé til motorvej”. I løbet af 2001 er hjemmesiden opdateret med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. På grund af ressourcemangel har det imidlertid knebet lidt med opdateringen og planlagte udvidelser af hjemmesiden.

 

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum

DVS’s bestyrelse besluttede på sit møde den 1. oktober, at det var nødvendigt/hensigts-mæssigt at oprette en forening (el.lign.), der kunne stå for selve oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum. Det var bl.a. nødvendigheden af at have en ”juridisk person” til at tegne virksomheden, bl.a. når der skal ansøges om div. fondstøtte. Der blev udarbejdet et forslag til vedtægter for foreningen og indkaldt til en stiftende generalforsamling, som fandt sted fredag den 16. oktober i Vejdirektoratet i København. Det blev her besluttet at stifte Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum, som skal stå for oprettelsen af DVB frem til, at det overgår til almindelig drift under den selvstændige institution DVB. Et lidt revideret forslag til vedtægter blev ligeledes vedtaget. Endvidere blev den første bestyrelse for foreningen valgt – den består herefter af civilingeniør Ivar Schacke (formand), seniorforsker Michael Hertz (næstformand), arkitekt Ib Møller, kontorchef Bo Tarp og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær og kasserer). Som suppleanter valgtes civilingeniør Vagn Nielsen, dr.techn. Tom Rallis og direktør Bent Voss. Endelig blev civilingeniør Søren Larsen valgt til revisor.

 

Braut 1 – Nordiske Vejhistoriske Studier

udkom i 1996. Den omfatter indlæg og foredrag fra det vejhistoriske symposium, som blev afholdt på Danmarks Vejmuseum i 1993 i anledning af 200-års jubilæet for Vejforordningen af 1793. Ud over disse er der suppleret med vejhistoriske artikler fra de nordiske lande. Bogen kan fortsat købes for 150 kr. hos DVS.

 

Braut 2

skal udgives af Norsk Vegmuseum og vil få et indhold baseret på to vejhistoriske konferencer, der blev afholdt i Norge henholdsvis på Tysnæs ved Bergen august 1996 og i Åsgårdsstrand i Vestfold september 1999. Det var forventet, at Braut 2 kunne udkomme i 2001, men på grund af forskellige vanskeligheder forventes den nu først at udkomme i 2002.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige. Her skal specielt nævnes en forespørgsel fra Skov- og Naturstyrelsen vedr. en henvendelse fra Frederiksborg Amt med forslag om – af besparelsesmæssige årsager – at nedlægge hækkene omkring de milesten, der er opstillet langs amtets landeveje. På baggrund af DVS’s besvarelse om, at milestene og deres omgivelser udgør et kulturhistorisk værdifuldt islæt i landskabet, blev svaret til amtet, at Skov- og Naturstyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget og derfor ville fraråde det.

 

Budget og regnskab 2001

Regnskabet for 2001 viser et resultat på kr 23.291, hvilket især skyldes, at udgivelsen af VEJHISTORIE Nr. 3 ikke blev betalt i 2001. Endvidere har der været et godt salg af  “Fra chaussé til motorvej”, hvor dog kun en mindre del af indtægterne er indbetalt i 2001, og en rimelig tilgang af abonnenter til VEJHISTORIE. Herudover har der været et (mindre) salg af DVS’s øvrige publikationer.

 

 

København den 12. februar 2002

 

Ivar Schacke                                                  Carl Johan Hansen

Formand                                                                         Sekretær