Beretning for 2002

image_print

 

Generelt om udviklingen

Den største begivenhed for DVS i 2002 var afholdelsen af DVS’s seminar om vej- og transporthistorisk forskning på Syddansk Universitet i Odense, hvor mere end 60 deltagere og foredragsholdere tog del. Seminaret var et vellykket initiativ, som skulle styrke forskningen inden for vej- og transporthistorie og skabe yderligere interesse for bevaringen af historiske veje og broer. En anden stor begivenhed var Kulturministerens beslutning om at undersøge, om Vejhistorisk samling, som nu er opmagasineret på Holbæk Kaserne, kan danne grundlag for at etablere Danmarks Vej- og Bromuseum som afløser for det tidligere vejmuseum på Farø. Endvidere fortsatte salget af Steffen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej – Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1761”, som udkom i slutningen af 2001. Værket har fået en række fine anmeldelser og må betragtes som en grundsten i det fremtidige vejhistoriske arbejde.

 

Ordinær generalforsamling 2002

Den ordinære generalforsamling 2002 blev afholdt tirsdag den 26. februar i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen som dirigent.

 

Formanden, civilingeniør Ivar Schacke, fandt, at år 2001 havde været et meget aktivt år for DVS, hvor en række nye initiativer var blevet gennemført. De vigtigste måtte siges at være:

– Stefen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej” var udgivet og var blevet en stor succes.

– DVS havde fortsat udgivelsen af tidsskriftet VEJHISTORIE med 2 numre i 2001, som begge var sponsorfinansieret.

– Museumsudvalget havde arbejdet meget på at få støtte fra Trafikministeren til oprettelse af et vejmuseum, hvilket havde været forgæves. Museumsudvalget var nu besluttet nedlagt og i stedet var oprettet “Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum”.

 

Det reviderede regnskab for 2001 blev gennemgået. Forslag til budget for 2002 blev herefter vedtaget, hvilket betød følgende kontingentsatser for 2002: 140 kr for personlige, 70 kr for junior- og 700 kr for gruppemedlemmer.

 

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg, og de blev alle genvalgt (de er angivet nedenfor). Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt som selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2003. Civilingeniør Søren Larsen blev genvalgt som revisor for Sel­skabet.

 

Der var fremlagt forslag til en ændring af vedtægternes §7 Bestyrelse, som indebar en lidt ændret udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev vedtaget, men da ikke mindst halvdelen af medlemmerne var til stede, skulle der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2002

Selskabet holdt torsdag den 2. maj en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordenen var de foreslåede ændringer af vedtægternes §7 Bestyrelse, som var blevet vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar. Civilingeniør Ernst Renstrup blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, hvor der var mødt ialt 9 med-lemmer.

Forslaget til ændrede vedtægter blev énstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling den 26. februar har bestyrelsen haft følgende sammensætning, idet dog enkelte medlemmer først blev udpeget efter den sidst afholdte generalforsamling den 2. maj (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)

Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne)

Vej- og trafikchef Leif G. Larsen (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)

Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Vejchef Kjeld Holtze Jørgensen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)

Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet)

Civilingeniør Vagn Nielsen (Danske Entreprenører og Asfaltindustrien, AI)

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen)

Seniorforsker Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)

Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ernst Renstrup (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)

 

Uden for bestyrelsen blev som sekretær for Selskabet udpeget:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet)

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 26. februar, hvor civilingeniør Finn Hemmingsen blev genvalgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen som sekretær.

 

Bestyrelsen har ikke været fuldtallig efter vedtægterne, idet Kulturarvsstyrelsen ikke har ønsket at være medlem af DVS, og således heller ikke har ønsket at overtage Nationalmuseets/Rigsantikvarens plads i bestyrelsen, som det ellers var forudsat i vedtægtsændringerne.

 

I 2002 har DVS’s bestyrelse afholdt 4 møder:

Møde nr. 59 den 22. januar, nr. 60 den 26. februar, nr. 61 den 27. maj og nr. 62 den 2. oktober, alle i Vejdirektoratet i København.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har i hele år 2002 bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Herudover har dr.phil. Per Ole Schovsbo som museumssagkyndig deltaget i nogle af forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget har i beretnings­året 2002 holdt i alt 7 møder: nr. 74 den 7. januar, nr. 75 den 18. marts, nr. 76 den 17. maj, nr. 77 den 20. juni , nr. 78 den 14. august, nr. 79 den 23. september og nr. 80 den 4. november, alle i Vejdirektoratet i København.

Forretningsudvalget effektuerer bestyrelsens beslutninger. I det seneste halvår har forret-ningsudvalget endvidere især beskæftiget sig med den undersøgelse, som på initiativ af kulturministeren gennemføres af Kulturarvsstyrelsen om Vejhistorisk Samling og vejmu-seets forhold.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om Selskabets virksomhed og udvikling.

 

Kontakt til Selskabets protektor

Der har i 2002 ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2002 havde DVS 112 enkeltpersoner, 16 sammenslutninger (virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner) og 2 juniorer som medlemmer. Flere har først meldt sig ind så sent på året, at der ikke er blevet opkrævet kontingent af dem.

I 2002 har der været en tilgang af 6 enkeltpersoner og 1 juniormedlem, mens 3 personer ikke længere er medlem. Som tidligere opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage i Selskabets arrange­menter og til at agitere for medlemskab i Selskabet.

 

Medlemsaktiviteter

Meddelelser

Der er i 2002 udsendt i alt 8 meddelelser til medlemmerne med oplysninger om kom-mende og omtale af afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne.

Dansk Vejtidsskrift har i 2002 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om selskabets aktiviteter. Det er aftalt,  at Vejtidsskriftet fra 2003 – så vidt muligt i hvert nr. – vil bringe ”Det vejhistoriske hjørne”, som vil være en mindre artikel om et vejhistorisk emne.

Herudover kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer, som afholdes i samar-bejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og Vej- og Byplanforeningen (V&B), begge under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

 

Arrangementer

 

Foredraget Veje og forsvarsanlæg gennem tiderne – det militære kulturlandskab blev afholdt tirsdag den 26. februar umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Vejdi-rektoratet i København. Foredragsholderen var orlogskaptajn Peter Thorning Christensen, Søværnets Taktik- og Våbenskole, der først berettede om de kystforsvarsanlæg, som gennem århundreder havde ligget de samme steder. De ældste anlæg stammede tilbage til ældre jernalder, mens Danevirke og ringborgene er yngre anlæg. De danske landsbykirker langs kysterne kunne også ses i det lys,  ligesom de ældste anlagte veje (kongevejene) har militære undertoner. Peter Thorning Christensen omtalte de forsvarsanlæg, der er opført af beton. De største samlede forsvarsanlæg var Sicherungsstellung Nord fra 1. verdenskrig, Københavns befæstning fra provisorietiden og den tyske besættelsesmagts kystbefæstning af især Jyllands Vestkyst 1940-45. Ca. 25 personer deltog i foredraget.

 

Broars mjukvärden på bild – en resa genom Sverige och Danmark var titlen på foredraget torsdag den 14. marts 2002 i Vejdirektoratet i København. Det var civilingeniör Lars Nilsson, Stockholm, der tog deltagerne på en billedrejse, hvor han fremviste en lang række eksempler på gamle og nye broer i Sverige og Danmark. Udgangspunktet for Lars Nilssons gennemgang var, at en bros værdi består af både dens nytteværdi og dens “bløde værdier”. I sit foredrag påpegede og kommenterede han en række forhold og problemstillinger om bl.a.  kunst og arkitektur, broers bløde værdier, “grimheden”, hvad må skønhed koste?, at måle bløde værdier, broer og kunst og bro – ingeniør – kunstner og broarkitekter. Den virtuelle rejse forløb fra nord til syd i Sverige og herfra fra Nordjylland over Fyn og Bornholm til Sjælland med slut i Nordsjælland. Mødet blev holdt i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen og havde samlet flere end 35 deltagere.

 

Seminar om vej- og transporthistorisk forskning var et heldagsarrangement, som fandt sted tirsdag den 14. maj på Syddansk Universitet i Odense. Seminaret havde til formål at skabe større interesse for sådan forskningsvirksomhed blandt studerende på universiteter og andre læreanstalter og iøvrigt hos alle interesserede i vejenes og transportens historie. Seminaret var tilrettelagt af Forskningsudvalget og med en særlig indsats fra Per Grau Møller fra Syddansk Universitet.

Formiddagens program startede med en oversigt over den vej- og transporthistoriske forsknings stade i Danmark, hvorefter en række eksempler på forskningsprojekter i vej- og transporthistorie blev omtalt. Eftermiddagen handlede om historiske veje og deres bevaring såvel i Danmark som i Norge, Sverige og Storbritannien. Ialt 11 danske og udenlandske foredragsholdere var indbudt. Herudover deltog 53 personer i seminaret, der på den baggrund må betegnes som en stor succes.

Seminaret kunne afholdes med et forholdsvis beskedent gebyr på grund af, at Syddansk Universitet stillede lokaler til seminaret, og ved velvillig økonomisk støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og fra Vejdirektoratet, som selskabet takker for. Som omtalt nedenfor er seminaret dokumenteret i form af VEJHISTORIE nr. 5.

 

Hærvejstur til Sønderjylland og Sydslesvig var titlen på DVS’s vejhistoriske 2-dages ekskursion, som fandt sted fredag den 16. – lørdag den 17. august. Ialt 21 personer deltog i Hærvejsturen, som var fint tilrettelagt af ingeniør Arne Rosenkvist.

Turen startede i Middelfart og gik herefter over Den gl. Lillebæltsbro ad tidl. A1 og A10 til Haderslev, hvor vi kørte ind i landet til Hærvejen. Her steg vore 2 guider fra Sønder-jyllands amt ombord: afdelingsingeniør Bent Johnsen og landinspektør Palle Grønlund, som kunne berette om Immervad Bro, det gamle forsvarsanlæg Æ Wold, Sikringsstilling Nord mmm. Sluttelig besås Den krumme Vej, hvorefter amtet var vært ved en hyggelig frokost, som blev indtaget på Bov Museum. Tak til amtet for guidning og frokost.

Turen fortsatte til Sydslesvig, hvor første stop var Kielerkanalen og den imponerende højbro. Herefter besøg på Kataster Amt i Rendsburg, hvor Dipl.-Ing. Erhard Stürzebecher berettede om bygningens og byens historie. Til sidst ad Hærvejen til overnatning i Slesvig.

Lørdagens program startede med et besøg på Annettenhöhe, hvor Professor Reichstein fortalte om “slottets” spændende historie. Herefter et besøg ved Dannevirke og det tilhø-rende Dannevirkemuseum. Turen gik videre til til Hedeby, hvor Vikingeskibsmuseet og Halvkredsvolden besigtigedes. Videre nordpå ad Hærvejen, hvor vi bl.a. så nogle af krigsskuepladserne fra de to tyskerkrige i 1800-tallet. Endelig tilbage til Middelfart, som vi nåede sidst på eftermiddagen.

 

Foredraget om Landfærdslen i Jylland 950-1550, som blev afholdt onsdag den 2. okto-ber 2002 i Vejdirektoratet i København, havde cand.mag. Mette Busch, Århus, som foredragsholder. Mette Busch berettede om en række arkæologisk undersøgte vej- og broanlæg, vadesteder og dæmninger, som har været benyttet i Jylland i perioden 950-1550. Hun gennemgik de forskellige typer af anlæg, valg af byggematerialer og vejenes anvendelse og datering. Oplysningerne om landfærdselen blev suppleret med oplysninger fra stednavnestof og skriftlige kilder, kortmateriale og geologiske undersøgelser. Foredraget fandt sted i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen og havde samlet ca. 30 deltagere.

 

Motorvejene i Vendsyssel – Det sorte får i dansk trafikpolitik var titlen på DVS’s sidste arrangement i 2002, som foregik onsdag den 20. november i Ingeniørhuset i København. Det var cand.mag. Henrik Bredmose Simonsen, Hjørring, som stillede spørgsmålene: Hvorfor bliver der bygget to motorveje i Vendsyssel i disse år? Hvorfor valgte man i sin tid den dyreste vejløsning? Og hvorfor fortsatte det politiske slagsmål om dette vejbyggeri i årevis, efter at anlægsloven var vedtaget i folketinget? Disse spørgsmål behandlede Henrik Bredmose Simonsen i sit indlæg.

Der var godt 25 deltagere i foredraget, som gav anledning til en livlig diskussion efter Henrik Bredmose Simonsens indlæg. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen.

 

Deltagerantallet til selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end selskabets helt egne arrangementer. Der vil fortsat blive satset på at styrke dette samarbejde, specielt med HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) og V&B (Vej- og Byplanforeningen) under Ingeniørforeningen i Danmark.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet flere publikationer i 2002:

 

VEJHISTORIE Nr. 4 Forår 2002. Forårets nummer lå færdigtrykt til seminaret i Odense og blev uddelt til alle deltagerne. Temaet kan siges at være “Transport og samfund for 3000 år siden” med artikler som: Väghistoria och vägarkeologi i Sverige, Vogne og veje i bronzealderen og Registrering og beskyttelse af danske vejspor. VEJHISTORIE nr. 4 var således et godt udgangspunkt for seminaret. Selskabet takker Asfaltindustrien for finansiel støtte til dette nr. af VEJHISTORIE.

 

VEJHISTORIE Nr. 5 Efterår 2002 udkom desværre først umiddelbart før jul, bl.a. fordi vi afventede aftale om sponsorstøtte. Indholdet omfatter de indlæg (nogle i forkortet form), der blev givet på seminaret om vej- og transporthistorisk forskning, herunder 2 indlæg, hvor foredragsholderne havde meldt forfald. VEJHISTORIE nr. 5 udgør således dokumentationen af seminaret. Dette nummer blev økonomisk muliggjort takket være støtte fra Carl Bro as, COWI A/S, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Frimærkehandler og Jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond (sidstnævnte ikke nævnt i tidsskriftet, da tilsagn om støtte kom efter udgivelsen).

 

VEJHISTORIE uddeles gratis til alle DVS’s medlemmer, mens ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet. Der er ved udgangen af år 2002 ca. 50 betalende abonnenter på tidsskriftet.

 

Fra chaussé til motorvej

Ph.d.Steffen Elmer Jørgensen bog Fra chaussé til motorvej – Det danske overordnede danske vejnets udvikling siden 1761 er den første samlede historie om udviklingen af det danske vejnet og dets administration inden for de sidste mere end 200 år. Bogen, som udkom i slutningen af 2001, er på mere end 600 sider og er rigt illustreret med fotos, tegninger og kort. Den har fået fine anmeldelser flere forskellige steder og blevet udmærket solgt i 2002.

Bogen kan købes i boghandlen for 328 kr., mens medlemmer af DVS kan erhverve bogen til en særlig pris på 246 kr. i DVS’s sekretariatet.

 

Øvrige aktiviteter

 

DVS-udvalg

Museumsudvalget, som bestod af civilingeniør Ivar Schacke (formand), arkitekt Ib Møller og dr.phil. Per Ole Schovsbo (sekretær), blev nedlagt i begyndelsen af 2002 efter stiftelsen af Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum.

 

Redaktionskomiteen består af seniorforsker Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo  og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt 3 møder i 2002.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt 3 møder i 2002, hvor man i de 2 første især beskæftigede sig med programmet for forårets seminar, mens man på det sidste møde drøftede, hvordan den vejhistoriske forskning i Danmark kunne styrkes på baggrund af seminaret.

 

Medlemsudvalget blev oprettet i forbindelse med Generalforsamlingen den 26. februar, idet udvalget fik til opgave at undersøge medlemmernes forventninger og at stille forslag til aktiviteter samt at komme med forslag til hvervekampagne. Udvalget, som består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen og civilingeniør Vagn Nielsen, har holdt 2 møder i 2002. Udvalget har udsendt et spørgeskema til alle Selskabets medlemmer, hvor de er blevet bedt om at tilkendegive deres interesse inden for forskellige emner og aktiviteter. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret på den ordinære generalforsamling 2003. Det er herefter hensigten at gå ud til en bredere kreds af potentielle medlemmer af DVS for at få resultatet vurderet.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’s hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’s Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2002 er hjemmesiden opdateret med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Endvidere blev det spørgeskema, som Medlemsudvalget udarbejdede til medlemmerne, indlagt, således at det kunne besvares elektronisk. På grund af ressourcemangel har det imidlertid knebet noget med opdateringen og planlagte udvidelser af hjemmesiden.

 

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (FoDVB)

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseums bestyrelse består af civilin-geniør Ivar Schacke (formand), seniorforsker Michael Hertz (næstformand), arkitekt Ib Møller, kontorchef Bo Tarp og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær og kasserer). Som suppleanter er valgt civilingeniør Vagn Nielsen og dr.techn. Tom Rallis, mens den tidligere valgte suppleant direktør Bent Voss afgik ved døden i 2002. Civilingeniør Søren Larsen er valgt til revisor i Foreningen.

FoDVB, som skal stå for oprettelsen af DVB frem til det overgår til almindelig drift under en selvstændige institution, har ikke haft stor aktivitet i 2002, idet foreningen har måttet afvente reultatet af den undersøgelse om Danmarks Vejmuseum, som Kulturministeren igangsatte i foråret 2002.

 

Undersøgelse af Vejhistorisk Samling

Vejhistorisk Samling har siden Danmarks Vejmuseums lukning i slutningen af 1996 været placeret på flere forskellige lokaliteter; senest er samlingen opmagasineret i Ridehuset på den nedlagte Holbæk Kaserne, hvor genstande mv. fortsat befinder sig. DVS har gennem årene siden lukningen arbejdet målrettet på at få genetableret et dansk vejmuseum, nu som Danmarks Vej- og Bromuseum.

Kulturminister Brian Mikkelsen besluttede i foråret 2002, at der skulle foretages en mu-seumsfaglig vurdering af Vejhistorisk Samling. Der blev afsat 750.000 kr af tipsmidlerne til undersøgelsen, som skulle forestås af Kulturarvsstyrelsen og i samarbejde med DVS samt med bistand fra dr.phil. Per Ole Schovsbo. I undersøgelsen skal der foretages en vurdering af samlingens værdi i museumsfaglig henseende.

Kulturarvsstyrelsen skulle samtidig overveje, hvordan samlingen i givet fald kan præsen-teres for offentligheden: a) som et selvstændigt vejmuseum, b) som filial til et allerede eksisterende statsanerkendt museum eller c) om samlingen eller dele heraf skal overdrages til et allerede statsligt eller statsanerkendt museum eller eventuelt til andre institutioner. Undersøgelsen skulle munde ud i en rapport inden udgangen af 2002. I løbet af efteråret har Kulturarvsstyrelsen med hjælp fra dr.phil. Per Ole Schovsbo udarbejdet en rapport, som skal danne grundlag for styrelsens indstilling. Rapporten vil blive forelagt Rådet for Nyere Tids Kulturhistorie og en uvildig udenlandsk ekspert på området, inden den fremsendes til kulturministeren formentlig medio februar 2003.

DVS har samtidig ved et samspil mellem dr.phil. Per Ole Schovsbo og en følgegruppe bestående af seniorforsker Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro og civilingeniør Ernst Renstrup arbejdet med en rapport om Vejhistorisk Samling, som Selskabet i givet fald påregner at kunne fremlægge samtidig med Kulturarvsstyrelsens rapport.

 

Braut 2 – Nordiske Vejhistoriske Studier

udkom i slutningen af 2002 og er udgivet af Norsk Vegmuseum i samarbejde med de øvrige nordiske vejmuseer. Indholdet er baseret på et nordisk symposium i Åndalsnes i Vestfold i 1999, hvor temaet var ”Hulveger – Deler av vårt forhistoriske vegnett”. Braut 2 omhandler – ud over de 11 arkæologiske indlæg fra symposiet – bl.a. en artikel af Steffen Elmer Jørgensen om danske motorvejs- og broprojekter før og under 2. verdenskrig og af Heini Olsen om vardestier på Færøerne. Bogen kan erhverves hos DVS.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, evt. efter konsultation af sagkyndige.

 

Budget og regnskab 2002

Budgettet og regnskabet for 2002 er ikke opstillet helt på samme måde, idet der i regn-skabet nu indgår omsætningen i DVS, mens denne ikke er angivet i budgettet for arrangementer. Regnskabet viser iøvrigt et resultat på 49.793 kr, hvilket især skyldes indtægter fra salget af “Fra chaussé til motorvej”, som har betydet et overskud på ca. 25.000 kr. mere end forudsat i budgettet. Endvidere er udgivelsen af VEJHISTORIE nr. 5 ikke blevet betalt i 2002. Udgifter og indtægter for arrangementer har næsten været i balance, mens der i budgettet var påregnet et underskud på 10.000 kr. Endelig har der ikke været udgifter til Braut 2 og andre publikationer.

 

 

København den 12. februar 2003

 

Ivar Schacke                                                  Carl Johan Hansen

Formand                                                        Sekretær