Beretning for 2003

image_print

 

Generelt om udviklingen

En vigtig begivenhed for DVS i 2003 var udgivelsen af DVS’s publikation ”Danmarks VEJ- og BROMUSEUM. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid”, hvor Selskabets vision om et vej- og bromuseum er beskrevet. Denne vision syntes i efteråret at kunne blive til virkelighed ved indgåelsen af trafikforliget i folketinget, hvor det bl.a. er aftalt, at der skal etableres et dansk vej- og bromuseum. Det giver mulighed for at gennemføre et af DVS’s vigtigste formål. Gennemførelsen af projektet medfører dog også store krav til tid og ressourcer fra DVS’s side i de kommende år.  

Ordinær generalforsamling 2003

Den ordinære generalforsamling 2003 blev afholdt torsdag den 27. februar i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen som dirigent. Formanden, civilingeniør Ivar Schacke, fandt, at år 2002 havde været et meget aktivt år for DVS, hvor han især pegede på følgende:

  • Afholdelsen af flere gode arrangementer, herunder især seminaret om vej- og transporthistorisk forskning på Syddansk Universitet i Odense med ca. 65 deltagere.
  • Den fortsatte udgivelse af tidsskriftet VEJHISTORIE med 2 numre i 2002, som begge var sponsorfinansieret. Det stærkt udvidede nr. 5 var en dokumentation af seminaret, hvortil der var opnået yderligere sponsorstøtte.
  • Det store arbejde, som især medlemmer af bestyrelsen udfører – herunder ikke mindst forretningsudvalget og i de 3 nedsatte udvalg.  

Seniorforsker Michael Hertz orienterede om arbejdet i Redaktionskomiteen og Forsknings-udvalget; herunder nævnte han de initiativer, som sidstnævnte udvalg planlagde efter seminaret i Odense.  

Næstformanden, civilingeniør Finn Hemmingsen, orienterede om Medlemsudvalgets arbejde, som bl.a. havde resulteret i en spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes interesse for DVSs aktiviteter.  

Ivar Schacke omtalte videre den undersøgelse, som Kulturministeren havde igangsat i 2002, hvorefter KUAS skulle foretage en museumsfaglig undersøgelse af Vejhistorisk samling i samarbejde med DVS og med bistand fra dr.phil. Per Ole Schovsbo. Undersøgelsen skulle resultere i en indstilling til ministeren. Ivar Schacke oplyste herunder, at DVS samtidig med KUAS’s rapport havde arbejdet på en egen publikation om Vejhistorisk Samling.  

Kassereren, civilingeniør Ernst Renstrup, gennemgik det reviderede regnskab for 2002; han konstaterede herunder, at der var et overskud på knapt 50.000 kr., hvilket dels skyldtes større indtægter fra salget af ”Fra chaussé til motorvej”, dels at visse trykkeudgifter til VEJHISTORIE ikke var betalt endnu. Forslag til budget for 2003 blev herefter vedtaget, hvilket betød følgende uændrede kontingentsatser for 2003: 140 kr. for personlige og 70 kr. for juniormedlemmer samt 700 kr. for sammenslutninger.  

Der var ingen generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Civilingeniør Ivar Schacke blev genvalgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2004, og civilingeniør Søren Larsen blev genvalgt som revisor for Sel­skabet.  

Bestyrelsen

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i beretningsåret (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):   Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet) Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet) Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne) Vej- og trafikchef Leif G. Larsen (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh) Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC) CivilingeniørKjeld Holtze Jørgensen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.) Oberst Per Winther (Ingeniørregimentet) frem til 1. august Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet) fra 1. august Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI) Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen) Seniorforsker Michael Hertz (Generalforsamlingen) Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen) Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen) Civilingeniør Ernst Renstrup (Generalforsamlingen) Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen) Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)   Uden for bestyrelsen: Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet)   Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 27. februar, hvor civilingeniør Finn Hemmingsen blev genvalgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen som sekretær.   Bestyrelsen har ikke været fuldtallig efter vedtægterne, idet Kulturarvstyrelsen ikke har ønsket at være medlem af DVS, og således heller ikke har ønsket at overtage Nationalmuseets/Rigsantikvarens plads i bestyrelsen, som det ellers var forudsat i vedtægtsændringerne. DVS har herefter forsøgt at få Nationalmuseet til at overtage den ledige bestyrelsespost, men museet har meddelt, at det af ressourcemæssige årsager ikke har mulighed for dette.   I 2003 har DVS’s bestyrelse afholdt 3 møder: Møde nr. 63 den 20. januar, nr. 64 den 27. februar og nr. 65 den 8. oktober, alle i Vejdirektoratet i København. Et fastsat møde i juni måned måtte aflyses.  

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har i hele år 2003 bestået af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Herudover har dr.phil. Per Ole Schovsbo som museumssagkyndig deltaget i nogle af forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget har i beretnings­året 2003 holdt i alt 4 møder: nr. 81 den 20. januar, nr. 82 den 27. marts, nr. 83 den 11. august og nr. 84 den 8. oktober. Et fastsat møde i juni måned måtte aflyses. Endvidere har der den 16. december været afholdt 1. fællesmøde mellem bestyrelsen for Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (FoDVB) og DVS’s forretningsudvalg. Alle møder har været afholdt i Vejdirektoratet i København.  

I de første måneder af 2003 har forretningsudvalget mest beskæftiget sig med publikationen Danmarks Vej- og Bromuseum (nærmere omtalt senere).   Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om Selskabets virksomhed og udvikling.

Kontakt til Selskabets protektor

Der har i 2003 ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.  

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2003 havde DVS 119 enkeltpersoner, 24 sammenslutninger (virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner) og 2 juniorer som medlemmer. Flere har først meldt sig ind så sent på året, at der ikke er blevet opkrævet kontingent for 2003.  

Medlemsaktiviteter

Meddelelser

Der er i 2003 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne. Dansk Vejtidsskrift har i 2003 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter. Vejtidsskriftet har i 2003 i flere af numrene i ”Det vejhistoriske hjørne” bragt en mindre artikel om et vejhistorisk emne, skrevet af tre af Selskabets medlemmer. Herudover kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer, som afholdes i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og/eller Vej- og Byplanforeningen (V&B), begge under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).  

Arrangementer

Infrastruktur och kommunikationer i Sverige under 1700-och 1800-talen af docent, universitetslektor Göran Ahlström fra Lunds Universitet i Sverige blev holdt torsdag den 27. februar i Vejdirektoratet umiddelbart efter generalforsamlingen. Arrangementet blev afholdt sammen med Vej- og Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK. Ca. 35 personer deltog i dette arrangement. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2003-1).  

Dr. Maxwell G. Lay, som er tidligere vicedirektør for Australian Road Research Board og nu formand for Royal Automobile Club of Victoria, var kommet helt fra Melbourne i Australien for at holde foredraget Ways of the World. Det fandt sted torsdag den 22. maj i Ingeniørhuset i København og blev også afholdt i samarbejde med Vej- & Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK. Knap 30 personer deltog i dette arrangement. (Nærmere i Meddelelse nr. 2003-3).  

Årets vejhistoriske ekskursion til Østjylland var oprindeligt planlagt til at finde sted i foråret, men måtte på grund af svigtende deltagelse udsættes til fredag den 26. – lørdag den 27. september. Der var 13 deltagere i turen, som var fint arrangeret af ingeniør Arne Rosenkvist og vejchef Leif G. Larsen, Århus Amt. (Se nærmere om ekskursionen i Meddelelse nr. 2003-5).  

Museumsinspektør Anton Englert fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde holdt onsdag den 8. oktober et foredrag med titlen Søtransport i Danmark år 1000-1200. Det fandt sted i Ingeniørhuset i København og blev afholdt sammen med Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK. Ca. 35 personer deltog i dette arrangement. (Nærmere om foredraget i Meddelelse nr. 2003-6).  

Årets sidste arrangement fandt sted onsdag den 12. november i Vejdirektoratet, hvor seniorforsker Michael Hertz fra Rigsarkivet berettede om C.L. Paulsens vejhistorie fra 1823. Der var desværre kun mødt knapt 15 personer til dette foredrag. (Se nærmere herom i Meddelelse nr. 2003-7).  

Et foreslået besøg i Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk måtte aflyses, da den planlagte vejhistoriske udstilling på stedet alligevel ikke blev gennemført.   Deltagerantallet til Selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end Selskabets helt egne arrangementer. Der vil fortsat blive satset på at styrke dette samarbejde, specielt med HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) og V&B (Vej- og Byplanforeningen).  

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2003:  

VEJHISTORIE Nr. 6 Forår 2003. Indholdet var de to artikler: Postruter og karavanestationer i Levanten af universitetslektor Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet Esbjerg og Trafikregistreringer i 50 år af tidl. Tælleleder i Vejdirektoratet Kai Kiær-Andersen. Selskabet takker Asfaltindustrien for finansiel støtte til dette nr. af VEJHISTORIE.  

VEJHISTORIE Nr. 7 Efterår 2003 udkom desværre først ind i 2004, især på grund af sygdom og tekniske vanskeligheder ved opsætningen. Indholdet var to artikler: Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet belyst gennem uheldsstatistikken – og samspillet mellem uheldsstatistikken og vejvæsnets trafiksikkerhedsarbejde af professor N.O. Jørgensen og Landtransporten i Danmark i 1. årtusinde e.Kr. af studerende Lars Bjarke Christensen. Dette nummer er økonomisk muliggjort takket være støtte fra Carl Bro as og COWI A/S.  

VEJHISTORIE uddeles gratis til alle DVS’s medlemmer, mens ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet. Der er ved udgangen af år 2003 knapt 50 betalende abonnenter på tidsskriftet.  

Fra chaussé til motorvej

Ph.d. Steffen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej – Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1761” er den første samlede historie om udviklingen af det danske vejnet og dets administration inden for de sidste mere end 200 år. Bogen, som udkom i slutningen af 2001, er på mere end 600 sider og er rigt illustreret med fotos, tegninger og kort. Den er blevet rimeligt solgt i 2003, som ligger 2. år efter udgivelsen. Bogen kan købes i boghandlen for 328 kr, mens medlemmer af DVS kan erhverve bogen til en særlig pris på 246 kr i DVS’s sekretariatet.  

Danmarks Vej- og Bromuseum. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid.

DVS udarbejdede – samtidig med Kulturarvsstyrelsens rapport – en egen publikation om Vejhistorisk Samling, som blev udgivet i foråret 2003. DVS’s publikation beskriver, hvorfor Vejhistorisk Samling skal bibeholdes som en enhed, og indeholder tillige en vision for oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum. I rapportens bilagsdel er der givet eksempler på nogle af de genstande, der indgår i Vejhistorisk Samling. Rapporten er udsendt til alle selskabets medlemmer.  

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg Redaktionskomiteen består af seniorforsker Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo  og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt et møde i 2003.   Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt et møde i 2003. Udvalget har arbejdet på følgende aktiviteter i 2003:

  1. Opfordring til samarbejde mellem DVS og tekniske og lokalhistoriske museer.
  2. At arrangere et fælles transport- og kommunikationshistorisk seminar i samarbejde med universiteter, institutioner mv., hvor også andre transportformer end veje indgår.
  3. Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter.
  4. Fastlæggelse/frilæggelse af Kongevejens forløb gennem Geels Skov.

Medlemsudvalget består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen og civilingeniør Vagn Nielsen. Udvalget har holdt et møde i 2003. Udvalget udsendte i 2002 et spørgeskema til alle Selskabets medlemmer, hvor de blev bedt om at tilkendegive deres interesse inden for forskellige emner og aktiviteter. I alt 28 medlemmer besvarede spørgeskemaet. Resultatet viste, at der var stor interesse i emner som oldtidsveje, nyere veje, moderne veje, milesten mv., gamle og nyere broer samt transporthistorie og vejenes betydning for samfundsudviklingen, mens interessen var knap så stor for vejmaskiner, vejudstyr, vejteknikkens udvikling og transportmidlers historie. Mht. DVS’s aktiviteter var der stor interesse for foredrag, seminarer, publikationer og ekskursioner, mens interessen var mindre for studiekredse og -rejser og mindst for deltagelse i registreringsarbejde. Det er herefter hensigten at gå ud til en bredere kreds af potentielle medlemmer af DVS for at få resultatet vurderet.  

www.vejhistorie.dk

DVS’s hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’s Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2002 er hjemmesiden opdateret med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. På grund af ressourcemangel har det imidlertid knebet noget med opdateringen og planlagte udvidelser af hjemmesiden.  

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (FoDVB)

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseums bestyrelse består af civilingeniør Ivar Schacke (formand), seniorforsker Michael Hertz (næstformand), arkitekt Ib Møller, kontorchef Bo Tarp og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær og kasserer). Som suppleanter er valgt civilingeniør Vagn Nielsen og dr.techn. Tom Rallis. Civilingeniør Søren Larsen er valgt til revisor i Foreningen.

FoDVB, som – når og hvis mulighederne foreligger – skal stå for oprettelsen af DVB, frem til det overgår til almindelig drift under en selvstændig institution, har ikke haft stor aktivitet i 2003, idet Foreningen har måttet afvente resultatet af den undersøgelse om Danmarks Vejmuseum, som Kulturministeren igangsatte i foråret 2002. Ud over en formel generalforsamling har der, som tidligere nævnt, været afholdt et fællesmøde med DVS’s forretningsudvalg. I Trafikaftalen af 5. november, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, er det besluttet, at der skal oprettes et dansk vej- og bromuseum. Der er afsat 10 mio. kr. som bidrag til etablering af museet og 2 mio. kr. pr. år til driften, hvor halvdelen af midlerne kommer fra henholdsvis Trafikministeriet og Kulturministeriet. Det forudsættes i aftalen, at der indhentes yderligere midler fra private fonde, virksomheder mv.

Vej- og bromuseet etableres som et etatsmuseum under Trafikministeriet. Der er under Trafikministeriet nedsat en Arbejdsgruppe til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum, hvor der sidder repræsentanter fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Sund & Bælt, Kulturarvsstyrelsen, Dansk Industri, DVS og FoDVB. Fra DVS er som repræsentant i arbejdsgruppen udpeget dr.phil. Per Ole Schovsbo og fra FoDVB civilingeniør Ivar Schacke. Arbejdsgruppen forventes at være færdig med sit arbejde i maj måned 2004.  

Braut 2 – Nordiske Vejhistoriske Studier

udkom i slutningen af 2002 og er udgivet af Norsk Vegmuseum i samarbejde med de øvrige nordiske vejmuseer. Indholdet er baseret på et nordisk symposium i Åndalsnes i Vestfold i 1999, hvor temaet var ”Hulveger – Deler av vårt forhistoriske vegnett”. Braut 2 kan erhverves hos DVS og koster 160 kr. for ikke-medlemmer og 120 kr. for medlemmer.  

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, efter fornøden konsultation af sagkyndige.  

Budget og regnskab 2003

Regnskabet  viser, at de to udvalg ikke har brugt de midler, der var afsat og at den mindre udstilling, der var planlagt på Nyvang alligevel ikke kunne gennemføres. Indtægter og udgifter til VEJHISTORIE afviger fra budgettet grundet dels udskudt trykning, dels flere abonnementer end ventet. Trykningen af publikationen Danmarks Vej- og Bromuseum var en bestyrelsesbeslutning taget i løbet af året. De øvrige udgifters variation mellem budget og forbrug er mindre og må forventes at variere for så lille et selskab som DVS. Alt i alt viser regnskabet et overskud, som forventes brugt dels til konsolidering af selskabet dels til – endnu ukendte – udgifter i forbindelse med etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum.  

 

København den 10. februar 2004  

 

Ivar Schacke                                                  Carl Johan Hansen Formand                                                        Sekretær