Beretning for 2004

image_print

 

Generelt om udviklingen

En vigtig opgave for DVS i 2004 har været arbejdet med at medvirke til at få etableret Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i en arbejdsgruppe under Trafikministeriet, som resulterede i en rapport, der dannede beslutningsgrundlag for det videre arbejde med vej- og bromuseet. Det blev herefter besluttet, at det kommende vej- og bromuseum skal etableres i Holbæk sammen med Andelslandsbyen Nyvang. Det er således et af DVS’s vigtigste formål, der nu bliver ført ud i livet.

 

Ordinær generalforsamling 2004

Den ordinære generalforsamling 2004 blev afholdt tirsdag den 24. februar i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen som dirigent.

 

Formanden, civilingeniør Ivar Schacke, pegede især på følgende vigtige begivenheder i år 2003:

– Udgivelse af publikationen “Danmarks Vej- & Bromuseum. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid”.

– Efterårets Trafikaftale hvor der blev givet tilsagn om oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum.

– Afholdelsen af flere gode arrangementer.

– Den fortsatte udgivelse af tidsskriftet VEJHISTORIE med 2 numre i 2003, som begge var sponsorfinansieret.

– Det store arbejde, som især medlemmer af bestyrelsen udfører – herunder ikke mindst forretningsudvalget og de 3 nedsatte udvalg.

 

Seniorforsker Michael Hertz orienterede om arbejdet i Redaktionskomiteen og Forsknings-udvalget; herunder nævnte han de initiativer, som sidstnævnte udvalg planlagde efter seminaret i Odense i 2002.

 

Næstformanden, civilingeniør Finn Hemmingsen, orienterede om Medlemsudvalgets arbejde, som bl.a. havde resulteret i en spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes interesse for DVSs aktiviteter. Endvidere skulle der foretages en videre markedsføring af selskabet.

 

Formanden orienterede videre om ”Arbejdsgruppen vedrørende oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum”, som var nedsat af Trafikministeriet. Her var DVS og Foreningen til etablering af Danmarks Vej- og Bromuseum repræsenteret.

 

Kassereren, civilingeniør Ernst Renstrup, gennemgik regnskabet for 2003; han konstaterede herunder, at der var et overskud på ca. 34.000 kr, hvilket bl.a. skyldtes større indtægter fra salget af ”Fra chaussé til motorvej” end forventet. Forslag til budget for 2004 blev herefter vedtaget sammen med kontingentsatser for 2004 og 2005.

 

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. De blev alle genvalgt på nær formanden, som ikke ønskede at fortsætte. Kontorchef Bo Tarp blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Herefter blev Bo Tarp valgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2005. Civilingeniør Søren Larsen blev genvalgt som revisor for Sel­skabet.

 

Der var før generalforsamlingen fremsendt forslag til justering og tilføjelse til selskabets vedtægter. De blev kort gennemgået af Ivar Schacke. Der blev foreslået et par ændringer til forslaget, som herefter blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

Den afgående formand, Ivar Schacke, blev til sidst udnævnt til æresmedlem af selskabet. Næstformanden begrundede udnævnelsen, idet han pegede på Ivar Schackes mange initiativer og mangeårige indsats for selskabet tilbage fra dets oprettelse i 1982 og senest som formand i perioden 1998-2004.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2004

Da der ved vedtagelsen af de ændrede vedtægter på den ordinære generalforsamling ikke havde været deltagelse af 50% af medlemmerne, var det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Den blev afholdt torsdag den 22. april i Vejdirektoratet med civilingeniør Ivar Schacke som dirigent. Her blev forslaget til ændrede vedtægter endeligt vedtaget. Efter vedtagelsen blev Selskabets sekretær, akademiingeniør Carl Johan Hansen, endvidere valgt til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning frem til generalforsamlingen den 24. februar (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)

Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne)

Vej- og trafikchef Leif G. Larsen (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)

Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

CivilingeniørKjeld Holtze Jørgensen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)

Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)

Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI 

Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen)

Seniorforsker Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)

Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ernst Renstrup (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ivar Schacke, formand (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)

 

Uden for bestyrelsen:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet)

 

På generalforsamlingen var alle valgte medlemmer på valg. Endvidere skulle der udpeges medlemmer fra de udpegningsberettigede sammenslutninger. Det resulterede i følgende sammensætning af bestyrelsen i resten af år 2004 (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrel­sesmed­lemmer er udpeget eller valgt):

 

Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)

Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)

Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne)

Vejchef Agner Holmbjerg (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)

Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Tekn.ass. Claus Christensen (Dansk Amtsvejingeniørforenin­g, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)

Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)

Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Generalforsamlingen) (efter 22. april)

Civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand (Generalforsamlingen)

Cand.mag. Michael Hertz (Generalforsamlingen)

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)

Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen)

Civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer (Generalforsamlingen)

Kontorchef Bo Tarp, formand (Generalforsamlingen)

Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 24. februar, hvor civilingeniør Finn Hemmingsen blev genvalgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen som sekretær.

 

I 2004 har DVSs bestyrelse afholdt 5 møder:

Møde nr. 66 den 26. januar, nr. 67 den 24. februar, nr. 68 den 29. marts, nr. 69 den 6. oktober og nr. 70 den 14. december, alle i Vejdirektoratet i København. Et planlagt møde i august måned måtte aflyses.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg bestod frem til den ordinære generalforsamling af: Civilingeniør Ivar Schacke, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Efter generalforsamlingen og resten af året har forretningsudvalget bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Herudover har dr.phil. Per Ole Schovsbo som museumssagkyndig deltaget i nogle af forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget har i beretnings­året 2004 holdt i alt 6 møder: nr. 85 den 6. januar, nr. 86 den 26. januar, nr. 87 den 24. februar, nr. 88 den 22. april, nr. 89 den 25. juli og nr. 90 den 14. december. Planlagte møder i august og september måned måtte aflyses. Alle møder har været afholdt i Vejdirektoratet i København.

Forretningsudvalget har på sine møder især behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum. Det gælder bl.a. arbejdet i den under Trafikministeriet nedsatte ”Arbejdsgruppen vedrørende etablering af Danmarks Vej- og Bromuseum”. Endvidere har Vejhistorisk Samling været drøftet; den måtte i løbet af året flyttes fra Holbæk Kaserne til nogle tidligere garageanlæg i Vipperød. DVS står for administrationen af hele Vejhistorisk Samling indtil vej- og bromuseet er etableret, selv om kun en mindre del af samlingen er ejet af Selskabet.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved af­prøvning af idéer om Selskabets virksomhed og udvikling.

 

Selskabets protektor

Der har i 2004 ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for øjeblikket to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2004 havde DVS 117 enkeltpersoner, 20 sammenslutninger (virksomhe­der, organisationer og institu­tio­ner) og 2 juniorer som medlemmer. I forhold til året før har der været udmeldinger både af enkeltpersoner og sammenslutninger, mens flere personer har indmeldt sig – nogle dog først så sent på året, at der ikke er blevet opkrævet kontingent for 2004.

 

Medlemsaktiviteter

Meddelelser

Der er i 2004 udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af inter­esse for medlemmerne.

Der har endvidere været fremsendt div. publikationer/kopier af artikler til medlemmerne: ”Landtransportens udvikling i anden halvdel af 1800-tallet – hestevognenes klassiske periode” af dr.phil. Per Ole Schovsbo og ”De store danske ingeniør- og entreprenørfirmaer i 1900-tallet”, baseret på et foredrag af direktør, civilingeniør Søren Langvad, E.PIHL & SØN A.S. samt flere af det engelske PHEWs Newsletters.

Dansk Vejtidsskrift har i 2004 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter. Vejtidsskriftet har i 2004 i flere af numrene i ”Det vejhistoriske hjørne” bragt en mindre artikel om et vejhistorisk emne, skrevet af to af selskabets medlemmer.

Herudover kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer, som afholdes i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og/eller Vej- og Byplanforeningen (V&B), begge under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2004:

 

Ad de ældste postveje i Norden af mag.art. Hans Runge Kristoffersen blev holdt tirsdag den 24. februar 2004 i Vejdirektoratet umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Ca. 25 personer deltog i dette arrangement. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2004-1).

 

Tidl. vejdirektør Per Milner holdt torsdag den 22. april i Vejdirektoratet et foredrag med titlen Gunnar Larsen – Forretningsmand og Politiker. Ca. 30 personer deltog i dette arrangement. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2004-2).

 

År 2004s vejhistoriske ekskursion til Hærvejen, som var arrangeret af ingeniør Arne Rosenkvist, fandt sted fredag den 3. – lørdag den 4. september. I alt 25 personer deltog i den meget vellykkede tur. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2004-3 og -4).

 

Vejen til Irland (Transport in South West Scotland and its famous engineers) var titlen på et foredrag af Civil Engineer Kenneth C. McCrae fra Skotland. Det fandt sted onsdag den 6. oktober i Ingeniørhuset og blev holdt på engelsk. Mødet blev afholdt sammen med Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK og Vej- og Byplanforeningen. Ca. 25 personer deltog i dette arrangement. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2004-5).

 

Vejbelægninger i det tyvende århundrede af civilingeniør Jørgen Banke blev holdt torsdag den 18. november i Vejdirektoratet. Mødet blev afholdt sammen med Vej- og Byplan-foreningen. Ca. 30 personer deltog i dette arrangement. (Se nærmere i Meddelelse nr. 2004-6).

 

Et planlagt arrangement i foråret måtte aflyses på grund af foredragsholderens forfald.

 

Deltagerantallet til Selskabets arrangementer har naturligvis været varierende, men kunne generelt godt være større. Arrangementer, som afholdes sammen med andre foreninger eller selskaber, har et større deltagerantal end Selskabets helt egne arrangementer. Der vil fortsat blive satset på at styrke dette samarbejde, specielt med HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) og V&B (Vej- og Byplanforeningen).

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2004:

 

VEJHISTORIE Nr. 8 Forår 2004. Indholdet var to artikler: Embedsmand og vejhistoriker – C.L. Paulsen af cand.mag. Michael Hertz og Oldtidsveje på Cypern af lektor, lic.phil. Tønnes Bekker-Nielsen. Selskabet takker Asfaltindustrien for finansiel støtte til dette nr. af VEJHISTORIE.

 

VEJHISTORIE Nr. 9 Efterår 2004 udkom desværre først ind i 2005. Indholdet var følgende artikler: Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb af fhv. museumsinspektør, mag.art. Kirsten Elizabeth Høgsbro, Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur af Poul Erik Udesen og Strøtanker i anledning af en disputats af dr.phil. Per Ole Schovsbo og cand.mag. Michael Hertz. Dette nummer er økonomisk muliggjort takket være støtte fra Carl Bro as og COWI A/S.

 

VEJHISTORIE uddeles gratis til alle DVS’s medlemmer, mens ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet. Der er ved udgangen af år 2004 knapt 50 betalende abonnenter på tidsskriftet.

 

Fra chaussé til motorvej

Ph.d.Steffen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej – Det overordnede danske vejnets udvikling siden 1761” er den første samlede historie om udviklingen af det danske vejnet og dets administration inden for de sidste mere end 200 år. Bogen, som udkom i slutningen af 2001, er på mere end 600 sider og rigt illustreret med fotos, tegninger og kort. Den er fortsat blevet solgt i 2004. Bogen kan købes i boghandlen for 328 kr., mens medlemmer af DVS kan erhverve bogen til en særlig pris på 246 kr. i DVS’s sekretariat.

 

Braut 2 – Nordiske Vejhistoriske Studier udkom i slutningen af 2002 og er udgivet af Norsk Vegmuseum i samarbejde med de øvrige nordiske vejmuseer. Indholdet er baseret på et nordisk symposium i Åndalsnes i Vestfold i 1999, hvor temaet var ”Hulveger – Deler av vårt forhistoriske vegnett”. Braut 2 kan erhverves hos DVS og koster 160 kr for ikke-medlemmer og 120 kr for medlemmer.

 

Danmarks VEJ- og BROMUSEUM. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid.

DVS udarbejdede en egen publikation om Vejhistorisk Samling, som blev udgivet i foråret 2003. DVS’s publikation beskriver, hvorfor Vejhistorisk Samling skal bibeholdes som en enhed, og indeholder tillige en vision for oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum. I rapportens bilagsdel er der givet eksempler på nogle af de genstande, der indgår i Vejhistorisk Samling. Rapporten er udsendt til alle selskabets medlemmer. Der er fortsat eksemplarer, som kan erhverves i sekretariatet.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo  og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt et møde i 2004.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt et møde i 2004. Udvalget har arbejdet på følgende aktiviteter i 2004:

– Opfordring til samarbejde mellem DVS samt tekniske og lokalhistoriske museer.

– At arrangere et fælles transport- og kommunikationshistorisk seminar i samarbejde med universiteter, institutioner mv., hvor også andre transportformer end veje indgår. Udvalget har fundet, at et sådant seminar formålstjenligt kunne afholdes på Danmarks Vej- og Bromuseum, når situationen mht. museet er mere afklaret.

– Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere lære-anstalter. Der har været kontakt til flere undervisningsinstitutioner i løbet af året, men foreløbig har der kun været positiv tilkendegivelse fra Syddansk Universitet.

– Endelig er der arbejdet på en fastlæggelse/frilæggelse af Kongevejens forløb gennem Geels Skov. Det er her i samarbejde med Statsskovdistriktet, Kroppedal Museum og Søllerød Kommune besluttet, at der i løbet af foråret 2005 gennemføres en frilæggelse af Kongevejen på den omhandlede strækning.

 

Cand.mag. Michael Hertz har i den forløbne tid arbejdet med en transskribering af C.L. Paulsens manuscript ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”, som blev færdig i 1823. Den omfattende tekst er næsten færdigtransskriberet, men herefter tilbagestår en række skemaer, tabeller mv. Den planlægges udgivet i DVS-regi.

 

Medlemsudvalget består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen og civilingeniør Vagn Nielsen. Udvalget har holdt et møde i 2004, hvorefter udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det omfatter bl.a. udsendelse af en ”pressemeddelelse” med oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum som grundlag, artikel om DVSs årlige ekskursion og udarbejdelsen af en ajourført/opdateret folder i et nyt design. Endvidere har udvalget drøftet aktiviteter i anledning af Selskabets 25 års jubilæum i 2007.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’s hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’s Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2004 er hjemmesiden opdateret med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Endvidere er der lagt et link ind til publikationen “Vejmanden og hans virke gennem tiderne” af ingeniør E. Kjemtrup. Dette er dog ikke en publikation udgivet af DVS. På grund af ressourcemangel har det imidlertid knebet noget med den øvrige opdatering og planlagte udvidelser af hjemmesiden.

 

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (FoDVB)

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseums bestyrelse består af civilingeniør Ivar Schacke (formand), cand.mag. Michael Hertz (næstformand), arkitekt Ib Møller, kontorchef Bo Tarp og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær og kasserer). Som suppleanter er valgt civilingeniør Vagn Nielsen og dr.techn. Tom Rallis. Civilingeniør Søren Larsen er valgt til revisor i foreningen.

FoDVB har som formål – når og hvis mulighederne foreligger – at stå for oprettelsen af DVB frem til det overgår til almindelig drift under en selvstændig institution. Da det nu er besluttet, at DVB skal oprettes i regi af Trafikministeriet, tilbagestår der ingen arbejdsopgaver for FoDVB, som derfor vil blive foreslået nedlagt.

 

Danmarks Vej- og Bromuseum

I Trafikaftalen af 5. november 2003 blev det besluttet, at der skal oprettes et dansk vej- og bromuseum. Vej- og bromuseet etableres som et etatsmuseum under Trafikministeriet. Der blev i slutningen af 2003 under Trafikministeriet nedsat en ”Arbejdsgruppe til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum”, hvor der deltog repræsentanter fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Sund & Bælt, Kulturarvsstyrelsen, Dansk Industri, DVS og FoDVB. Fra DVS har som repræsentanter i arbejdsgruppen siddet kontorchef Bo Tarp og dr.phil. Per Ole Schovsbo samt fra FoDVB civilingeniør Ivar Schacke. Arbejdsgruppen blev færdig med sit arbejde i september 2004 og resultatet foreligger i form af ”Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etablering af Danmarks Vej- og Bromuseum”.

På denne baggrund besluttede partierne bag Trafikaftalen, at Danmarks Vej- og Bromuseum skulle søges etableret i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, efter fornøden konsultation af sagkyndige.

 

 

København den 7. februar 2005

 

Bo Tarp                                                          Carl Johan Hansen

Formand                                                        Sekretær