Beretning for 2005

image_print

 

Generelt om udviklingen

En vigtig opgave for DVS i 2005 har været at medvirke til opstarten af Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i museets bestyrelse, hvori Selskabets formand, Bo Tarp, er blevet valgt ind og i øvrigt er blevet næstformand.

 

Ordinær generalforsamling 2005

Den ordinære generalforsamling 2005 blev afholdt tirsdag den 22. februar 2005 i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen som dirigent.

Formanden, kontorchef Bo Tarp, pegede især på følgende vigtige begivenheder i år 2004:

 • DVS’ deltagelse i Trafikministeriets ”Arbejdsgruppen for oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum”. Fra DVS deltog Bo Tarp og Per Ole Schovsbo.
 • Afholdelsen af flere gode arrangementer.
 • Den fortsatte udgivelse af tidsskriftet VEJHISTORIE med 2 numre i 2004, som begge var sponsorfinansieret.
 • Det store arbejde, som især medlemmer af bestyrelsen udfører – herunder ikke mindst forretningsudvalget og de 3 nedsatte udvalg.

Seniorforsker Michael Hertz orienterede om arbejdet i Redaktionskomiteen og Forsknings-udvalget; herunder nævnte han kontakten til sponsorerne af VEJHISTORIE for støtte til tidsskriftet i endnu en periode.

Næstformanden, civilingeniør Finn Hemmingsen, orienterede om Medlemsudvalgets arbejde, som bl.a. har omfattet en artikel om den vejhistoriske ekskursion i 2004 samt påbegyndt en revision af hvervefolderen.

Kassereren, civilingeniør Ernst Renstrup, gennemgik regnskabet for 2004, hvor han konstaterede, at der var et underskud på ca. 28.000 kr., hvilket bl.a. skyldtes, at betalingen fra sponsorerne til VEJHISTORIE ikke var indgået ved udgangen af 2003. Dette beløb udgør ca. 12.000 kr. Salget af ”Fra chaussé til motorvej” er nærmest gået i stå.

Forslag til budget for 2005 blev vedtaget sammen med kontingentsatser for (2004 og) 2005.

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg. Kontorchef Bo Tarp blev valgt som Selskabets formand frem til den ordinære generalforsamling 2006. Civilingeniør Søren Larsen blev genvalgt som revisor for Selskabet.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2005 haft følgende sammensætning. (i parentes angivet af hvem de pågældende bestyrelsesmedlemmer er udpeget eller valgt):

 • Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)
 • Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller (Undervisningsinstitutionerne)
 • Vejchef Agner Holmbjerg (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)
 • Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn.ass. Claus Christensen (Dansk Amtsvejingeniørforening, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)
 • Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)
 • Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)
 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (indtil 22. februar) og næstformand (efter 22. februar) (Generalforsamlingen)
 • Civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand (indtil 22. februar) (Generalforsamlingen)
 • Cand.mag. Michael Hertz (Generalforsamlingen)
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Generalforsamlingen)
 • Dr.techn. Tom Rallis (Generalforsamlingen)
 • Civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer (Generalforsamlingen)
 • Kontorchef Bo Tarp, formand (Generalforsamlingen)
 • Dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen) (Indtil 25. august 2005)

Uden for bestyrelsen:

Civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær (efter 22. februar) (Vejdirektoratet)

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 22. februar, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum som sekretær.

Dr. Phil. Per Ole Schovsbo har den 25. august 2005 meldt sig ud af Selskabet og dermed også af bestyrelsen.

I 2005 har DVS’ bestyrelse afholdt 6 møder:

 • Nr. 71 den 27. januar,
 • nr. 72 den 22. februar, nr. 73 den 12. april,
 • nr. 73 den 12. april,
 • nr. 74. 2. juni,
 • nr. 75 den 22. september og
 • nr. 76 den 15. december.

Alle møder har været afholdt i Vejdirektoratet i København.

Bestyrelsen har på sine møder især behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum. Museet har fået en bestyrelse med forhenværende trafikminister Kaj Ikast som formand (næstformand: Bo Tarp) og en direktør (museumsleder), Helle Schummel, der forud for sin tiltrædelse har været leder af et veldrevent egnsmuseum i Østsjælland. Museet har sin base på Andelslandsbyen Nyvangs område. Museet skal være selvstændigt, men det er hensigten, at det skal indgå i et samarbejde med Andelslandsbyen. Museets bestyrelse har afholdt en række møder siden starten for et halvt år siden, herunder besøg på andre museer og afholdelse af en visionsdag. Der er en stor entusiasme hos såvel bestyrelse som museumsleder, hvilket tegner godt for det fremtidige arbejde.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg bestod frem til den ordinære generalforsamling den 22. februar af: Kontorchef Bo Tarp, formand, civilingeniør Finn Hemmingsen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Efter generalforsamlingen og resten af året har forretningsudvalget bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2005 afholdt 5 møder: nr. 91 den 17. januar, nr. 92 den 6. april, nr. 93 den 30. maj, nr. 94 den 12. september og nr. 95 den 1. december 2005. Alle møder har været afholdt i Vejdirektoratet i København.

Forretningsudvalget har på sine møder især behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum. Det gælder bl.a. arbejdet med overdragelsen af Den Vejhistoriske Samling til museet.

Endvidere har indførelsen af e-fakturering være genstand for drøftelser.

Ud over at forberede bestyrelsesmøderne og effektuere bestyrelsens beslutninger m.v. virker udvalget ved afprøvning af idéer om Selskabets virksomhed og udvikling.

 

Selskabets protektor

Der har i 2005 ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsen.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for øjeblikket to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Ved udgangen af 2005 havde DVS 122 enkeltpersoner, 19 sammenslutninger (virksomheder, organisationer og institutioner) og 2 juniorer som medlemmer. I forhold til året før har der været udmeldinger både af enkeltpersoner og sammenslutninger, mens flere personer har meldt sig ind. Netto har selskabet fået 5 nye enkeltpersoner, mens der er 1 sammenslutning færre i forhold til 2004.

 

Medlemsaktiviteter

Meddelelser

Der er i 2005 udsendt i alt 8 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne. Der har endvidere været fremsendt div. publikationer/kopier af artikler til medlemmerne:

Dansk Vejtidsskrift har i 2005 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter. Vejtidsskriftet har i 2005 i ”Det vejhistoriske hjørne” bragt artikler om et vejhistorisk emne, skrevet af Selskabets medlemmer.

Herudover kommer meddelelser i Ingeniøren om arrangementer, som afholdes i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) og/eller Vej- og Byplanforeningen (V&B), begge under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2005:

Gammelholms udvikling v/ tidl. direktør Jens Michael Nielsen, SBS. Tirsdag den 22. februar kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet, København (efter generalforsamling).

Veje og broer på De Dansk-vestindiske Øer v/ ingeniør Arne Rosenkvist. Torsdag den 2. juni kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet i København.

Vejhistorisk ekskursion til Sverige (Småland og Västergötland v/ museumsleder Jens-Olof Montelius, Vägverket. Torsdag den 25. – lørdag den 27. august.

Kongevejen og Rudersdal v/ museumsinspektør Niels Peder Stilling, Søllerød Museum. Torsdag den 22. september kl. 16.00-18.00 i Vejdirektoratet, København.

Danske bygningsingeniørers virke v/ professor Niels J. Gimsing. Torsdag den 13. oktober kl. 16.00-18.00 i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), København. (Sammen med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK)).

Vejbygning i det gamle Persien v/ tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner. (Sammen med Vej- og Byplanforeningen). Mandag den 7. november i Ingeniørforeningen i Danmark, København.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2005:

 

VEJHISTORIE Nr. 10 Forår 2005. Indholdet var to artikler: Jørgen Bankes ”Vejbelægninger i hundrede år” og Per Grau Møllers ”Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet”.

 Selskabet takker Asfaltindustrien for finansiel støtte til dette nr. af VEJHISTORIE..

 

VEJHISTORIE Nr. 11 Efterår 2005. Indholdet var følgende artikel: Heini Olsens ”Grindefangstens effekt på Økonomisk Fond og vejbygning på Færøerne”.

Selskabet takker Carl Bro as, COWI A/S og E. Pihl & Søn A.S. for finansiel støtte til dette nummer af VEJHISTORIE.

 

VEJHISTORIE uddeles gratis til alle DVS’ medlemmer, mens ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskriftet. Der er ved udgangen af år 2005 knapt 50 betalende abonnenter på tidsskriftet.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller, dr.phil. Per Ole Schovsbo (frem til 25. august) og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt to møder i 2005.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt to møder i 2005. Udvalget har arbejdet på følgende aktiviteter i 2005:

 • Opfordring til samarbejde mellem DVS samt tekniske og lokalhistoriske museer. Dette har afventet en afklaring af situationen mht. Danmarks Vej- og Bromuseum.
 • At arrangere et fælles transport- og kommunikationshistorisk seminar i samarbejde med universiteter, institutioner mv., hvor også andre transportformer end veje indgår. Udvalget har fundet, at et sådant seminar formålstjenligt kunne afholdes på Danmarks Vej- og Bromuseum, når situationen mht. museet er mere afklaret. Det er nu sandsynligt, at et seminar vil blive afholdt i forbindelse med DVS’ 25 års jubilæum i 2007.
 • Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere lære-anstalter. Der har været kontakt til flere undervisningsinstitutioner, men foreløbig har der kun været positiv tilkendegivelse fra Syddansk Universitet.
 • Endelig er der arbejdet på en fastlæggelse/frilæggelse af Kongevejens forløb gennem Geels Skov. Det er her i samarbejde med Statsskovdistriktet, Kroppedal Museum og Søllerød Kommune besluttet, at der gennemføres en frilæggelse af Kongevejen på den omhandlede strækning. I december måned er der foretaget en afmærkning en afmærkning af traceet og samtidig er der udført nogle udgravninger af tværsnit i vejen.

 Cand.mag. Michael Hertz har i den forløbne tid arbejdet med en transskribering af C.L. Paulsens manuskript ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”, som blev færdig i 1823. Den omfattende tekst er næsten færdigtransskriberet, men herefter tilbagestår en række skemaer, tabeller mv. Den planlægges udgivet i DVS-regi.

 

Medlemsudvalget består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen og civilingeniør Vagn Nielsen. Udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det omfatter bl.a. en artikel om DVS’ årlige ekskursion, hvor DVS’ virksomhed også omtales. En sådan artikel har været bragt i Dansk Vejtidsskrift og vil endvidere blive bragt i andre tidsskrifter. Endvidere udarbejdelsen af en ajourført/opdateret folder i et nyt design. Endvidere har udvalget drøftet aktiviteter i anledning af Selskabets 25 års jubilæum i 2007.

 

www.vejhistorie.dk.

DVS’ hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2005 er hjemmesiden opdateret med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vejhistorisk interesse er endvidere blevet fornyet og udvidet En artikel Høje og hjulspor i tusindvis – færdsel i det vestjyske landskab af museumsinspektør Torben Egeberg, Skjern-Egvad Museum er også indlagt. På grund af ressourcemangel har det imidlertid knebet noget med den øvrige opdatering og planlagte udvidelser af hjemmesiden.

 

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum (FoDVB)

Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseums bestyrelse bestod frem til nedlæggelsen af foreningen på den ordinære generalforsamling den 22. september 2005 af civilingeniør Ivar Schacke (formand), cand.mag. Michael Hertz (næstformand), arkitekt Ib Møller, kontorchef Bo Tarp og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær og kasserer). Som suppleanter er valgt civilingeniør Vagn Nielsen og dr.techn. Tom Rallis. Det blev her besluttet at nedlægge FoDVB, da dens formål er opfyldt med beslutningen om at etablere Danmarks Vej- og Bromuseum.

 

Forespørgsler

– skriftlige og mundtlige – er besvaret gennem sekretariatet, efter fornøden konsultation af sagkyndige.

 

København den 8. februar 2006

 

Bo Tarp                                                          Ulrik Winther Blindum

Formand                                                        Sekretær

(sign.)                                                            (sign.)