Beretning for 2006

image_print

                                      

Generelt om udviklingen

En vigtig opgave for DVS i 2006 har været at medvirke til den fortsatte opstart af Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i museets bestyrelse, hvori Selskabets formand, Bo Tarp, er valgt ind og i øvrigt er næstformand. I 2006 er der udviklet et nyt logo for Selskabet, herunder et nyt lay-out af VEJHISTORIE.

Det har tillige været nødvendigt at varetage overdragelsen til Danmarks Vej- og Bromuseum af et stort vejhistorisk materiale, der har været opmagasineret i Vejdirektoratet.

Nedlæggelsen af amterne har ligeledes medført, at Selskabet har medvirket i bevarelsen af vejhistoriske effekter og registreringer af mile- og kilometersten.

 

Ordinær generalforsamling 2006

Den ordinære generalforsamling 2006 blev afholdt tirsdag den 21. februar 2006 i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2005 godkendt. Regnskab for 2005 og forslag til budget for 2006, herunder kontingent for 2006 blev ligeledes godkendt.

Generalforsamlingen vedtog på foranledning af et indkommet forslag fra Viggo Launbjerg, at der skulle nedsættes et udvalg, der bl.a. skulle få oplysninger fra amterne omkring mile- og kilometersten, inden amterne nedlægges med udgangen af 2006.

 

Bestyrelsen

Følgende blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2006:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Civilingeniør Finn Hemmingsen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Dr.techn. Tom Rallis (1)
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Kontorchef Bo Tarp

(1) Indtil 6. juli 2006, hvor han afgik ved døden

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Følgende er udpeget af  sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o.lign). til bestyrelsen, jf. vedtægterne:

 • Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)
 • Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Jørgen Fink (Undervisningsinstitutionerne)
 • Vejchef Agner Holmbjerg (Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer, FATCh)
 • Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn. ass. Claus Christensen (Dansk Amtsvejingeniørforening, Avf, og Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)
 • Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)
 • Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Frem til generalforsamlingen den 21. februar 2006 var universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller udpeget som repræsentant for undervisningsinstitutionerne.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 21. februar 2006, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

I 2006 har DVS’ bestyrelse afholdt 4 møder:

 • Nr. 77 den 27. januar 2006 i Nyvang (Danmarks Vej- og Bromuseum),
 • nr. 78 den 2. maj 2006 i Vejdirektoratet i København,
 • nr. 79 den 1. september 2006 i Vejdirektoratet i København og
 • nr. 80 den 28. november 2006 i Vejdirektoratet i København.

Bestyrelsen har på sine møder blandt andet behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum og overdragelse af vejhistoriske effekter, samt hvorledes man kan bistå museet i de kommende år. Bestyrelsen har videre drøftet udviklingen af et nyt (og mere tidssvarende) logo for Selskabet, herunder er der arbejdet med et nyt lay-out af VEJHISTORIE. Udarbejdelsen af det nye logo og lay-out er foretaget sammen med designfirmaet Kvorning og taget i brug ultimo 2006. Endvidere har bestyrelsen drøftet aktiviteter i anledning af Selskabets 25 års jubilæum i 2007 og forberedelserne til aktiviteter pågår.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har hele året bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2006 afholdt 3 forretningsudvalgsmøder:

 • nr. 96 den 23. marts 2006,
 • nr. 97 den 16. juni 2006 og
 • nr. 98 den 18. august 2006.

Alle møder har været afholdt i Vejdirektoratet i København. En lang række spørgsmål er blevet drøftet pr. mail mellem forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget har på sine møder blandt andet behandlet forhold vedr. diverse vejhistoriske materialer (bøger, film og foto) fra såvel Selskabet som Vejdirektoratet. Effekterne har hidtil været opbevaret i Vejdirektoratet, men bliver efterhånden overdraget til Danmarks Vej- og Bromuseum. I 2006 er der overdraget materiale svarende til 13 flyttekasser.

 

Selskabets protektor

Der har i 2006 ikke været kontakt til Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for tiden to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2007 i alt 141 medlemmer. Heraf er 16 institutioner/firma-medlemmer, 2 studentermedlemmer og 123 enkeltmedlemmer.

I forhold til 2005 har der været en tilbagegang på 3 institutionsmedlemmer, mens der har været en fremgang på 1 enkeltmedlem. Antallet af studentermedlemmer er uændret.

 

Meddelelser

Der er i 2006 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2006:

 

Vi byggede Danmark v/ producer, mag.art. Viggo Holm Jensen, Danmarks Radio. 21. februar 2006 i Vejdirektoratet, København.

Historiske broer i Danmark v/ professor Niels J. Gimsing. (Sammen med IABSE). 27. april 2006 i Vejdirektoratet, København.

Veje og broer i renæssancen v/ mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. 30. maj 2006 i Vejdirektoratet, København.

Vejhistorisk ekskursion 2006 til Sydsjælland v/ mag.art. Kirsten Elizabeth Høgsbro. 25. august 2006.

Vej- og Bromuseets første tid, igangværende planlægning og gennemførte projekter v/ museumsleder Helle Schummel, Danmarks Vej- og Bromuseum. 11. oktober 2006 i Vejdirektoratet, København.

Amtsvejvæsenernes og amtsvejingeniørnes historie v/ mag.art. Mette Schønberg og mag.art. Jørgen Burchardt. 28. november 2006 i Vejdirektoratet, København.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikation i 2006:

VEJHISTORIE NR. 12, som indeholdt artiklerne ”Renæssance – og det danske vejnet” af mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro og ”Danmarks første motorvej 50 år” af akademiingeniør Carl Johan Hansen.

Selskabet takker Asfaltindustrien for dets økonomiske støtte til udgivelsen af dette nr.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består efter generalforsamlingen den 21. februar af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, museumschef Helle Schummel, universitetslektor, dr.phil. Jørgen Fink og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Frem til den 21. februar var universitetslektor, lic.phil. Per Grau Møller medlem.

Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt to møder i 2006.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt to møder i 2006. Ved det seneste i november måned havde udvalget inviteret relevante universiteter, institutioner, museer m.fl. til en drøftelse om et seminar om ”Vejtransport og andre transportformer”. Seminaret afholdes i anledning af Selskabets 25 års jubilæum i 2007. Programmet for seminaret er næsten klart og forventes udsendt i januar måned 2007.

Udvalget har endvidere arbejdet på følgende aktiviteter i 2006:

 • En fastlæggelse/frilæggelse af Kongevejens forløb gennem Geels Skov, hvor det i samarbejde med Statsskovdistriktet, Kroppedal Museum og Søllerød Kommune er besluttet, at der gennemføres en frilæggelse af Kongevejen. I december 2005 blev der foretaget en afmærkning af traceet og samtidig udført nogle udgravninger af tværsnit i vejen. I 2006 er der arbejdet videre med frilæggelsen og en nøjere publikumsvenlig afmærkning af vejen.
 • Opfordring til samarbejde mellem DVS samt tekniske og lokalhistoriske museer. Dette skal ske i samarbejde med.Danmarks Vej- og Bromuseum og er ikke kommet videre i 2006.
 • Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter. Dette skal ligeledes  ske i samarbejde med Danmarks Vej- og Bromuseum. Der har været kontakt til flere undervisningsinstitutioner, men foreløbig har der kun været positiv tilkendegivelse fra Syddansk Universitet. Der er ikke sket videre i 2006.

Cand.mag. Michael Hertz har i den forløbne tid arbejdet med en transskribering af C.L. Paulsens manuskript ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”, som blev færdig i 1823. Den omfattende tekst er nu færdigtransskriberet, men herefter tilbagestår en række skemaer, tabeller mv. Den planlægges udgivet i 2007 med fondsstøtte i DVS-regi.

 

Medlemsudvalget består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen, civilingeniør Vagn Nielsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen. Udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det omfatter bl.a. en artikel om DVS’ årlige ekskursion, hvor DVS’ virksomhed også omtales. En sådan artikel har været bragt i Dansk Vejtidsskrift og Asfalt. Endvidere skal der udarbejdes en ajourført/opdateret folder i et nyt design, som nu forventes færdig i forbindelse med Selskabets 25 års jubilæum.

 

På baggrund af civilingeniør Viggo Launbjergs forslag på generalforsamlingen i 2006 om at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten blev der nedsat en fælles Milestensgruppe mellem Danmarks Vej- og Bromuseum og DVS. Gruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, museumschef Helle Schummel, arkitekt Jens Johansen og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Gruppen har holdt to møder i 2006. Dens første opgave har været at få indsamlet den eksisterende viden og registreringer af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af. Dette skulle ske inden amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007. I alt 10 ud af 14 amter har besvaret henvendelsen. Flere har fremsendt materiale om mile- og kilometersten; der har dels været tale om materiale, som allerede forelå, dels er der foretaget en nyregistrering af stenene, mens andre har lovet en senere fremsendelse.

Gruppen vil herefter arbejde videre med at indhente viden fra kommuner, museer, private m.fl. Gruppen skal herefter bl.a. undersøge mulighederne for en opdatering af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” Mulighederne for en udgivelse i ”populær form” (en guide) over de danske mile- og kilometersten skal videre vurderes. Alle indsamlede oplysninger påregnes at blive indlagt i en database under Danmarks Vej- og Bromuseum, DVB, som alle interesserede vil få adgang til.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2006 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse er ligeledes blevet fornyet og udvidet. Endvidere er hjemmesiden under overskriften ”Vejhistorisk hjørne” udvidet med artikler, som har været bragt i Dansk Vejtidsskrift. På hjemmesiden påtænkes endvidere lagt fotos fra Selskabets arrangementer og af historiske veje og broer mv.

 

Forespørgsler

I 2006 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse. Antallet af forespørgsler synes i øvrigt at være stigende.

 

København den 27. februar 2007

 

Bo Tarp                                                          Ulrik Winther Blindum

Formand                                                        Sekretær

(sign.)                                                            (sign.)