Beretning for 2007

image_print

 

Generelt om udviklingen

Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet den 2. marts 1982 og Selskabet kunne således i 2007 fejre sit 25 års jubilæum. Jubilæet blev bl.a. markeret ved afholdelsen af et seminar med en række vej- og transporthistoriske indlæg.

Efter seminaret blev der holdt en reception bl.a. med deltagelse af Selskabets Protektor H.K.H. Prinsgemalen. Flere end 50 medlemmer og venner af Selskabet deltog i receptionen.

I anledning af 25 års jubilæet har Selskabet fået udarbejdet seks akvareller med vejhistoriske motiver.

En anden vigtig opgave for DVS i 2007 har i lighed med de foregående år været at medvirke til den fortsatte opstart af Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i museets bestyrelse, hvori Selskabets formand, Bo Tarp, er valgt ind og i øvrigt er næstformand.

Ordinær generalforsamling 2007

Den ordinære generalforsamling 2007 blev afholdt tirsdag den 27. februar 2007 i Vejdirektoratet i København med vicedirektør Per Clausen, Vejdirektoratet, som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2006 godkendt. Regnskab for 2006 og forslag til budget for 2007, herunder kontingent for 2007 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Museumschef Helle Schummel, Danmarks Vej- og Bromuseum blev valgt til medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen i 2007.

De øvrige valgte medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg.

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har herefter i 2007 bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Civilingeniør Finn Hemmingsen
 • Cand. mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Museumschef Helle Schummel
 • Kontorchef Bo Tarp

Følgende er udpeget af sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o.lign). til bestyrelsen, jf. vedtægterne:

 • Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet)
 • Souschef Jens K. Lützen (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Jørgen Fink (Undervisningsinstitutionerne)
 • Direktør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn.ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)
 • Oberst Ole Køppen (Ingeniørregimentet)
 • Civilingeniør Vagn Nielsen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Claus Christensen har ikke repræsenteret AVF i 2007, da foreningen blev nedlagt ved årsskiftet 2006/2007 i forbindelse med amternes nedlæggelse. I samme anledning og på samme tidspunkt udtrådte vejchef Agner Holmbjerg, som havde repræsenteret FATCh, af bestyrelsen.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 27. februar 2007, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

I 2007 har DVS’ bestyrelse afholdt 3 møder:

 • Nr. 81 den 30. januar 2007 i Vejdirektoratet i København,
 • nr. 82 den 27. februar 2007 i Vejdirektoratet i København og
 • nr. 83 den 22. oktober 2007 i Vejdirektoratet i København.

Bestyrelsen har på sine møder blandt andet behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum og overdragelse af vejhistoriske effekter, samt hvorledes man kan bistå museet i de kommende år. Endvidere har bestyrelsen drøftet aktiviteter i anledning af Selskabets 25 års jubilæum.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har hele året bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2007 afholdt 2 forretningsudvalgsmøder:

 • nr. 99 den 23. januar 2007 og
 • nr. 100 den 22. oktober 2007,

begge møder i Vejdirektoratet i København. En lang række spørgsmål er blevet drøftet pr. mail og/eller telefonisk mellem forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget har på sine møder hovedsageligt taget udgangspunkt i jubilæumsarrangementet. Desuden er der i forlængelse af arbejdet i 2006 fortsat overdraget materiale til Danmarks Vej- og Bromuseum. Sekretæren har ligeledes hjulpet museet med den første sortering af overdragne materialer til museet.

 

Selskabets protektor

Selskabets protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, deltog i receptionen i forbindelse med festligholdelsen af 25 års jubilæet.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for tiden to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2008 i alt 141 medlemmer. Heraf er 16 institutioner/firma-medlemmer, 2 studentermedlemmer og 123 enkeltmedlemmer.

Dette er uændret i forhold til 2006.

 

Meddelelser

Der er i 2007 udsendt i alt 3 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2007:

 

Danskerne og vejene v./ lektor, cand.mag. Niels Jonassen. Tirsdag den 27. februar kl. 16.00 – 18.00 i Vejdirektoratet, København (efter generalforsamling).

Vejtransport og andre transportformer – i historisk perspektiv. DVS’s 25 års jubilæums-seminar blev afholdt torsdag den 10. maj kl. 11.30 – fredag den 11. maj kl. 12.30 i Eigtveds Pakhus i København. Der var knapt 50 deltagere fra Danmark, Færøerne, Norge og Sverige. Der var i alt 9 indlæg på seminaret, hvoraf de fleste (i forkortet form) er gengivet i VEJHISTORIE nr. 14.

Jubilæumsreception. Fredag den 11. maj kl. 14.00 – 16.00. Efter seminaret blev der holdt en reception i Eigtveds Pakhus i København. Flere end 50 medlemmer og venner af Selskabet med Selskabets Protektor, H.K.H. Prinsgemalen i spidsen deltog i receptionen. Ved receptionen fik Prinsgemalen overrakt det første nummererede eksemplar af de seks vejhistoriske akvareller.

Vejhistorisk ekskursion til Finland og Estland v/ ingeniør Arne Rosenkvist og akademiingeniør Carl Johan Hansen. Torsdag den 23. august – søndag den 26. august. I alt 13 personer deltog i den 3-dages tur til Finland, mens 9 personer fortsatte 1 dag yderligere til Estlands hovedstad Tallinn. På turen besigtigedes en række vej- og kulturhistoriske steder i det sydlige Finland, herunder det finske Vej- og Trafikmuseum Mobilia. Turen i Finland var fint arrangeret af det finske Vägförvaltningen og Mobilia, hvis medarbejdere også var guider på turen i Finland .

Selskabet takker NCC Roads , 3M og Skanska Asfalt for økonomisk støtte til turen.

Studietur til De Vestindiske Øer v/ ingeniør Arne Rosenkvist . Lørdag den 3. – fredag den 16. november. (Sammen med Byplan, Vej og Trafik i IDA). I alt 17 personer deltog i denne lange tur, hvor en lang række vej- og andre kulturhistoriske steder på de gamle danske besiddelser St. Thomas, St. Jan og St. Croix blev besøgt. Det var en meget vellykket tur.

Store planer i 1950’erne. Det Trafikøkonomiske Udvalg og dets tanker om fremtidens trafiknet v/ seniorforsker, ph.d. Steffen E. Jørgensen . Mandag den 26. november kl. 16.00-18.00. Vejdirektoratet, København.

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2007:

 

VEJHISTORIE NR. 13 , som indeholdt artiklerne ”Dansk Vejhistorisk Selskab 25 år” af tidl. vejdirektør Per Milner, ”Vejhistorie i akvareller” af tegneren Jette Jørgensen, ”Lidt om tangvejene på Sjællands Nordkyst” af museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, ”Lige ud ad landevejen” af cand. mag. Michael Hertz og ”Hvad nåede vi?” af akademiingeniør Carl Johan Hansen.

Selskabet takker Asfaltindustrien og Johanne og Aage Louis-Hansens Fond for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

VEJHISTORIE NR. 14 , som indeholdt artiklerne ”Gensidig afhængighed – en arv fra fortiden” af lektor Jørgen Elsøe Jensen , ”Frederiks VII’s kanal ved Løgstør” afmuseumsinspektør Thomas Olesen , ”Färjor och färjetafikens betydelse i äldre tiders vägtransportsystem i Sverige” af museumschef Jan-Oluf Montelius , ”Landevejsudviklingen i Odense Amtsrådskreds 1868- 1910” af museumsinspektør Mette Schønberg , ”Møtet mellom veg og jernbane i Gudbrandsdalen runt 1900” af museumsdirektør Geir Paulsrud , ”Niveaukrydsninger mellem jernbane og vej” af museumschef Poul Thestrup ogmuseumsinspektør Gitte Lundager .

Selskabet takker COWI A/S, Grotmij/Carl Bro as og E. Pihl og Søn A/S samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Frimærkehandler og Jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond og NIRAS for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro , museumschef Helle Schummel , universitetslektor, dr.phil. Jørgen Fink og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt to formelle møder i 2007. Herudover har der været flere møder, hvor kun enkelte medlemmer har deltaget. Artiklerne har endvidere været rundsendt for kommentarer hos hele redaktionskomiteen.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro . Udvalget har holdt to møder i 2007. I november 2006 havde udvalget inviteret relevante universiteter, institutioner, museer m.fl. til en drøftelse om et seminar om ”Vejtransport og andre transportformer – i historisk perspektiv”, som udvalget var ansvarlig for at arrangere i anledning af Selskabets 25 års jubilæum i 2007.

Udvalget har endvidere følgende aktiviteter på programmet:

– Samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- og Bromuseum og tekniske og lokalhistoriske museer. På jubilæumsseminaret deltog flere af de relevante transportmuseer, som et led i dette samarbejde.

– Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter. Dette skal ligeledes ske i samarbejde med Danmarks Vej- og Bromuseum. Museet har udarbejdet en forskningsoversigt og en litteraturliste. Disse kan findes på museets hjemmeside www.vejogbro.dk

Cand.mag. Michael Hertz har i den forløbne tid arbejdet med en transskribering af C.L. Paulsens manuskript ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”, som blev færdig i 1823. Den omfattende tekst er nu færdigtransskriberet og er næsten klar til udgivelse, idet der tilbagestår fremskaffelse af illustrationerer. Den planlægges udgivet med fondsstøtte i DVS-regi. Syddansk Universitetsforlag har erklæret sig villig at tage den i kommission og har indhentet tilbud for trykningen af bogen.

 

Medlemsudvalget består af civilingeniør Finn Hemmingsen (formand), direktør Carl Steen Berggreen, civilingeniør Vagn Nielsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen.Udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det skal bl.a. ske ved artikler i div. tidsskrifter, hvor Selskabets aktiviteter og øvrige virksomhed omtales. Der har tidligere været bragt artikler i Dansk Vejtidsskrift og Asfalt. Endvidere skal der udarbejdes en ajourført/opdateret folder i et nyt design.

 

På baggrund af civilingeniør Viggo Launbjergs forslag på generalforsamlingen i 2006 om at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten blev der nedsat en fælles Milestensgruppe mellem Danmarks Vej- og Bromuseum og DVS. Gruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro , formand, civilingeniør Viggo Launbjerg , museumschef Helle Schummel , arkitekt Jens Johansen ogakademiingeniør Carl Johan Hansen , sekretær. Endvidere er kontorfunktionær Birthe Nygaard , Kulturarvsstyrelsen, og skovfoged Erling Buhl , Skov- og Naturstyrelsen, tilknyttet gruppen.

Gruppen har holdt to møder i 2007 og har endvidere haft et møde med Kulturarvsstyrelsen. Gruppens første opgave var at få indsamlet den eksisterende viden og registreringer af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af. I alt 10 ud af 14 amter har besvaret henvendelsen, hvor de sidste indmeldinger er indkommet i 2007. Det materiale, som amterne har fremsendt om mile- og kilometersten har dels været materiale, som allerede forelå, dels er der foretaget en nyregistrering af stenene.

På baggrund af det indsamlede materiale fra amterne og Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” er gruppen begyndt på en opdatering af ovennævnte publikation. Det sker ved en registrering/opmåling i marken af i første omgang milesten og enkelte andre sten. Alle indsamlede oplysninger påregnes at blive indlagt i en database under Danmarks Vej- og Bromuseum, DVB, som alle interesserede vil få adgang til.

Gruppen vil herefter arbejde videre med at indhente viden fra kommuner, museer, private m.fl. Mulighederne for en udgivelse i ”populær form” (en guide) over de danske mile- og kilometersten skal videre vurderes.

 

Vejhistoriske akvareller

I anledning af Selskabets 25 års jubilæum blev det besluttet at lade fremstille seks akvareller med vejhistoriske motiver. De blev udført af kunstneren Jette Jørgensen og er trykt i 50 eksemplarer, som er nummererede af kunstneren. De seks akvareller, som er gengivet i VEJHISTORIE nr. 13, har følgende motiver: Broskovvejen syd for Præstø, Alleen op til Ledreborg Slot ved Lejre, 5½-milestenen på den gamle hovedlandevej Usserød-Helsingør, Gejlåbroen på Hærvejen ved Bov, Den østjyske motorvej ved Ousted Kirke og Ejer Bavnehøj og Farøbroerne mellem Sjælland og Falster.

Det først nummererede sæt akvareller blev skænket til Selskabets protektor, H.K.H. Prinsgemalen ved receptionen i Eigtveds Pakhus. Flere af de øvrige er givet til institutioner, virksomheder, organisationer, fonde o.lign., som har støttet Selskabets arbejde gennem årene.

Selskabet takker 3F’s Medie- og Kulturfond og Teknisk Landsforbund for økonomisk støtte til gennemførelsen af dette projekt.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vej-historisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2007 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse, Vejhistorisk litteratur og Vejhistorisk hjørne. Hjemmesiden opdateres løbende bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Herunder udvides ”Vejhistorisk hjørne” jævnligt med artikler, opsatser o. lign, som har været bragt i Dansk Vejtidsskrift eller andre steder. På hjemmesiden er endvidere lagt fotos fra nogle af Selskabets arrangementer. Videre vil der blive lagt fotos af historiske veje og broer mv. Endvidere er hjemmesiden under overskriften ”Vejhistorisk hjørne” udvidet med artikler, som har været bragt i Dansk Vejtidsskrift. På hjemmesiden påtænkes endvidere lagt fotos fra Selskabets arrangementer og af historiske veje og broer mv.

 

Forespørgsler

I 2007 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse. Antallet af forespørgsler synes i øvrigt at være stigende.

 


København den 21. februar 2008

Bo Tarp
Formand
(sign.)
Ulrik Winther Blindum
Sekretær
(sign.)