Beretning for 2008

image_print

 

Generelt om udviklingen

En vigtig opgave for DVS i 2008 har i lighed med de foregående år været at medvirke til den fortsatte opstart af Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i museets bestyrelse, hvori Selskabets formand, Bo Tarp , er valgt ind og i øvrigt er næstformand. Der er foretaget en registrering/opmåling i marken af en række milesten og enkelte andre sten langs vejene. Endvidere er der udviklet en database, hvori de indsamlede oplysninger skal inddateres.

 

Ordinær generalforsamling 2008

Den ordinære generalforsamling 2008 blev afholdt tirsdag den 21. februar 2008 i Vejdirektoratet i København med administrerende direktør Ib Frandsen, Asfaltindustriensom dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2007 godkendt. Regnskab for 2007 og forslag til budget for 2008, herunder kontingent for 2008 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Museumschef Helle Schummel, Danmarks Vej- og Bromuseum blev valgt til medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen i 2007.

De øvrige valgte medlemmer af bestyrelsen var alle på valg. De blev alle genvalgt for en periode på 2 år.

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har herefter i 2008 bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Civilingeniør Finn Hemmingsen (indtil hans død den 15. december 2008)
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Museumschef Helle Schummel
 • Kontorchef Bo Tarp

Følgende er udpeget af sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o.lign). til bestyrelsen, jf. vedtægterne:

 • Vejdirektør Henning Christiansen (Vejdirektoratet), pr. 1. december 2008 erstattet afVicedirektør Per Clausen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingsingeniør Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Karl Erik Frandsen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Forhv. Direktør, akademiingeniør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn.ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)
 • Oberst Jørgen Christian Jensen (Ingeniørregimentet)
 • Civilingeniør Bjarne Sørensen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 21. februar 2008, hvorakademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup som kasserer indtil en ny afløser kunne tiltræde og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

I 2008 har DVS’ bestyrelse afholdt 4 møder:

 • Nr. 84 den 8. februar 2008 kl. 13.00-16.00,
 • nr. 85 den 6. maj 2008 kl. 14.30-16.30,
 • nr. 86 den 23. september 2008 kl. 12.00-14.45 og
 • nr. 87 den 10. december 2008.

Møde nr. 86 blev holdt i Vejdirektoratet i Skanderborg, mens de øvrige afholdtes i Vejdirektoratet i København.

Bestyrelsen har på sine møder blandt andet behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum og overdragelse af vejhistoriske effekter samt hvorledes man kan bistå museet i de kommende år.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp , formand,akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, civilingeniør Ernst Renstrup ,kasserer indtil den 6. maj hvor afdelingsingeniør Agner Holmbjerg overtog kassererposten og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2008 kun afholdt et ”formelt” forretningsudvalgsmøde: nr. 101 den 28. januar 2008 i Vejdirektoratet i København. En lang række spørgsmål er blevet drøftet ved ”uformelle” møder (uden referat), pr. mail eller telefonisk mellem forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget har på sine møder hovedsageligt taget udgangspunkt i koordinering/plan-lægningen af de vejhistoriske ekskursioner til henholdsvis Sverige og Bornholm samt overvejelser omkring trykning og opsætning af bladet VEJHISTORIE.

Sekretæren har ligeledes hjulpet Danmarks Vej- og Bromuseum med den første sortering af overdragne materialer til museet.

 

Selskabets protektor

Selskabets formand Bo Tarp repræsenterede Selskabet ved Dronningens nytårskur den 4. januar 2008. Derudover har der ikke været kontakt til Selskabets protektor.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for tiden to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner ogcivilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2009 i alt 137 medlemmer. Heraf er 16 institutioner/firma-medlemmer, 1 studentermedlemmer og 120 enkeltmedlemmer.

Dette er 4 medlemmer færre end for et år siden.

 

Meddelelser

Der er i 2008 udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2008:

 

Vejen til Kristiania v/ mag.art. Jørgen Schou-Christensen . Torsdag den 21. februar 2008 kl. 15.30-17.30. Vejdirektoratet, København. (Efter generalforsamling). Foredraget omhandlede det gamle vejforløb fra København gennem Vestsverige til Christiania (Oslo). Det blev illustreret med afsnit TV-filmen “Rejsevejen” kombineret med lysbilleder fra rejsen, Der var knapt 25 deltagere.

 

Thomas Telford – 250 Years of Inspiration v/professor Roland Paxton, Edinburgh.Onsdag den 23. april 2008 kl. 16.00-18.00. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), København. (Sammen med Selskabet for Byplan, Vej og Trafik, BVT og Teknologihistorisk gruppe, HITEK). Foredraget var om den store engelske civilingeniør, Thomas Telford, som var født i Skotland i 1757. Godt 20 personer deltog i mødet.

 

Vejhistorisk ekskursion til Sverige – til Vägverkets museum Pylonen og Dalarne v/museichef Jan-Olof Montelius , Vägverket. Torsdag den 29. – til lørdag den 31. maj 2008.

Det var tre spændende og interessante dage, hvor de 19 deltagere fik lejlighed til at se en række vej- og kulturhistoriske steder i Dalarne og Midtsverige.

Selskabet takker Colas Danmark A/S, Epoke A/S og Nynäs A/S for økonomisk støtte til turen.

 

Fra markvej til motorvej v/ museumsinspektør Søren Toftgård Poulsen , Herning Museum.

Tirsdag den 23. september 2008. Vejdirektoratet, Skanderborg. Foredraget omhandlede både den erhvervsmæssige udvikling og udviklingen i vejene i Herning-området. 20 personer deltog i arrangementet.

 

Vejhistorisk ekskursion til Bornholm v/ cand.mag. Michael Hertz. Tirsdag den 7. – onsdag den 8. oktober 2008. Det var 2 spændende og interessante dage, hvor de 20 deltagere fik lejlighed til at se en række vej- og kulturhistoriske steder på Bornholm.

Selskabet takker NCC Roads for økonomisk støtte til turen.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikation i 2008:

VEJHISTORIE NR. 15 , som indeholdt artiklerne:
”Milepæle og andre sten langs vejene” af civilingeniør Viggo Launbjerg og arkitekt M.A.A. Jens Johansen , Milstolper Långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem afväghistoriker Stefan Nordin , ”Vildtbanepæle – ”af hugne kampesten varer så længe verden står” af mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro , ”Om at opspore vejvisersten” afcand.mag. Michael Hertz .

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

VEJHISTORIE NR. 16 udkommer i begyndelsen af 2009 og vil indeholde to artikler: ”Storebæltsforbindelsen i med- og modvind” af cand.mag. Berit Stage og ” Den store plan – Det Trafikøkonomiske Udvalg og Det store H – planlægning af velfærdssamfundets infrastruktur 1955- 61” af cand.mag., ph.d. Steffen Elmer Jørgensen .

Selskabet takker COWI A/S , Grotmij /Carl Bro A/S og E. Pihl og Søn A/S for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro , museumschef Helle Schummel , universitetslektor Karl-Erik Frandsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt tre formelle møder i 2008. Herudover har der været flere møder, hvor kun enkelte medlemmer har deltaget. Artiklerne har endvidere været rundsendt for kommentarer hos hele redaktionskomiteen.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro . Udvalget har holdt tre møder i 2008. Udvalget har bl.a. drøftet oprettelsen af et stipendium ved Københavns Universitet, som var foreslået af Karl-Erik Frandsen. Stipendiet skulle forløbe over 3 år og udgifterne ville beløbe sig til i alt 1,8 mio. kr. Det var dog ikke muligt inden for tidsfristen 1. maj at få finansieringen på plads. Udvalget vil sandsynligvis i 2009 forsøge at få et stipendium oprettet.

Udvalget har endvidere følgende aktiviteter på programmet:

 • Samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- og Bromuseum og tekniske og lokalhistoriske museer.
 • Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter. Dette skal ligeledes ske i samarbejde med Danmarks Vej- og Bromuseum. Museet har bl.a. udarbejdet en forskningsoversigt og en litteraturliste. Disse kan findes på museets hjemmeside www.vejogbro.dk.

(Bemærkning fra webmaster: Danmarks Vej- og Bromuseum lukkede d. 30. august 2012. Linket til museets hjemmeside er ikke længere aktivt).

 

Cand.mag. Michael Hertz har i den forløbne tid arbejdet med en transskribering af C.L. Paulsens manuskript ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark” , som blev færdig i 1823. Den omfattende tekst er nu færdigtransskriberet og er praktisk taget klar til udgivelse. Den planlægges udgivet med fondsstøtte i DVS-regi. Syddansk Universitetsforlag har erklæret sig villig at tage den i kommission og har indhentet tilbud for trykningen af bogen. Der er opnået tilsagn om støtte fra tre fonde, som dog ikke kan finansiere udgivelsen helt. Der søges derfor om yderligere fondsstøtte.

 

Medlemsudvalget består af akademiingeniør Carl Johan Hansen (formand) ogakademiingeniør Carl Steen Berggreen. Endvidere var civilingeniør Finn Hemmingsen medlem frem til sin død. Udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det skal bl.a. ske ved artikler i div. tidsskrifter, hvor selskabets aktiviteter og øvrige virksomhed omtales. Der har tidligere været bragt artikler i Dansk Vejtidsskrift og Asfalt. Endvidere skal der udarbejdes en ajourført/opdateret folder i et nyt design. Udvalget har ikke holdt møder i 2008.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro , formand,civilingeniør Viggo Launbjerg , museumschef Helle Schummel , arkitekt Jens Johansenog akademiingeniør Carl Johan Hansen , sekretær. Endvidere er kontorfunktionær Birthe Nygaard , Kulturarvsstyrelsen, og skovfoged Erling Buhl , Skov- og Naturstyrelsen, tilknyttet gruppen.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre sten langs vejene.

Gruppen har holdt 4 møder i 2008, Gruppens første opgave var at få indsamlet den eksisterende viden og registreringer af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af. På baggrund af det indsamlede materiale fra amterne og Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” har gruppen påbegyndt en registrering/opmåling i marken af i første omgang milesten og enkelte andre sten (især 0-kmsten og andre interessante km-sten). Dette arbejde fortsætter i 2009, hvor det forventes, at alle milesten vil være registreret/opmålt.

I 2008 er der udviklet en database SLVV ( Sten Langs Vore Veje), hvori oplysningerne om stenene skal inddateres. Databasen vil ligge under Danmarks Vej- og Bromuseum, DVB, som alle interesserede vil få adgang til. Databasen er udviklet af Klaus Burchard, som vi takker mange gange for hans indsats.

Gruppen vil arbejde videre med at indhente viden fra kommuner, museer, private m.fl. Mulighederne for en udgivelse i ”populær form” (en guide) over de danske mile- og kilometersten skal videre vurderes.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet blev oprettet i slutningen af 2000. Hjemmesiden indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2008 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse, Vejhistorisk litteratur og Vejhistorisk hjørne. Hjemmesiden opdateres løbende bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Herunder udvides ”Vejhistorisk hjørne” jævnligt med artikler, opsatser o. lign, som har været bragt i Dansk Vejtidsskrift eller andre steder. Videre vil der blive lagt fotos af historiske veje og broer mv. Endvidere er hjemmesiden under overskriften ”Vejhistorisk hjørne” udvidet med artikler, som har været bragt i Dansk Vejtidsskrift. På hjemmesiden påtænkes endvidere lagt fotos fra Selskabets arrangementer og af historiske veje og broer mv.

 

Forespørgsler

I 2008 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse. Antallet af forespørgsler synes i øvrigt at være stigende.

 


København den 25. februar 2009

 

Bo Tarp
Formand
(sign.)
Ulrik Winther Blindum
Sekretær
(sign.)