Beretning for 2009

image_print

 

Generelt om udviklingen

En stor begivenhed i 2009 for DVS var udgivelsen af C.L. Paulsens ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark” fra 1823 – den anden af Selskabets større bogudgivelser efter ”Fra chaussé til motorvej” i 2001.  En vigtig opgave for i 2009 har i lighed med de foregående år naturligvis været at medvirke til opstarten af Danmarks Vej- og Bromuseum, som blev besluttet ved Trafikaftalen i 2003. Det er bl.a. sket ved deltagelse i museets bestyrelse, hvori Selskabets formand, Bo Tarp, er valgt ind og i øvrigt er næstformand. Der er foretaget en registrering/opmåling i marken af en række milesten og enkelte andre mindeværdige sten langs vejene. Der er udviklet en database, hvori de indsamlede oplysninger skal inddateres. Endvidere har der som vanligt været foredrag og øvrige arrangementer, der har skullet arrangeres og gennemføres.

 

Ordinær generalforsamling 2009

Den ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt onsdag den 25. februar 2009 i Vejdirektoratet i København med administrerende direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2008 godkendt. Regnskabet for 2008 og forslag til budget for 2009, herunder kontingent for 2009 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Museumschef Helle Schummel, Danmarks Vej- og Bromuseum blev genvalgt til medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen i 2009.

De øvrige valgte medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg.

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har herefter i 2009 bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Museumschef Helle Schummel
 • Kontorchef Bo Tarp

Følgende er udpeget af sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o.lign). til bestyrelsen, jf. vedtægterne: 

 • Chefkonsulent Per Clausen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingsingeniør Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Karl-Erik Frandsen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Fhv. direktør, akademiingeniør Carl Steen Berggreen (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn. ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, K.V.F.)
 • Oberst Jørgen Christian Jensen (Ingeniørregimentet)
 • Civilingeniør Bjarne Sørensen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 25. februar 2009, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

I 2009 har DVS’ bestyrelse afholdt et møde: Nr. 88 den 16. december 2009 i Vejdirektoratet i København. Den lave mødeaktivitet i bestyrelsen i 2009 skyldes generel travlhed i Vejdirektoratet, bl.a. i forbindelse med en omorganisering i direktoratet. Hastende sager er imidlertid blevet løst af forretningsudvalget eller ved korrespondance via mail eller telefon mellem bestyrelsesmedlemmerne. Den lave mødeaktivitet skal dog ikke ses som en ny ”standard”. Bestyrelsesmedlemmerne kan selvfølgelig altid ønske bestyrelsen indkaldt til møde.

Bestyrelsen har på sit møde blandt andet behandlet forhold vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum. Det gælder især indretningen af museet, af ansøgninger til div. myndigheder og af etableringen af de første dele af museet, hvor det første spadestik til museet tages den 1. februar 2010 af transportminister Lars Barfoed. Endvidere drøftelser om udgivelsen/finansieringen af bogen ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”. Endelig drøftelser af Selskabets arrangementer.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2009 afholdt en række ”uformelle møder” (uden referat). En lang række spørgsmål er desuden drøftet pr. mail eller telefonisk mellem forretningsudvalgets medlemmer. Der har således været en tæt (næsten) daglig kontakt mellem forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget har på sine møder hovedsageligt taget udgangspunkt i koordinering/plan-lægningen af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Midtjylland. Endvidere er drøftet relevante spørgsmål vedr. Danmarks Vej- og Bromuseum. Og igen udgivelsen, specielt finansieringen af bogen ”Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark”.

Sekretæren har desuden hjulpet Danmarks Vej- og Bromuseum med overdragelse af diverse materialer til museet. Flere af Selskabets medlemmer har også hjulpet med besvarelse af div. spørgsmål rettet til Danmarks Vej- og Bromuseum og/eller til Selskabet.

 

Selskabets protektor

Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen, deltog i fejringen af fejringen af Selskabets 25 års jubilæum i 2007. Der har ikke været kontakt til protektoren i 2009.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for tiden to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2010 i alt 138 medlemmer. Heraf er 17 institutioner/firma-medlemmer, 1 studentermedlem og 120 enkeltmedlemmer.

Dette er 1 medlem flere end for et år siden.

 

Meddelelser

Der er i 2009 udsendt i alt 6 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2009:

 

Med hest og karjol over fjeldet til Bergen v/ forh. museumsinspektør Jørgen Schou-Christensen, tidligere museumsinspektør ved Kunstindustrimuseet. Onsdag den 25. februar 2009 kl. 15.30-17.30 Vejdirektoratet, København, hvor Jørgen Schou-Christensen fortsatte beretningen om den gamle nordiske hovedvej fra København til Bergen – denne gang om dens videreførelse fra Christiania (Oslo) til Bergen under navn af ”Den bergensiske Kongevej”.

 

Danske færdselstavler før 1955 v/ museumsinspektør Mette Schønberg, Danmarks Vej- og Bromuseum. Onsdag den 1. april 2009 kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, København. Foredraget handlede om den interessante udvikling, der er sket med de danske færdselstavler først fra de private foreninger FDM og KDAK i tiden frem til ca. 1955. De danske vejvæsener tog først senere over med skiltningen. (Det spændende emne kan i øvrigt studeres videre på DVBs hjemmeside www.vejogbro.dk).

 

Pilgrimme og pilgrimsveje v/ redaktør Jørgen Johansen, Danmarks Radio. Onsdag den 13. maj kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, København. Pilgrimsrejserne var oprindeligt noget, der hørte middelalderens kristne til, men som med reformationen forsvandt ud af danskernes og andre protestanters historie og bevidsthed. Men nu er traditionen med pilgrimsrejser for alle igen opstået som en slags ”renselsesrejser”, selvfølgelig igen ad Camino Santiago til Santiago de Compostella i Spanien, ad Via Francigena til Rom i Italien – og til Nidaros (Trondheim) i Norge. Et spændende og interessant turemne, som får større og større udbredelse i disse år.   

 

Vejhistorisk ekskursion til Midtjylland v/ ingeniør Arne Rosenkvist. Fredag den 4. september – lørdag den 5. september 2009. Det var to spændende og interessante dage, hvor de 29 deltagere (måske det største antal i en af vore vejhistoriske ture) fik lejlighed til at se en række vej- og kulturhistoriske steder i det midtjyske bl.a. langs Hærvejen. Vort medlem, civilingeniør Palle Kousgaard, bidrog herunder med omtale af Hærvejen i området mellem Nr. Snede og Funder. Der var ligeledes interessante indlæg om ”kartoffeltyskerne”, som kom til Midtjylland for netop 250 år siden ”indbudt” af den danske kongemagt. På trods af arrangørens ”dårlige tilrettelæggelse af vejret” var det en virkelig fin vejhistorisk tur. Stor tak til Arne Rosenkvist for hans store indsats.

Selskabet takker også LMK Vej A/S for økonomisk støtte til turen til denne tur.

 

Bilen og Byen v/ adjungeret professor, dr.techn. Jens Rørbech. Tirsdag den 20.oktober kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, København. Jens Rørbech pegede især på, at to tendenser har præget udviklingen i trafikken i efterkrigstiden: den enorme vækst der er sket i biltrafikken og at biltrafikken ”skal frem”. Det var som vanligt med Jens Rørbech et både interessant og underholdende foredrag.

 

Vejvisersten – et overset kulturminde v/ biolog og naturvejleder Jens Reddersen fra DGI Karpenhøj – Natur- og Friluftscenter på Mols. Tirsdag den 1. december kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, København. Foredraget omhandlede de gamle vejvisersten i Syddjurs Kommune, hvor Jens Reddersen har gjort en meget stor indsats for at ”genfinde” og opstille vejvisersten mv. Hans indsats har også betydet, at man i flere andre kommuner er blevet opmærksomme på/interesseret i disse gamle kulturminder. Igen et inspirerende og fint foredrag.

 

Publikationer og tidsskrifter

 

Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark.

Et stort projekt for DVS blev afsluttet i 2009 med udgivelsen af C.L. Paulsens manuskript ”Forsøg til en historisk beskrivelse af vejvæsenet i Danmark” fra 1823, som udkom som bog lige før jul 2009. Det var med stor tilfredshed og glæde, at DVS kunne stå for udgivelsen af denne ’det ældste stykke dansk vejhistorie’, som omfatter tiden frem til 1793 – det år hvor Danmarks første samlede vejlov ”Vejforordningen af 13. december 1793” blev underskrevet af kong Christian VII.

C.L. Paulsens manuskript foreligger som en sag i Rigsarkivet, men er aldrig blevet trykt. Initiativtager til projektet var dr.phil. Per Ole Schovsbo (vort tidligere bestyrelsesmedlem og kasserer), som skal takkes meget herfor. Men transskriberingen mv. af manuskriptet er med stor ihærdighed gennemført af et af DVSs bestyrelsesmedlemmer, cand.mag. Michael Hertz. Vi takker Michael Hertz for hans store indsats med manuskriptet – en indsats som har krævet lang tids arbejde, men som nu er kronet med udgivelsen af værket.

I bogen beskrives som nævnt de danske vejes historie med et interessant udblik over udviklingen i vejbyggeriet i andre lande. Det er et pionerarbejde inden for dansk vejhistorie og samtidig et vidnesbyrd om embedskultur og forestillinger hos de personer, der i den sene enevælde og umiddelbart inden industrialiseringen satte ind, stod med ansvaret for landets transport- og kommunikationspolitik, herunder for det ambitiøse hovedlandevejsbyggeri efter den banebrydende vejforordning af 1793. C.L. Paulsens værk er et tidligt dansk udtryk for forståelsen af den betydning, som en god infrastruktur og kommunikation har for vore samfunds udvikling.

Vi synes, at C.L. Paulsens vejhistorie er blevet en meget interessant og smuk bog. Bogen er i kommission hos Syddansk Universitetsforlag og sælges i almindelig handel til en pris af 298 kr. Bogen tilbydes alle DVSs medlemmer til en pris på 225 kr. (inkl. forsendelse).

DVS takker de fonde, som har gjort det muligt at udgive C.L.Paulsens vejhistorie. Det er følgende: Frimærkehandler og jernbanehistoriker Per Olav Thomassens Fond, Villum Kann Rasmussen Fonden & Velux Fonden, Landsdommer V. Gieses Legat og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

 

Selskabet har herudover udgivet følgende publikation i 2009:

 

VEJHISTORIE NR. 16, som var planlagt til udgivelse i efteråret 2008, udkom først i begyndelsen af 2009 og indeholdt to artikler: ”Storebæltsforbindelsen i med- og modvind” af cand.mag. Berit Stage og ”Den store plan – Det Trafikøkonomiske Udvalg og Det store H – planlægning af velfærdssamfundets infrastruktur 1955-61” af cand.mag., ph.d. Steffen Elmer Jørgensen.

Selskabet takker COWI A/S, Grotmij/Carl Bro as og E. Pihl og Søn A/S for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

Desværre blev nr. 17 og 18 ikke udsendt som planlagt i 2009, bl.a. på grund af sygdom hos forfatteren til de to hovedartikler. Der er imidlertid nu tilstrækkeligt stof til, at VEJHISTORIE igen kan udsendes i 2010.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktionskomiteen består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, museumschef Helle Schummel, universitetslektor Karl-Erik Frandsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

 

Redaktionskomiteen står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. Herudover skal redaktionskomiteen overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer. Redaktionskomiteen har holdt 2 formelle møder i 2009. Herudover har der været flere møder, hvor kun enkelte medlemmer har deltaget. Artiklerne har endvidere været rundsendt for kommentarer hos hele redaktionskomiteen. Desværre blev det som nævnt kun til en udsendelse i 2009.

 

Forskningsudvalget har de samme medlemmer som Redaktionskomiteen, idet der er tale om ret ensartede opgaver for de to udvalg. Formand i Forskningsudvalget er mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro. Udvalget har holdt 2 møder i 2009. Udvalget har bl.a. drøftet oprettelsen af et stipendium ved Københavns Universitet, som var foreslået af Karl-Erik Frandsen. I 2009 blev der udarbejdet en indstilling om et ph.d.stipendium, der som formål havde at undersøge de regionale og lokale konsekvenser af de store broinvesteringer 1935-43. Desværre blev det ikke vedtaget til igangsættelse fra Saxo-intsituttet. Udvalget vil sandsynligvis i 2010 igen forsøge at få et stipendium oprettet.

Udvalget har endvidere følgende aktiviteter på programmet:

– Samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- og Bromuseum og tekniske og lokalhistoriske museer. Det skal bl.a. ske ved afholdelsen af et transporthistorisk seminar, som senest blev afholdt i 2007 i forbindelse med Selskabets 25 års jubilæum. Næste seminar planlægges til 2011, forhåbentligt på Danmarks Vej- og Bromuseum.

– Fremme af vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter. Dette skal ligeledes ske i samarbejde med Danmarks Vej- og Bromuseum. Museet har bl.a. udarbejdet en forskningsoversigt og en litteraturliste, som kan ses på dets hjemmeside www.vejogbro.dk.

 

Medlemsudvalget består af akademiingeniør Carl Johan Hansen (formand) og akademiingeniør Carl Steen Berggreen. Endvidere var civilingeniør Finn Hemmingsen medlem frem til sin død i slutningen af 2008. Udvalget har fremlagt forskellige forslag til at hverve nye medlemmer til DVS. Det skal bl.a. ske ved artikler i div. tidsskrifter, hvor Selskabets aktiviteter og øvrige virksomhed omtales. Der har tidligere været bragt artikler i Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift og i Asfalt. Endvidere skal der udarbejdes en ajourført/opdateret folder i et nyt design. Udvalget har ikke holdt møder i 2009. Vi forventer en øget indsats i forbindelse med Danmarks Vej- og Bromuseums oprettelse.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, museumschef Helle Schummel, arkitekt Jens Johansen og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Endvidere er kontorfunktionær Birthe Nygaard, Kulturarvsstyrelsen, og skovfoged Erling Buhl, Skov- og Naturstyrelsen, tilknyttet gruppen.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

 

Gruppen har holdt 2 møder i 2009. Gruppens første opgave var at få indsamlet den eksisterende viden og registreringer af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af inden deres nedlæggelse i slutningen af 2007. Der indkom da også en lang række bidrag fra amterne.

 

På baggrund af dette materiale fra amterne og Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” påbegyndte gruppen en registrering/opmåling i marken af i første omgang milesten og enkelte andre sten (især 0-kmsten og andre interessante km-sten). Dette arbejde er fortsat i 2009, hvor især vort medlem, civilingeniør Viggo Launbjerg (og hans hustru), har været en overordentlig ivrig ”registrator”. Det er spændende og interessant, at der ved gode menneskers hjælp er fundet flere nye milesten rundt i landet med flere personers hjælp, men desværre også at der er en del milesten, som vi ikke umiddelbart kan lokalisere – men de findes! Vi forventer, at alle milesten vil være registreret/opmålt i løbet af 2010, herunder også i de gamle hertugdømmer i Nordtyskland (Slesvig-Holsten). Meget stor tak til Viggo Launbjerg og hans hustru for deres opmålinger! Husk at der på www.vejogbro.dk/ sw241183.asp er en meget fin side om milesten osv. – klik ind på den som nu kan, da vi desværre ikke har fået den med på DVSs hjemmeside endnu.

 

I 2008 blev der udviklet en database SLVV (Sten Langs Vore Veje), hvori oplysningerne om stenene skal inddateres. Databasen vil ligge under Danmarks Vej- og Bromuseum, DVB, som alle interesserede vil få adgang til. Databasen er udviklet af Klaus Burchard , som vi takker mange gang for hans indsats. Inddateringen er i gang i øjeblikket og vi regner med, at de fleste oplysninger er inde i løbet af 2010.

 

Gruppen vil arbejde videre med at indhente viden fra kommuner, museer, private m.fl. Mulighederne for en udgivelse i ”populær form” (en guide) over de danske mile- og kilometersten samt andre mindeværdige sten vil blive drøftet i år.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2009 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse, Vejhistorisk litteratur og Vejhistorisk hjørne. Hjemmesiden opdateres løbende bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Herunder udvides ”Vejhistorisk hjørne” jævnligt med artikler, opsatser o. lign, som har været bragt i Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift eller andre steder. Videre vil der blive lagt fotos af historiske veje og broer mv. På hjemmesiden påtænkes endvidere lagt fotos fra Selskabets arrangementer og af historiske veje og broer mv. Desværre har det ikke altid været muligt at få opdateret hjemmesiden i tilstrækkeligt omfang, men vi regner med en forbedring i 2010 – herunder også med et endnu større samarbejde om dette med Danmarks Vej- og Bromuseum bl.a. via dets hjemmeside www.vejogbro.dk.

 

Danmarks Vej- og Bromuseum

Det første spadestik til Danmarks Vej- og Bromuseum tages som tidligere nævnt af transportminister Lars Barfoed mandag den 1. februar 2010 kl. 13.00 (hvis ellers jorden ”tillader det”). Pragtfuldt at vi nu får det første stik til det vej- og bromuseum, som vi har set frem til i flere år – og hvor vi må sige, at DVS har gjort en meget stor indsats for at få det etableret (igen efter Farø). Ingen nævnt og ingen glemt, men en virkelig stor dag for dansk vej- og brohistorie.

 

Vi har tidligere peget på Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside www.vejogbro.dk, som er en virkelig informationskilde til selve processen med etableringen af museet, men især er der etableret en stor vidensbank for alle historisk interesserede. Derfor alle som har mulighed for det klik på www.vejogbro.dk – det er en guldgrube for alle interesserede i vej- og brohistorie.

(Bemærkning fra webmaster: Danmarks Vej- og Bromuseum lukkede d. 30. august 2012. Linket til museets hjemmeside er ikke længere aktivt).

 

Forespørgsler

I 2009 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse. Herunder modtager vi en del forespørgsler fra Danmarks Vej- og Bromuseum. Det er meget glædeligt, at vi derved får udbytte af udveksling af informationer mellem DVB og DVS. Den historiske viden om veje og broer er trods alt forholdsvis begrænset i Danmark – selv om vi til sammen har kendskab til virkelig mange spørgsmål. Antallet af forespørgsler synes i øvrigt heldigvis at være voksende i disse år, hvor museet er i sin opstartsfase for Danmarks Vej- og Bromuseum.

 

 

København den 7. februar 2010

 

Bo Tarp                                                                          Ulrik Winther Blindum

Formand                                                                         Sekretær