Beretning for 2010

image_print

 

Generelt om udviklingen

En stor begivenhed i 2010 for DVS var, at daværende Transportminister Lars Barfoed den 1. februar 2010 tog det første spadestik til Danmarks Vej- & Bromuseums nye udstillingsbygning i Nyvang. Hermed gik et af Selskabets mangeårige projekter i opfyldelse. Med den nye udstillingsbygning er grundstenen til et Vej- & Bromuseum i Danmark lagt. I de følgende år må der suppleres med magasinbygninger og ”den historiske vej” med mere. Det bliver spændende at følge.

DVS har i det forgangne år hjulpet det nye museum på forskellig vis bl.a. med indsamling af forskellige effekter. I 2010 er der udgivet 2 numre af VEJHISTORIE, hvoraf det sidste blev udsendt i januar 2011. Vejhistoriske ekskursioner er en del af Selskabets virke. I 2010 blev det til to af slagsen: Til Færøerne og til Københavns Vestegn.

 

Ordinær generalforsamling 2010

Den ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt mandag den 22. februar 2010 i Vejdirektoratet i København med chefkonsulent Per Clausen, Vejdirektoratet som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2009 godkendt. Regnskabet for 2009 og forslag til budget for 2010, herunder kontingent for 2010 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Direktør Carl Steen Berggreen
 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Museumschef Helle Schummel
 • Kontorchef Bo Tarp

Følgende er udpeget til bestyrelsen for 2010-2012 af sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o. lign). til bestyrelsen, jf. vedtægterne:

 • Chefkonsulent Per Clausen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingschef Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Karl Erik Frandsen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn. ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet)
 • Bjarne Børge Sørensen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 14. februar 2010, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

I 2010 har DVS’ bestyrelse afholdt følgende møder:

 • Nr. 89 den 22. februar 2010 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Nr. 90 den 15. april 2010 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 91 den 22. september 2010 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 92 den 14. december 2010 i Vejdirektoratet i København.

På møderne er især forhold omkring det nye vejmuseum samt om de vejhistoriske ekskursioner blevet drøftet.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2010 afholdt en række ”uformelle møder” (uden referat). En lang række spørgsmål er desuden drøftet pr. mail eller telefonisk mellem forretningsudvalgets medlemmer. Der har således været en tæt kontakt mellem forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalget har på sine møder hovedsageligt taget udgangspunkt i koordinering/planlægningen af DVSs arrangementer, specielt de vejhistoriske ekskursioner til henholdsvis Færøerne og Københavns vestegn. Endvidere er drøftet relevante spørgsmål vedr. Danmarks Vej- & Bromuseum.

Sekretæren har desuden hjulpet Danmarks Vej- & Bromuseum med overdragelse af diverse materialer til museet. Flere af Selskabets medlemmer har også hjulpet med besvarelse af div. spørgsmål rettet til Danmarks Vej- & Bromuseum og/eller til selskabet.

 

Selskabets protektor

Der har ikke i 2010 været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen.

 

Æresmedlemmer

Selskabet har for tiden to æresmedlemmer, tidl. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2011 i alt 139 medlemmer. Heraf er 18 institutioner/firma-medlemmer, 1 studentermedlem og 120 enkeltmedlemmer. Det er samlet set et medlem flere end sidste år.

 

Meddelelser

Der er i 2010 udsendt i alt 5 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2010:

 

Vejen til krig v./ cand.mag. Johan P.V. Laustsen fra Danmarks Vej- & Bromuseum. Mandag den 22. februar kl. 15.30 – 17.30 Vejdirektoratet, København K.

 

Amtsvejvæsenerne under angreb – spillet om vejbestyrelsen i efterkrigsårene frem til kommunalreformen i 1970 v./ seniorforsker, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen, Landsarkivet i Viborg. Torsdag den 15. april kl. 15.30-17.30 Vejdirektoratet, København K.
Steffen Elmer Jørgensen berettede i sit foredrag om den voksende utilfredshed med amternes bestyrelse af de overordnede veje, der fra midten af 1950’erne efterhånden bredte sig i regeringen og centraladministrationen.

 

Vejhistorisk Ekskursion til Færøerne – En fantasirejse til Færøerne v./ Heini Olsen
DVSs vejhistoriske ekskursion gik i år til Færøerne. Det var 4-dages tur fra torsdag den 12. til søndag den 15. august. Deltagerantallet var 36 personer – det største antal på vore vejhistoriske ture hidtil. Det var en meget stor oplevelse for deltagerne at opleve Færøerne, hvor vi så og besøgte både vej- og kulturhistoriske steder. Turen var fint tilrettelagt af vort færøske medlem ingeniør Heini Olsen og hustru Kirsten Olsen, som havde udført et meget stort arbejde med tilrettelæggelsen. Heinis mangeårige virke ved det færøske vejvæsen gav mange anekdoter af sig krydret med de mange overleveringer af den færøske historie.

Vi takker firmaerne Colas Danmark A/S, Epoke A/S, NCC Roads og Nynäs for deres økonomiske støtte til turen. Tak også til Færøernes Landsverk for en fin modtagelse i deres hovedsæde i Torshavn.

 

Vejhistorisk Ekskursion til Københavns vestegn lørdag den 4. september 2010 v./ Per Nielsson. DVS besøgte denne lørdag i begyndelsen af september Københavns Vestegn. Turen startede ved COOP’s hovedkvarter på Vallensbæk Torvevej i Albertslund, hvor der fortsat findes en unik vejbelysning designet af arkitekt Poul Henningsen. Videre til bygningen, der førhen husede Roskilde Kro. Her holdt Per Gustafsson et foredrag om general Wellington, der slog lejr ved Roskilde Kro. Efter at have set jernbanebroen, der fører København-Roskildebanen over St. Vejleå og det gamle rettersted Trippendals Galge på den gamle landevej, kørte vi til Kroppedal Museum for frokost og udstilling om Ole Rømer. I nærheden af museet ligger resterne af Ole Rømers observatorium.

En stor tak til Per Nielsson for tilrettelæggelse og guidning på turen.

 

Fugleflugtslinjen og forbindelsen over Femern Bælt v./ cand.mag. Berit Stage, konsulent ved Danmarks Vej- & Bromuseum. Mandag den 25. oktober kl. 15.30-17.30 Vejdirektoratet, København K. I århundreder har der været en omfattende person- og handelstrafik over Femern Bælt. Gennem tiderne har færdslen over Femern Bælt været en risikabel affære, og ofte foregik transporten i skuder i tvivlsom stand. Men bæltet var et vigtigt forbindelsesled for rejsende mellem Østdanmark og Tyskland.

 

Det antikke Roms infrastruktur v./ universitetslektor, dr.phil. Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet, Kolding. Torsdag den 2. december kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset, København. Antikkens teknologi spændte over et bredt felt, fra fødevareproduktion over byggeteknik til vandforsyning, vejanlæg og skibsbygning. Datidens ingeniører havde ikke samme teoretiske forståelse som nutidens – fx kendte de kun til fire elementer: jord, vand, ild og luft – men de var habile praktikere med enorme ressourcer til deres rådighed, navnlig til de infrastruktur-investeringer, der var nødvendige for at holde det romerske verdensrige sammen. Foredraget skete i samarbejde med Teknologihistorisk Gruppe under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2010:

VEJHISTORIE NR. 17 indeholdt 3 artikler: ”Lokale veje eller hærvejsspor?” af civilingeniør Palle Kougsgaard, ”Milesteiner i Norge” af cand. filol. Cathrine Thorstensen og ”Vejen til krig” af cand. mag. Johan P. V. Laustsen.

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

VEJHISTORIE nr. 18, indeholdt 3 artikler: ”Bilismens syv gennembrud” af grafisk ingeniør og etnolog Jørgen Burchardt, ”Fantasirejse til Færøerne” af mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro og ”NVF fylder 75 år” af akademiingeniør Carl Johan Hansen.

Selskabet takker COWI A/S, Grotmij/Carl Bro AS og E. Pihl og Søn A/S for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette hæfte.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz (formand),mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, museumschef Helle Schummel, universitetslektor Karl-Erik Frandsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

Den 15. april 2010 har bestyrelsen for DVS stadfæstet et nyt kommissorium, hvorved det hidtidige Forskningsudvalget og Redaktionskomiteen ændrede navn til Redaktions- og Forskningsudvalget. Der er ikke sket ændringer i udvalgets sammensætning.

Udvalget står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE og har i 2010 udgivet numrene 17 og 18. Sidstnævnte nummer er under udsendelse ved afslutningen af året. Herudover skal udvalget overveje behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer.

Redaktions- og Forskningsudvalget holdt 1 formelt møde i 2010. Herudover har der været flere møder, hvor kun enkelte medlemmer har deltaget. Artiklerne har været rundsendt for kommentarer hos hele udvalget.

Til udvalgets opgaver hører endvidere at fremme vej- og transporthistorisk forskning på universiteter og andre højere læreanstalter. Dette sker i samarbejde med Danmarks Vej- & Bromuseum. Museet har bl.a. udarbejdet en forskningsoversigt og en litteraturliste, som kan ses på dets hjemmeside www.vejogbro.dk.

I fortsættelse af Forskningsudvalget og Redaktionskomiteens indsats har udvalget, arbejdet videre at få oprettet vejhistoriske stipendier ved – i første række – Københavns Universitet. Under de foreliggende bevillingsmæssige omstændigheder har bestræbelserne ikke båret frugt i 2010, men udvalget er indstillet på at søge mulighed for at realisere tanken.

Endelig skal udvalget indgå i samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- & Bromuseum og tekniske og lokalhistoriske museer. Samarbejdet kan bl.a. udmøntes ved afholdelsen af transporthistoriske seminarer, svarende til det, som senest blev afholdt i 2007 i forbindelse med Selskabets 25 års jubilæum. Næste seminar overvejes afholdt i 2011 i forbindelse med afslutningen af første fase i opførelsen af Danmarks Vej- & Bromuseum.

 

Medlemsudvalget består af akademiingeniør Carl Johan Hansen (formand) ogakademiingeniør Carl Steen Berggreen. Udvalget har ikke holdt møder i 2010.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, museumschef Helle Schummel, arkitekt Jens Johansenog akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Endvidere er kontorfunktionær Birthe Nygaard, Kulturarvsstyrelsen, og skovfoged Erling Buhl, Skov- og Naturstyrelsen, tilknyttet gruppen.
Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppens første opgave var at få indsamlet den eksisterende viden og registreringer af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af inden deres nedlæggelse i slutningen af 2007. Der indkom da også en lang række bidrag fra amterne.

På baggrund af dette materiale fra amterne og Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” påbegyndte gruppen en registrering/opmåling i marken af i første omgang milesten og enkelte andre sten (vejvisersten, skel- og grænsesten og senere kilometersten). Dette arbejde er fortsat i 2010.

I 2008 blev der udviklet en database SLVV (Sten Langs Vore Veje), hvori oplysningerne om stenene bliver inddateret. Databasen vil fremover ligge under Danmarks Vej- & Bromuseum, DVB, og alle interesserede vil få adgang hertil.

Gruppen har i 2010 kun holdt 1 møde, idet et planlagt møde i november er blevet udskudt til januar 2011.

I april 2010 var gruppen medarrangør af et 1-dages seminar i Helsingør i samarbejde med VEJ-EU (Vejsektorens Efteruddannelse). Seminaret omhandlede ”Milesten (og andre historiske sten) langs vore veje” og især den manglende vedligeholdelse af disse, som bl.a. de ændrede vejbestyrelsesforhold efter 2007 har medført. Seminaret blev gennemført med 25 deltagere, som kom fra kommuner, museer og statslige styrelser. Der var stor tilfredshed med seminaret og den afsluttende debat affødte ønsker om vejledning i pleje af disse historiske sten, som for en dels vedkommende er fredede og derfor kræver tilladelse og samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

Efter seminaret er gruppen gået i gang med at drøfte konklusionen og hvordan det kan føres ud i livet og i hvilket omfang gruppen kan medvirke.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret.

I januar 2010 deltog gruppen i genindvielse af en 7 milesten på Midtfyn. Stenen havde i 100 år stået på en bakketop i Hesbjerg Skov, men var ved gruppens mellemkomst blevet overdraget Assens Kommune, som derefter lod stenen restaurere og genplacere på sin oprindelige plads på hovedvej 1 over Fyn.

Den 20. december 2010 blev en af landets få fine marmormilesten afsløret i nyrestaureret form ved Kongevejen i Helsingør, hvor et større ombygningsprojekt er ved at blive afsluttet og det var lykkedes at få Vejdirektoratet til at medtage fornyelsen af denne milesten og dens omgivelser i anlægsprojektet. Gruppen har medvirket hertil og håber, at det bliver starten på renovering af flere af de mange milesten, der står langs de veje, som staten er vejbestyrelse for og dermed har ansvaret for.

Langs rute 14 mellem Roskilde og Ringsted bliver der, så snart vintervejret tillader det, genopstillet 2 kvartmilesten, som i en årrække har været opbevaret på Roskilde amts gamle materielplads.

Gruppen har fået Hillerød kommunes tilladelse til, at 4 milesten på Frederiksborg Amts materielplads i Hillerød, som kommunen nu ejer, kan overdrages til de 3 kommuner (Allerød, Hørsholm og Frederikssund), hvor stenene oprindelig har stået og håber, at kommunerne kan finde midler til det inden for længe.

Gruppen har i årets løb leveret artikler til flere lokalhistoriske tidsskrifter samt til Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside.

Gruppen har endvidere medvirket under afholdelsen af ”NordBalt Meeting, Denmark 2010”
Gruppen drøfter fortsat udgivelse ”i populær form” (en guide eller brochurer) over de danske mile- og kilometersten og andre historiske vejsten.

Gruppen agter i 2011 at henvende sig til danske museer for at indhente deres lokale viden om historiske sten.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2010 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse, Vejhistorisk litteratur og Vejhistorisk hjørne. Hjemmesiden opdateres løbende bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi. Herunder udvides ”Vejhistorisk hjørne” jævnligt med artikler, opsatser o. lign, som har været bragt i Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift eller andre steder. Videre vil der blive lagt fotos af historiske veje og broer mv. På hjemmesiden påtænkes endvidere lagt fotos fra Selskabets arrangementer og af historiske veje og broer mv. Desværre har det ikke altid været muligt at få opdateret hjemmesiden i tilstrækkeligt omfang, men vi regner med en forbedring i 2011 – herunder også med et endnu større samarbejde om dette med Danmarks Vej- & Bromuseum bl.a. via dets hjemmeside www.vejogbro.dk.

(Bemærkning fra webmaster: Danmarks Vej- og Bromuseum lukkede d. 30. august 2012. Linket til museets hjemmeside er ikke længere aktivt).

 

Danmarks Vej- & Bromuseum

Vi har tidligere peget på Danmarks Vej- & Bromuseums hjemmeside www.vejogbro.dk, som er en virkelig informationskilde til selve processen med etableringen af museet, men især er der etableret en stor vidensbank for alle historisk interesserede. Derfor alle som har mulighed for det klik på www.vejogbro.dk – det er en guldgrube for alle interesserede i vej- og brohistorie.

 

Forespørgsler

I 2010 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse.
København den 6. februar 2011

Bo Tarp
Formand
(sign.)
Ulrik Winther Blindum
Sekretær
(sign.)