Beretning for 2011

image_print

 

Generelt om udviklingen

En stor begivenhed i 2011 for DVS var, da daværende transportminister Hans Chr. Schmidt den 21. juni 2011 indviede Danmarks Vej- & Bromuseums nye udstillingsbygning i Nyvang. Hermed gik et af Selskabets mangeårige projekter i opfyldelse. Med den nye udstillingsbygning kan museet begynde formidlingen af vejenes og broernes historie. Planerne er, at Vej & Bro Museet i de kommende år bliver udbygget med magasinbygninger og ”den historiske vej” m.m.

DVS har også i det forgangne år hjulpet det nye museum på forskellig vis bl.a. med indsamling af forskellige effekter.

I 2011 er der udgivet et nummer af VEJHISTORIE. Efterårsnummeret – et mindenummer om afdøde vejdirektør Per Milner – udsendes primo 2012.

Vejhistoriske ekskursioner er en del af Selskabets virke. I 2011 var det en meget vellykket tur til Norge.

 

Ordinær generalforsamling 2011

Den ordinære generalforsamling 2011 blev afholdt mandag den 17. februar 2011 i Vejdirektoratet i København med Ib Frandsen som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2010 godkendt. Regnskabet for 2010 og forslag til budget for 2011, herunder kontingent for 2011 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Kontorchef Bo Tarp
 • Direktør Carl Steen Berggreen

 Endvidere er følgende udpeget til bestyrelsen for perioden 2010-2012: 

 • Chefkonsulent Per Clausen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingschef Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor, dr.phil. Karl Erik Frandsen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Tidl. kommuneingeniør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn.ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet)
 • Ingeniør Bjarne Børge Sørensen (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)
 • Museumschef Helle Schummel (Danmarks Vej- og Bromuseum)

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 17. februar 2011, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum (uden for bestyrelsen) som sekretær.

 • I 2011 har DVS’ bestyrelse afholdt følgende møder:
 • Nr. 93 den 17. februar 2011 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Nr. 94 den 4. maj 2011 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 95 den 15. december 2011 i Vejdirektoratet i København.

På møderne er især forhold omkring det nye vejmuseum, om DVSs arrangementer og de vejhistoriske ekskursioner blevet drøftet.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2011 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Norge. Endvidere er drøftet relevante spørgsmål vedr. Danmarks Vej- & Bromuseum.

Sekretæren har desuden hjulpet Danmarks Vej- & Bromuseum med overdragelse af diverse materialer til museet. Flere af Selskabets medlemmer har også hjulpet med besvarelse af div. spørgsmål rettet til Danmarks Vej- & Bromuseum og/eller til Selskabet.

 

Selskabets protektor

Der har ikke i 2011 været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2011 to æresmedlemmer, forhv. vejdirektør, civilingeniør Per Milner og civilingeniør Ivar Schacke.

 

Fhv. vejdirektør Per Milner døde den 8. juli 2011, 84 år gammel.

Per Milner blev efter uddannelsen til civilingeniør i 1951 og efterfølgende udlandsophold ansat i Vejdirektoratet i 1962 som leder af en nyoprettet motorvejsafdeling. I 1972 blev Milner udnævnt til vejdirektør – en stilling han bestred frem til sin pensionering i 1996.

I Per Milners tid som vejdirektør skete der en stor udvikling i samfundet. Det betød også store forandringer for det danske vejvæsen og for Vejdirektoratet, som blev omdannet fra en sagsstyret afdeling i ministeriet til en moderne og effektiv statslig virksomhed. I Milners år var der en meget stor anlægsaktivitet – det var ikke alene ”det store motorvejs-H”, men også mange andre hovedlandeveje. Det var også cykelstier og bygennemkørsler, og det var mange store og små broer. Det var trafiksikkerhed, miljø og vej- og broæstetik. Det var smukke veje, det var service til trafikanterne, systemeksport og uddannelse af udenlandske vejfolk og internationalt samarbejde. Det var dannelsen af Dansk Vejhistorisk Selskab i 1982 og etableringen af Danmarks Vejmuseum 1991 – sidstnævnte netop lykkeligvis ”genopstået”.

Æret være Per Milners minde.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2012 i alt 132 medlemmer. Heraf er 15 institutioner/firmamedlemmer og 117 enkeltmedlemmer. Det er samlet set 7 færre medlemmer end sidste år.

 

Meddelelser

Der er i 2011 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2011:

 

Forårstøbrud – vejtrafikkens mareridt. Samspillet mellem lastbilsteknologi, vejkon-struktion og transportøkonomi v. etnolog Jørgen Burchardt. Torsdag den 17. februar 2011 kl.15.30-17.15 i Vejdirektoratet i København (umiddelbart efter generalforsamlingen)

I 1955 blev vægtgrænserne i Danmark hævet drastisk fra 18 til 32 tons totalvægt, og vejene blev sat på en hård prøve. Under de efterfølgende forårstøbrud truede mange veje med at bryde sammen, og der måtte indføres kraftige restriktioner for kørsel med tunge køretøjer i forårsmånederne. Især de jyske landeveje måtte lukkes i månedsvis, når tunge lastbiler var gået igennem asfaltbelægningen.

 

Alfarveje og Kongeveje mellem København og Roskilde v. Henning Lundemann. Mandag den 16. maj kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, København.

Henning Lundemann fortalte generelt om forbindelsen København-Roskilde, først stiforbindelserne i Danmarks oldtid og vikingetid og derefter de forskellige vejforløb op gennem middelalderen til vore dage med Roskildevejen, som den ligger i dag. Han gennemgik diverse landkort, hvoraf vejene fremgår og fortalte yderligere om de gamle landevejskroer, både de kongelige privilegerede og smugkroerne.

 

Dansker i México og Camino Real de Tierra Adentro (Den indre mexicanske Kongevej) v. civilingeniør Ivar Schacke. Tirsdag den 7. juni kl. 15.30 – 17.30 i Vejdirektoratet, København. 

Foredraget var delt i to dele:

 • Del 1: Dansker i México. Her gav Ivar Schacke nogle facts – officielle og uofficielle – om Mexico. Herefter om familiens oplevelser fra dagligdagen i Mexico.
 • Del 2 var fra den mexicanske vejhistorie omkring Camino Real de Tierra Adentro eller på dansk Den indre mexicanske Kongevej. Efter spaniernes erobring af Mexico blev udbygningen af infrastrukturen vigtig, bl.a. for at fremme adgangen til minerne. Den indre Kongevej var en af de først anlagte. Den forbandt Mexico City med Santa Fe i New Mexico (den gang en del af Mexico, nu USA).

 

Vejhistorisk ekskursion til Norge v. museumschef Geir Paulsrud, Norsk Vegmuseum. 17 – 19. august.

Årets vejhistoriske ekskursion gik til Norge. I alt 27 personer deltog i den meget vellykkede tur. Norsk Vegmuseum stod for tilrettelæggelsen af turens program.

Efter ankomsten til Gardermoen Lufthavn gik turen nordpå til Minnesund, hvor vi fik en orientering om arbejdet med udbygningen af E6 til motorvej. Et meget stort projekt, hvor der skal anlægges ca. 100 km motorvej og jernbane. Herunder var der også omtale af broarbejdet ved Minnesund, som NCC står for.

Efter dette gik turen langs Mjøsan til Norsk Vegmuseum, som er etatsmuseum for Statens Vegvesen. Museet ligger nord for Lillehammer sammen med Hunderfossen – et stort og meget spændende vejmuseum, som for nogle år siden blev udvidet med et fjeldsprængnings-museum.

De to følgende dage vi fik set en række vej- og kulturhistoriske steder. Blandt højdepunkterne skal nævnes Vindhellavegen – kongevejen fra omkring år 1800, som afsluttes med en fantastisk nedkørsel til Lærdalselven, Stengastein – et meget flot udsigtspunkt på ”turistvejen” mellem Lærdal og Aurland med kig ud over Sognefjorden – og Lærdalstunnelen – verdens længste vejtunnel, hvor NCC stod for anlægget af den ene halvdel og Statens vegvesen for den anden del. Og selvfølgelig de mange flotte vejanlæg med den ene (1-eller 2-sporede) tunnel efter den anden, som Norge er så rigt på.

Vi takker firmaerne Colas Danmark, Epoke, NCC Roads og Nynäs for økonomisk støtte til turen. Stor tak også til Norsk vegmuseum for deres store støtte.

 

Fra Dannevirke til Helmand – Ingeniørtroppernes betydning for Danmark v. ekspertisechef Erik Krogh Lauritzen, NIRAS DEMEX. Da Erik Lauritzen var bortrejst, blev foredraget holdt af civilingeniør, dr. techn, oberstløjtnant af reserven Dan Rosbjerg, DTU, og oberstløjtnant Jørgen Christian Jensen, Ingeniørregimentet. Onsdag den 12. oktober kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset i København. Arrangementet skete i samarbejde med HITEK, Gruppen for historisk teknologi under IDA.

Christian V oprettede i 1684 en dansk fortifikationsetat, som knap 100 år efter blev til Ingeniørkorpset. Ingeniørkorpset, som fra starten beskæftigede sig med brobygning, fæstningsbyggeri, krudt, fyrværkeri, håndværk og andre praktiske ting, skabte med tiden grundlaget for en teknisk udvikling inden for brobygning, vejbygning, jernbanedrift, telegrafi, landmåling, kartografi m.v. I dag tales om våbenarten ingeniørtropperne, som i Danmark er underlagt Ingeniørregimentet i Skive. Regimentet udsender soldater til Helmand i Afghanistan, hvor de bl.a. har til opgave at rydde miner og IEDs (Improvised Explosive Devices).

Foredraget gav et strejftog gennem ingeniørtroppernes historie med fokus på forskellige overgange fra militære tjenester til civile tekniske sektorer. Endvidere om Ingeniørregimentets nuværende og fremtidige opgaver og organisering.

 

Fingerplanen og transportkorridorernev. adj. professor, dr. techn., civiingeniør Jens Rørbech. Tirsdag den 14. november kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, København.

Fingerplanen havde enorm betydning for hovedstadsområdets udvikling gennem mere end 60 år – det er i sig selv en utrolig historie. Med Fingerplanen fulgte transportkorridorerne, som beslaglægger et areal på mere end 60 km2, og som til trods for et heftigt pres fra kommunerne og store op- og nedture i trafikudviklingen stadig er reserveret til trafik- og transportformål.

De berørte kommuner har stillet spørgsmålet, om der i overskuelig tid er brug for transportanlæg i de udlagte korridorer og om evt. store fremtidige infrastrukturanlæg kan eller skal placeres i de reserverede transportkorridorer. Jens Rørbech har medvirket i et udredningsarbejde om disse spørgsmål, som Folketinget senere har behandlet.

  

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikation i 2011:

VEJHISTORIE nr. 19, indeholdt tre artikler: ”Middelalderens veje – set fra et arkæologisk synspunkt” af mag.art. Kamma Marie Poulsen-Hansen, ”Trafikmidlernes indbyrdes konkurrence?” af cand.mag. Michael Hertz og  ”Danmarks veje – et påtænkt projekt” af mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro.

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

VEJHISTORIE nr. 20, som er et mindenummer om afdøde tidl. vejdirektør Per Milner, er som tidligere nævnt tæt på udgivelse.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, museumschef Helle Schummel, universitetslektor Karl-Erik Frandsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær).

Udvalget står for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE og ville i 2011 udgive numrene 19 og 20. Sidstnævnte nummer, som er et mindenummer om tidl. vejdirektør Per Milner, vil blive udsendt i løbet af kort tid. Herudover overvejer udvalget behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer.

Redaktions- og Forskningsudvalget holdt møde 15. april 2011. Herudover har der været flere møder, hvor kun enkelte medlemmer har deltaget. Endvidere har der været kontakt mellem udvalgets medlemmer via mail og telefon, herunder har artiklerne været rundsendt for kommentarer hos hele udvalget.

Endelig skal udvalget indgå i samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- & Bromuseum og tekniske og lokalhistoriske museer. Samarbejdet kan bl.a. udmøntes i afholdelsen af transporthistoriske seminarer, svarende til det, som senest blev afholdt i 2007 i forbindelse med Selskabets 25 års jubilæum. Emnet for næste seminar er foreslået som ”forbindelser over vand” med titlen ”Broer og færger”. Her påtænkes inddraget synspunkter som tekniske, økonomiske, landskabs-, byplan- og miljømæssige, arkæologiske m.fl. Planerne for seminaret er dog ikke helt afklarede endnu.

 

Medlemsudvalget består af akademiingeniør Carl Johan Hansen (formand) og akademiingeniør Carl Steen Berggreen. Udvalget har ikke holdt møder i 2011.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, museumschef Helle Schummel, arkitekt Jens Johansen, skovfoged Erling Buhl, Naturstyrelsen og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppen har holdt møder 19. januar og 10. august 2011 samt 19. januar 2012.

Gruppens første opgave var at få indsamlet den eksisterende viden og registrering af mile- og kilometersten, som amterne var i besiddelse af inden deres nedlæggelse i slutningen af 2007. På baggrund af dette materiale fra amterne og Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle” har gruppen foretaget en registrering/opmåling i marken af i første omgang milesten og enkelte andre sten (vejvisersten, skel- og grænsesten og senere kilometersten). Dette arbejde er fortsat i 2011 og er så langt fremme, at der kun mangler enkelte strækninger. Ca. 400 milesten er nu iddateret i databasen SLVV (Sten Langs Vore Veje), som blev etableret i 2008-09, Databasen vil fremover ligge under Danmarks Vej- & Bromuseum, DVB, og alle interesserede vil få adgang hertil.

To private personer (2xJacobsen) fra Århus tilbød tidligere på året at indlægge koordinater på alle milesten i Danmark. Der er nu indkodet ca. 400 sten, som ligger i Google Earth Maps. Et meget prisværdigt initiativ fra 2xJacobsens side, som der er stor tilfredshed med.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret, således i 2011 bl.a. følgende:

I Osted langs rute 14 mellem Roskilde og Ringsted er opsat 4¾- og  5¾-milesten, som begge har været opbevaret på Roskilde Amts gamle materielplads.

Fra Frederiksborg Amts gamle materialplads vil Allerød Kommune overtage og renovere en 2-milesten, som skal genopstilles, og Hørsholm Kommune 1 milesten til genopsætning.

I Faurskov Kommune er fundet en gammel vejvisersten. I Svendborg og Rudkøbing kommuner var fundet en del 100-favne sten.

Helsingør Kommune har genopstillet 7 stk. 200 m-sten på Strandvejen i Espergærde. Hermed er en 3 km lang strækning komplet med alle km- og 200 m-sten og endda nyistandsat.

Gruppen har i årets løb leveret input til infoblade og til artikler i lokalhistoriske tidsskrifter og lokalaviser, Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside og Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift.

Gruppen drøfter fortsat en udgivelse ”i populær form” af en guide eller brochure over de danske mile- og kilometersten og andre historiske vejsten. Der satses imidlertid nu i stedet på at få udarbejdet en ”Kogebog for milesten”, som på milestensseminaret i 2010 ansås for mere vigtig end milestensguiden. ”Kogebogen” skal bl.a. indeholde oplysninger, om hvem der skal kontaktes i forbindelse med processen om renovering af sten, om fredning, om hvilke stenhuggerier, der kan bruges ved renoveringen af stenene, om vedligeholdelsen og driften i marken mm. ”Kogebogen” bliver udformet som en række samtaler om de forskellige emner. Her deltager Kulturstyrelsen, kommunerne og Vejdirektoratet.

Gruppen har i 2011 rettet henvendelse til de danske historiske museer for at indhente deres viden om de historiske mile- og kilometersten, der befinder sig i museernes samlinger, både i udstillinger og på magasiner. Det er vigtigt for registrantens værdi, at disse sten også indgår i den. Der er indkommet besvarelser fra godt halvdelen af de museer, hvortil der er rettet henvendelse. Gruppen vil herefter følge op på de relevante besvarelser.

Gruppen vil senere rette henvendelse til relevante kommuner om deres beholdning af gamle mile- og kilometersten.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet indeholder følgende overskrifter: Hvad er DVS?, Medlemsarrangementer, Projekter, Publikationer, Bestyrelse, DVS’ Årsberetning (for foregående år), Links (til andre hjemmesider af vejhistorisk interesse) og Vejhistorisk litteratur. I løbet af 2011 er hjemmesiden opdateret bl.a. med de arrangementer, som afholdes i DVS-regi.

Links til andre institutioner, organisationer, foreninger af vej- og transporthistorisk interesse, vejhistorisk litteratur og vejhistorisk hjørne.

På grund af nye IT-systemer i Vejdirektoratet er det ikke muligt fra april 2012 at opretholde www.vejhistorie.dk i den form siden har i dag, hvorfor den nedlægges i sin nuværende form. Det undersøges, om der er mulighed for at lave en hjemmeside et andet sted.

 

Danmarks Vej- & Bromuseum

Det var en stor begivenhed, da Danmarks Vej- & Bromuseums nye udstillingsbygning i Nyvang den 21. juni 2011 blev indviet af daværende transportminister Hans Chr. Schmidt. Hermed gik et af DVSs mangeårige projekter i opfyldelse. Med den nye udstillingsbygning kan museet begynde formidlingen af vejenes og broernes historie. Planerne er, at Vej & Bromuseet i de kommende år bliver udbygget med ”Den Historiske Vej” og magasinbygninger m.m.

Danmarks Vej- & Bromuseum fik i 2011 udnævnt en ny bestyrelse. Fra DVS blev formanden, kontorchef Bo Tarp genudpeget som medlem og er som tidligere næstformand i museets bestyrelse.

Danmarks Vej- & Bromuseums hjemmeside www.vejogbro.dk er en nyttig informationskilde om museet og dets forhold, men især er der her etableret en stor vidensbank for alle interesserede i vejenes og broernes historie. Hjemmesiden udbygges løbende og er efterhånden af betydeligt omfang.

(Bemærkning fra webmaster: Danmarks Vej- og Bromuseum lukkede d. 30. august 2012. Linket til museets hjemmeside er ikke længere aktivt).

 

Forespørgsler

I 2011 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse.

 

 

København den 18. februar 2012

 

Bo Tarp                                                                           Ulrik Winther Blindum

Formand                                                                          Sekretær

(sign.)                                                                             (sign.)