Beretning for 2012

image_print

 

Generelt om udviklingen

Knapt var 2012 begyndt, før Regeringen besluttede at nedlægge det ellers netop indviede Danmarks Vej- og Bromuseum i Nyvang i Holbæk. Bestyrelsen for museet samt DVS forsøgte forgæves at finde alternativer til den statslige finansiering af driften på 2,5 mio. kr., som Regeringen ikke kunne prioritere, men forgæves. Museet blev lukket for publikum 30. august 2012.

I 2012 er der udgivet et nummer af VEJHISTORIE, nr. 20 i rækken. Det er et mindenummer om forhenværende vejdirektør Per Milner, som døde i sommeren 2011.

Den vejhistoriske ekskursion i 2012 gik til Skotland, hvor professor Roland Paxton var guide på en vellykket og interessant tur i området nord og vest for Edinburgh.

 

Ordinær generalforsamling 2012

Den ordinære generalforsamling 2012 blev afholdt onsdag den 29. februar 2012 i Vejdirektoratet i København med Ib Frandsen som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2011 godkendt. Regnskabet for 2011 og forslag til budget for 2012, herunder kontingent for 2012 blev ligeledes godkendt.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Civilingeniør Per Clausen
 • Ingeniør Carl Dixen Pedersen
 • Kontorchef Bo Tarp
 • Direktør Carl Steen Berggreen

 

Endvidere er følgende udpeget til bestyrelsen for perioden 2012-2014:

 • Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingsingeniør Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor Per Homann Jespersen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Tidl. kommuneingeniør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Tekn. ass. Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet)
 • Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)
 • Museumschef Helle Schummel (Danmarks Vej- og Bromuseum)

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 29. februar 2012, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum som sekretær (uden for bestyrelsen).

I 2012 har DVS’ bestyrelse afholdt følgende møder:

 • Nr. 96 den 29. februar 2012 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Nr. 97 den 11. juni 2012 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 98 den 25. oktober 2012 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 99 den 10. december 2012 i Vejdirektoratet i København.

På møderne er især forhold omkring lukningen af det nye vejmuseum, DVSs arrangementer og de vejhistoriske ekskursioner blevet drøftet.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2012 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Skotland.

Næstformanden og sekretæren samt Carl Dixen Pedersen har desuden deltaget i arbejdet med sortering af bogsamlingen på Danmarks Vej- & Bromuseum med henblik på at vurdere, hvilke emner der skulle overtages af DVS.

Sekretæren har desuden lagt en del energi i at flytte DVS’ samling, da Vejdirektoratet af besparelsesmæssige årsager har opsagt hovedparten af kælderlejemålene i København. I den forbindelse er samlingen blevet gennemgået og dele er kasseret. Desuden har andet måtte kasseres som følge af de oversvømmelser, som det store skybrud i 2011 medførte.

 

Selskabets protektor

Der har i 2012 ikke været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen. Selskabets formand Bo Tarp deltog i nytårskuren 2013.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2013 ét æresmedlem, civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2013 i alt 132 medlemmer. Heraf er 14 institu-tioner/firmamedlemmer og 118 enkeltmedlemmer. Det er samlet set uændret siden sidste år.

 

Meddelelser

Der er i 2012 udsendt i alt 8 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2012/2013:

 

Den Historiske Vej

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, København.

Museumschef Helle Schummel, Danmark Vej- og Bromuseum, tidl. afdelingingeniør Jens Lützen, Vejdirektoratet, professor emeritus Niels J. Gimsing, Danmarks Tekniske Universitet og ingeniør Carl Dixen Pedersen, Vejdirektoratet.

Den Historiske Vej skulle være næste etape på Danmarks Vej- og Bromuseum efter åbningen af museet i juni 2011 og skulle anlægges på museets område i Nyvang ved Holbæk. Den Historiske Vej skulle vise vejenes udvikling fra oldtiden frem til vore dage – fra vadested til motorvej. I foredraget fortaltes om de planer, der var udarbejdet og som var påregnet igangsat i løbet af foråret 2012.

 

Vejhistorisk ekskursion til Skotland

Årets vejhistoriske ekskursion gik til Skotland og fandt sted i dagene søndag 26. – torsdag 30. august 2012. I alt 27 personer deltog i den meget vellykkede tur. Professor Roland Paxton fra Heriot-Watt University i Edinburgh stod – sammen med DVS’ næstformand Carl Johan Hansen – for tilrettelæggelsen af turens program og var vores meget vidende guide på turen i Skotland. Roland Paxton havde arrangeret, at vi mødtes med ingeniører fra flere af de lokale vejvæsener og som appelsinen i turbanen havde udvirket, at vi – som ganske få personer får mulighed for – fik tilladelse til at komme op på toppen af Forth Bridge fra 1890 – 110 m over havet. Dette besøg må siges at være turens højdepunkt – på mere end en måde.

Af andre højdepunkter på turen skal blot nævnes Thomas Telford’s Dean Bridge fra 1830, Forth Road Bridge, flot hængebro fra 1964, Telford’s smukke hængebro Cragellaichie Bridge, turen langs den ca. 100 km lange Caledonian Canal, hvoraf ca. 35 km er ”man-made” bygget af Telford 1803-1822, Telford’s Glen Shiel Bridge i det skotske højland, “General Wade’s Bridge” i Aberfeldy, Auld Bridge i Stirling og Falkirk Wheel fra 2002. Turen gennem det smukke og afvekslende skotske landskab og de små og større byer var også en fin oplevelse.

Vi takker firmaerne COLAS DANMARK A/S, Lemminkäinen A/S og NCC Roads A/S for økonomisk støtte til turen.

 

Vintertjeneste i historisk perspektiv

Onsdag den 9. januar 2013 kl. 15.30 -17.30 i Vejdirektoratet, København.

Foredragsholdere: Civilingeniør Freddy Knudsen, fagansvarlig for den strategiske vintertjeneste i Vejdirektoratet, og meteorolog Henrik Voldborg, tidl. afdelingsmeteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

I foredraget berettede de to foredragsholdere om vintertjenestens udvikling i 100 år – fra 1910’erne til 2000’erne. Det var fra snerydning med håndkraft til avancerede saltspredere, der styres af satellitter. Fra vejmandens observationer ved hjemmet til overvågning ved brug af 400 glatføremålestationer langs vejene. Fra brug af grus, tørt salt, befugtet salt til brug af saltlage. Der blev også fortalt om de mange kurser, hvor ”al vejfolket” blev undervist i nye metoder og systemer.

Arrangementet vil blive gentaget den 14. marts 2013 i Kolding i regi af Kommunal Vejteknisk Forening.

 

Der var yderligere planlagt to 1-dages ture/besøg, bl.a. et besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum inden lukningen. Besøget på DVB måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldte.

Den anden tur regnes gennemført i 2013.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikation i 2012:

 

VEJHISTORIE nr. 20, et mindenummer om afdøde tidl. vejdirektør Per Milner indeholdt syv artikler: ”Vejdirektør Per Milner 25. november 1926 – 8. juli 2011” af cand. mag. Michael Hertz, ”Per Milners bisættelse 15. juli 2011” af civilingeniør Johannes Sloth, ”Samarbejde med Per Milner – en personlig oplevelse” af civilingeniør. Ivar Schacke, ”Ude og hjemme med Per Milner” af civilingeniør. Morten Ludvigsen, ”Per Milner og Vejdirektoratet i 35 år” af akademiingeniør Carl Johan Hansen, ”Vejbygning i det ”gamle” Persien” af civilingeniør Per Milner (foredrag som Per Milner havde afholdt i 2005) ”Per Milner som historiestuderende af cand. med. Kirsten Lylloff, civilingeniør Hans Ammendrup og HD Vagn Hemmingsen.

Selskabet takker COWI A/S, Grontmij A/S og E. Pihl & Søn A.S. for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

VEJHISTORIE nr. 21 har som tema ”pilgrimsrejser og -veje”. Det var planlagt til at udkomme i slutningen af 2012, men er først færdigtrykt i begyndelsen af 2013.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, museumschef Helle Schummel, universitetslektor Per Homann Jespersen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Udvalget har holdt 2 møder i 2012: torsdag den 24. maj og torsdag den 15. november, sidstnævnte et planlægningsmøde for et kommende seminar ”Broer og færger – forbindelser over vand”. Herudover har der været et par ”uformelle” møder” med færre deltagere. Endvidere har der været kontakt mellem udvalgets medlemmer via mail og telefon, herunder har artiklerne til VEJHISTORIE været rundsendt for kommentarer hos hele udvalget.

Udvalget har som den ene hovedopgave at stå for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. I 2012 er der kun udkommet et nummer af VEJHISTORIE. Det skyldes bl.a., at det den senere tid har været lidt vanskeligt at få et passende antal gode og interessante artikler frem til bladet.

Udvalget overvejer herudover behovet for udgivelsen af andre DVS-publikationer f.eks.en genudgivelse af 3 ingeniørfirmaers forslag om ”Motorveje i Danmark med broer over Storebælt og Øresund” fra 1936/37.

Den anden hovedopgave for udvalget er at indgå i samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- & Bromuseum og andre tekniske og lokalhistoriske museer, institutioner, universiteter m.fl. I dette samarbejde kan DVB naturnødvendigt ikke længere deltage.

Samarbejdet udmøntes bl.a. i afholdelsen af transporthistoriske seminarer. Det næste seminar er planlagt til at finde sted i 2013 med titlen Broer og færger – forbindelser over vand”. På mødet den 15. november, hvori deltog repræsentanter fra museer, universiteter og arkiver, blev drøftet forslag til relevante emner og foredragsholdere i seminaret. Seminaret blev fastsat til at finde sted i uge 37 eller 38 i år på det til den tid nyåbnede Museet for Søfart i Helsingør. Seminaret forventes at drøfte deltagernes oplæg om planlægning, etablering, drift og eventuel nedlæggelse af færgeforbindelser. Hvad var forventningerne og hvordan blev erfaringerne? Kom der utilsigtede bivirkninger? Hvad har vi lært? Oplæggene kan tage politisk, socialt, teknisk og/eller økonomisk afsæt, og de kan inddrage infrastrukturelle – og miljømæssige aspekter såvel som æstetiske aspekter.

 

Medlemsudvalget består af akademiingeniør Carl Johan Hansen (formand) og akademiingeniør Carl Steen Berggreen. Udvalget har ikke holdt møder i 2012.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag. art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, museumschef Helle Schummel, arkitekt Jens Johansen, skovfoged Erling Buhl og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Ingeniør Carl Dixen Pedersen er indtrådt i udvalget i 2012.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppen har holdt møder 19. januar og 28. november 2012.

Gruppens opgave med at registrere og opmåle milesten i marken er fortsat i 2012. Herunder er registreret enkelte kilometersten og andre sten (vejvisersten, skel- og grænsesten). Der mangler nu kun ganske få strækninger med milesten. I 2012 er registreret alle milesten i de tidligere danske områder Slesvig-Holsten, hvor der før 1864 blev opsat milesten med de danske kongers monogram, samt de fleste milesten i det gamle Ringkøbing amt.

Ca. 460 danske milesten er inddateret i databasen SLVV (Sten Langs Vore Veje). Det var før lukningen af Danmarks Vej- & Bromuseum forudsat, at databasen skulle ligge under DVB, men der arbejdes nu på, at databasen skal ligge hos DVS, når dets hjemmeside kommer op at stå igen.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret – i 2012 er dette arbejde fortsat.

Gruppen har i årets løb leveret input til artikler på Danmarks Vej- og Bromuseums hjemmeside og i Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift.

Gruppen drøfter fortsat en udgivelse ”i populær form” af en guide eller brochure over de danske mile- og kilometersten og andre historiske vejsten. Der satses imidlertid nu i stedet på at få udarbejdet en ”Kogebog for milesten” – en slags vejledning i pleje af historiske vejsten. ”Kogebogen” vil bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der skal kontaktes i forbindelse med processen om renovering af sten, om fredning, om hvilke stenhuggerier, der kan bruges ved renoveringen af stenene, om vedligeholdelsen og driften i marken m.m. ”Kogebogen” bliver udformet som en række samtaler om de forskellige emner. Her deltager Kulturstyrelsen, kommunerne og Vejdirektoratet. ”Kogebogen”, som er ”efterspurgt” især af de kommunale vejforvaltninger, forventes færdig i løbet af foråret 2013 og vil derefter blive udsendt til alle kommuner og lokalhistoriske museer.

Gruppen rettede i 2011 henvendelse til museerne for at indhente deres viden om de historiske mile- og kilometersten, der befinder sig i deres samlinger. Det var vigtigt for, at alle disse sten indgår i SLVV-databasen. Der er herefter i 2012 fulgt op på relevante besvarelser.

Milestensgruppen har i efteråret registreret DVBs samling af historiske vejsten og deltaget i forsøget på at finde relevante modtagere af stenene.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet har ikke været i drift siden medio 2012, da Vejdirektoratets internet portaler er blevet omlagt. Dette har også fået indflydelse på vores hjemmeside, der hidtil har ligget på Vejdirektoratets servere og anvendt samme software, som Vejdirektoratet anvender.

Bestyrelsen vurderer for tiden hvilken løsning, der skal satses på, så der forhåbentlig atter i løbet af 2013 er en hjemmeside med vejhistorisk indhold.

 

Danmarks Vej- & Bromuseum

Det var en stor begivenhed, da Danmarks Vej- & Bromuseums nye udstillingsbygning i Nyvang den 21. juni 2011 blev indviet af daværende transportminister Hans Chr. Schmidt. Hermed gik et af DVSs mangeårige projekter i opfyldelse.

Desværre var året 2012 kun netop begyndt, førend regeringen besluttede at lukke Danmarks Vej- og Bromuseum. Argumentet herfor var, at det ikke var en kerneopgave for Transportministeriet at drive et museum. Transportministeriet kunne således ikke på sit milliardstore budget prioritere de 2,5 mio. kr. pr. år, som det koster at drive museet. Transportministeriet skulle – som det blev udtrykt – foretage en hård prioritering af dets økonomiske ressourcer.

Såvel bestyrelsen for museet som DVS forsøgte at finde alternativer, men uden held. 30. august 2012 havde museet sidste åbningsdag. Herefter er samlingen søgt afhændt til andre statsanerkendte museer. Museets bestyrelse, hvor DVSs formand Bo Tarp var næstformand, holdt sit afsluttende møde 29. november.

En række personer fra DVS har medvirket til at gennemgå dele af samlingen – ikke mindst bogsamlingen for at vurdere hvilke bøger DVS havde mulighed for at overtage. Desværre må det konstateres, at en del litteratur – bøger som tidsskrifter – er blevet kasseret.

I skrivende stund er der ikke afklaring om en lang række effekter, men museet forventes at være fuldstændig afviklet medio 2013.

Også museets hjemmeside er nu lukket. DVS har forsøgt at overtage de artikler mv., som har ligget på denne hjemmeside, med henblik på at lægge dem ud på www.vejhistorie.dk på sigt.

 

Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift

I Trafik & Veje kan DVS orientere om emner af vejhistorisk interesse, herunder om kommende arrangementer. Bladet har i den forbindelse en rubrik ”Det Historiske Hjørne”, hvor DVS’ medlemmer og andre kan få publiceret indlæg. DVS’s næstformand, Carl Johan Hansen, sidder i Trafik & Vejes redaktion som repræsentant for DVS.

 

 

København den 11. februar 2013

 

Bo Tarp                                                                           Ulrik Winther Blindum

Formand                                                                          Sekretær

(sign.)                                                                             (sign.)