Beretning for 2013

image_print

 

Generelt om udviklingen

I første halvdel af 2013 fortsatte afviklingen af Danmarks Vej- og Bromuseum, hvori flere medlemmer af DVS deltog. Lukningen af DVB var besluttet i foråret 2012 og afviklingen af museet skulle være tilendebragt senest med udgangen af juni 2013.

Den vejhistoriske ekskursion i 2013 gik til Vestsverige, hvor forhenværende museumschef Jan-Olof Montelius var guide på en vellykket og interessant tur – fra Helsingborg ad Kongevejen gennem de gamle danske besiddelser til Svinesund på grænsen mellem Sverige og Norge.

Første del af året var også helliget arrangementet af et vejhistorisk seminar ”Broer og færger – forbindelser over vand”, som skulle afholdes i september måned. Desværre måtte seminaret aflyses på grund af manglende tilslutning. I efteråret afholdtes i samarbejde med HITEK et godt besøgt foredrag af professor Roland Paxton om ”Scotland’s Historical Engineering Landmarks”.

I 2013 er der udgivet 2 numre af VEJHISTORIE, nr. 22 og 23 samt hæftet ”Pleje af vejhistoriske sten – bidrag til en vejledning”.

 

Ordinær generalforsamling 2013

Den ordinære generalforsamling 2013 blev afholdt onsdag den 28. februar 2013 i Vejdirektoratet i København med Ib Frandsen som dirigent.

På generalforsamlingen blev formandens beretning for 2012 godkendt. Regnskabet for 2012 og forslag til budget for 2013, herunder kontingent for 2013 blev ligeledes godkendt.

Formanden fremlagde et forslag til reviderede vedtægter, som især var affødt af lukningen af Danmarks Vej- og Bromuseum. Det foresloges, at Danmarks Tekniske Museum, som havde overtaget udstillingen og andre effekter fra DVB, herefter kunne indstille et medlem af DVS’ bestyrelse. Forslaget blev vedtaget, men da der ikke var 50 % fremmødte medlemmer, skulle de reviderede vedtægter forelægges på en ekstraordinær generalforsamling.

Nils Kr. Zeeberg, som er formand for Teknisk Museums Venner, orienterede under eventuelt om, at størstedelen af samlingen fra Danmarks Vej- og Bromuseum var overført til Danmarks Tekniske Museum, DTM. Der var tilstrækkelig plads på DTMs lokaliteter til DVBs samlinger, men der skulle bruges tid og midler til at få udstillingen op at stå. Nils Kr. Zeeberg oplyste videre om aktuelle planer om at flytte DTM til Helsingør Skibsværfts tidligere område. Disse bygninger er kommunalt ejede. Nils Kr. Zeeberg spurgte afslutningsvis, om det ville være muligt at interessere de virksomheder, der havde været villige til at sponsere midler/materialer til DVB, til også at interessere sig for en aktiv levende vej- og broafdeling på DTM.

Bo Gyldenkærne orientede om sit arbejde med afviklingen af de resterende effekter fra Danmarks Vej- og Bromuseum. Oplyste, at der fortsat resterede et arbejde med at få overdraget de resterende genstande til relevante museer m.fl. I første række havde statslige og statsanerkendte museer førsteret til at overtage genstandene, men resterende effekter herefter kunne gå til forskellige foreninger, klubber m.fl.

 

Ekstraordinær generalforsamling

De reviderede vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar, blev af de fremmødte enstemmigt vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 15. juni i Vejdirektoratet i København.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling bestået af følgende valgte medlemmer:

 • Akademiingeniør Carl Johan Hansen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro
 • Civilingeniør Ernst Renstrup
 • Civilingeniør Per Clausen
 • Ingeniør Carl Dixen Pedersen
 • Kontorchef Bo Tarp
 • Direktør Carl Steen Berggreen

Endvidere er følgende udpeget til bestyrelsen for perioden 2012-2014:

 • Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)
 • Afdelingsingeniør Agner Holmbjerg (Vejdirektoratet)
 • Universitetslektor Per Homann Jespersen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Tidl. kommuneingeniør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Havnefoged Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet)
 • Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)
 • Museumschef Helle Schummel (Danmarks Vej- og Bromuseum)

Kontorchef Bo Tarp blev valgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Som følge af nedlæggelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum er museumschef Helle Schummel udtrådt af bestyrelsen.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 28. februar 2013, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg som kasserer og civilingeniør Ulrik Winther Blindum som sekretær (uden for bestyrelsen). Sekretæren er fratrådt med udgangen af 2013.

I 2013 har DVS’ bestyrelse afholdt følgende møder:

 • Nr. 100 den 28. februar 2013 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Nr. 101 den 29. april 2013 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 102 den 15. juni 2013 i Vejdirektoratet i København.
 • Nr. 103 den 10. december 2013 i Vejdirektoratet i København.

På møderne er afviklingen af Danmarks Vej- og Bromuseum blevet drøftet, herunder også forholdet til Danmarks Tekniske Museum, der som nævnt museets udstilling og andre effekter fra museet. Endvidere det planlagte seminar ”Broer og færger”, som desværre måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. DVS’ arrangementer og de vejhistoriske ekskursioner er ligeledes blevet behandlet. Endelig har DVS’ hjemmeside været på programmet på møderne – der har været enighed om, at det er meget væsentligt at have et sådant meddelelsesforum både over for DVS’ medlemmer og over for udenforstående.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand, afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer og civilingeniør Ulrik Blindum, sekretær.

Forretningsudvalget har i 2013 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Sverige.

Sekretæren har desuden lagt en stor energi i at sortere DVS’ samling, herunder scanning af tidligere numre af VEJHISTORIE, referater, årsbetninger, regnskaber mm. Endvidere har han påbegyndt scanningen af de mange dias, som DVS har fået fra bl.a. Vejdirektoratet. Indtil videre er der scannet et par hundrede dias. Ulrik Blindum fortsætter dette arbejde, selvom han ikke længere er sekretær for DVS. Stor tak til Ulrik Blindum for det meget store arbejde, han har lagt i ovenstående arbejde, som i de fleste tilfælde ofte er foregået i weekender og andre fridage.

 

Selskabets protektor

Der har i 2013 været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen i forbindelse med Dronningens Nytårskur på Christiansborg den 4. januar 2013, hvor Selskabets formand Bo Tarp repræsenterede Selskabet. Bo Tarp har ligeledes i deltaget i Nytårskuren den 7. januar 2014.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2014 et æresmedlem, civilingeniør Ivar Schacke.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2014 i alt 136 medlemmer. Heraf er 14 institutioner/firma-medlemmer, 121 enkeltmedlemmer og 1 studentermedlem. Det er samlet set 4 medlemmer flere end sidste år.

 

Meddelelser

Der er i 2013 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2013:

 

Storstrømsforbindelsen i fortid, nutid og fremtid

Efter generalforsamlingen den 28. februar holdt professor emiritus Niels J. Gimsing et foredrag med titlen Storstrømsforbindelsen i fortid, nutid og fremtid. Det var en meget interessant og spændende gennemgang af forbindelserne over Storstrømmen fra både og færger over de faste forbindelser Storstrømsbroen fra 1937 og Farøbroerne fra 1985 frem til en fremtidig ny jernbane- og vej/stiforbindelse i stedet for den gamle Storstrømsbro.

 

Dansk brobygnings vej til elitestatus

Dansk Vejhistorisk Selskab og Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK) i IDA afholdt den 15. april et foredrag med titlen Dansk brobygnings vej til elitestatus – via broerne over sund og bælt. Foredragsholder var civilingeniør Klaus H. Ostenfeld, fhv. administrerende direktør og brodirektør i COWI A/S og foredraget fandt sted i Ingeniørhuset, København V. COWI startede, da civilingeniør Christen Ostenfeld i begyndelsen af 1930’erne etablerede en lille ingeniørvirksomhed i København. Efter et par år blev Wriborg Jönson ansat og ingeniørvirksomheden skiftede snart navn til Ostenfeld & Jönssn, som senere igen efter et par navneskift er blevet til COWI. Det var igen et interessant og lærerigt foredrag om COWIs udvikling igennem årene til en verdensomspændende ingeniørvirksomhed, som via sine broprojekter i Danmark har udviklet mange nye innovative og fine løsninger inden for brobygningen bl.a. om vindforhold og affugtning af brokassedragere af stål.

 

Vejhistorisk ekskursion til Vestsverige

DVS’ vejhistoriske ekskursion 2013 gik til Vestsverige og fandt sted 27 – 29. maj 2013. Turen startede i Helsingborg, hvorfra turen gik nordover gennem Halland og forbi Göteborg til Bohuslän. Herfra videre nordpå til den svensk-norske grænse ved Svinesund.

Turen fulgte – så vidt muligt – den gamle Kungsvägen gennem Halland og Bohuslän, som jo var dansk-norske besiddelser helt frem til midten af 1600-tallet. Det var den Kongevej, som de danske konger drog ad, når de skulle fra Danmark til Norge. Det må siges, at der ikke er så mange ”rester” tilbage fra danskertiden, men selvfølgelig langt flere interessante og spændende vej- og kulturhistoriske steder fra de efterfølgende 350 år.

Det var tre fine dage, hvor de 22 deltagere fik lejlighed til at se en række spændende og interessante vej- og kulturhistoriske steder. Turen var – som lige som ved vore tidligere ekskursioner til Sverige – godt tilrettelagt og godt guidet af fhv. museumschef Jan-Olof Montelius fra Sveriges Vägmuseum, som også havde udarbejdet et meget informativt program med kort over turen. Stor tak til Jan-Olof for en dejlig vejhistorisk tur. Karl-Erik Frandsen skal ligeledes have en tak for hans indlæg på turen, hvor han berettede om Danmark og de gamle danske besiddelser Halland og Bohuslen.

Vi siger også mange tak til firmaerne COLAS DANMARK A/S, NCC Roads A/S og Epoke A/S for deres økonomiske støtte til turen.

 

På sporet af den gamle Helsingørvej København

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling den 15. juni var dr.phil. Karl-Erik Frandsen guide på byvandringen På sporet af den gamle Helsingørvej i København. Efter en instruktiv introduktion i Vejdirektoratet var det en interessant spadseretur gennem Nyhavn, Kgs. Nytorv og Frederiksstaden, som afsluttedes med en hyggelig frokost på Café Petersborg.

 

Broer og færger – forbindelser over vand

DVS planlagde den 18. september 2013 at afholde et heldagsseminar med titlen Broer og færger – forbindelser over vand. Seminaret skulle først have fundet sted på M/S Museet for Søfart i Helsingør, men grundet en alvorlig vandskade i slutningen af maj blev åbningen af det nye museum udsat, hvorfor DVS måtte flytte seminaret til Hotel Park Inn i Kastrup.

Programmet for seminaret blev fastlagt i løbet af foråret og skulle indeholde 9 foredrag opdelt i 3 afdelinger: Færger og færgefart, broer og regionale forbindelser. Foredragsholdere, som både var interne medlemmer og udenforstående, og foredrag om de forskellige emner og aspekter var på plads, men seminaret måtte desværre aflyses, da vi i midten af august kunne se, at der var for få tilmeldinger.

Det var hensigten, at indlæggene efterfølgende skulle publiceres i VEJHISTORIE. To af foredragene er udkommet i VEJHISTORIE nr. 23. Der følger flere i senere numre af VEJHISTORIE.

 

Scotland’s Historical Engineering Landmarks

Professor Roland Paxton fra Edinburgh vendte i oktober tilbage til Danmark for at berette om Scotland’s Historical Engineering Landmarks. Foredraget fandt sted den 22. oktober i Ingeniørhuset i København og afholdtes i samarbejde mellem Teknologihistorisk Gruppe (HITEK) i IDA og DVS.

Roland Paxtons foredrag om mange spændende ingeniørarbejder, som i stor udstrækning er forestået af skotske ingeniører (med Thomas Telford som den mest kendte), var meget interessant og inspirerende. Det baserede sig for en stor del på den vejhistoriske ekskursion, som DVS havde haft i 2012, men selvfølgelig suppleret med en række andre ingeniørarbejder. Det er fantastisk, hvor mange spændende ingeniørarbejder, Skotland besidder.

 

Besøg af Teknisk Museums Venner

DVS havde den 12. november besøg af Teknisk Museums Venner med formanden Nils Kr. Zeeberg og museumsdirektør Jens Breinegaard fra Danmarks Tekniske Museum i spidsen. Fra DVS deltog Bo Tarp, Carl Johan Hansen og Michael Hertz. Bo Tarp orienterede først om de opgaver, som Vejdirektoratet forestår; herefter om DVBs lukning og om DVSs virksomhed. Bo Tarp udtrykte ønsket om et godt samarbejde med DTM, som havde overtaget en så stor del af DVBs effekter, bl.a. udstillingen.

Jens Breinegaard orienterede om DTM, som råder over ca. 14.000 m2 udstillingsarealer mv. Udstillingsarealer og magasiner er ikke opvarmede, hvilket ikke er optimalt for opbevaringen (og de besøgende). Der er stort behov for en renovering af museet og der er planer om en udflytning af museet til ledige lokaler på det tidligere skibsværfts område tæt på Kronborg. Det er et projekt til mere end 300 mio kr, som i givet fald skal skaffes ved fondsstøtte. Breinegaard så også gerne et meget nærmere samarbejde med DVS, herunder om frivillige, der kunne hjælpe med vejtekniske opgaver.

Arrangementet afsluttedes med en forevisning af T.I.C.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2013:

 

VEJHISTORIE nr. 22 indeholdt artiklerne ”Forbindelsen over Femern Bælt” af cand. mag Berit Stage og et genoptryk af artiklen ”Overfarten Sjælland-Falster historisk belyst” af nu afdøde cand. jur., fhv. auditør Torben Topsøe Jensen. Det var hensigten, at dette nr. af VEJHISTORIE skulle være oplæg til seminaret ”Broer og færger”. Artiklen ”Forbindelsen over Femern Bælt” er baseret på publikationen ”Med folk og gods over Femern Bælt”, som har Berit Stage som forfatter og er udgivet af Femern A/S. Vi takker Berit Stage og Femern A/S for velvillig tilladelse til at benytte deres manuskript til VEJHISTORIE.

Selskabet takker COWI A/S og Grontmij A/S for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

VEJHISTORIE nr. 23 indeholdt artiklerne ”Flottbron vid Österfors. Gammel eller ny?” af forhv. museumschef Jan-Olof Montelius og ”Trafikken over Kattegat – i historisk og transportpolitisk betydning” af cand. scient. Mogens Nørgaard Olesen.

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

Pleje af vejhistoriske sten – bidrag til en vejledning

Selskabet udgav i eftersommeren dette hæfte, som er udarbejdet af Milestensgruppen med Viggo Launbjerg som ”førstemand”. Som navnet ”bidrag til en vejledning” antyder, er hæftet tænkt som en form for vejledning i, hvordan de gamle milesten og andre historiske sten langs vores veje vedligeholdes og bevares for eftertiden. Hæftet er udformet som en samtale med henholdsvis Kulturstyrelsen og Rudersdal Kommune samt med 3 bilag om kommunens plejeplan, Kulturstyrelsens godkendelse af samme, og hvordan arbejdet med vedligeholdelsen af de historiske sten skal ske.

Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” er udsendt til kommunerne og museer, især lokalhistoriske samt andre offentlige og private interessenter.

Selskabet takker ingeniørfirmaet Rambøll for den økonomiske støtte til trykningen af dette hæfte.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz (formand), mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, universitetslektor Per Homann Jespersen og akademiingeniør Carl Johan Hansen (sekretær). Udvalget har holdt møde den 29. april 2013, hvor især programmet og tlrettelæggelsen af det planlagte seminar ”Broer og færger – forbindelser over vand” blev drøftet. Herudover har der været et par ”uformelle” møder” med færre deltagere. Endvidere har der været kontakt mellem udvalgets medlemmer via mail og telefon, herunder har artiklerne til VEJHISTORIE været rundsendt for kommentarer hos udvalget.

Udvalget har som den ene hovedopgave at stå for den løbende drift af tidsskriftet VEJHISTORIE. I 2013 er der som nævnt ovenfor udkommet 2 numre af VEJHISTORIE, hvilket også skulle være målet.

Den anden hovedopgave for udvalget er at indgå i samarbejde mellem DVS, Danmarks Vej- & Bromuseum og andre tekniske og lokalhistoriske museer, institutioner, universiteter m.fl. I dette samarbejde kan DVB naturnødvendigt ikke længere deltage.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, ingeniør Carl Dixen Pedersen, arkitekt Jens Johansen, skovfoged Erling Buhl og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Museumschef Helle Schummel udtrådte af udvalget efter lukningen af Danmarks Vej- og Bromuseum.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppen har ikke holdt møder i 2013, men der har løbende været mere uformeller drøftelser pr. telefon og mails gennem året. Endvidere har de 3 medlemmer af gruppen, som har stået for udarbejdelsen af hæftet ”Pleje af historiske vejsten”, holdt møde ligesom milestensgruppen har haft ”Pleje af historiske vejsten” til udtalelse før udgivelsen.

Gruppens opgave med at registrere og opmåle milesten i marken er fortsat i 2013, herunder de fleste milesten i det gamle Ringkjøbing Amt. Endvidere er registreret enkelte kilometersten og andre sten (vejvisersten, skel- og grænsesten). Der er registeret en del strækninger og enkelte sten i 2013, således at det i 2014 kun er på Bornholm, der mangler at blive registreret historiske vejsten.

Knap 600 danske milesten er inddateret i databasen SLVV (Sten Langs Vore Veje). Det er ca. 50 % flere, end der er registreret i ”Gamle danske milepæle”. Der mangler fortsat at blive inddateret en hel del milesten, bl.a. ca. 65 sten fra Slesvig-Holsten og ca. 20 sten fra Bornholm. Endvidere flere sten, som er opmagasineret på diverse materielpladser og på museer. Det er hensigten, at SLVV-databasen skal ligge på DVS’ hjemmeside, når den atter kommer i funktion.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret – i 2013 er dette arbejde fortsat. Der er ydermere henvendelser fra offentlige og private om historiske sten, som skal besvares.

Gruppen drøfter fortsat en udgivelse ”i populær form” af en guide eller brochure over de danske mile- og kilometersten og andre historiske vejsten. I 2013 er der imidlertid satset på at få udarbejdet en ”kogebog for milesten” – en slags vejledning i pleje af historiske vejsten. Det resulterede i eftersommeren i udgivelsen af publikationen ”Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning”. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der skal kontaktes i forbindelse med processen om renovering af sten, om fredning, om hvilke stenhuggerier, der kan bruges ved renoveringen af stenene, om vedligeholdelsen og driften i marken mm.”Pleje af historiske vejsten” er udformet som en samtale med henholdsvis Kulturstyrelsen og Rudersdal Kommune om de forskellige emner. Endvidere er der som bilag gengivet, hvorledes Rudersdal Kommune har udarbejdet en plejeplan for vedligeholdelsen af historiske sten i deres kommune, Kulturstyrelsens godkendelse af samme og hvordan arbejdet er foregået i kommunen. Hæftet ”Plejeplan af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” er udsendt til alle danske kommuner, til relevante museer, især lokalhistoriske og andre offentlige og private interessenter.

Gruppen har tidligere rettet henvendelse til lokalhistoriske og andre relevante museer for at indhente deres viden om de historiske mile- og kilometersten, der befinder sig i deres samlinger. Det er vigtigt, at alle disse sten kan indgå i SLVV-databasen.

Milestensgruppen registrerede i efteråret 2012 DVBs samling af historiske vejsten og deltog i forsøget på at finde relevante modtagere af stenene. Dette arbejde er fortsat i begyndelsen af 2013. I den forbindelse (og på anden måde) er der fremkommet oplysninger om flere milesten, bl.a. på flere materielpladser, i en privat mose m.fl.

Vi takker civilingeniør Viggo Launbjerg for hans meget store indsats med registrering og inddatering af milesten, udarbejdelsen af hæftet ”Pleje af historiske sten – bidrag til en vejledning”, besvarelse af spørgsmål om vedligeholdelsen af historiske sten m.m. Endvidere tak til ingeniør Carl Dixen Pedersen for hans forsøg på at finde egnede steder til placering af de milesten, som fandtes på Danmarks Vej- og Bromuseum.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet har ikke været i fuld drift siden medio 2012, da Vejdirektoratets internetportaler blev omlagt. Bestyrelsen har drøftet, hvilke løsninger der skulle satses på. Det blev herunder undersøgt, om hjemmesiden kunne omlægges til Vejdirektoratets nye internetportal. Det viste sig imidlertid, at det ville blive så økonomisk kostbart, at DVS ikke ville gå ind i en sådan løsning.

Vort medlem Jørgen Burchardt tilbød i begyndelsen af 2013 at oprette en midlertidig hjemmeside for DVS, som skulle fungere, indtil der blev fundet en endelig løsning. Denne midlertidige hjemmeside blev udført i systemet Word Press, og hjemmesiden blev lagt på en privat server. Den fungerede indtil eftersommeren, hvorefter der skulle findes en endelig løsning.

Carl Johan Hansen og Carl Dixen Pedersen har efterfølgende holdt et par møder med en mulig ny webmaster, som på baggrund af Jørgen Burchardts anbefalinger, har arbejdet videre med spørgsmålet. Resultatet af dette er, at udgangspunktet for den fremtidige hjemmeside bliver den af Jørgen Burchardt udarbejdede version. Der vil blive en kort orientering på den kommende generalforsamling om spørgsmålet.

Vi takker Jørgen Burchardt for hans indsats ved oprettelsen af den midlertidige hjemmeside og hans forslag til fremtidig løsning.

 

København den 10. februar 2014

 

Bo Tarp                                                                            Carl Johan Hansen

Formand                                                                          Næstformand

(sign.)                                                                              (sign.)