Beretning for 2014

image_print

 

Generelt om udviklingen

I 2014 gennemførtes hele to vejhistoriske ekskursioner. Den første i juni måned var en 3-dages tur til Slesvig-Holsten og den anden i august måned en 1-dages tur over Øresundsforbindelsen med besøg på Peberholm og i ”hansestaden” Jakriborg. Begge med stort antal deltagere, henholdsvis 39 og 35 personer. Endvidere var der besøg på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Efter generalforsamlingen holdt Viggo Launbjerg foredraget ”Milesten i 7 år og hvad deraf fulgte”. I efteråret afholdtes foredraget ”Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie” med Steffen E. Jørgensen som foredragsholder.

DVS har ”stået for” et projekt omfattende 3 marmormilesten ved en tømmerhandel i Roskilde, som skal flyttes for at blive restaureret og herefter genopstillet på 2 tidligere hovedlandeveje i og omkring Roskilde. Da de involverede 3 kommuner ikke har kunnet afse midler til projektet, har DVS søgt om fondsstøtte til gennemførelsen. Projektet er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt kommunerne Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde. Der er dog endnu ikke modtaget støtte til projektet, men det forventes, at det vil ske i 2015.

DVS’ hjemmeside www.vejhistorie.dk blev igen aktiv i 2014 efter at have været ude af drift i en længere periode.

I 2014 er der udgivet 2 numre af VEJHISTORIE, nr. 24 og 25.

 

Ordinær generalforsamling 2014

Den ordinære generalforsamling 2014 blev afholdt onsdag den 24. februar 2014 i Vejdirektoratet i København med Ib Frandsen som dirigent.

Formanden, Bo Tarp, fremlagde Selskabets beretning for 2013, som var fremsendt før generalforsamlingen. Formanden uddybede nogle af begivenhederne i 2013, herunder de to generalforsamlinger, der var afholdt for at ændre Selskabets vedtægter på grund af lukningen af Danmarks Vej- og Bromuseum, den vejhistoriske ekskursion til Vestsverige i foråret 2013, udgivelsen af publikationen ”Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning”, Selskabets hjemmeside og seminaret ”Broer og færger – forbindelser ove vand”, som desværre måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger

Formandens beretning for 2013 blev efter spørgsmål fra deltagerne godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2013 og forslag til budget for 2014, herunder kontingent for 2014 blev ligeledes godkendt.

Bo Tarp blev valgt som formand og Søren Larsen som kritisk revisor.

Der var fremsat forslag om at udpege Carl Johan Hansen som æresmedlem af Selskabet. Han blev med akklamation valgt til æresmedlem. 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen bestod indtil den ordinære generalforsamling 24. februar 2014 af følgende udpegede medlemmer (i parentes angivet af hvem de er udpeget):

Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Afdelingsingeniør Agner Holmbjerg, kasserer (Vejdirektoratet)

Universitetslektor Per Homann Jespersen (Undervisningsinstitutionerne)

Tidl. kommuneingeniør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Havnefoged Claus Christensen (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Oberst Christian Arildsen (Ingeniørregimentet)

Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

Museumschef Helle Schummel (Danmarks Vej- og Bromuseum)

og af følgende valgt af generalforsamlingen:

Direktør Carl Steen Berggreen

Civilingeniør Per Clausen

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand

Cand.mag. Michael Hertz

Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro

Civilingeniør Ernst Renstrup

Ingeniør Carl Dixen Pedersen

Kontorchef Bo Tarp, formand.

 

Efter generalforsamlingen 24. februar 2014 er følgende udpeget til bestyrelsen for perioden 2014-2016 (i parentes angivet af hvem de er udpeget):

Trafikdirektør Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)

Chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer (Vejdirektoratet)

Museumsdirektør Jens Breinegaard (Danmarks Tekniske Museum)

Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)

Fhv. teknisk direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)

Ingeniør Hans Leth (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)

Direktør Henning E. Kaas (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI)

 

og følgende valgt på generalforsamlingen ligeledes for perioden 2014-2016:

Direktør Carl Steen Berggreen

Civilingeniør Per Clausen

Dr.phil. Karl-Erik Frandsen

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand

Cand.mag. Michael Hertz

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Ingeniør Carl Dixen Pedersen

Kontorchef Bo Tarp, formand.

 

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Søren Larsen blev valgt som kritisk revisor.

Posten som sekretær har desværre ikke været besat i 2014.

 

Bestyrelsens konstituering og mødeaktiviteter

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 24. februar 2014, hvor akademiingeniør Carl Johan Hansen blev valgt som næstformand og chefkonsulent Agner Holmbjerg som kasserer. Der er endnu ikke fundet en sekretær for Selskabet, men der arbejdes fortsat på sagen.

I 2014 har DVS’ bestyrelse afholdt følgende møder:

Nr. 104 den 24. februar 2014 i Vejdirektoratet i København. Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Nr. 105 den 5. april 2014 på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Nr. 106 den 12. juni 2014 i Vejdirektoratet i København.

Nr. 107 den 24. september 2014 i Vejdirektoratet i København.

Nr. 108 den 24. november 2014 i Vejdirektoratet i København.

 

Bestyrelsen har på møderne drøftet Selskabets aktiviteter, specielt de arrangementer og vejhistoriske ekskursioner, som skal gennemføres i løbet af året og senere. Herunder har arbejdet i Redaktions- og Forskningsudvalget og i Milestensgruppen været på dagsordenen. Mht. førstnævnte udvalg er det drøftelser af indholdet i de 2 numre af VEJHISTORIE, som udgives om året.

For Milestensgruppens vedkommende er det ligeledes arbejdet i gruppen. Herunder om et projekt om 3 marmormilesten, som tidligere har stået ved en tømmerhandel i Roskilde, men som er fjernet og efter planen skal renoveres og genopstilles ved 2 tidligere hovedlandeveje i Roskildeområdet, hvor de tidligere kan have stået. DVS ”står for” projektet, som er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt kommunerne Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde. DVS har i den anledning søgt om økonomisk støtte til gennemførelsen af projektet.

DVS’ hjemmeside har naturnødvendigt også været på programmet på møderne – der har været enighed om, at det er meget væsentligt at have et sådant meddelelsesforum såvel over for DVS’ medlemmer som over for udenforstående. Hjemmesiden er i efteråret kommet ”op at stå” igen.

I anledning af 90-årsjubilæet for Trafik & Veje/Dansk Vejtidsskrift blev Selskabet anmodet om at give input til indholdet et jubilæumsnr – dette projekt har ligeledes været drøftet på møderne.

 

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af: Kontorchef Bo Tarp, formand, akademiingeniør Carl Johan Hansen, næstformand og chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer.

Forretningsudvalget har i 2014 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon. Det har hovedsageligt været koordinering/planlægning af DVSs arrangementer, specielt den vejhistoriske ekskursion til Slesvig-Holsten.

Den tidl. sekretær civilingeniør Ulrik Blindum har bl.a. fortsat med oprydning/sortering i vore arkiver af bøger, publikationer mm. samt scanning af historiske fotos, publikationer, referater mm. Stor tak til Ulrik Blindum for dette arbejde, som i de fleste tilfælde er foregået i weekender og andre fridage.

 

Selskabets protektor

Der har i 2014 været kontakt til Selskabets protektor, HKH Prinsgemalen, i forbindelse med Dronningens Nytårskur på Christiansborg den 7. januar 2014, hvor Selskabets formand Bo Tarp repræsenterede Selskabet. Bo Tarp har ligeledes deltaget i Nytårskuren den 7. januar 2015.

Gaven til Selskabets protektor HKH Prinsgemalen’s i anledning af hans 80-års fødselsdag den 11. juni 2014 var en smuk blomsteropsats.

 

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2015 to æresmedlemmer, civilingeniør Ivar Schacke og akademiingeniør Carl Johan Hansen.

 

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2015 i alt 143 medlemmer. Heraf er 16 institutioner/firmamedlemmer og 127 enkeltmedlemmer. Det er samlet set 7 medlemmer flere end sidste år.

 

Meddelelser

Der er i 2014 udsendt i alt 8 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

 

Arrangementer

Der har været afholdt følgende arrangementer i 2014:

 

Milesten i 7 år og hvad deraf fulgte

Efter generalforsamlingen den 24. februar holdt civilingeniør Viggo Launbjerg et foredrag med titlen ”Milesten i 7 år og hvad deraf fulgte”. Viggo Launbjerg begyndte med at fortælle om vejplanlægning gennem tiderne, hvor han bl.a. omtalte planlægningen i Pompei. Han fortsatte med at berette om Milestensgruppen, som i sin godt 8-årige historie primært var tænkt at skulle arbejde med at nyregistrere historiske vejsten. Men arbejdet omfatter nu også rådgivning om pleje af disse historiske sten, om en evt. renovering og genplacering af stenene og om at bidrage til formidling af viden om disse emner især over for vejmyndighederne. Det har også betydet udarbejdelsen af publikationen ”Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” – en kogebog for hvordan vejmyndigheder og andre skal forholde sig mht. de historiske sten langs vejene. Et spændende og interessant indlæg om nogle af vore gamle kulturhistoriske minder.

 

På vej med Teknisk Museum

Lørdag den 5. april var der arrangeret besøg på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Museums-direktør Jens Breinegaard var selv guide på den spændende udstilling, hvor den historiske udvikling inden for teknologi, videnskab og industri gennem de sidste par århundreder berettes. Det er emner som kraftmaskiner, transport, kommunikation, elektricitet, redningshistorie, hverdagens teknik og meget mere, hvor man i museets store rum kunne se en stor samling af dampmaskiner, opfindelser, elektriske apparater, cykler, køretøjer, flyvemaskiner og mm.

Jens Breinegaard fremviste og fortalte om nogle af de gamle automobiler, der dækker det meste af bilhistorien i Danmark, herunder var der netop for øjeblikket en særudstilling om elbilen og dens udvikling i Danmark. Virkeligt spændende og interessant at se og høre om de ”selvbevægelige køretøjer”, som jo er forudsætningen for vore veje.

 

Vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten

Den vejhistoriske ekskursion 2014 fandt sted 1.-3. juni og gik til vore gamle besiddelser i Slesvig-Holsten. Der var rekorddeltagelse på turen, idet i alt 39 personer, medlemmer og ledsagere, deltog i turen til de gamle danske hertugdømmer. Tidspunktet var aktuelt, da det jo netop er 150 år siden, vi mistede Slesvig-Holsten.

Turen startede i henholdsvis Vejle og Kolding, hvorfra turen gik sydpå til det første stop ved Immervad Bro på Hærvejen. Videre sydpå delvis ad Hærvejen og via Bov Museum og Flensborg til Christianslyst ved Sønderbrarup, hvor der overnattedes. Det oprindelige Christianslyst stammer tilbage fra 1787, hvorefter det hørte under den danske krone frem til 1864. I 1952 blev det overtaget af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger – det var således et sted, der emmer af dansk-sønderjysk historie. De næste 2 dage blev rigtig en tur i den forvirrende og blodige Danmarkshistorie med Dannevirke og andre slagmarker,  med Ejderkanal, Oksevej med studehandel, gamle ”danske” veje med milesten i Slesvig og Holsten og mm.

Den meget vellykkede, spændende og interessante vejhistoriske tur var tilrettelagt af ingeniør Arne Rosenkvist sammen med næstformanden. Stor tak til dem. Også stor tak til dr.phil. Karl-Erik Frandsen, som stod for byvandringer i henholdsvis Flensborg og Slesvig samt for foredraget om ”Studehandel og Oksevejen” – og til Runa Christensen for hendes indlæg om ”Kongeveje og kongens veje”.

 

Peberholm og Jakriborg

DVSs næste arrangement i 2014 foregik den 30. august og var en ekskursion over Øresunds-forbindelsen til Skåne og ”hansestaden” Jakriborg. Ialt 35 personer, både medlemmer og deres ledsagere, deltog i turen.

Det første stop på turen over Øresund var den kunstige ø Peberholm, hvor vi fik en tur rundt på øen og kom ned under brofæstet med fint udblik mod Sverige. Næste stop var broens trafikovervågningscentral, som ligger sammen med betalingsanlægget på den svenske side. Videre til hansestaden” Jakriborg mellem Malmø og Lund, som ligger som en lille ”oase” på en mark med jernbanen og industribyggeri som naboer. Man bliver hensat til en anden tid, når man går rundt i de brolagte, (næsten) bilfri gader. Byen kaldes ofte for en kulisseby, historieromantik og middelklassens svar på Christiania, men beboerne synes glade for deres by med foreløbig ca. 400 lejeboliger. Det var under alle omstændigheder en interessant og spændende oplevelse at besøge Jakriborg.

Stor tak til vor formand Bo Tarp for tilrettelæggelsen af turen. Også tak til dr.phil. Karl-Erik Frandsen, som på turen tilbage berettede om den gamle danske by Malmøs og Kastrups historie.

 

Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie

Det sidste arrangement i 2014 var et foredrag den 13. oktober, hvor seniorforsker Steffen E. Jørgensen holdt et foredrag med titlen ”Med syvmileskridt gennem 250 års dansk vejhistorie”. Det er et meget omfattende emne til et par timers indlæg. Steffen Jørgensen fremdrog i sit foredrag nogle markante episoder i det danske vejnets udvikling – fra den første beslutning, om at der skulle anlægges et hovedlandevejsnet i Danmark, blev taget i 1761, til de sidste tilføjelser til ”Det store H” blev foretaget i 00’erne.

Der blev i de 250 år anlagt to overordnede vejnet i Danmark: Det gamle hovedlandevejsnet, 100-års-projektet, der startede 1764 og fuldendtes i 1861 og motorvejprojektet, ”Det store H”, som kan siges at være anlagt i årene 1952-1994 med diverse senere tilføjelser. Vejdirektoratets seniorklub var inviteret til foredraget.

 

Foruden de ovennævnte arrangementer skal også nævnes, at vort medlem Per Nilsson fra Albertslund indbød DVS’ medlemmer til et foredrag i Albertslund Lokalhistoriske Forening med titlen:

Milesten og vejhistorie – det lyder da kedeligt!

Foredraget afholdtes den 26. august og foredragsholder var vort meget aktive medlem af Milestens-gruppen, civilingeniør Viggo Launbjerg.  Det var delvis en gentagelse af foredraget efter general-forsamlingen, men med spændende tilføjelser bl.a. om udstillingen ”Veje i kunsten” på Nivågård – omtalt i VEJHISTORIE nr. 24.  

Stor tak til Per Nilsson og Albertslund Lokalhistoriske Forening for invitationen.

 

Publikationer og tidsskrifter

Selskabet har udgivet følgende publikationer i 2014:

 

VEJHISTORIE nr. 24 indeholdt 3 artikler: ”Eneveldets  konger på Norgesreise” af Anne-Mette Nielsen, Hamar, ”Spår om en gammal bro i Ängelholm” af civilingenjör Lars Martin Nilsson, Stockholm og ”Vejen som æstetisk og åndelig størrelse” af cand.mag. Michael Hertz.

Selskabet takker COWI A/S og Grontmij A/S for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

VEJHISTORIE nr. 25 indeholdt artiklerne ”150 år med veidirektører i Norge” af tdl. direktør for Norsk vegmuseum Geir Paulsrud og ”Danske veje paa Guldkysten” af etnolog Jørgen Burchardt. Sidstnævnte artikel er første del af en artikel om ”Danske veje i Ghana”, hvor 2. del vil blive bragt i VEJHISTORIE nr. 26.

Selskabet takker Asfaltindustrien for den økonomiske støtte til udgivelsen af dette nummer.

 

Øvrige aktiviteter

DVS-udvalg

Redaktions- og Forskningsudvalget består af cand.mag. Michael Hertz, formand, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, viceinstitutleder Morten Dam-Rasmussen og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Udvalget har i 2014 holdt møde den 24. september, hvor forslag til artikler i VEJHISTORIE blev drøftet. Formanden og sekretæren har endvidere før hver udgivelse drøftet indhold og opsætning af det aktuelle nummer. Endvidere har der været kontakt mellem alle udvalgets medlemmer via mail og telefon, herunder har artiklerne til VEJHISTORIE været rundsendt for kommentarer hos udvalget.

Det er målet, at der hvert år udkommer 2 numre af VEJHISTORIE, hvilket der som tidligere nævnt er sket i 2014.

 

Milestensgruppen består af følgende: Mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, formand, civilingeniør Viggo Launbjerg, ingeniør Carl Dixen Pedersen, tidl. skovfoged Erling Buhl og akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær. Arkitekt Jens Johansen er i 2014 udtrådt af udvalget på grund af sygdom.

Milestensgruppens opgave er at foretage en revideret og ajourført registrering af danske mile– og kilometersten samt andre interessante sten langs vejene. Registreringen af milesten sker på baggrund af Ejvind Draibys publikation “Gamle danske milepæle”.

Gruppen har i 2014 afholdt 3 møder: 3. februar, 26. maj og 13. oktober. Herudover har der løbende været mere uformeller drøftelser pr. telefon og mails gennem året.

Gruppens opgave med at registrere og opmåle milesten i marken er fortsat i 2014 med ca. 50 nye milesten bl.a. på Bornholm. Langt de fleste milesten i Danmark er nu registreret og opmålt.

Ca. 650 danske milesten er inddateret i databasen Sten Langs Vore Veje (SLVV). Det er ca. 50 % flere, end der er registreret i ”Gamle danske milepæle”. Der mangler fortsat at blive inddateret ca. 65 sten fra Slesvig-Holsten. Endvidere flere sten, som er opmagasineret på materielpladser og på museer. Det er hensigten, at SLVV-databasen indlægges på DVS’ hjemmeside.

I 2014 blev der – i første omgang som forsøg – overført data om en del milesten fra SLVV til Kultur-styrelsens database “Fund og fortidsminder”. Dette forsøg faldt så heldigt ud, at KUS herefter har fået resten af SLVVs milesten overført.

Gruppen medvirker løbende til at få milesten restaureret og genplaceret – i 2014 er dette arbejde fortsat. Der er ydermere henvendelser fra offentlige og private om historiske sten, som skal besvares.

Et større projekt omhandler 3 marmormilesten, som i mange år har stået ved indkørslen til en tømmerhandel i Roskilde, men som blev fjernet på grund af fare for påkørsel. Kulturstyrelsen bad derfor Roskilde museum og DVS om at komme med forslag til genopstilling af de tre marmormilesten i samarbejde med relevante kommuner. Det er herefter planen, at de 3 milesten skal renoveres og genopstilles på steder, hvor de kan have stået, før de blev fjernet. Genopstillingen af stenene skal ske på de tidligere hovedlandeveje København-Roskilde og Roskilde-Hobæk og involverer 3 kommuner Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde.

Ingen af de 3 kommuner har økonomiske midler til restaureringen af stenene, hvorfor der skal søges om støtte til dette arbejde. Kommunerne har påtaget sig at sørge for opstilling af stenene de valgte steder, herunder med beplantning mv. DVS har ”ansvaret” for projektet, der som nævnt er udført i samarbejde med Kulturstyrelsen og Roskilde Museum samt de 3 kommuner Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde. Projektet vil koste ca. 280.000 kr, som DVS har søgt om økonomisk støtte til hos ”AP Møllers og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål”. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen, men det forventes, at det vil ske i 2015.

Der arbejdes på med en stendetektor at få undersøgt nogle sten, som er ”deponeret” i en mose på Lolland. Hvis det viser sig, at der er tale om milesten (hvad der er stærk formodning om), påregnes de optaget og derefter opstillet på passende steder på Lolland.

Ultimo 2014 arbejdes der på en genopstilling af tre milesten i hhv Silkeborg, Odense og Slangerup, hvilket ser ud til at lykkes. De to af stenene er skænket af en privatperson og er således “nye” milesten.

I slutningen af marts holdt Viggo Launbjerg foredraget ”Milesten i 7 år og hvad deraf fulgte”  i Vej og Park, Esbjerg kommune, Mødet i Esbjerg affødte et besøg på en materielplads i Bramminge senere på året, hvilket frembragte i alt 9 “nye” milesten.

I eftersommeren 2013 blev publikationen ”Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning” udgivet. Det er en form for ”kogebog for milesten”, dvs. en slags vejledning i pleje af historiske vejsten..Der har efterfølgende været henvendelser fra flere kommuner, hvilket er fortsat i 2014.

Gruppen drøfter fortsat en udgivelse ”i populær form” af en guide eller brochure over de danske mile- og kilometersten og andre historiske vejsten. En privat person har indlagt alle milesten i Danmark og Slesvig-Holsten i GoogleEarth-kort, hvor man ved at klikke ind på kortene kan finde den enkelte milesten frem med placering og ved at klikke videre få den vist ”i øjenhøjde”. Det er planen, at hver milesten angives med den samme nummeridentifikation i SLVV-databasen og på GoogleEarth-kortet. Ved at klikke på nummeret på kortet kan man herefter få relevante data om stenen frem fra SLVV-databasen. Udprint el.lign. kan således anvendes som guide på en ”milestenstur”.

Vi takker civilingeniør Viggo Launbjerg for hans meget store indsats med registrering og inddatering af milesten, projektet om restaurering og genopstilling af 3 milesten i Roskildeområdet, besvarelse af spørgsmål om vedligeholdelsen af historiske sten o.m.m.

 

www.vejhistorie.dk

DVS’ hjemmeside på internettet har ikke været i fuld drift siden medio 2012, da Vejdirektoratets internetportaler blev omlagt. Bestyrelsen har siden ved flere lejligheder drøftet, hvilke løsninger der skulle satses på. Det blev herunder undersøgt, om hjemmesiden kunne omlægges til Vejdirektoratets nye internetportal. Det viste sig imidlertid, at det ville blive så økonomisk kostbart, at DVS ikke ville gå ind i en sådan løsning.

Vort medlem Jørgen Burchardt tilbød i begyndelsen af 2013 at oprette en midlertidig hjemmeside for DVS, som skulle fungere, indtil der blev fundet en endelig løsning. Den fungerede indtil eftersommeren 2013, hvorefter der skulle findes en endelig løsning.

Der blev efterfølgende i 2013 og 2014 afholdt møder med en mulig ny webmaster, men det resulterede imidlertid ikke i en løsning. I eftersommeren 2014 fik vi tilbud om genetablering af hjemmesiden, som blev klar sidst på efteråret, således at www.vejhistorie.dk i en moderniseret form nu er oppe at stå igen. Den baseres på de informationer, som var på den oprindelige, naturligvis opdateret.

Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu med hensyn til informationer fra den gamle hjemmeside, og herudover skal den suppleres med div. relevante informationer fra Danmarks Vej- og Bromuseums nedlagte hjemmeside. Endvidere skal databasen ”Sten Langs Vore Veje” (SLVV), hvor foreløbig milesten i Danmark og Slesvig-Holsten er registreret, indlægges. Hertil følger senere andre historiske vejsten.

 

Trafik & Veje/Dansk Vejtidsskrift

Trafik & Veje/Dansk Vejtidsskrift har i 2014 – som i tidligere år – stillet plads til rådighed for meddelelser om Selskabets aktiviteter. Endvidere har T&V bragt flere artikler i ”Det vejhistoriske hjørne” om vejhistoriske emner, skrevet af Selskabets medlemmer, herunder om vor publikation ”Pleje af historiske vejsten – bidrag til en vejledning”.

Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje kunne i 2014 fejre 90-års jubilæum og civilingeniør Svend Tøfting samtidig sit 25 års jubilæum som ansvarshavende redaktør. I den anledning skulle der udgives et specielt jubilæumsnr., hvor Selskabet, in casu næstformanden (som sidder i T&Vs fagpanel som repræsentant for DVS), blev anmodet om at være medredaktør. Det resulterede – ud over det redaktionelle arbejde – i 2 artikler ”Dansk Vejtidsskrift og vejhistorie i 90 år” og ”Skrevet om motorveje i Dansk Vejtidsskrift i 90 år”.

I forbindelse med jubilæet er alle udgivne numre af Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje, som altså er blevet udgivet siden 1924, blevet digitaliseret. DVS har i den anledning været behjælpelig med at levere flere numre, som manglede i DVs arkiv. Interesserede kan således nu søge i databasen og læse/udprinte alle artikler i de over 90 års udgivelser. I Dansk Vejtidsskrift er der gennem de mange år publiceret et meget stort antal vejhistoriske artikler. Selskabets tidl. formand Georg Christiansen har for nogle år siden udarbejdet en oversigt over vejhistoriske artikler i Dansk Vejtidsskift for perioden 1924-1993.

 

Forespørgsler

I 2014 har Selskabet fået en række spørgsmål om vejhistoriske emner. Forespørgslerne er enten besvaret af Selskabet eller videresendt til relevante institutioner eller personer til besvarelse.

 

København den 1. februar 2015

 

Bo Tarp                                                                            Carl Johan Hansen

Formand                                                                          Næstformand

(sign.)                                                                              (sign.)