Beretning for 2017

image_print

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 fandt sted den 21. februar 2017 i Vejdirektoratet og havde deltagelse af 20 medlemmer.

Bestyrelsen blev valgt eller udpeget ved generalforsamlingen i 2016 sammensat således:

Valgte:

 • Direktør Carl Steen Berggreen
 • Civilingeniør Per Clausen
 • Dr.phil. Karl-Erik Frandsen
 • Cand.mag. Michael Hertz
 • Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen
 • Ingeniør Carl Dixen Pedersen
 • Cand. phil. Jørgen Burchardt
 • Kontorchef Bo Tarp, formand.

Udpegede (i parentes angivet af hvem de er udpeget):

 • Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen (Vejdirektoratet)
 • Chefkonsulent Agner Holmbjerg, kasserer (Vejdirektoratet)
 • Museumsdirektør Jesper Buris Larsen (Danmarks Tekniske Museum)
 • Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen (Undervisningsinstitutionerne)
 • Fhv. teknisk direktør Karsten Thorn (Kommunalteknisk Chefforening, KTC)
 • Ingeniør Hans Leth (Kommunal Vejteknisk Forening, KVF)
 • Direktør Bjarne Kjærside (Dansk Byggeri og Asfaltindustrien, AI

I løbet af 2016 blev Jesper Buris Larsen erstattet af museumsinspektør Jacob Thorek Jensen, Danmarks Tekniske Museum. I juni 2016 fik vi en trist meddelelse om Carl Dixen Pedersens dødsfald, og ved generalforsamlingen indgik Per Winther i stedet i bestyrelsen.

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er to år.

Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for Selskabet på generalforsamlingen.

Søren Larsen blev valgt som kritisk revisor.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen valgtes Jørgen Burchardt til næstformand og Agner Holmbjerg til kasserer.

Posten som sekretær har desværre ikke været besat i 2017.

Bestyrelsesmøder

Der har udover et konstituerende møde efter generalforsamlingen været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
På møderne er primært drøftet Selskabets aktiviteter og forslag til nye.

Historiske dage

På initiativ af Jørgen Burchardt var Selskabet repræsenteret ved arrangementet Historiske Dage i Øksnehallen den 25.-26 marts 2017, på stand fælles med Teknisk Museum og DTU, hvorved udgifterne kunne reduceres. Jørgen Burchardt, Michael Hertz, Hans Leth og Viggo Launbjerg, der bemandede standen, havde lejlighed til at udbrede kendskabet til Selskabet hos de interesserede besøgende, ligesom der blev solgt enkelte bøger fra standen. Jørgen Burchardt ledede og havde et indlæg på en session om planlægning af større infrastrukturforbindelser. Deltagelsen var således en succes.

Vejforum

Selskabet fik mulighed for at få en stand på Vejforum på Nyborg Strand den 6. og 7. december 2017. Standen blev bemandet af Niels Chr. Skov Nielsen, Knud Grøndahl Mortensen og Bo Tarp. Her var mulighed for at udbrede kendskabet til Selskabet, og det er formentlig også årsag til efterfølgende indmeldelse af nye medlemmer.

Arrangementer

I fortsættelse af generalforsamlingen 2017 afholdt Jørgen Burchardt et foredrag ”500 års trafikregulering” om udviklingen i trafikreguleringen i sammenhæng med trafikudviklingen.

Den 19. maj 2017 blev afholdt en meget vellykket tur til ”den genfundne bro” Vestbirk og det nærliggende Vestbirk Vandkraftanlæg, begge steder med lokale guider. Undervejs fortalte Arne Rosenkvist om den historiske Tamdrup Kirke, mens vi passerede den. Hans Leth havde arrangeret turen.

Den 18. december 2017 var arrangeret et meget interessant besøg hos ”Trafiktårnet Øst” nær Københavns Hovedbanegård. Lokale guider gav en rundvisning i den nye, runde 9 etages høje markante bygning med besøg hos Banedanmarks trafikkontrolcenter og Vejdirektoratets informationscenter med en orientering om deres opgaver. Bo Tarp havde arrangeret turen.

Hjemmesiden

Selskabets hjemmeside www.vejhistorie.dk er blevet videreudviklet i løbet af 2017. Der er løbende tilføjet mere indhold og flere nye sider og funktionaliteter. Især skal fremhæves, at en del af databasen ”Sten Langs Vore veje” nu er tilgængelig fra hjemmesiden. Dette arbejde vil fortsætte i 2018. Det er desuden blevet muligt at tilmelde sig selskabets arrangementer via hjemmesiden, og selskabet har i 2017 fået 8 nye medlemmer via indmeldelsesblanketten på hjemmesiden. Besøgstallet har været jævnt stigende gennem året og nåede i december det højeste nogensinde.

Facebooksiden

Selskabets Facebookside blev oprettet i juni 2017. Formålet med siden er at udbrede kendskabet til selskabet via de sociale medier. Siden havde ved årets udgang 45 følgere og 38, som synes godt om den. Der er kun kommet få nye til i årets sidste måneder. Hvis formålet skal opnås, er det nødvendigt, at flere følgere deler siden med deres eget sociale netværk.

Redaktions- og forskningsudvalget 2017

Redaktions- og forskningsudvalget bestående af Michael Hertz, Jørgen Burchardt , Morten Dam Rasmussen og Jacob Thorek Jensen har i 2017 redigeret to hæfter af VEJHISTORIE: nr. 29 om broer og forbindelserne til og fra Fyn samt om billedarkivet på DTU, og nr. 30, der oprindelig skulle have haft ”Fynske veje” som tema, men som udover den interessante artikel om arkæologisk undersøgelse af ”bispens bro” i Odense og boganmeldelser kom til at indeholde en artikel om overordnet trafikforvaltning i Sverige og Danmark.

Under forberedelse til udsendelse er forårsnummeret 2018 (VEJHISTORIE nr. 31) med bidrag om den sene enevældes chaussébyggeri i Slesvig Holsten, om senromersk vejbyggeri i Syditalien samt om trafiksikkerhed samt en boganmeldelse. Redaktionen har yderligere tilsagn om et bidrag til efterårsnummeret (VEJHISTORIE nr. 32) om veje og vejanlæg omkring København op til år 1800.

Yderligere har Redaktions- og forskningsudvalget været i berøring med udarbejdelsen af en folder om Krebshusalléen – et bevaret stykke chaussé fra 1700-tallet ved Sorø – og opsætningen af en informationstavle på stedet, ligesom to af udvalgets medlemmer i årets løb har leveret bidrag til det ”historiske hjørne” i Trafik og Veje.

Milestensgruppen 2017.

Gruppen mistede i 2016 to medlemmer, men der er til gengæld i 2017 kommet to nye medlemmer til, nemlig Hans Leth og Per Winther, således at gruppen i dag igen er oppe på fem medlemmer, Kirsten- Elizabeth Høgsbro (formand), Erling Buhl, Viggo Launbjerg samt de to nye. Gruppen har holdt to møder, et i juni, hvor vi bød Hans Leth velkommen og et i december, hvor vi tilsvarende bød Per Winther velkommen.

Det vigtigste, der er sket i 2017, er, at Per Winther, som hjemmesidens webmaster, gik ind i milestensgruppens registreringer og det materiale, der i sin tid blev lagt ind på Vej- og Bromuseets hjemmeside, og har redigeret og udbygget dette, således at hjemmesiden nu beskriver gruppens arbejde fyldigt og illustrativt. Per Winther har også sørget for, at man på hjemmesiden igen kan downloade Draibys bog, hvilket har været umuligt et stykke tid. Stor tak til Per Winther herfor. Således er databasens indhold her og nu ved at blive gjort tilgængeligt for alle besøgende på hjemmesiden med såvel oversigtskort som oplysninger og fotos af de godt 800 milesten, databasen indeholder.

Per Winther har endvidere etableret forbindelse til en tysk forskningsgruppe, som har registreret alle milesten i Slesvig-Holsten, et materiale som vi i gruppen vil modtage, således at det kan indgå i vores database, og vi har tilsvarende lovet dem vores registreringer i Nordslesvig.

Der er i årets løb dukket flere “nye” milesten op, som enten er eller er planlagt registreret. Således er en 1-milesten, der senere er omhugget til en 10 km-sten, dukket op i Odense, og en milesten i Kerteminde kan forhåbentlig genopstilles på sin gamle plads. I Sønderjylland er der ligeledes dukket flere milesten op, som ikke var med i amtets registreringer, som milestensgruppen modtog i 2006 før amtets nedlæggelse. Hans Leth er i gang med at registrere en række milesten i Jylland, hvis eksistens vi har været vidende om, men som ikke før nu bliver registreret, så de kan indgå i databasen.

Erling Buhl og Viggo Launbjerg har registreret en jysk milesten, der står på Frilandsmuseet og samtidigt tilbudt bistand til museet i forbindelse med evt. genopstilling af de milesten man overtog fra Vej- og Bromuseets samling.

Gruppen har fortsat jævnlig kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen, dels vedrørende genopstilling og istandsættelse af milesten, dels med oplysning om nyregistreringer, der så indgår i styrelsens database “Fund og Fortidsminder”.

VEJHISTORIE

Selskabet har som omtalt under afsnittet for Redaktions- og forskningsudvalget udsendt VEJHISTORIE nr. 29 og 30 i 2017.

Selskabet er meget taknemmelig for den økonomiske støtte til udgivelsen fra Asfaltindustrien (VEJHISTORIE nr. 29) og Arkil Holding A/S og COWI A/S (VEJHISTORIE nr. 30).

Forretningsudvalget

Selskabets forretningsudvalg har bestået af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget har i 2017 udelukkende kommunikeret diverse spørgsmål via mail eller telefon.

Den tidl. sekretær Ulrik Blindum har igen i 2017 været aktiv, især med fortsat oprydning/sortering i vore arkiver af bøger, publikationer mm. samt scanning af historiske fotos, publikationer, referater mm. Stor tak til Ulrik Blindum for dette arbejde.

Æresmedlemmer

Selskabet havde ved indgangen til 2016 ét æresmedlem, civilingeniør Ivar Schacke.

Medlemssituationen

Selskabet havde pr. 1. januar 2018 registreret 149 medlemmer. Desværre har der været del afgang i 2017, så det reelle tal er lavere. Der var registreret 16 institutioner/organisationer/firma-medlemmer, mens øvrige er personlige medlemmer.

Meddelelser

Der er i 2017 udsendt i alt 5 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og afholdte arrangementer samt orientering om Selskabets øvrige aktiviteter og andet af interesse for medlemmerne.

Bo Tarp
Formand

Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.
E-mail: dvs@vejhistorie.dk  –  Web: www.vejhistorie.dk