Vedtægter

Print Friendly, PDF & Email

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabets navn er “Dansk Vejhistorisk Selskab” (DVS).

Hjemsted for Selskabet er Vejdirektoratet, København, som varetager sekretariatsfunktionen.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 2 Formål

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

§ 3 Realisering af formål

Formålet søges realiseret ved:

  • at samle og aktivere interesserede ved hjælp af arrangementer som foredrag, diskussioner, ekskursioner mv.
  • at formulere og bidrage til løsning af vejhistoriske opgaver såvel lokalt som landsdækkende
  • at samarbejde vedrørende vejhistoriske forhold med museer, institutioner og andre.

§ 4 Medlemskab

Som medlemmer af selskabet kan optages enkeltpersoner eller sammenslutninger (foreninger, institutioner, firmaer o.lign.).

Hvert medlem har én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Medlemmerne underrettes om selskabets planer og aktiviteter ved skriftlige meddelelser. “Trafik & Veje – Dansk Vejtidsskrift” er i øvrigt meddelelsesorgan for selskabet.

Sammenslutninger kan deltage i selskabets arrangementer med flere deltagere.

§ 5 Æresmedlemmer

Et medlem af selskabet, der har ydet en mangeårig, særlig og af generalforsamlingen anerkendt indsats for selskabet, kan optages som æresmedlem af selskabet.

Forslag til optagelse af et æresmedlem skal ske på en generalforsamling under punktet Forslag fra medlemmer. Forslaget kan rejses af et hvilket som helst medlem, men fordrer bestyrelsens såvel som generalforsamlingens godkendelse for at være vedtaget.

Et æresmedlemskab er gældende for resten af livet og medfører kontingentfritagelse.

Et æresmedlem skal som minimum holdes orienteret om generalforsamlingens og bestyrelsens arbejde gennem mødeindkaldelser og referater. Et æresmedlem kan tillige møde op til bestyrelsesmøder, hvor han/hun har tale-, men ikke stemmeret.

Deltagelse i selskabets arrangementer foregår for et æresmedlem på lige fod med andre medlemmer af selskabet.

§ 6 Organisation

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Bestyrelsen administrerer generalforsamlingens beslutninger og tager selvstændigt initiativer til fremme af selskabets formål.

Forretningsudvalget står for den daglige administration med reference til bestyrelsen.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med underskrift af endnu et medlem af bestyrelsen.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
  4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
  5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra medlemmer.
  9. Eventuelt.

Forslag i henhold til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sekretæren i hænde senest 10 dage før tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, såfremt 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af selskabets medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske senest 14 dage før afholdelsen.

Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem kræver det, skal der holdes skriftlig afstemning.

Ændringer af vedtægter eller selskabets opløsning kræver dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på den generalforsamling, hvor forslaget er til afstemning. Er dette ikke tilfældet, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning om forslaget kan træffes med almindeligt flertal.

Formanden skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Referat fra generalforsamlingen udsendes senest 1 måned efter dens afholdelse.

§ 8 Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 11-16 medlemmer, hvoraf 8 medlemmer udpeges som nedenfor anført og 3-8 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Udpegnings- og valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. Genvalg er tilladt.

Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sker som følger:

Vejdirektoratet – 2 medlemmer.

Danmarks Tekniske Museum – 1 medlem

Undervisningsinstitutionerne – 1 medlem.

Kommunalteknisk Chefforening, KTC – 1 medlem.

Kommunal Vejteknisk Forening, KVF – 1 medlem.

Dansk Byggeri/Asfaltindustrien, AI – 1-2 medlemmer.

Formanden indkalder bestyrelsen til et konstituerende møde, som afholdes senest 10 dage efter den ordinære generalforsamling.

Derudover afholdes bestyrelsesmøde efter forudgående aftale eller på foranledning af forretningsudvalget eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen kan vælge en næstformand og nedsætte udvalg til behandling af konkrete opgaver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved afstemninger har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i tilfælde af hans fravær næstformandens – stemme afgørende.

Referat fra et bestyrelsesmøde udsendes senest 10 arbejdsdage efter dets afholdelse.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 9 Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af selskabets formand, evt. næstformand, et bestyrelsesmedlem, der vælges som kasserer, og en ligeledes af bestyrelsen efter aftale med Vejdirektoratet valgt sekretær, samt selskabets redaktør af hjemmesiden.

Formanden indkalder til møde i forretningsudvalget med mindst 1 uges varsel. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede.

Udvalget varetager selskabets daglige forretninger. Det tilrettelægger bestyrelsens arbejde, indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder interne regler for arkivering, regnskab og andre funktioner.

————————————————————–

Vedtaget 1. gang ved generalforsamling d. 28. februar 2013 og gældende fra 15. juni 2013.

Ved generalforsamling d. 22. februar 2022 og ekstraordinær generalforsamling d. 23. marts 2022 blev det vedtaget at ændre §9, således at selskabets redaktør af hjemmesiden indgår i forretningsudvalget.