Stiftelsen af Selskabet

I 1979 nedsatte vejdirektør Per Milner en komité, der skulle arbejde for oprettelsen af et vejteknisk museum i Danmark.

Komitéen henvendte sig til de daværende amter og kommuner og spurgte, om de havde effekter, der kunne være af interesse for et sådant museum.

En del af de indkomne effekter blev samlet på Statens Vejlaboratorium i Hedehusene. Hertil kom den damptromle fra 1927, som Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer (FATCh) havde skænket vejlaboratoriet ved dets 50 års jubilæum i 1978, samt en del instrumenter og andet udstyr.

Komitéen anså det hurtigt for urealistisk, at et dansk vejmuseum kunne etableres som et etatsmuseum, dvs. et museum i statsregi med direkte tilknytning til vejetaten.

Komitéen tog derfor – sammen med vejdirektøren – initiativ til at oprette Dansk Vejhistorisk Selskab, hvis formål blev formuleret som:

  1. At bidrage til at fremme interessen for den historiske baggrund for vejbygning og vejfærdsel i Danmark.
  2. At fungere som støtteselskab ved oprettelse og drift af et vejteknisk museum.

Selskabet holdt stiftende generalforsamling d. 2. marts 1982, hvor de første vedtægter blev godkendt, og den første bestyrelse blev valgt. Generalforsamlingen valgte ingeniørdocent Morten Ludvigsen til selskabets første formand.

Dermed var Dansk Vejhistorisk Selskab en realitet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendtes en pressemeddelelse om stiftelsen, og efterfølgende blev den bekendtgjort i Dansk Vejtidsskrift sammen med en orientering om selskabets første aktiviteter.

Læs mere om forarbejdet til stiftelsen i Dansk Vejtidsskrift nr. 1981/10, s. 268-72.

Læs indkaldelsen til den stiftende generalforsamling her.

Link til dagsorden og referat af den stiftende generalforsamling: Stiftende generalforsamling.

Bekendtgørelse af stiftelsen i Dansk Vejtidsskrift nr. 1982/5, s. 165.