Tidsskriftet VEJHISTORIE

Tidsskriftet VEJHISTORIE udkommer to gange om året, forår og efterår. Det sendes gratis til medlemmerne af Dansk Vejhistorisk Selskab. Abonnement kan tegnes hos dvs@vejhistorie.dk.

VEJHISTORIE nr. 42 er udsendt i december 2023. Klik på forsiden til venstre herfor for at se indholdet. Herunder findes links til tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2022) samt indholdsfortegnelser og forsider af de nyeste numre.

Hvis VEJHISTORIE udebliver, bedes man meddele det til redaktionen.

Udgivelsen støttes økonomisk af ARKIL, Asfaltindustrien, COWI, Nordisk Vejforum, Danmark, og Rambøll.

Redaktion:

  • Jørgen Burchardt
  • Steffen Elmer Jørgensen
  • Nils Kristian Zeeberg
  • Michael Bregnsbo
  • Martin Wilson Christiansen

Redaktionens e-mailadresse: redaktion@vejhistorie.dk

Tidsskriftet har grafisk design udført af Kvorning Design & Kommunikation, mens lay-out udføres af Anna Falcon, annafalcon.dk

Forslag til indlæg modtages gerne. Manuskriptvejledning kan downloades her. Manuskripter fremsendes pr. e-mail til redaktion@vejhistorie.dk.

Indholdet af tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2022) kan ses i oversigten herunder. Klik på linket i venstre kolonne for at åbne det pågældende nummer i pdf-format. For nyere numre vises kun forsiden.

I nogle af de ældre numre kan billedkvaliteten være forringet. Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at fastslå fotografen til et billede eller en illustration i bladet.

NUMMER/ÅRINDHOLD
42/2023Chausséen Eidelstedt – Kolding.
Dagmarbroen i Skanderborg.
Estlands vejmuseum og dets museumsvej.
Nordisk-baltisk samarbejde om vejhistorie.
Danmarks vejhistorie gror til.
Folkefest da Roskildevej i Albertslund fyldte 250 år.
250 år gammel bro istandsat af frivillige.
Boganmeldelser:
– Hjælpen til Sønderjylland.
– Danmarks jernbanemiljøer.
– Broer og baner til Frederikssund.
– Estonian trailblazers.
41/2023En usædvanlig stenhugger og brobygger i 1700-tallet.
Chausséer og milesten i Nordslesvig.
Boganmeldelser:
– Jens vejmand.
– To bøger om norsk vejhistorie.
– Drømmenes København.
40/2022Dansk Veteranbil Klubs bibliotek
Viabundus – En ny digital indgang til vejhistorien ca. 1350-1650.
39/2022Generalveimesterperioden i Norge 1665-1814 (1824).
De fem Halskovbroer.
Boganmeldelser:
– Gamle veger og vegfar.
– Vejkort i Rigsarkivet.
– Da chausséen kom til Skanderborg.
– Vejpæle langs hovedlandevejen.
38/2021Spor efter vesthimmerlandske oldtidsveje – et kort indblik.
Kongevejen til det indre af Mexico. Camino Real de Tierra Adentro.
Chaussébyggeriet til eksamen. Synspunkter på de jyske chausseer i 1830’erne.
Bekæmpelse af trafikulukker.
Boganmeldelser:
– Danmark set gennem et cykelhjul
– Danmark set gennem en bilrude
– Dansk Bilproduktion
– Benzinstationens historie
37/2021Vejene i Borremose – Danmarks ældste vejsystem.
De romerske veje i Holland.
En lærebog fra 1838.
Reichsautobahn Berlin-Königsberg
36/2020Ribes middelalderlige gadebelægninger – belyst ved eksemplet Sviegade
Dagmarbroen i Skanderborg – bindeled mellem byen og Slotsholmen
Ingeniør ved byggeriet af de første motorveje over Sjælland
Boganmeldelser:
– Veje og Kultur
– Broen til Fanø (i Sjæk’len 2018)
34-35/2019Brobyggeren Klaus H. Ostenfeld
Fredede broer
Broer som kulturarv
Stenkister under vores gamle veje
Bevaring af stenkister
Stenkister på Kattrupvej
Broulykkers historie
33/2019Broars mjukvärden.
“…efter Morvilles plan” – De første danske vejkort.
Arkæologi og store anlægsprojekter – planlægning eller kaos….
Selskabets studietur til Belgien 23.-26. august 2018.
Ældste spor af vejanlæg i Nordvesteuropa…
Boganmeldelser:
– Aarhusianske gadenavne.
– På vej – Gader og veje i Ebeltoft.
– Fire omtaler af vejstof i fire lokalhistoriske årbøger.
32/2018I fæstningens skygge. Færdselsårerne omkring og til København fra Reformationstiden til begyndelsen af det 19. århundrede.
Der var engang en gammel bro ved Toftlund…
Boganmeldelse: “Færgen er i havn om få minutter” af Flemming Søeborg.
Boganmeldelse: “Landtransport i Danmark” af Per Ole Schovsbo.
31/2018Romerske veje i Syditalien – Via Appia og Via Traiana.
Chausséen Altona-Kiel fra 1830-33 – Slesvig-Holstens første kunstvej.
Rotenhahner-broen fra 1831 genopdaget.
Tanker om historiens nytte.
30/2017Bispens bro – befæstning af Odenses senmiddelalderlige bispegård
Nogle tanker om trafikforvaltning
Boganmeldelse: Gods på vej
Boganmeldelse: Roadworks
Boganmeldelse: Cycling Cities
Om Peter Dragsbos artikel i VEJHISTORIE nr. 29
29/2017Disruption og planlægning af store infrastrukturprojekter – fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935.
Fra færger til bro – Storebælt som en stor fortælling.
10.000 fantastiske brobilleder. Om DTUs historiske samling af billeder.
Erindringer om broerne mellem Fyn og Langeland.
28/2016Om plantning af vejtræer.
Om Klaus Henrik Seidelin og bearbejdning af Minerva-artiklerne.
Om nogle sjællandske lokaliteter – og Hofraad Medikus.
Farlige vejtræer.
27/2016Hulveje i Rold Skov.
Et fremstød for plantning af vejtræer – et debatoplæg fra 1795.
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab.
26/2015Danske veje i Ghana.
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland.
Vejbyggeri i Nordmarka i juli 1950.
25/2014150 år med veidirektører i Norge.
Danske veje på Guldkysten.
24/2014Eneveldets konger på Norgesreise.
Spår av en gammal bro i Ängelholm.
Vejen som æstetisk og åndelig størrelse.
23/2013Flottbron vid Österfors. Gammal eller ny?
Trafikken over Kattegat – i historisk og transportpolitisk betydning.
22/2013Forbindelsen over Femern Bælt.
Overfarten Sjælland-Falster historisk belyst.
21/2012Pilgrimsrejser og -veje.
Pilegrimsleden til Nidaros.
Det næres betydning: Om de lokale rejsemål.
Navere og pilgrimme – en afsluttende strøtanke.
20/2011Vejdirektør Per Milner 1926 – 2011.
Per Milners bisættelse 15. juli 2011.
Samarbejde med Per Milner – en personlig oplevelse.
Ude og hjemme med Per Milner.
Per Milner og Vejdirektoratet i 35 år.
Vejbygning i det “gamle” Persien.
Per Milner som historiestuderende.
19/2011Middelalderens veje – set fra et arkæologisk synspunkt.
Trafikmidlernes indbyrdes konkurrence?
Danmarks veje – et påtænkt projekt.
18/2010Bilismens syv gennembrud.
Fantasirejse til Færøerne.
NVF fylder 75 år.
17/2010Lokale veje eller hærvejsspor?
Milesteiner i Norge.
Vejen til krig.
16/2008Storebæltsforbindelsen i med- og modvind.
Den store plan – Det Trafikøkonomiske Udvalg og det store H.
15/2008Milepæle og andre sten langs vejene.
Milstolpar långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem.
Vildtbanepæle – “Af hugne kampesten så længe verden står”.
Om at opspore vejvisersten.
14/2007Vejtransport og andre transportformer – i historisk perspektiv.
Gensidig afhængighed – en arv fra fortiden.
Frederik VII’s Kanal ved Løgstør.
Färjor och färjetrafikens betydelse i äldre tiders Vägtransportsystem i Sverige.
Landevejsudviklingen i Odense Amtsrådskreds 1868-1910.
Møtet mellom veg og jernbane i Gudbrandsdalen runt 1900.
Niveaukrydsninger mellem jernbane og vej.
13/2007Dansk Vejhistorisk Selskab 25 år.
Vejhistorie i akvareller.
Lidt om tangvejene på Sjællands nordkyst.
Lige ud ad landevejen.
Hvad nåede vi?
12/2006Renæssance – og det danske vejnet.
Danmarks første motorvej 50 år.
11/2005Grindefangstens effekt på Økonomisk Fond
og vejbygning på Færøerne.
10/2005Vejbelægninger i hundrede år.
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet.
9/2004Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb.
Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur.
Strøtanker i anledning af en disputats.
Reflektioner i anledning af en kommunalreform.
8/2004Embedsmand og vejhistoriker – C.L. Paulsen.
Oldtidsveje på Cypern.
7/2003Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet belyst gennem uheldsstatistikken.
Landtransporten i Danmark i 1. årtusinde e. Kr.
Danmarks Vej- og Bromuseum.
6/2003Postruter og karavanestationer i Levanten.
Trafikregistreringer 1953-84.
5/2002Vej- og transporthistorie.
Seminar om Vej- og transporthistorie.
Vej- og transporthistorisk forskning i Danmark.
Generelle betragtninger over oldtidens og middelalderens veje.
Færdslen over Skjern Å.
Vogn og vej i dansk oldtid og middelalder.
Vejbygning i den første sognekommunale periode 1842-1855 i Nordvest- og Midtjylland.
Alternative transportmidler i slutningen af 1800-tallet tog, skib eller vogn.
Samfundsmæssige konsekvenser af Storebælts- og Øresundsforbindelserne.
Nasjonal verneplan. Veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Vägen – ett kulturarv. Inventering och värn af kulturhistoriskt värdefulla vägmiljoer i Sverige.
The Institution of Civil Engineers’ Panel for Historical Engineering Works.
4/2002Transport og samfund for 3000 år siden.
Väghistoria och vägarkeologi i Sverige.
Vogn og vej i bronzealderen.
Registrering og beskyttelse af danske vejspor.
3/2001Hvad er en vej?
Vejnettenes vækst i Norden indtil 1900 – en skitse.
Fra chaussé til motorvej.
2/2001Veje og broer i Skjern Ådal.
Skjern Å – Naturgenopretning og arkæologi.
Skjern Å’s nedre løb.
De tidligste veje i ådalen.
Skjern Vadested – En middelalderlig bro.
Træer lyver ikke – Dendrokronologiske dateringer.
Skjern Bro og vejen mellem Skjern og Tarm.
Fra Lønborg og Skjern til Brosbøl?
Over å og hede – Hovedlandevejen samt andre veje og broer i Skjern-området 1840-65.
1/2000Alle veje fører til Rom.
Romernes ingeniørkunst.
VEJHISTORIE og vejhistorisk forskning i Danmark.