Tidsskriftet VEJHISTORIE

image_print

Tidsskriftet VEJHISTORIE udkommer to gange om året, forår og efterår. Det sendes gratis til medlemmerne af Dansk Vejhistorisk Selskab. Abonnement kan tegnes hos dvs@vejhistorie.dk.

Udgivelsen støttes økonomisk af ARKIL, Asfaltindustrien, COWI, Nordisk Vejforum, Danmark, og Rambøll.

Redaktion:

  • Jørgen Burchardt
  • Steffen Elmer Jørgensen
  • Nils Kristian Zeeberg
  • Michael Bregnsbo
  • Martin Wilson Christiansen

Redaktionens e-mailadresse: redaktion@vejhistorie.dk

Tidsskriftet har grafisk design udført af Kvorning Design & Kommunikation, mens lay-out udføres af Anna Falcon, annafalcon.dk

 

Forslag til indlæg modtages gerne. Manuskriptvejledning kan downloades her. Manuskripter fremsendes pr. e-mail til redaktion@vejhistorie.dk.

Indholdet af tidligere numre af VEJHISTORIE (indtil 2021) kan ses i oversigten herunder. Klik på linket i venstre kolonne for at åbne det pågældende nummer i pdf-format. For nyere numre vises kun forsiden.

I nogle af de ældre numre kan billedkvaliteten være forringet. Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at fastslå fotografen til et billede eller en illustration i bladet.

NUMMER/ÅRINDHOLD
41/2023En usædvanlig stenhugger og brobygger i 1700-tallet.
Chausséer og milesten i Nordslesvig.
Boganmeldelser:
– Jens vejmand.
– To bøger om norsk vejhistorie.
– Drømmenes København.
40/2022Dansk Veteranbil Klubs bibliotek
Viabundus – En ny digital indgang til vejhistorien ca. 1350-1650.
39/2022Generalveimesterperioden i Norge 1665-1814 (1824).
De fem Halskovbroer.
Boganmeldelser:
– Gamle veger og vegfar.
– Vejkort i Rigsarkivet.
– Da chausséen kom til Skanderborg.
– Vejpæle langs hovedlandevejen.
38/2021Spor efter vesthimmerlandske oldtidsveje – et kort indblik.
Kongevejen til det indre af Mexico. Camino Real de Tierra Adentro.
Chaussébyggeriet til eksamen. Synspunkter på de jyske chausseer i 1830’erne.
Bekæmpelse af trafikulukker.
Boganmeldelser:
– Danmark set gennem et cykelhjul
– Danmark set gennem en bilrude
– Dansk Bilproduktion
– Benzinstationens historie
37/2021Vejene i Borremose – Danmarks ældste vejsystem.
De romerske veje i Holland.
En lærebog fra 1838.
Reichsautobahn Berlin-Königsberg
36/2020Ribes middelalderlige gadebelægninger – belyst ved eksemplet Sviegade
Dagmarbroen i Skanderborg – bindeled mellem byen og Slotsholmen
Ingeniør ved byggeriet af de første motorveje over Sjælland
Boganmeldelser:
– Veje og Kultur
– Broen til Fanø (i Sjæk’len 2018)
34-35/2019Brobyggeren Klaus H. Ostenfeld
Fredede broer
Broer som kulturarv
Stenkister under vores gamle veje
Bevaring af stenkister
Stenkister på Kattrupvej
Broulykkers historie
33/2019Broars mjukvärden.
“…efter Morvilles plan” – De første danske vejkort.
Arkæologi og store anlægsprojekter – planlægning eller kaos….
Selskabets studietur til Belgien 23.-26. august 2018.
Ældste spor af vejanlæg i Nordvesteuropa…
Boganmeldelser:
– Aarhusianske gadenavne.
– På vej – Gader og veje i Ebeltoft.
– Fire omtaler af vejstof i fire lokalhistoriske årbøger.
32/2018I fæstningens skygge. Færdselsårerne omkring og til København fra Reformationstiden til begyndelsen af det 19. århundrede.
Der var engang en gammel bro ved Toftlund…
Boganmeldelse: “Færgen er i havn om få minutter” af Flemming Søeborg.
Boganmeldelse: “Landtransport i Danmark” af Per Ole Schovsbo.
31/2018Romerske veje i Syditalien – Via Appia og Via Traiana.
Chausséen Altona-Kiel fra 1830-33 – Slesvig-Holstens første kunstvej.
Rotenhahner-broen fra 1831 genopdaget.
Tanker om historiens nytte.
30/2017Bispens bro – befæstning af Odenses senmiddelalderlige bispegård
Nogle tanker om trafikforvaltning
Boganmeldelse: Gods på vej
Boganmeldelse: Roadworks
Boganmeldelse: Cycling Cities
Om Peter Dragsbos artikel i VEJHISTORIE nr. 29
29/2017Disruption og planlægning af store infrastrukturprojekter – fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935.
Fra færger til bro – Storebælt som en stor fortælling.
10.000 fantastiske brobilleder. Om DTUs historiske samling af billeder.
Erindringer om broerne mellem Fyn og Langeland.
28/2016Om plantning af vejtræer.
Om Klaus Henrik Seidelin og bearbejdning af Minerva-artiklerne.
Om nogle sjællandske lokaliteter – og Hofraad Medikus.
Farlige vejtræer.
27/2016Hulveje i Rold Skov.
Et fremstød for plantning af vejtræer – et debatoplæg fra 1795.
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab.
26/2015Danske veje i Ghana.
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland.
Vejbyggeri i Nordmarka i juli 1950.
25/2014150 år med veidirektører i Norge.
Danske veje på Guldkysten.
24/2014Eneveldets konger på Norgesreise.
Spår av en gammal bro i Ängelholm.
Vejen som æstetisk og åndelig størrelse.
23/2013Flottbron vid Österfors. Gammal eller ny?
Trafikken over Kattegat – i historisk og transportpolitisk betydning.
22/2013Forbindelsen over Femern Bælt.
Overfarten Sjælland-Falster historisk belyst.
21/2012Pilgrimsrejser og -veje.
Pilegrimsleden til Nidaros.
Det næres betydning: Om de lokale rejsemål.
Navere og pilgrimme – en afsluttende strøtanke.
20/2011Vejdirektør Per Milner 1926 – 2011.
Per Milners bisættelse 15. juli 2011.
Samarbejde med Per Milner – en personlig oplevelse.
Ude og hjemme med Per Milner.
Per Milner og Vejdirektoratet i 35 år.
Vejbygning i det “gamle” Persien.
Per Milner som historiestuderende.
19/2011Middelalderens veje – set fra et arkæologisk synspunkt.
Trafikmidlernes indbyrdes konkurrence?
Danmarks veje – et påtænkt projekt.
18/2010Bilismens syv gennembrud.
Fantasirejse til Færøerne.
NVF fylder 75 år.
17/2010Lokale veje eller hærvejsspor?
Milesteiner i Norge.
Vejen til krig.
16/2008Storebæltsforbindelsen i med- og modvind.
Den store plan – Det Trafikøkonomiske Udvalg og det store H.
15/2008Milepæle og andre sten langs vejene.
Milstolpar långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem.
Vildtbanepæle – “Af hugne kampesten så længe verden står”.
Om at opspore vejvisersten.
14/2007Vejtransport og andre transportformer – i historisk perspektiv.
Gensidig afhængighed – en arv fra fortiden.
Frederik VII’s Kanal ved Løgstør.
Färjor och färjetrafikens betydelse i äldre tiders Vägtransportsystem i Sverige.
Landevejsudviklingen i Odense Amtsrådskreds 1868-1910.
Møtet mellom veg og jernbane i Gudbrandsdalen runt 1900.
Niveaukrydsninger mellem jernbane og vej.
13/2007Dansk Vejhistorisk Selskab 25 år.
Vejhistorie i akvareller.
Lidt om tangvejene på Sjællands nordkyst.
Lige ud ad landevejen.
Hvad nåede vi?
12/2006Renæssance – og det danske vejnet.
Danmarks første motorvej 50 år.
11/2005Grindefangstens effekt på Økonomisk Fond
og vejbygning på Færøerne.
10/2005Vejbelægninger i hundrede år.
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet.
9/2004Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb.
Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur.
Strøtanker i anledning af en disputats.
Reflektioner i anledning af en kommunalreform.
8/2004Embedsmand og vejhistoriker – C.L. Paulsen.
Oldtidsveje på Cypern.
7/2003Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet belyst gennem uheldsstatistikken.
Landtransporten i Danmark i 1. årtusinde e. Kr.
Danmarks Vej- og Bromuseum.
6/2003Postruter og karavanestationer i Levanten.
Trafikregistreringer 1953-84.
5/2002Vej- og transporthistorie.
Seminar om Vej- og transporthistorie.
Vej- og transporthistorisk forskning i Danmark.
Generelle betragtninger over oldtidens og middelalderens veje.
Færdslen over Skjern Å.
Vogn og vej i dansk oldtid og middelalder.
Vejbygning i den første sognekommunale periode 1842-1855 i Nordvest- og Midtjylland.
Alternative transportmidler i slutningen af 1800-tallet tog, skib eller vogn.
Samfundsmæssige konsekvenser af Storebælts- og Øresundsforbindelserne.
Nasjonal verneplan. Veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Vägen – ett kulturarv. Inventering och värn af kulturhistoriskt värdefulla vägmiljoer i Sverige.
The Institution of Civil Engineers’ Panel for Historical Engineering Works.
4/2002Transport og samfund for 3000 år siden.
Väghistoria och vägarkeologi i Sverige.
Vogn og vej i bronzealderen.
Registrering og beskyttelse af danske vejspor.
3/2001Hvad er en vej?
Vejnettenes vækst i Norden indtil 1900 – en skitse.
Fra chaussé til motorvej.
2/2001Veje og broer i Skjern Ådal.
Skjern Å – Naturgenopretning og arkæologi.
Skjern Å’s nedre løb.
De tidligste veje i ådalen.
Skjern Vadested – En middelalderlig bro.
Træer lyver ikke – Dendrokronologiske dateringer.
Skjern Bro og vejen mellem Skjern og Tarm.
Fra Lønborg og Skjern til Brosbøl?
Over å og hede – Hovedlandevejen samt andre veje og broer i Skjern-området 1840-65.