Tidsskriftet VEJHISTORIE

Tidsskriftet VEJHISTORIE udkommer to gange om året, forår og efterår. Det sendes til medlemmerne af Dansk Vejhistorisk Selskab, og får økonomisk støtte af Asfaltindustrien, ARKIL HOLDING A/S og COWI A/S. Abonnement kan tegnes hos dvs@vejhistorie.dk.

Redaktion:

  • Jørgen Burchardt
  • Nils Kristian Zeeberg
  • Michael Bregnsbo
  • Steffen Elmer Jørgensen

Redaktionens e-mailadresse: redaktion@vejhistorie.dk

Tidsskriftet har grafisk design udført af Kvorning Design & Kommunikation, mens lay-out udføres af Anna Falcon, annafalcon.dk

Forslag til indlæg modtages gerne. Forfattervejledning kan downloades her. Manuskripter fremsendes pr. e-mail til redaktion@vejhistorie.dk.

Indholdet af tidligere numre af VEJHISTORIE kan ses i oversigten herunder. Man kan søge efter et bestemt emne ved hjælp af søgefeltet.

Klik på linket i venstre kolonne for at åbne det pågældende nummer i pdf-format (åbner i et nyt vindue).  NB: Dette er kun muligt for nr. 32/2018 og tidligere numre.

I nogle af de ældre numre kan billedkvaliteten være forringet. Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at fastslå fotografen til et billede eller en illustration i bladet.

NUMMER/ÅRINDHOLD
VEJHISTORIE nr. 34-35/2019Brobyggeren Klaus H. Ostenfeld
Fredede broer
Broer som kulturarv
Stenkister under vores gamle veje
Bevaring af stenkister
Stenkister på Kattrupvej
Broulykkers historie
VEJHISTORIE nr. 33/2019Broars mjukvärden.
"...efter Morvilles plan" - De første danske vejkort.
Arkæologi og store anlægsprojekter - planlægning eller kaos....
Selskabets studietur til Belgien 23.-26. august 2018.
Ældste spor af vejanlæg i Nordvesteuropa...
Boganmeldelser:
- Aarhusianske gadenavne.
- På vej - Gader og veje i Ebeltoft.
- Fire omtaler af vejstof i fire lokalhistoriske årbøger.
VEJHISTORIE nr. 32/2018I fæstningens skygge. Færdselsårerne omkring og til København fra Reformationstiden til begyndelsen af det 19. århundrede.
Der var engang en gammel bro ved Toftlund...
Boganmeldelse: "Færgen er i havn om få minutter" af Flemming Søeborg.
Boganmeldelse: "Landtransport i Danmark" af Per Ole Schovsbo.
VEJHISTORIE nr. 31/2018Romerske veje i Syditalien - Via Appia og Via Traiana.
Chausséen Altona-Kiel fra 1830-33 - Slesvig-Holstens første kunstvej.
Rotenhahner-broen fra 1831 genopdaget.
Tanker om historiens nytte.
VEJHISTORIE nr. 30/2017Bispens bro - befæstning af Odenses senmiddelalderlige bispegård
Nogle tanker om trafikforvaltning
Boganmeldelse: Gods på vej
Boganmeldelse: Roadworks
Boganmeldelse: Cycling Cities
Om Peter Dragsbos artikel i VEJHISTORIE nr. 29
VEJHISTORIE nr. 29/2017Disruption og planlægning af store infrastrukturprojekter - fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935.
Fra færger til bro - Storebælt som en stor fortælling.
10.000 fantastiske brobilleder. Om DTUs historiske samling af billeder.
Erindringer om broerne mellem Fyn og Langeland.
VEJHISTORIE nr. 28/2016Om plantning af vejtræer.
Om Klaus Henrik Seidelin og bearbejdning af Minerva-artiklerne.
Om nogle sjællandske lokaliteter - og Hofraad Medikus.
Farlige vejtræer.
VEJHISTORIE nr. 27/2016Hulveje i Rold Skov.
Et fremstød for plantning af vejtræer - et debatoplæg fra 1795.
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab.
VEJHISTORIE nr. 26/2015Danske veje i Ghana.
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland.
Vejbyggeri i Nordmarka i juli 1950.
VEJHISTORIE nr. 25/2014150 år med veidirektører i Norge.
Danske veje på Guldkysten.
VEJHISTORIE nr. 24/2014Eneveldets konger på Norgesreise.
Spår av en gammal bro i Ängelholm.
Vejen som æstetisk og åndelig størrelse.
VEJHISTORIE nr. 23/2013Flottbron vid Österfors. Gammal eller ny?
Trafikken over Kattegat – i historisk og transportpolitisk betydning.
VEJHISTORIE nr. 22/2013Forbindelsen over Femern Bælt.
Overfarten Sjælland-Falster historisk belyst.
VEJHISTORIE nr. 21/2012Pilgrimsrejser og -veje.
Pilegrimsleden til Nidaros.
Det næres betydning: Om de lokale rejsemål.
Navere og pilgrimme – en afsluttende strøtanke.
VEJHISTORIE nr. 20/2011Vejdirektør Per Milner 1926 – 2011.
Per Milners bisættelse 15. juli 2011.
Samarbejde med Per Milner – en personlig oplevelse.
Ude og hjemme med Per Milner.
Per Milner og Vejdirektoratet i 35 år.
Vejbygning i det “gamle” Persien.
Per Milner som historiestuderende.
VEJHISTORIE nr. 19/2011Middelalderens veje - set fra et arkæologisk synspunkt.
Trafikmidlernes indbyrdes konkurrence?
Danmarks veje - et påtænkt projekt.
VEJHISTORIE nr. 18/2010Bilismens syv gennembrud.
Fantasirejse til Færøerne.
NVF fylder 75 år.
VEJHISTORIE nr. 17/2010Lokale veje eller hærvejsspor?
Milesteiner i Norge.
Vejen til krig.
VEJHISTORIE nr. 16/2008Storebæltsforbindelsen i med- og modvind.
Den store plan - Det Trafikøkonomiske Udvalg og det store H.
VEJHISTORIE nr. 15/2008Milepæle og andre sten langs vejene.
Milstolpar långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem.
Vildtbanepæle - "Af hugne kampesten så længe verden står".
Om at opspore vejvisersten.
VEJHISTORIE nr. 14/2007Vejtransport og andre transportformer - i historisk perspektiv.
Gensidig afhængighed - en arv fra fortiden.
Frederik VII's Kanal ved Løgstør.
Färjor och färjetrafikens betydelse i äldre tiders Vägtransportsystem i Sverige.
Landevejsudviklingen i Odense Amtsrådskreds 1868-1910.
Møtet mellom veg og jernbane i Gudbrandsdalen runt 1900.
Niveaukrydsninger mellem jernbane og vej.
VEJHISTORIE-nr.-13/2007Dansk Vejhistorisk Selskab 25 år.
Vejhistorie i akvareller.
Lidt om tangvejene på Sjællands nordkyst.
Lige ud ad landevejen.
Hvad nåede vi?
VEJHISTORIE nr. 12/2006Renæssance - og det danske vejnet.
Danmarks første motorvej 50 år.
VEJHISTORIE nr. 11/2005Grindefangstens effekt på Økonomisk Fond
og vejbygning på Færøerne.
VEJHISTORIE nr. 10/2005Vejbelægninger i hundrede år.
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet.
VEJHISTORIE nr. 9/2004Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb.
Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur.
Strøtanker i anledning af en disputats.
Reflektioner i anledning af en kommunalreform.
VEJHISTORIE nr. 8/2004Embedsmand og vejhistoriker - C.L. Paulsen.
Oldtidsveje på Cypern.
VEJHISTORIE nr. 7/2003Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet belyst gennem uheldsstatistikken.
Landtransporten i Danmark i 1. årtusinde e. Kr.
Danmarks Vej- og Bromuseum.
VEJHISTORIE nr. 6/2003Postruter og karavanestationer i Levanten.
Trafikregistreringer 1953-84.
VEJHISTORIE nr. 5/2002Vej- og transporthistorie.
Seminar om Vej- og transporthistorie.
Vej- og transporthistorisk forskning i Danmark.
Generelle betragtninger over oldtidens og middelalderens veje.
Færdslen over Skjern Å.
Vogn og vej i dansk oldtid og middelalder.
Vejbygning i den første sognekommunale periode 1842-1855 i Nordvest- og Midtjylland.
Alternative transportmidler i slutningen af 1800-tallet tog, skib eller vogn.
Samfundsmæssige konsekvenser af Storebælts- og Øresundsforbindelserne.
Nasjonal verneplan. Veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Vägen - ett kulturarv. Inventering och värn af kulturhistoriskt värdefulla vägmiljoer i Sverige.
The Institution of Civil Engineers' Panel for Historical Engineering Works.
VEJHISTORIE nr. 4/2002Transport og samfund for 3000 år siden.
Väghistoria och vägarkeologi i Sverige.
Vogn og vej i bronzealderen.
Registrering og beskyttelse af danske vejspor.
VEJHISTORIE nr. 3/2001Hvad er en vej?
Vejnettenes vækst i Norden indtil 1900 - en skitse.
Fra chaussé til motorvej.
VEJHISTORIE nr. 2/2001Veje og broer i Skjern Ådal.
Skjern Å - Naturgenopretning og arkæologi.
Skjern Å's nedre løb.
De tidligste veje i ådalen.
Skjern Vadested - En middelalderlig bro.
Træer lyver ikke - Dendrokronologiske dateringer.
Skjern Bro og vejen mellem Skjern og Tarm.
Fra Lønborg og Skjern til Brosbøl?
Over å og hede - Hovedlandevejen samt andre veje og broer i Skjern-området 1840-65.
VEJHISTORIE nr. 1/2000Alle veje fører til Rom.
Romernes ingeniørkunst.
VEJHISTORIE og vejhistorisk forskning i Danmark.