Tidsskriftet VEJHISTORIE

Oversigt over dette og tidligere års numre af VEJHISTORIE og indholdet af hvert enkelt nummer.

Brug søgefeltet til at søge efter et bestemt emne i indholdsfortegnelserne.

Klik på linket i venstre kolonne for at åbne det pågældende nummer i pdf-format (åbner i et nyt vindue).

NB: Dette er kun muligt for nr. 32/2018 og tidligere numre.

I nogle af de ældre numre kan billedkvaliteten være forringet.

Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at fastslå fotografen til et billede eller en illustration i bladet.

NB: I enkelte af numrene vil nogle af bogstaverne ä, ö, å og andre bogstaver med accenter muligvis ikke blive vist korrekt eller være helt udeladt på skærmen, når bladet åbnes. Hvis man downloader og gemmer nummeret på sin egen PC og derefter åbner det, bliver det dog normalt vist korrekt.

 

NUMMER/ÅRINDHOLD
VEJHISTORIE nr. 32/2018I fæstningens skygge. Færdselsårerne omkring og til København fra Reformationstiden til begyndelsen af det 19. århundrede.
Der var engang en gammel bro ved Toftlund...
Boganmeldelse: "Færgen er i havn om få minutter" af Flemming Søeborg.
Boganmeldelse: "Landtransport i Danmark" af Per Ole Schovsbo.
VEJHISTORIE nr. 31/2018Romerske veje i Syditalien - Via Appia og Via Traiana.
Chausséen Altona-Kiel fra 1830-33 - Slesvig-Holstens første kunstvej.
Rotenhahner-broen fra 1831 genopdaget.
Tanker om historiens nytte.
VEJHISTORIE nr. 30/2017Bispens bro - befæstning af Odenses senmiddelalderlige bispegård
Nogle tanker om trafikforvaltning
Boganmeldelse: Gods på vej
Boganmeldelse: Roadworks
Boganmeldelse: Cycling Cities
Om Peter Dragsbos artikel i VEJHISTORIE nr. 29
VEJHISTORIE nr. 29/2017Disruption og planlægning af store infrastrukturprojekter - fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935.
Fra færger til bro - Storebælt som en stor fortælling.
10.000 fantastiske brobilleder. Om DTUs historiske samling af billeder.
Erindringer om broerne mellem Fyn og Langeland.
VEJHISTORIE nr. 28/2016Om plantning af vejtræer.
Om Klaus Henrik Seidelin og bearbejdning af Minerva-artiklerne.
Om nogle sjællandske lokaliteter - og Hofraad Medikus.
Farlige vejtræer.
VEJHISTORIE nr. 27/2016Hulveje i Rold Skov.
Et fremstød for plantning af vejtræer - et debatoplæg fra 1795.
Ny formålsformulering søges for Dansk Vejhistorisk Selskab.
VEJHISTORIE nr. 26/2015Danske veje i Ghana.
Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland.
Vejbyggeri i Nordmarka i juli 1950.
VEJHISTORIE nr. 25/2014150 år med veidirektører i Norge.
Danske veje på Guldkysten.
VEJHISTORIE nr. 24/2014Eneveldets konger på Norgesreise.
Spår av en gammal bro i Ängelholm.
Vejen som æstetisk og åndelig størrelse.
VEJHISTORIE nr. 23/2013Flottbron vid Österfors. Gammal eller ny?
Trafikken over Kattegat – i historisk og transportpolitisk betydning.
VEJHISTORIE nr. 22/2013Forbindelsen over Femern Bælt.
Overfarten Sjælland-Falster historisk belyst.
VEJHISTORIE nr. 21/2012Pilgrimsrejser og -veje.
Pilegrimsleden til Nidaros.
Det næres betydning: Om de lokale rejsemål.
Navere og pilgrimme – en afsluttende strøtanke.
VEJHISTORIE nr. 20/2011Vejdirektør Per Milner 1926 – 2011.
Per Milners bisættelse 15. juli 2011.
Samarbejde med Per Milner – en personlig oplevelse.
Ude og hjemme med Per Milner.
Per Milner og Vejdirektoratet i 35 år.
Vejbygning i det “gamle” Persien.
Per Milner som historiestuderende.
VEJHISTORIE nr. 19/2011Middelalderens veje - set fra et arkæologisk synspunkt.
Trafikmidlernes indbyrdes konkurrence?
Danmarks veje - et påtænkt projekt.
VEJHISTORIE nr. 18/2010Bilismens syv gennembrud.
Fantasirejse til Færøerne.
NVF fylder 75 år.
VEJHISTORIE nr. 17/2010Lokale veje eller hærvejsspor?
Milesteiner i Norge.
Vejen til krig.
VEJHISTORIE nr. 16/2008Storebæltsforbindelsen i med- og modvind.
Den store plan - Det Trafikøkonomiske Udvalg og det store H.
VEJHISTORIE nr. 15/2008Milepæle og andre sten langs vejene.
Milstolpar långlivad lösning på stormaktstidens skjutsproblem.
Vildtbanepæle - "Af hugne kampesten så længe verden står".
Om at opspore vejvisersten.
VEJHISTORIE nr. 14/2007Vejtransport og andre transportformer - i historisk perspektiv.
Gensidig afhængighed - en arv fra fortiden.
Frederik VII's Kanal ved Løgstør.
Färjor och färjetrafikens betydelse i äldre tiders Vägtransportsystem i Sverige.
Landevejsudviklingen i Odense Amtsrådskreds 1868-1910.
Møtet mellom veg og jernbane i Gudbrandsdalen runt 1900.
Niveaukrydsninger mellem jernbane og vej.
VEJHISTORIE-nr.-13/2007Dansk Vejhistorisk Selskab 25 år.
Vejhistorie i akvareller.
Lidt om tangvejene på Sjællands nordkyst.
Lige ud ad landevejen.
Hvad nåede vi?
VEJHISTORIE nr. 12/2006Renæssance - og det danske vejnet.
Danmarks første motorvej 50 år.
VEJHISTORIE nr. 11/2005Grindefangstens effekt på Økonomisk Fond
og vejbygning på Færøerne.
VEJHISTORIE nr. 10/2005Vejbelægninger i hundrede år.
Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet.
VEJHISTORIE nr. 9/2004Transport og færdsel på langs og tværs af de danske vandløb.
Vejle Amts gamle milesten på forskønnelseskur.
Strøtanker i anledning af en disputats.
Reflektioner i anledning af en kommunalreform.
VEJHISTORIE nr. 8/2004Embedsmand og vejhistoriker - C.L. Paulsen.
Oldtidsveje på Cypern.
VEJHISTORIE nr. 7/2003Vejtrafikkens ulykker i 1900-tallet belyst gennem uheldsstatistikken.
Landtransporten i Danmark i 1. årtusinde e. Kr.
Danmarks Vej- og Bromuseum.
VEJHISTORIE nr. 6/2003Postruter og karavanestationer i Levanten.
Trafikregistreringer 1953-84.
VEJHISTORIE nr. 5/2002Vej- og transporthistorie.
Seminar om Vej- og transporthistorie.
Vej- og transporthistorisk forskning i Danmark.
Generelle betragtninger over oldtidens og middelalderens veje.
Færdslen over Skjern Å.
Vogn og vej i dansk oldtid og middelalder.
Vejbygning i den første sognekommunale periode 1842-1855 i Nordvest- og Midtjylland.
Alternative transportmidler i slutningen af 1800-tallet tog, skib eller vogn.
Samfundsmæssige konsekvenser af Storebælts- og Øresundsforbindelserne.
Nasjonal verneplan. Veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Vägen - ett kulturarv. Inventering och värn af kulturhistoriskt värdefulla vägmiljoer i Sverige.
The Institution of Civil Engineers' Panel for Historical Engineering Works.
VEJHISTORIE nr. 4/2002Transport og samfund for 3000 år siden.
Väghistoria och vägarkeologi i Sverige.
Vogn og vej i bronzealderen.
Registrering og beskyttelse af danske vejspor.
VEJHISTORIE nr. 3/2001Hvad er en vej?
Vejnettenes vækst i Norden indtil 1900 - en skitse.
Fra chaussé til motorvej.
VEJHISTORIE nr. 2/2001Veje og broer i Skjern Ådal.
Skjern Å - Naturgenopretning og arkæologi.
Skjern Å's nedre løb.
De tidligste veje i ådalen.
Skjern Vadested - En middelalderlig bro.
Træer lyver ikke - Dendrokronologiske dateringer.
Skjern Bro og vejen mellem Skjern og Tarm.
Fra Lønborg og Skjern til Brosbøl?
Over å og hede - Hovedlandevejen samt andre veje og broer i Skjern-området 1840-65.
VEJHISTORIE nr. 1/2000Alle veje fører til Rom.
Romernes ingeniørkunst.
VEJHISTORIE og vejhistorisk forskning i Danmark.