Vejvisersten

De ældste milesten viste afstanden fra eller til den nærmeste større by, hvor nulpunktet for opmålingen fandtes, men der var ingen by- eller stednavne på stenene. De kom først til på et langt senere tidspunkt. Der har dog formentlig eksisteret en eller anden form for vejvisning langs de større veje, således at også vejfarende uden lokalkendskab kunne orientere sig.

I “Forordning om Vejvæsenet i Danmark” af 13. december 1793 blev det – formentlig for første gang – fastsat, at “Hvor fleere Veje møder hinanden, der opsættes Vejvisere, paa hvilke tydeligen maa tegnes, hvorhen enhver af Vejene fører”. Der var ingen nærmere beskrivelse af, hvorledes disse vejvisere skulle være udformet, men der har formentlig været tale om både træskilte og mere bestandige vejvisersten.

Vejvisersten kendes fra alle dele af Danmark og i flere forskellige udformninger. Stenene kan være af forskellig størrelse og mere eller mindre tilhuggede. De fleste viser vejen mod en by eller landsby – nogle viser vejen mod en herregård eller anden markant lokalitet. Nogle sten har pile, der angiver retningen mod lokaliteten. Andre sten har tillige en afstandsangivelse.

Mange vejvisersten er bevaret op til vor tid, men en del er sikkert gået tabt, da de fra 1920’erne blev erstattet af ensartede og mere synlige vejskilte af metal.

Vejvisersten er beskyttet iht. Museumsloven. Man kan finde oplysninger om en del af de bevarede vejvisersten i Kulturstyrelsens database Fund og fortidsminder. Søg med hovedgruppe = “Transport” og undergruppe = “Vejmærke”.

I Syddjurs Kommune har en gruppe af vejhistorisk interesserede i samarbejde med kommunen, Lokalarkiv Mols og den lokale presse gennemført en indsamling og registrering af oplysninger om vejvisersten i lokalområdet. “Projekt Vejvisersten” har været omtalt i VEJHISTORIE nr. 15/2008, side 21-23.

En af initiativtagerne til projektet, naturvejleder Jens Reddersen, har skrevet en mere udførlig artikel om det i Århus Stifts Årbøger 2009, side 61-72, med titlen “Vejvisersten – et overset kulturminde. En beretning om et indsamlingsprojekt på Djursland“. Artiklen indeholder bl.a. et forslag til typeinddeling på grundlag af stenenes form, skrifttyper og stavemåder.

Det foreløbige resultat af arbejdet er tre kataloger med billeder og beskrivelser af

Projekt Vejvisersten videreføres af Vejviserstenlauget under Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn.

Nationalpark Mols Bjerge har lagt en videofilm på Youtube, hvor Jens Reddersen fortæller om arbejdet med at restaurere og genopstille Nationalparkens Vejvisersten. Filmen varer knap 10 minutter.

Også i flere andre dele af Danmark har lokale historisk interesserede indsamlet oplysninger om vejvisersten og lagt dem på internettet. Find dem ved at søge efter “vejvisersten”.

Links og litteratur

Artikel i dansk Wikipedia: Vejvisersten.