Vejforordningen af 1793

image_print


Om vejforordningen

Forordning om Vej-Væsenet i Danmark blev underskrevet af Christian VII d. 13. december 1793 og fyldte således 225 år i 2018.

Allerede Jyske lov fra 1241 indeholdt visse bestemmelser om vejenes brug og vedligeholdelse, men først med Vejforordningen af 1793 fik Danmark en egentlig vejlov. Forordningen var inddelt i 5 kapitler med overskrifterne

  • Almindelige Forskrivter, angaaende Vejenes Inddeling og Indretning.
  • Om Forpligtelse til Vejarbeidet, samt Arbeidets og de øvrige Bekostningers Fordeeling.
  • Om Arbeidsmaaden.
  • Om Opsynet over Vejene og Vejarbeidet.
  • Om Vej-Politiet.

Grundlaget for forordningen var arbejdet i Generalvejkommissionen af 1778 og – især – lensgreve Christian Ditlev Frederik Reventlows betænkning “Plan til en forbedred Indretning af Veivæsenet i Kongeriget Danmark” fra 1791.

Vejforordningen af 1793 var den grundlæggende vejlov indtil Vejloven af 21. juni 1867. Forinden var bestemmelserne om vejarbejdet og udgifternes fordeling dog blevet revideret ved forordning af 29. september 1841.

Vejforordningen af 1793 gjaldt kun i Kongeriget Danmark. For hertugdømmerne gjaldt fra 1842 “Veiforordning for Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen”, givet af Christian VIII d. 1. marts 1842.

For hertugdømmet Slesvig fandtes dog en tidligere vejforordning, givet af Christian VII allerede d. 29. oktober 1784.

 

Links og litteratur:

 

 

“Forordning om Vej-Væsenet i Danmark” af 13. december 1793 findes på Det Kongelige Bibliotek.

I anledning af forordningens 200 års jubilæum udgav Vejdirektoratet et genoptryk af en faksimileudgave i september 1993. Den blev udleveret til deltagerne i Vejdirektoratets og Dansk Vejhistorisk Selskabs fælles jubilæumsfestligheder d. 30. september og 1. oktober 1993. Forsiden er gengivet øverst på denne side. Se hele indholdet her: Vejforordningen 1793

Ligeledes i anledning af 200 års jubilæet blev udgivet “Hans Excellence, Herr Geheime Raad og Greve Reventlous Plan til en forbedred Indretning af Veivæsenet i Kongeriget Danmark“. Også dette skrift blev udleveret til deltagerne i ovennævnte jubilæumsfestligheder.

 

thumbnail of Om Vejforordningen af 1793

 

Dansk Vejtidsskrift bragte i alt 7 artikler om Vejforordningen i DVT nr. 4 til 11/1993. Artiklerne blev samlet i et særtryk af Dansk Vejtidsskrift med titlen “Om Vejforordningen af 13. december 1793“.

I anledning af Vejforordningens 150 års jubilæum i 1943 indeholdt Dansk Vejtidsskrift nr. 6/1943 (side 230-240) en artikel af Torben Topsøe-Jensen med titlen “Træk af Vejlovgivningens Historie i Danmark i Tiden før Vejforordningen af 1793“.

 

 

 

 

Vejdirektoratet udgav i 1993 publikationen “Den danske vej i 200 år“, som indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i den danske vejlovgivning gennem tiderne – fra jyske Lov frem til vore dages vejlov.

En nyere beskrivelse af Vejforordningen og dens tilblivelse findes i Steffen Elmer Jørgensens bog “Fra chaussé til motorvej”, udgivet af Dansk Vejhistorisk Selskab i 2001. Se især siderne 77-101, 119-22 og 131-38.

 

 

 

Veiforordning for Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen af 1. marts 1842 findes i to versioner på Det Kongelige Bibliotek: En dansksproget version og en version med både dansk og tysk tekst. En tysksproget version er tilgængelig i Staatsbibliothek zu Berlins digitaliserede samlinger: Wegeverordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein , 1842.

Den tysksprogede version af vejforordningen for hertugdømmet Slesvig fra 1784 kan ses i begyndelsen af denne lovsamling: Wegeverordnung für das Herzogthum Schleswig.