Vejhistoriske artikler i DVT og T&V

image_print

Dansk Vejtidsskrift (DVT) udkom første gang i 1924. Bladet skiftede navn til Trafik & Veje (T&V) i 2009.

En af selskabets tidligere formænd, nu afdøde civilingeniør Georg Christiansen, udarbejdede i 1993 en liste over artikler af vejhistorisk interesse fra DVT i perioden 1924-1991. Den er efterfølgende blevet udvidet med senere artikler i DVT og T&V. Listen kan ses herunder.

Listen indeholder fra start ca. 200 artikler. Den er ikke komplet, men vil løbende blive suppleret. Linket i kolonnen “År/nr.” åbner enten hele det pågældende nr. af DVT/T&V eller kun siderne med den pågældende artikel. Se også oversigten over artikler i Det historiske hjørne.

NB: T&V’s artikeldatabase er flyttet til en ny server i maj 2021. Nogle få links i tabellen virker endnu ikke efter flytningen. De vil rettet snarest, således at der igen bliver adgang til artiklerne.

År/nr.SideArtikelnavnForfatter
1924/4156-159De sønderjydske LandevejePoulsen, B.
1925/16-11De Norske veies tilbliven og utviklingMunch, J
1925/S126-132Carter over den nye Landevej mellem Kiøbenhavn og CorsøerRed.
1925/S137-140Islands Vejvæsen. En kort Oversigt over dets udviklingZoëga, Geir G.
1925/S145-148Franske vejforhold og fransk Vejorganisationle Gavrian, P.
1925/S152-160Veje i Danmark i ældre TidLundbye, J. T.
1925/S174-175Trafiklinier i Kjøbenhavn. Resumé af ForedragKarsten, A.C.
1925/S188-193Vejvæsenets ældre Historie. ResuméMadsen, L. A.
1925/S208-214PrøvevejeVestergaard, V. A.
1925/4257-261Udbygning af Landevejene i Haderslev KredsSchmidt
1925/4261-268Vejanlæg paa FærøerneLillelund, C. F.
1926/134-44Vejene under Krigen 1914-18le Gavrian, P.
1927/293-108Om færøske ForholdDührkop, Henry
1927/3150-170Sognekommunernes Udgifter gennem et kvart AarhundredeOlsen, Christian
1928/3139-164Bykommunernes Udgifter gennem et kvart AarhundredeOlsen, Christian
1928/3184-185Frederiksborg Amts VejvæsenBrannov, Sv.
1928/4208-214Gader og Veje i OdenseRygner, H, V.
1928/4215-242Vejenes AfmærkningKyhl, S
1928/4254-261Oversigt over Landevejenes Kørebanebefæstelser og Længden af Landeveje og Landevejsgader den 1. April 1928
1929/112-27Luftfotografering i populær FremstillingHansen, H. O.
1929/278-90Litt om bröitningens (Snerydningens) utvikling og den nuværende stadium i NorgeBaalsrud, A
1929/290-100Om vinterväghållningen i SverigeAlmquist, Einar G.
1929/2127-130Hammerens GranitværkRed.
1929/4199-214Gamle vejbroer i SønderjyllandLund
1929/4237-240En Svensk Ingeniørs Udtalelser om de danske VejeRef.
1930/12-8Vore Amtsvejes AfmærkningJørgensen, F. O.
1930/138-47Om Tilvejebringelse af Midler til Vejbygning i DanmarkChristensen, A. R. og Jespersen, J. D.
1930/292-97Hjælpetjenesten på LandevejeneIpsen, E. J.
1930/2113-118Den nye Pligtsarbejdslov med særlig Henblik på VejvæsenetUlrich, K
1930/3177-181En tysk Amtmands Indtryk af det Danske VejvæsenRef. fra "Die Betonstrasse", Dec. 1929
1932/4211-222Vedlikeholdutgiftene for Norges landeveier gjennem en række år og midlernes tilveiebringelseLarsen, Thor
1932/4258-260Oversigt over de gældende Lovbestemmelser om Hegn og Bevoksninger langs de offentlige VejeKruch, S.
1933/13-12Lidt om Vejanlæg, Transport og Samfærdsel paa GrønlandGalster, Julius
1933/3183-184Nogle Tal om de Danske AutomobilsamleindustriTandrup, Harald (i Berlingske Tidende)
1933/4209-219Amternes Vejvæsen gennem Aarene 1923-1933Ellert, S.
1933/4219-222Byernes Gader og Veje 1923-1933Rygner, H, V.
1933/4223-234Byplanlægning i Danmark i 1923-1933Malling, V.
1934/15-10Er Vejene og Ordningen af Vejvæsenet fyldestgørende over for Nutidens Krav?Winkel, R. W.
1934/112-28Gamle og nye Bestemmelser om Veje, Gader og Færdsel i DanmarkArbøl, Carsten
1934/281-92Gamle og nye Bestemmelser om Veje, Gader og Færdsel i DanmarkArbøl, Carsten
1934/2114-123Luftringe og Transport
1935/133-45De tyske RigsautomobilvejeJ. Ullidtz
1935/151-52Chaussebrosten
1935/3215-219En överblick över utvecklingen af Uppsala läns vägväsande från för och till nuDahlberg, Gustaf
1935/3220-229Kort beskrivning över färdvägarne inom Dalarne vid nordiska vägteknikers resa den 21.-22. juni 1935Norlin, P. T.
1936/3146-162Forslaget til Anlæg af Motorveje i Danmark med Boer over Storebælt og ØresundChristensen, A. R.
1936/4209-217Lidt om vejskilteOlsen, Erik Esmark
1936/4223-224En Langdysse frelses fra ForfaldEllert, Holger
1937/11-10Amtskommunernes Udgifter i Aarene 1925/26-34/35Steenstrup, C. Fl.
1937/155-60Vendsysselske VejeUddrag af C. Klitgaards Bog
1936/4112-117Om Vejbelysning
1936/4124-126Thomas Bugges Rejse til Paris 1798 og 1799
1937/4255-262Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund
1938/12-17Sognekommunernes Udgifter i Aarene 1925/26 - 34/35Steenstrup, C. Fl.
1938/134-36Bemærkninger til DV 1936 s. 146-62 og DV 1937 s. 255-62 fra de projekterende Firmaer
1939/384-94Finansiering af VejanlægStemann, P. Chr. v.
1939/4120-141Finansiering af VejanlægStemann, P. Chr. v.
1940/112-30Bykommunernes Udgifter i Aarene 1925/26 - 34/35Steenstrup, C. Fl.
1941/5162-167Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 100 Aars JubilæumChristensen, A. R.
1941/5168-177En svensk Kommission afgiver Betænkning om Statens Overtagelse af vejnettetAbitz, E. A.
1943/3106-113Vejmandsarbejde gennem 150 AarEllert, S.
1943/6230-240Træk af Vejlovgivningens Historie i Danmark i Tiden før 1793Topsøe-Jensen, Torben
1945/12-12Af Kongevejenes HistorieTopsøe-Jensen, Torben
1945/247-56Æstetiske Synspunkter ved VejbygningSørensen, Mogens Selsøe
1945/4144-145Ekspropriations-Forordningen af 5. Marts 1845
1946/14-6Vejenes Tilstand efter krigen
1946/357-70Vejbygning og Landskabspleje (fortsættes)Tholle, J.
1946/376-80Det franske Vejnæts Stilling (efter Le Génie Civil. No. 17-1945)
1946/4108-124Vejbygning og Landskabspleje (fortsat fra Side 70 og sluttet)Tholle, J.
1946/6159-167Genopbygningen af Vejene og Amtsfondenes ØkonomiAbitz, E. A.
1947/225-31Fra fransk Bybygning
1947/8152-155Ingeniøruddannelsen i Frankrig (fortsættes)Christensen, A. R.
1947/9172-178Ingeniøruddannelsen i Frankrig (fortsat fra Side 155 og sluttet)Christensen, A. R.
1948/359-62Anlæget af de sjællandske Hovedlandeveje 1766
1948/468-80Grøfteflora og Landøkonomi, Ukrudtsbekæmpelse og FerieglæderTholle, J.
1948/6104-117Amerikanske JordarbejdsmaskinerChristensen, A. R.
1948/12231-236Dansk Vejlaboratoriums fremtidGrimstrup, A. P.
1949/18-19Betænkning fra Forvaltningskommissionen vedrørende Vejvæsenets Forhold
1949/233-40Betænkning fra Forvaltningskommissionen vedrørende Vejvæsenets Forhold
1949/356-61Betænkning fra Forvaltningskommissionen vedrørende Vejvæsenets Forhold
1949/474-79Betænkning fra Forvaltningskommissionen vedrørende Vejvæsenets Forhold
1949/592-100Betænkning fra Forvaltningskommissionen vedrørende Vejvæsenets Forhold
1950/6108-112Oversigt over forskellige forhold, der har interesse for vejvæsenetAndersson, Bernth
1950/10199-207BivejsproblemerKlindt-Jensen, J.
1951/467-100Vejplanlægning i USA set i relation til udarbejdelse af en dansk vejplanLarsen, K. O.
1951/6138Anmeldelser af "Vejenes retsforhold" (E. A. Abitz)Goele, P.
1951/10231-236Dansk Vejlaboratoriums nye ruhedsmåler, StradografenRavn, H. H.
1951/11240-253Lidt om Bornholms vejvæsen i fortid og nutidAbitz, E. A.
1952/9177-181Vejenes kilometreringKirkegaard, Chr.
1952/9182-186Vejtræerne, endnu en gang
1952/12269-273Nogle målinger vedr. færdslen på danske landeveje
1953/361-69En opgave for sognekommunernes vejadministrationAbitz, E. A.
1953/10270-274En maskine til maling af færdselsstriberNielsen, J. R.
1954/221-37Vejvæsenet og naturfredningenAbitz, E. A.
1954/6125-136Tællende og talende sten ved vej og stiTholle, J.
1955/8164-173Motorveje i DanmarkLarsen, K. O.
1955/8174-183Holbæk amts vejvæsenDanø, K. P.
1956/10189-196Vejlovsforslagets ekspropriationsbestemmelserAbitz, E. A.
1956/11211-224Grænsesten og skelstenTholle, J.
1957/11-8Findesten og kæmpestenTholle, J.
1957/357-63Vejen i landskabetSørensen, M. Selsøe
1957/467-74Nogle bemærkninger til den nye vejbestyrelseslovBoas, F. J.
1957/585-103Stengærder, mure og stenterTholle, J.
1957/10201-215Langs Danmarks gamle vejTelling, S.
1957/12249-252Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp for amtsinspektørernes disponeringPetersen, Helge
1958/238-40Fjernsynet i trafikkontrollens tjenesteFra "Routes et Circulation" nr. 11-1957
1958/6133-139Nogle kortfattede bemærkninger om vejvæsenet i DanmarkHelsted, T. J.
1958/7141-163Spørgsmål i forbindelse med vejbestyrelseslovenAmtsinspektørforeningen
1958/9181-204Historiske stenTholle, J.
1959/481-90Spørgsmål vedrørende forståelsen af vejbestyrelseslovenBoas, F. J.
1959/9229-230Løvel BroRasmussen, Viggo
1959/10233-245Vejbefæstelse og bæreevneKirk, J
1960/487-88Nedskæring af træerne i Jægersborg AlléDegnbol, E.
1960/9233-248Fotogrammetri och Elektronisk databehandling, såsom moderna hjälpmedel vid vägplanering i SverigeTernryd, C. O.
1961/11-2Vejfiskalerne i Københavns amt 1800-1832Pedersen, Axel H.
1961/225-35Tællende og talende sten ved vej og sti. Bystævner, Fredlysningssten og endnu et par vejstenTholle, J.
1961/6133-138Amtsvejinspektørernes og Amtsvejinspektørforeningens opgaver i det danske vejstyreBang, K.
1961/6145-171Landevejsbomme i DanmarkTopsøe-Jensen, T.
1961/7178-184Anvendelse af isotoper til måling af jords fugtighed og tæthedSkjoldby, A.
1961/12294-296Beregningen af nedsynkningen i lagdelte systemerKirk, J
1962/12281-308Lidt om færd og færdsel på danske landeveje belyst af ældre lovbestemmelser og samtidige skildringerTopsøe-Jensen, T.
1964/229-43Træk af vejplantningernes historieTholle, J.
1964/12236-238Laboratoriet for vej- og jernbanebygning samt byplanlægningPolyteknisk Læreanstalt
1965/119-21Løsning på trafikproblemer. Færøernes vigtigste hovedvej er aldrig ført helt igennem.dp
1965/10222-225Vejvæsenet gennem 40 årGrimstrup, A. P.
1965/10234-235Det historiske vadested ved Kongensbro mister broendp
1966/350-60VibromacadamAndersen, O.
1966/11234-237Transportarbejdet i Danmark 1950-65la Cour, Aage
1966/12266-269Hvem har bil?Hjort Nielsen, P. E.
1967/470-73Vejtrafikken på de københavnske radialveje i NordsjællandSveistrup, H.
1967/7142-143"Ad hjulspor og landeveje" af T. Topsøe-Jensen (anmeldelse)Ravn, H. H.
1967/11213-220Om bybygning og trafik i 3 romerske grænsebyer, Barcelona, Zürich og WienRallis, Tom
1968/461-69Lyngbyvejens ombygning til motorgadeNielsen, L. Å.
1968/469-71, 79Æstetiske overvejelser i forbindelse med Lyngbyvejens omdannelse til motorgadeNørgaard, Ole
1969/6120Den tusindårige akvædukt i Segovia trues af sammenstyrtning
1970/9174-180Transportnet, status og udviklingRallis, Tom
1972/9176-178, 184Transportarbejdet i Danmark frem til 1970la Cour, Aage
1972/9179-180"Banede veje". En gammel ingeniørs erindringer" af R. W. Winkel (anmeldelse)Hannover, Aage
1974/9148-149STINA - eet samnordiskt projekt för tillämpning i Norden av AASHO-undersökningenHolmgren, M.
1975/690-100Et jubilæum i dansk vejvæsen. Fredensborgvejen 200 år.Topsøe-Jensen, Torben
1975/6102-106, 116Vejvæsenets guldalderGrimstrup, A. P.
1975/6107-113Nordisk Vejteknisk ForbundDanø, K. P.
1975/10176-183Vejbygning i historisk perspektiv IRavn, H. H.
1975/11188-193Vejbygning i historisk perspektiv IIRavn, H. H.
1976/17-12, 14En vejdatabank: Principper og anvendelseSloth, Johannes
1976/352"Fredensborgvejen" af T. Topsøe-Jensen (anmeldelse)
1976/12205-213Første samlede transportplan i Europas fjerntrafikRallis, Tom
1977/460-63Motorvej og arkæologi i SønderjyllandAlberthsen, S. E., Wiell, S. og Rasmussen, U. F.
1977/589-92Slutrapport från STINA-projektetHolmgren, Magnus
1977/9153-158Planlægning af sunde og frodige vejtræerØdum, S.
1978/8b182-194Statens vejlaboratoriums historieRavn, H. H.
1978/8b196-198Artikler i DVT og Stads- og havneingeniøren skrevet af ingeniører i det tidsrum, de var ansat ved Vejlaboratoriet
1978/11252-261Vejbygningens udviklingRavn, H. H.
1979/6105-109, 119-120Måling af bæreevne. Historisk oversigtRavn, H. H.
1979/7126-129Oldtidens vejeBohn, Axel O.
1979/10193Dansk Vejmuseum oprettes
1980/221-24Snestorme - vejmyndighedernes kontrovers med vejrguderne i vinteren 1978-79Nielsen, P.
1980/484Gadebelysning gennem tiderne
1981/233-37Vejregelarbejdet - synspunkter 5 år efter (mødereferat)Matthiasen, P.
1981/10268-272Dansk Vejhistorisk SelskabLudvigsen, Morten
1982/495Amtsvejingeniørforeningen 50 årAsger-Olsen, G.
1982/496-99Vejassistentens saga (genoptryk fra 1942)Iversen, I
1982/4101-104Jubilæumssamtale med A. E. (Nielsen)Asger-Olsen, G.
1982/4105-106Vejingeniøren gennem 50 årLose, C.
1982/4109-119Dansk vejbygning gennem de sidste 50 årRavn, H. H.
1982/4125-127VejmandenFritzbøger, O.
1982/4129-134HJULET - et vejtidsskriftAsger-Olsen, G.
1982/5157-161Almenhedens færdselsret på veje og stier - historisk belystLarsen, L.
1982/5162-165Vejdirektoratet - 10 år med vejloven
1982/5165Dansk Vejhistorisk Selskab, referat af stiftende generalforsamlingLudvigsen, Morten
1982/5276-279Danmarks transportomkostningerElbek, B.
1982/12344-346"Sandheden" - og kun sandheden. Koster kollektiv persontrafik mere end biltrafik og for hvem?Jacobsen, Uffe
1983/348-59Det danske vejnets historieWittendorff, Alex
1983/7152-157Veje som kulturhistorisk faktorLudvigsen, Morten
1984/7163-165Glimt fra en ekskursion til kongeveje og alfarvejeRavn, H. H.
1984/10246-247P. V. Jensen Klints forslag til kilometersten (1910)
1984/11267-272De irske vejes historieNørgaard, H. C.
1984/12289-302Dansk Vejtidsskrift 60 år.
Jubilæumsklip
Asger-Olsen, G.
1985/114-15Vejhistorisk udstilling i StockholmLudvigsen, Morten
1985/485StationeringspæleKristiansen, K.
1985/5127-130Gl. Lillebæltsbro 1935-1985Dandanell, D.
1985/5138Vejhistorisk museum i Hedeland?Nørgaard, H. C.
1985/10252-256Vejhistorisk møde på Færøerne 24. - 29. maj 1985Ludvigsen, Morten
1985/11280-285Vejhistorisk rejse i Sønderjylland 7. - 8. september 1985Ludvigsen, Morten
1987/598-107Vej- og transportproblemer før vejreformerneWittendorf, Alex
1987/12276-280Den første danske rejseførerJørgensen, O.
1987/12281-283Broer - besværlige monumenterHøgsbro, Kirsten-Elizabeth
1987/12287-290Milepæle i Ringkøbing amtPedersen, E. G.
1987/12291-293Oprettelse af et dansk vejmuseumAndersen, Å.
1987/12294Dansk Vejhistorisk SelskabLudvigsen, Morten
1988/10240-241Gamle broers bæreevneSimonsen, C.
1989/498Om Danmarks Vejmuseum på FarøDansk Vejhistorisk Selskab
1989/8192-195Nyt om gammelt (om stenene langs Museumsvejen på Lolland)Kristiansen, K. Oxenbøll
1989/9212-214RomervejeBekker-Nielsen, Tønnes
1989/11264-269Lidt om vejene i OdsherredTopsøe-Jensen, Torben
1990/414-20Strid om landevejene - også i 1842Kjeldgaard, P.
1990/114-7Chr. IV's kongevej dukker opBerthelsen, G.
1990/1222"Gamle danske milepæle" af E. Draiby (anmeldelse)Høgsbro, Kirsten-Elizabeth
1991/116-17Det første spadestik til Danmarks VejmuseumBäckström, Gösta
1991/211-15Færdselsreglernes historie (1/3)Hvidt, Kristian
1991/33-6Færdselsreglernes historie (2/3)Hvidt, Kristian
1991/415-18Færdselsreglernes historie (3/3)Hvidt, Kristian
1991/936Så fik Jens Vejmand sit museumPleidrup, H.
1991/1229-32Militæringeniøren Gottfried Hoffmanns projekt til København-Korsør landevej 1685Westerbeek Dahl, Bjørn
2000/14-6De store gamle broerChristensen, Knud V. og Bjerrum, John
2000/434-36De tidligste danske vejbelægningerSchou Jørgensen, M. og Egebjerg, T.
2001/115Vejens egenskaber-1: Fra måleure og regnestok til sensorer og Pc-ereBanke, Jørgen
2001/123-24Vejens egenskaber-2: Bæreevnebusser og faldlod/bæreevneBanke, Jørgen
2001/131-32Vejens egenskaber-3: Benkelman-målinger og deflektrograferBanke, Jørgen
2001/6-714-16Vejens egenskaber-4: Viagraf, bumpmeter, profilograf - jævnhed og sporkøringBanke, Jørgen
2001/6-721-22Vejens egenskaber-5: Stradegraf og friktionBanke, Jørgen
2001/6-730-31Vejens egenskaber-6: Akselvægte/akseltryk og tællinger/antal akslerBanke, Jørgen
2001/98Vejens egenskaber-7: Gyrobiler/Horisontal og vertikal linieføringBanke, Jørgen
2001/917Vejens egenskaber-8: Inventering, videobiler/Vejbredder, vejinventar og vejskaderBanke, Jørgen
2002/117-19Restaurering og forstærkning af fredet granitstensbroLyngsie, K. og Svendsen, Peter R.
2004/434-35Danmarks vej- og BromuseumSchovsbo, Per Ole
2005/134-37Hovedistandsættelse af Sct. Mogens Gade i ViborgVestergaard, Thorkild og Sørensen, Peter
2005/1054-55Veje og broer på de Dansk-vestindiske ØerRosenkvist, Arne
2006/130Den første dødsulykke med bilMøller, Mette
2006/1048-51Fra markvej til motorvejPoulsen, Søren Toftgaard
2006/1226-27Dansk Amtsvejinspektørforening - snart en saga blotAsger-Olsen, Gert
2014/94-5Dansk vejtidsskrift og vejhistorie i 90 årHansen, Carl Johan
2014/1134-35Sønderbro i Vejle midtbyMølgaard, Arne
2015/154-57Vejen og byens gulv gennem tidenDam, Torben
2015/552-53Færøernes bilhistorie - i meget korte trækGaini, Firouz
2017/324-38Veje til bilsamfundet 1924-2014Jørgensen, Steffen Elmer
År/nr.SideTitelForfatter